Jump to content

PEYGAMBER EĞER GERÇEKTEN PEYGAMBER DEĞİLSE NASIL GELECEĞİ BİLİYOR?


Recommended Posts

PEYGAMBER EĞER GERÇEKTEN PEYGAMBER DEĞİLSE NASIL GELECEĞİ BİLİYOR?

PEYGAMBER(SAV)ın gelecekten verdiği doğru haberler.

Merhaba okuduğum bir yerde Peygamber(sav) ın gelecekten verdiği 60 civarında haberin gerçekle uyumlu olduğunu gördüm.Bir kaçını buraya alıyorum tümü bu linklerde dir:

Peygamberin (sav) gayba ve geleceğe dair doğru çıkan haberleri:

http://bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=64 (1,Bölüm)

http://bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=65 (2.Bölüm)

"Şu benim oğlum Hasan, seyyiddir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük ordusunu barıştıracaktır." Buharî, Fiten: 20; Sulh: 9; Fedâilu Ashâbi'n-Nebî: 22; Menâkıb: 25; Dârîmî, Sünnet: 12; Tirmizî, Menâkıb: 25; Nesâî, Cum'a: 27; Müsned, 5:38, 44, 49, 51.

İşte, kırk sene sonra İslâmın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazret-i Hasan Radıyallahü Anh, Hazret-i Muaviye (r.a.) ile musalâha edip, cedd-i emcedinin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir.

İkincisi: Nakl-i sahihle, Hazret-i Ali'ye demiş:

"Sen, biatını bozan, hak ve adaletten sapan ve dinden çıkan kimselerle savaşacaksın." el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:139, 140; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 7:138; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:414.

Hem vak'a-i Cemel, hem vak'a-i Sıffin, hem vak'a-i Havâriç hadiselerini haber vermiş.

Hem Hazret-i Ali (r.a.) Hazret-i Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi:

"Bu sana karşı muharebe edecek. Fakat haksızdır."(İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:213; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:366, 367; Ali el-Kari, Şerhü'ş-Şifâ, 1:686, 687.)

Hem ezvâc-ı tâhirâtına demiş:

"İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."(el-Askalânî, Fethü'l-Bârî, 13:45.)

"Sana Hav'eb köpekleri havlayacak." Müsned, 6:52, 97; İbni Hibban, Sahih, 8:258, no: 6697; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:120.

İşte şu sahih, kat'î hadisler, otuz sene sonra Hazret-i Ali'nin Hazret-i Aişe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vak'a-i Cemel'de; ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de; ve Havârice karşı Harûra'da ve Nehruvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilîsidir.

Hem Hazret-i Ali'ye,

"senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı" (el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:113; Müsned, 1:102, 103, 148, 156.) ihbar etmiş. Hazret-i Ali o adamı tanırmış; o da Abdurrahman ibni Mülcemü'l-Hâricîdir.

...DEvamı: http://bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=64

Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile,

"İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur." el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:422; Buharî, Târihü's-Sağîr, no. 139; Müsned, 4:335; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:218.

deyip, İstanbul'un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş.

Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile, İmam-ı Ali'ye (r.a.) demiş: "Sende, Hazret-i İsâ (a.s.) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adâvetle. Hazret-i İsâ'ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle-hâşâ'ibnullah' dediler. Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemâlini inkâr ettiler. Senin hakkında da, bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir."

"Onların bir lâkabı vardır ki, onlara Rafizî denir." Müsned, 1:103.

demiş. "Bir kısmı, senin adâvetinden çok ileri gidecekler. Onlar da Havâriçtir ve Emevîlerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki, onlara 'Nâsibe' denilir."

devamı http://bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=65

Bu konuda yorumlarınız nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 100
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Eğer Peygamber sav. değilse nasıl geleceği en ince ayrıntısına kadar bilebilir?

bu konuyu yorumlamadan önce gelecekten-gaybdan verilen haberleri bize ananeli senetle ileten sahabi için bir kaç noktayı bilmek gerekir o da şudur:

1-Sahabi İslam için hertürlü meşakkate katlanmış canını riske atmış

icabında evinden malından mülkünden olmuş belki babasına kılıç çekmiş bir insandır

İslama bu kadar bağlı ve İslamı en ince ayrıntısın akadar hayatına tatbik eden insanlardan yalan söylemek gibi bir alçaklık beklenmez.

2-Neden beklenmez sahabiden belki iyi niyetli olanlar olabilkir diyebilirsiniz:çünkü sahabi şu hadisi çok iyi biliyordu :

"Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın." Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292.

işte bu nedenle ali ahlak ve fıtrattaki ashab daima dürüst ve doğru sözlü olmuştur.

Hadsis ve mucizelerin nakliyle ilgili akla gelebilecek tereddütler için

http://bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=63 adresine bakabilirsiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
CharlesDarwin Gönderildi Bugün, 17:10

geleceği bilmek bu mudur?

Bence geleceği bilen kişi şunu derdi :" şimdi bilinmeyen bir kıtada yaşayacak olan ingiliz evlatları, tüm dünyayı sömürecektir"

Bugünle alakalı hiçbirşey yok kitabında. Demek ki Allahın bile bilemiyormuş bu kadar insanlığın gelişeceğini.

EVET GELECEĞİ BİLMEK BUDUR

bu Peygamber sav. in en önemli mucizelerinden bir kaçıdır

buna zayıf dersen diğer 300 mucisesi (az yemekle ve suyla orduların doyması,

hayvanların ağaçların taşların konuşması, incil ve zeburdaki ifadeler,

dua etmesiyle hastalıkların iyileşmesi, vb) bir araya gelince kopmaz bir halat ortaya çıkar

SENİN DEDEĞİNE YAKINDIR BUNLAR AMA günümüz insanının tam ikan eedecek

bir mucize olsaydı dine ne gerek vardı herkes inanacaktı

Hem burada geleceği bilmkel birlikte gaybı da bilmeye örnekler var mesela:

Hem, nakl-i sahih ile, feth-i Mekke vaktinde, Hazret-i Bilâl-i Habeşî Kâbe damına çıkıp ezan okumuş. Rüesa-yı Kureyş'ten Ebu Süfyan, Attab ibni Esid ve Hâris ibni Hişam oturup konuştular. Attab dedi:

"Pederim Esid bahtiyardı ki bugünü görmedi." Hâris dedi ki:

"Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın?" Hazret-i Bilâl-i Habeşîyi tezyif etti.

Ebu Süfyan dedi: "Ben korkarım, birşey demeyeceğim. Kimse olmasa da, şu Batha'nın taşları ona haber verecek, o bilecek".

"Hakikaten, bir parça sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onlara rast geldi, harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit Attab ile Hâris şehadet getirdiler, Müslüman oldular.

el-Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:219, 220; el-Askâlânî, el-Metâlibü'l-Âliye, no. 4366; İbnü'l-Kayyım, Zâdü'l-Meâd, (tahkik: el-Arnavud), 3:409-410; İbni Hişâm, Sîretü'n-Nebî, 2:413.

buna nedersin?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peygamberin geleceği bildiği yoktur.Kuran'da kendi ağzıyla ben gaybi bilmem demiştir.

Muhammed'in 0 mucizesi vardır.Keza kendisinden mucize isteyenlere sadece Kuran neyinize yetmiyor demiştir.

Ahmet Baha Nurculuk foseptiğinden geldiği için kendi öğretisinin masalını anlatmıştır.Hepsi gerçek dışı ve Kuran'a da uymayan söylemler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
euclid Gönderildi Bugün, 18:12

Peygamberin geleceği bildiği yoktur.Kuran'da kendi ağzıyla ben gaybi bilmem demiştir.

Muhammed'in 0 mucizesi vardır.Keza kendisinden mucize isteyenlere sadece Kuran neyinize yetmiyor demiştir.

Ahmet Baha Nurculuk foseptiğinden geldiği için kendi öğretisinin masalını anlatmıştır.Hepsi gerçek dışı ve Kuran'a da uymayan söylemler.

bi kaç beyin hücren varsa bundan daha ikna edici itirazı yapabilirsin

yoksa yapamaz mısın?

daima HODRİ MEYDAN

-----------------------

HADİSLERİN KAYNAĞI VAR arkadaşım yanlış diyen isbat etsin

edemeyen iftira atmasın, takdir edersinizki müfteri şerefsizdir

tarihinde AhmetBaha tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet işte sizlere Nurcu gerçeği.. Bunlar Kurandan bihaberzavallı beyinleri yıkanmış yaratıklardır.. Nurcuların başı kendisine yontttuğu hadislerle bu insanlara Kuran ı unutturmuştur..

Bakalım Kuran gayb konusunda ne diyor..

Göklerde ve yerde Allah tan başka kimse gayb ı bilemez. (En-Neml- 27/65)

GAYB ALLAH ındır “(Yunus 10/20)

Gayb ın anahtarları o nun yanındadır. Onları ALLAH tan başkası bilemez. ( El-En-Am 6/59 ).

Ayrıca Peygamber de “ben size Allah ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gayb ı da bilmem” (El-En-Am 6/50)

Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Gaybı da bilmem. ‘Ben meleğim’ de demiyorum” (Hud: 52/31)

Bak birde Nurcular için ne demiş Kuran: Onlar yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir şey ifade etmez. (53/28)

Al bak birde sana hadis: “Kim Muhammed, yarını bilirdi derse Allah’a iftirât etmiştir” demiştir. (Buhari, Tefsir, sure: 53; Müslim, İman: 287).

Birde bu allah Kuran da Arabistan dışında olan bir şey bilebilseydi ya.. Ama yok işte.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Evet işte sizlere Nurcu gerçeği.. Bunlar Kurandan bihaberzavallı beyinleri yıkanmış yaratıklardır.. Nurcuların başı kendisine yontttuğu hadislerle bu insanlara Kuran ı unutturmuştur..

Bakalım Kuran gayb konusunda ne diyor..

Göklerde ve yerde Allah tan başka kimse gayb ı bilemez. (En-Neml- 27/65)

GAYB ALLAH ındır “(Yunus 10/20)

Gayb ın anahtarları o nun yanındadır. Onları ALLAH tan başkası bilemez. ( El-En-Am 6/59 ).

Ayrıca Peygamber de “ben size Allah ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gayb ı da bilmem” (El-En-Am 6/50)

Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Gaybı da bilmem. ‘Ben meleğim’ de demiyorum” (Hud: 52/31)

Bak birde Nurcular için ne demiş Kuran: Onlar yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir şey ifade etmez. (53/28)

Al bak birde sana hadis: “Kim Muhammed, yarını bilirdi derse Allah’a iftirât etmiştir” demiştir. (Buhari, Tefsir, sure: 53; Müslim, İman: 287).

Birde bu allah Kuran da Arabistan dışında olan bir şey bilebilseydi ya.. Ama yok işte.

yapma ama tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığını biliyorlar ya :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
bi kaç beyin hücren varsa bundan daha ikna edici itirazı yapabilirsin

yoksa yapamaz mısın?

daima HODRİ MEYDAN

-----------------------

HADİSLERİN KAYNAĞI VAR arkadaşım yanlış diyen isbat etsin

edemeyen iftira atmasın, takdir edersinizki müfteri şerefsizdir

Ben her başlıkta hodrimeydancıyım.Kişilerle özel ilgilenemem.Yazdıklarının dayanağı yok saçma sapan salakça şeyler.

Bunlara inandığın için sana kızmıyorum.Çünkü dünyada milyarlarca insan bir salaklığa inanır..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Moh sen müslüman mı oldun Kuranı Doğru kaynak sayarak alıntı yapıyorsun

madem döndün al ozaman

"ALİ İMRAN 44. (Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir."

YÛNUS 20. Ona (Muhammed'e) Rabbinden bir mucize indirilse ya! diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin (bakalım) ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

HÛD 49. (Resûlüm!) İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır.

YÛSUF 102. İşte bu (Yusuf kıssası) gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. (diyanet meali)

yetermi?

Allah dileyince Gaybı Hem Peygamberine hem salih kullarına bildirebilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşine gelen ayeti almışsın Cübbeli..Ama verdiğim ayeti atlama..

6/50 Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum.Gaybı da bilmem ben. Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben." Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hala düşünmüyor musunuz?"

Cin süresindeki elçi Muhammed değil demek ki..Adam diyor ben gaybı bilmem diye..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Moh sen müslüman mı oldun Kuranı Doğru kaynak sayarak alıntı yapıyorsun

madem döndün al ozaman

"ALİ İMRAN 44. (Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir."

YÛNUS 20. Ona (Muhammed'e) Rabbinden bir mucize indirilse ya! diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin (bakalım) ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

HÛD 49. (Resûlüm!) İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır.

YÛSUF 102. İşte bu (Yusuf kıssası) gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. (diyanet meali)

yetermi?

Allah dileyince Gaybı Hem Peygamberine hem salih kullarına bildirebilir.

Peygamberin gaybi bildiği bilebileceği sonucu çıkmıyor burdan.Uydurmayın.

Geçmişe dönük birkaç kıssadan gayb haberi diye bahsedilmiş.Sanki Yusuf'u Meryem'i bilen yoktuda gayb haberiydi.

tarihinde euclid tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

bu adamın kafasının içinde ne olduğunu bilmiyorum ama

içeridekinin beyin olmadığına kesin kanaat getirim.

bunlara inanmanı anlarım da gelip delil diye sunarsan

sana daha fazla akıllı muamelesi yapmam.

bu hadislerin peygamberin ağzından çıkar çıkmaz yazıya geçirildiğinin kanıtı nedir?

kuranın aslı yok ki ortada bunun delili olsun.

birilerinin olaylar olduktan sonra bu hadisleri uydurduğunu

sonrasında da bunların kaleme alındığını düşünmek,

en azından bunun olası olduğunu, bunun aha iman edin diye

delil olarak sunulamayacak olduğunu anlamamak bir nurcudan beklenir ancak.

kendine yakışanı yapmışsın, bizimkilere güzel malzeme vermişsin.

ellerine sağlık.

haa, cevap olarak hadis uyduranın sonuyla ilgili hadisi

buraya yapıştırmanı da senden beklerim.

döngüsel düşünemekten başka bildiğiniz birşey var mı sizin ya?

Link to post
Sitelerde Paylaş
murteddd Gönderildi Bugün, 18:45

bu adamın kafasının içinde ne olduğunu bilmiyorum ama

içeridekinin beyin olmadığına kesin kanaat getirim.

bunlara inanmanı anlarım da gelip delil diye sunarsan

sana daha fazla akıllı muamelesi yapmam.

bu hadislerin peygamberin ağzından çıkar çıkmaz yazıya geçirildiğinin kanıtı nedir?

kuranın aslı yok ki ortada bunun delili olsun.

birilerinin olaylar olduktan sonra bu hadisleri uydurduğunu

sonrasında da bunların kaleme alındığını düşünmek,

Mürted efendi sevinin o zaman çocular gibi

ama bir sorun var bu sahabi dediğin insanlar dürüstlük ve erdem konusunda

islama uyma konusunda babalarına kılıç çekmişler ve Peygamberin:

"Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın." Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292.

hadisinden titreyen insanlar demek bu Mucizatı Ahmediye (300 den fazla kanıtlı hadis)

Gerçeklik payı var ve ciddi

Link to post
Sitelerde Paylaş

"ALİ İMRAN 44. (Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir."

.

Neymiş bu muhammede bildirilen gayb lar?

Ayetlerin yukarısında yazan ayetleri sen okuda benim yerime sen gül kendine.

Ayrıca amacın kuranın çelişkili olduğunu ispatlamakmı?

Çünki kuran muhammedin gaybı bilmediğini söylüyor sen bildiğini söylüyorsun.

Maide

(109) Allah'ın, peygamberleri toplayıp "siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?" diyeceği, onların da, "Bizim hiçbir bilgimiz yok. gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin" diyecekleri günü hatırlayın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Mürted efendi sevinin o zaman çocular gibi

ama bir sorun var bu sahabi dediğin insanlar dürüstlük ve erdem konusunda

islama uyma konusunda babalarına kılıç çekmişler ve Peygamberin:

"Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın." Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292.

hadisinden titreyen insanlar demek bu Mucizatı Ahmediye (300 den fazla kanıtlı hadis)

Gerçeklik payı var ve ciddi

kafamı yeminlen monitöre geçireceğim.

bu adamların bilgiyi alıp onun tektik etmek gibi bir fonksiyonları yok sanırım.

hepsini yazan aynı kaynaklar.

o kaynaktan aldığını aynı kaynaktakini bir başka bilgiyi doğrulamak için delil sunuyor adam.

ne dediğimi gene anlamayacak, anlasa zaten bu cevabı vermezdi.

-kuran değişmemiş, allah onu koruyacak.

-nerden biliyorsun değişmediğini?

-çünkü kuranda allahın kuranı koruyacağı yazıyor.

nurculuk mu insanları bu hale getiriyor yoksa

bu insanlar mı bu halde oldukları için nurcu oluyorlar?

hangisi acaba?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Neymiş bu muhammede bildirilen gayb lar?

Ayetlerin yukarısında yazan ayetleri sen okuda benim yerime sen gül kendine.

Yukarısını yazmasına gerek bile yok ki.. Ayetin tamamını yazsa yeterli

Ali İmran 44 Bu, gayb haberlerindendir ki, sana vahyediyoruz. Onlar, Meryem'in bakımını kimin üstleneceğini belirlemek için kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Çekiştikleri sırada da yanlarında değildin.

Neymiş peygamber vahiy yoluyla Meryem hakkında bilinmeyenleri öğrenmiş.. Bu haber Meryem hakkındaymış... 

Link to post
Sitelerde Paylaş

AhmetBaha, her zaman olduğu gibi saçmalamak için fırsat arıyorsun, bulamayınca da kendin yaratıyorsun o fırsatı.

Hangi dinin mensubu olduğunu bilmiyorum ama müslümanlık kisvesi altında gayrı islami bir dinin mensubu olduğun ve o dinin (muhtemelen Nursi dininin) öğretilerini yaymaya çalıştığın aşikar.

Bak, aşağıya yazdığım üzere, Kuran'ın birçok yerinde gaybın sadece Allah katında olduğu, Allah dışında hiç kimsenin gaybi bilgisinin olamayacağı ısrarla vurgulanıyor. Ha, eğer sen Muhammet'in insan sıfatında yeryüzüne inmiş Allah olduğunu iddia ediyorsan, dediklerinde haklı olduğun düşünülebilir.

Oysa Muhammet, gaybı bilmediğini zaten kendisi söylüyor, (sözde) Allah ona söyletiyor:

EN'AM /50 - De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?"

ARAF /188 - De ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye, ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir peygamberden başka biri değilim.

Kaldı ki, Allah eğer gaybı bildirecek olsa, bunu senin dediğin gibi onun bunun ağzıyla ve hadislerle değil, vahiyle bildirir, yani ayet olarak indirirdi zaten ki, siz müslümanların hemen her bilimsel buluş karşısında "Ahan da bu zaten Kuran'da önceden bildirilmişti" gibisinden boncuk buldum sevindiriklerini de sebep oluyor bu yakıştırmalar.

HUD /49 - İşte bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahiyle bildiriyoruz. Bundan önce bunları ne sen bilirdin, ne de kavmin. O halde sabret, akıbet muhakkak muttakilerindir.

YUSUF /102 - İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında değildin.

Oysa Allah, ısrarla gaybın sadece kendisi tarafından bilinebileceğini vurgulamaktadır. Muhammet, Allah mıydı?

MAİDE /116 - Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!".

EN'AM /59 - Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.

YUNUS /20 - Bir de "Ona Rabbinden daha başka bir âyet indirilse ya!" diyorlar. De ki: "Gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur, bekleyiniz bakalım, ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz."

HUD /123 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir.

NAHL /77 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

KEHF /26 - De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

NEML /65 - De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

SEBE'/3 - İnkâr edenler: "Bize o kıyamet saati gelmez." dediler. De ki: "Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır."

Kuran'da da belirtildiği üzere, gaybı yalnızca Allah bilir ve o bu bilgiyi kimseye açmaz.

CİN /26 - O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz.

Muhammet'in gaybı bildiğine dair verdiğin örneklere de hiç değinmeyeceğim. O örnekler, Muhammet'in gaybı bildiğine değil, Kuran ayetlerine göre senin ve dayandığın mürşidlerin şarlatanlığına delil olabilir ancak.

Bak sana ünlü Türk Mutasavvıfı Ankaralı Namık'ın edebi bir şahaser olan meşhur semaisinden bir kuple aktarayım:

havalanma havalarını alırım

istesem sürüsüyle bulurum

ben sevdim mi tek gönülde kalırım

sevdigime inan köle olurum

hadi yürü yürü yürü

işine bak bana yar olan çok

hadi yürü yürü

bize tav olan çok

hadi yür yürü yürü

işine bak bize yazılan çok

hadi yürü yürü yürü

yoluna bak bize tav olan çok çok çok 8P

Link to post
Sitelerde Paylaş
AhmetBaha, her zaman olduğu gibi saçmalamak için fırsat arıyorsun, bulamayınca da kendin yaratıyorsun o fırsatı.

Hangi dinin mensubu olduğunu bilmiyorum ama müslümanlık kisvesi altında gayrı islami bir dinin mensubu olduğun ve o dinin (muhtemelen Nursi dininin) öğretilerini yaymaya çalıştığın aşikar.

Bak, aşağıya yazdığım üzere, Kuran'ın birçok yerinde gaybın sadece Allah katında olduğu, Allah dışında hiç kimsenin gaybi bilgisinin olamayacağı ısrarla vurgulanıyor. Ha, eğer sen Muhammet'in insan sıfatında yeryüzüne inmiş Allah olduğunu iddia ediyorsan, dediklerinde haklı olduğun düşünülebilir.

Oysa Muhammet, gaybı bilmediğini zaten kendisi söylüyor, (sözde) Allah ona söyletiyor:

EN'AM /50 - De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?"

ARAF /188 - De ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye, ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir peygamberden başka biri değilim.

Kaldı ki, Allah eğer gaybı bildirecek olsa, bunu senin dediğin gibi onun bunun ağzıyla ve hadislerle değil, vahiyle bildirir, yani ayet olarak indirirdi zaten ki, siz müslümanların hemen her bilimsel buluş karşısında "Ahan da bu zaten Kuran'da önceden bildirilmişti" gibisinden boncuk buldum sevindiriklerini de sebep oluyor bu yakıştırmalar.

HUD /49 - İşte bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahiyle bildiriyoruz. Bundan önce bunları ne sen bilirdin, ne de kavmin. O halde sabret, akıbet muhakkak muttakilerindir.

YUSUF /102 - İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında değildin.

Oysa Allah, ısrarla gaybın sadece kendisi tarafından bilinebileceğini vurgulamaktadır. Muhammet, Allah mıydı?

MAİDE /116 - Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!".

EN'AM /59 - Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.

YUNUS /20 - Bir de "Ona Rabbinden daha başka bir âyet indirilse ya!" diyorlar. De ki: "Gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur, bekleyiniz bakalım, ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz."

HUD /123 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir.

NAHL /77 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

KEHF /26 - De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

NEML /65 - De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

SEBE'/3 - İnkâr edenler: "Bize o kıyamet saati gelmez." dediler. De ki: "Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır."

Kuran'da da belirtildiği üzere, gaybı yalnızca Allah bilir ve o bu bilgiyi kimseye açmaz.

CİN /26 - O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz.

Muhammet'in gaybı bildiğine dair verdiğin örneklere de hiç değinmeyeceğim. O örnekler, Muhammet'in gaybı bildiğine değil, Kuran ayetlerine göre senin ve dayandığın mürşidlerin şarlatanlığına delil olabilir ancak.

Bak sana ünlü Türk Mutasavvıfı Ankaralı Namık'ın edebi bir şahaser olan meşhur semaisinden bir kuple aktarayım:

havalanma havalarını alırım

istesem sürüsüyle bulurum

ben sevdim mi tek gönülde kalırım

sevdigime inan köle olurum

hadi yürü yürü yürü

işine bak bana yar olan çok

hadi yürü yürü

bize tav olan çok

hadi yür yürü yürü

işine bak bize yazılan çok

hadi yürü yürü yürü

yoluna bak bize tav olan çok çok çok 8P

tebrik ederim ama

şunu da ekleyelim

Gaybı yalnız Allah bilir bir de bildirdiği peygamberleri(Cin 26-27)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...