Jump to content

İslam'da savaş


Recommended Posts

A'RAF suresi 33- De ki: "Doğrusu, Rabbim, açık veya gizli utanç verici davranışların tümünü, günahı(n her çeşidini), haksızken saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

ENFÂL suresi 38- Ey Muhammed! İnkâr edenlere söyle: Eğer (iman edip, düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (düşmanlık ve savaşa) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilâhî kanun devam etmiş olacaktır.

39- Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

ENFAL suresi 55- Şüphesiz Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, inkâr edenlerdir. Artık onlar iman etmezler.

ENFAL suresi 56- Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.

ENFAL suresi 57- Savaşta onları (ne zaman yakalarsan,) öylesine darmadağın et ki arkalarındakiler öğüt ve ibret alsınlar.

ENFÂL suresi 60- Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.

ENFÂL suresi 61- Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 66
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Öncelikle bir ayetleri doğru yazalım, mesela şöyle:

ENFÂL suresi 38- Ey Muhammed! İnkâr edenlere söyle: Eğer (kızlarını müslümanlara düzdürmemek için direnmekten) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (kızlarını müslümanlara düzdürmemek için direnmeye) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilâhî kanun devam etmiş olacaktır.

39- Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (sizin köleniz olmaya karşı gelmekten) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

Parantez içinde kafana göre bir şey yazarak, bir şey göstermiş olmazsın..

Ve ayetlerin doğrusunu da yazalım aslen ne diyormuş:

38. Kul lillezîne keferû in yentehû yugfer lehum mâ kad selef(selefe), ve in yeûdû fe kad madat sunnetul evvelîn(evvelîne).

1. kul : de ki

2. li ellezîne keferû : inkâr eden kimseler için

3. in : eğer

4. yentehû : vazgeçersiniz, bırakırsınız, nihayet verirseniz

5. yugfer lehum : onlar mağfiret edilecek

6. mâ : şey, şeyler

7. kad selefe : geçmiştir

8. ve in : ve eğer

9. yeûdû : dönerler

10. fe kad : o zaman olmuştur

11. madat : geçmişte oldu, mazi oldu, önceden vuku buldu

12. sunnetu el evvelîne : öncekilerin sünneti, Allah'ın geçmiştekilere uyguladığı adet, sünnet

Toparlanırsa:

Kâfir olan kimselere de ki: “Eğer vazgeçerseniz, geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulur.

39. Ve kâtilûhum hattâ lâ tekûne fitnetun ve yekûned dînu kulluhu lillâhi, fe inintehev fe innallâhe bimâ ya'melûne basîr(basîrun).

1. ve kâtilû-hum : ve onlarla savaşın/onları katledin (katilün)..

2. hattâ : oluncaya kadar

3. lâ tekûne : olmasın

4. fitnetun : fitne

5. ve yekûne ed dînu : ve dîn olsun

6. kullu-hu : onun hepsi, tamamı

7. lillâhi (li allâhi) : Allah'ın, Allah'a ait, Allah için

8. fe in intehev : o zaman eğer vazgeçerlerse

9. fe inne allâhe : o taktirde, muhakkak Allah

10. bimâ : şeyleri

11. ya'melûne : yaparlar, yapıyorlar

12. basîrun : en iyi görendir

Bunu da toparlarsan, "Baskı ve şiddet" diye bir şey yok, göremezsin. Ama açıkca fitne görürsün:

39. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün dîn Allah için oluncaya kadar, onlarla savaşın(onları katledin). Eğer onlar vazgeçerlerse o taktirde muhakkak ki Allah, yaptığınız şeyleri en iyi görendir.

Gördüğün, kendi yazdığın ayetler bizzat, allahın bütün din allahın oluncaya kadar savaşılmasını emrettiğini gösteriyor.

Yüce Allah'ın: "Hiçbir fitne kahnayıncaya kadar...onlarla savaşınız" buy­ruğunda sözü geçen "fitne" küfür anlamındadır. Âyetin diğer bölümlerinin de anlamı ve lafızlarına dair açıklamalar el-Bakara Sûresi'nde (2/193.âyet­te) ve başka yerlerde geçmiş bulunmaktadır.

Kurtubi

"Yeryüzünde bir fitne kalmayınca ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah, ne yapacaklarını hakkıyla görür. Şayet yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin mevlânızdır. O, ne güzel mevlâdır ve ne güzel yardımcıdır!" (Enfâl. 38-40). [101]

Fitne Kalmayıncaya Kadar Savaş

Bil ki Allah Teâlâ, o kâfirlerin, küfürlerinden vazgeçmeleri halinde bağışlanacaklarını; inkârlarında ısrar etmeleri halinde ise, Allah'ın geçmiş ümmetlere uyguladığı tutum ile tehdid edilmiş olduklarını beyân buyurunca; bunun peşinden, küfürlerinde ısrar etmeleri halinde, müslümanlara onlarla savaşmayı emrederek: Yeryüzünde bir fitne kalmayıncaya... kadar onlarla savaşın" buyurmuştur.

Fahreddin razi..

Anlaşılan o ki, malum tatlı su müslümanları, yumuşasın diye çok fazla vernel dökmüşler islama ki, sana da sıçramış cübbeli..

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> İslam Tarihinde bir tane haksız yere zulüm amaçlı, ganimet amaçlı tekbir savaş bulamazsınız.

Peki Konstantinopol'ü neden işgal edip adını istanbul koydular?

Neden kudüsü işgal edip kutsal yerlere el koydular?

Neden beni kureyzada esir kadınları düzdüler?

Link to post
Sitelerde Paylaş
39- Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

Bu ayetten herşey anlaşılıyor zaten..

Küfürden vazgeçmek demek, Allahın varlığını kabul etmek demektir İslam'a göre..

Eğer varlığını kabul etmiyorlarsa, (Yani Müslüman olmuyorlarsa) İslam'ı kabul ettirene kadar savaşın diyor..

Bunu farklı bir şekilde anlayanın, aklından şüphe etmek lazım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
İslam Tarihinde bir tane haksız yere zulüm amaçlı, ganimet amaçlı tekbir savaş bulamazsınız. Vardır diyen buyursun. Burdayım...

Muhammed peygamberliğini ilan ettiği zamandan öldüğü zamana kadar kaç savaş yaptı?(gazve + seriyye)

Bu savaşların hepsinde karşı taraf mı suçluydu?

Emevilerin ispanyada ve Osmanlıların viyanada ne işi vardı?

tarihinde BooKLeSS tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Muhammed peygamberliğini ilan ettiği zamandan öldüğü zamana kadar kaç savaş yaptı?(gazve + seriyye)

Bu savaşların hepsinde karşı taraf mı suçluydu?

Emevilerin ispanyada ve Osmanlıların viyanada ne işi vardı?

Efendimiz (sav) doğup büyüdüğü şehir olan Mekke'den Medine'ye niye hicret etmiştir.?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Muhammed peygamberliğini ilan ettiği zamandan öldüğü zamana kadar kaç savaş yaptı?(gazve + seriyye)

Bu savaşların hepsinde karşı taraf mı suçluydu?

Emevilerin ispanyada ve Osmanlıların viyanada ne işi vardı?

senin bildiğin gibi değil abi :D

- hola amigoo adam akıllı durun bak yayılıyormuşsunuz etrafa sürekli

- ulan sen kaşındın

:D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar arasında çok kullanılan bir kelime vardır.. ''Hakikatı bulacaksın'' derler.. Mesela bu Türkçeye ''Gerçeği bulacaksın'' anlamında çevrilmiştir..

Ama yukarıdaki ilk cümlede anlatılmak istenen ''Hakkın varlığı ve öğütleridir'' .. Çünkü onlar bu öğütleri vs. gerçek kabul etmişlerdir.

Yukarıdaki ayerlerde de aynı durum var.

''Barış sağlanana kadar'' dediği, Gayrimüslimlerin hakkı kabul etmesi ve Müslüman olmalarıdır..

Yani burada gerçek bir barış kastedilmiyor, aksine İslamın olduğu bir düzen ''barış'' sayıldığı için, İslamın düzeninden bahsediyor..

Bu yüzden günümüzün Müslümanları İslamın barışçıl bir din olduğunu vs. iddia edebiliyorlar..

Ama Kuran'ın barış dediği düzenin, İslam düzeni olduğunu göremiyorlar!!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir müslüman "din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün" hükmünde olumsuz nokta GÖREMEZ.

Müslüman "onlar da iman ediversinler canım, İslam'la şereflensinler" diye düşünür.

Müslüman, aklında şüpheye yer olmayan kişidir, o karşısındakinin kendince haklı olabileceğini, karşısındakinin bir hayatı olduğunu düşünmez. Kuran'a ve sünnete göre bir hayat yaşayan müslüman gücü yetiyorsa eliyle, yetmiyorsa diliyle, o da yetmiyorsa kendi kendine söylenerek İslam olmayan herşeye karşı savaşır.

Bana itiraz edecek müslümanlar kendi kendilerine bir deney yapsınlar; Türkiye gibi İslam'ın oranla ılımlı olduğu bir ülkede açıkça "ben ateistim, Allah'a inanmam" desinler.

Bu forumda pek çok ucuz kabadayı müslüman var. "Benim adım, adresim belli" diye karşısındaki ateisti aşağılarlar. Aslında aşağılık dini yüzünden dinsizlerin, ateistlerin baskı altında olduğunu düşünemez. Bir ateistin kimliğin neden saklamak zorunda olduğunu anlamaz. Müslümana göre ateistin canı yoktur, ailesi yoktur, bir kurulu düzeni, hayattan beklentisi yoktur.

İslam bir baskı dinidir. "Dinde zorlama yoktur" lafı da yalandır. Delili de bahsi geçen Enfal Suresi 38. ve 39. ayetlerdir.

Dinlerin ve uyduruk inançların tümünden nefret ediyorum ama İslam yaygın olanlar arasınde en vahşisi, en hoşgörüsüzü. Dünya İslam'dan ve diğer dinlerden kurtulana kadar fikri mücadeleye devam...

Link to post
Sitelerde Paylaş

islam yeryüzünde adaletin iyiliğin ve dürüstlüğün hakim olmasını ister...

bu uğurda gerektiğinde savaş ta yapılmalıdır...

nerede bir haksızlık ve zalimlik varsa ezilenler hakları yenen sömürülen varsa bunu yapan kötüler yola gelinceye zayıfların hakkı alıncaya kadar mücadele edilecektir..

Link to post
Sitelerde Paylaş
islam yeryüzünde adaletin iyiliğin ve dürüstlüğün hakim olmasını ister...

bu uğurda gerektiğinde savaş ta yapılmalıdır...

nerede bir haksızlık ve zalimlik varsa ezilenler hakları yenen sömürülen varsa bunu yapan kötüler yola gelinceye zayıfların hakkı alıncaya kadar mücadele edilecektir..

Ben iyiyim, adilim ve dürüstüm. Ama hayatımı Arap mitolojisine göre düzenlemiyorum, arap putlarına da tapmıyorum.

İslam'a göre iyilik; Allah'a inanmaktır.

İslam'a göre adalet; Muhammed'in uydurduğu Kuran'a göre hüküm vermektir.

İslam'a göre dürüstlük; İslam'ı sorgulamamak, İslam'ın dayattığı "doğruları" savunmaktır.

Ben İslam'a göre iyi, adil ve dürüst değilim, zira imanım yok... O zaman katledilmem farzdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
islam yeryüzünde adaletin iyiliğin ve dürüstlüğün hakim olmasını ister...

bu uğurda gerektiğinde savaş ta yapılmalıdır...

nerede bir haksızlık ve zalimlik varsa ezilenler hakları yenen sömürülen varsa bunu yapan kötüler yola gelinceye zayıfların hakkı alıncaya kadar mücadele edilecektir..

Irakı güzel bir örnektir.

Detaya girmiyeceğim herşey ortada.

Esenlikler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
islam yeryüzünde adaletin iyiliğin ve dürüstlüğün hakim olmasını ister...

bu uğurda gerektiğinde savaş ta yapılmalıdır...

nerede bir haksızlık ve zalimlik varsa ezilenler hakları yenen sömürülen varsa bunu yapan kötüler yola gelinceye zayıfların hakkı alıncaya kadar mücadele edilecektir..

Bunun için islama gerek yok. Bkz. Tarih.

Link to post
Sitelerde Paylaş

dünyada kötülerin ve haksızların yaptıklarına dur diyecek ciddi bir güç olmalıdır...

bu güç laftan anlamayan zalimlere gereken dersi vermelidir...

dünyaya iyilerin hakim olması demek allahın nurunu tamamlaması demektir...

kötüler istemeseler de iyiler her yerde hakimiyeti ele geçirecektir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili cübbeli

Başkalarına cımbızlama yapıyorsun diye kızıyorsun ama sende bu huyundan vazgeçmiyorsun.

39- Baskı ve şiddet kalmayıncaya [b]ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın[/b]. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

Asıl önemli olan noktayı belirtmemişsin.

İşte yukarıda belirtilen konu din tamamen allahın oluncaya yani tüm dünya müslüman oluncaya kadar savaşın, bu islamın terörizme davetidir ve terör dini olduğunun ispatıdır.

Esenlikler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...