Jump to content
Ateistforum

kuranı rezil eden matematiksel hata nihayet yanıtlandı..


Recommended Posts

arkadaşlar bildiğiniz gibi kuranda miras dağıtımıyla ilgili çok ciddi bir matematiksel hata var..

bütün her şeyin yaratıcısı olduğu söylenen allahcan ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin yapmayacağı hatayı gönderdiği kutsal kitabında yapıyor..

sözkonusu hatayla ilgili daha önce ateistforumda yayınlanmış yazı aşağıdadır..

bilenlerin tekrar okumasına gerek yoktur..

fakat bilmeyenler muhakkak okumalıdır ki neye inandıklarını kavrasınlar..

işte o yazı..

.............

...........

KURAN'DA MATEMATİK HATASI

Önce konumuzla ilgili Kuran ayetlerini görelim:

Nisa Suresi/11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi/ 12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır (zevcelerinizindir). Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.

Bu ayetlere göre varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. Yukarıdaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:

Üç kız evlada mirasın 2/3'ü, ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır.

Bu durumu, matematiksel olarak hesaplarsak:

(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (Halbuki 1,0 olması gerekirdi!..)

Bu sonuç Kur'an'da verilen oranların hatalı olduğunu göstermektedir. Çünkü mirasın %112,5 u mirasçılara dağıtılamaz. Böyle %100'ün üstünde bir dağıtım yapmak imkansızdır.

ÖRNEK:

Adam ölüyor. Geride kalan varisler şunlar; eşi, 3 kız çocuğu, annesi ve babası..

Buna göre miras dağıtım oranları Nisa suresi 11. ve 12. ayetin de şöyle bildirilmiştir:

Kız çocuklarına mirasın 2/3 ü

Anneye mirasın 1/6 sı

Babaya mirasın 1/6 sı

Eşine mirasın 1/8 i

------------------------------------

Adamın kalan mirasını 120 milyar farzedelim:

120 x 2/3 = 80 çocuklara

120 x 1/6 = 20 anneye

120 x 1/6 = 20 babaya

------------------------------

toplam = 120 Görüldüğü gibi mirastan eşe hiç para kalmadı.

Eğer eş de almış olsa;

120 x 1/8 = 15 Eşe düşen pay

----------------------------

Toplam = 135 olacaktı.

Halbuki ortada 120 milyar var. Eşe 1 kuruş dahi kalmadı.

İşte bu Kur'an ayetlerinin hatalı olduğunu gösterir.

Halife Ömer'in Hataya Karşı Avl Yöntemi:

Bu hatayı düzeltmek için Ömer "avl", "avliye" olarak adlandırılan basit bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem allah’ın verdiği oranlardan yola çıkıp bir noktada ufak bir değişiklik yaparak oranların tümünü değiştiren ve toplamı %100 olacak yeni oranlar elde eden bir yöntemdir... Günümüzde İslam hukuku miras konusunda bu yöntemi esas alır.

Avl yöntemiyle bir anlamda Kur’an ayetlerinin dışına çıkılmakta ve Kur’an’a göre şeriat uyguladıklarını söyleyenler, mecbur kalarak kendi uydurdukları hüküm ve yöntemi kullanmaktadırlar.

Avl yöntemi ile şu yol izlenir :

2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 = 48/72 + 12/72 + 12/72 + 9/72 = 81/72 = 1,125

Burada payda 24’e değil de 72’ye yükseltilmiştir. Sonucun 1 çıkması içinse

Payda 81 yapılır;

48/81 + 12/81 + 12/81 + 9/81 = 81/81 = 1

Yani matematik olarak yanlış olan ama çaresiz ve zorunlu kalınarak hileli bir yöntemle

oranlar değiştirilmek suretiyle paylaşımın sağlanması yoluna gidilmiştir.

Böylece yeni oranlar:

üç kızın toplam payı= 48/81

annenin payı= 12/81

babanın payı= 12/81

zevcenin payı= 9/81

olacak şekilde değiştirilmiş olur.

Tabi elde edilen bu oranlar ayetlerde ifade edilenlerden farklıdır. Ayetlere baktığımızda bu oranları göremeyiz. Bu oranların sadeleştirilmiş şekillerine de bakalım:

üç kızın toplam payı = 48/81 = 0,593 Halbuki Kur'an 2/3 = 0,666 diyor

babanın payı = 12/81 = 0,148 Halbuki Kur'an 1/6 = 0,166 diyor

annenin payı = 12/81 = 0,148 Halbuki Kur'an 1/6 = 0,166 diyor

zevcenin payı = 9/81 = 0,111 Halbuki Kur'an 1/8 = 0,125 diyor

Görüldüğü gibi ayetlerde belirtilen oranların kullanımı mümkün olmadığı için bu oranlar değiştirilmiştir ve başka oranlar kullanılmaktadır.

Böyle basit bir dört işlem hatasının, her harfi, her kelimesi Allah sözü olduğu bildirilen Kur'an'da yer alması, Allah gibi kusursuz bir varlığın hatası olmasa gerek. O halde, bu hatanın sebebi ne olabilir dersiniz?

Bu hata şimdiye kadar izah edilememiş, mantıklı, bilimsel bir yanıt verilememiştir.

Diğer çelişkiler "müphemdi, müteşabihdi " diyerek, kelimeleri çarpıtarak, tahrif ederek, yanlış bilgiler verip demagoji yaparak bir şekilde geçiştirilebilir. Ancak Matematik laf değil, işlem ister. Matematik de mecazilik, müteşabihlik sökmez.

Nitekim Halife Ömer'de sökmediğini görmüş ve Avl denilen aldatma yöntemi uygulamıştır.

...........

........

şimdi bu yazı karşısında afallayan müslümanlar soluğu sorularla islamiyet sitesinde almışlardır..

sorularla islamiyet siteside kafası karışan müslümanlara bu matematiksel hatayı bakın nsaıl savunmuşlar..

.............

.............

Değerli Kardeşimiz;

İnkârcıya göre miras âyetlerinde belirtilen paylar hesapsız belirtilmiştir, bu yüzden uygulamada miras paylardan az olabiliyor ve bir kısım (sona kalan) mirasçılar pay alamıyor; bunu da Allah yapmayacağına göre...

Bu Amerika'yı yeniden keşfettiğini zanneden bilgisiz inkârcıya hemen bildireyim ki, ortaya koyduğu mesele İslâm'ın ilk devrinden beri bilinmektedir; maksat anlaşılmış, çözüm oluşturulmuş, buna göre uygulama yapılmış ve hiçbir mirasçı mahrûm bırakılmamıştır. "Payların mirastan fazla geldiği" ifade ve düşüncesi bilgisiz inkârcıya aittir, doğrusu ise payların, mirastan değil, hesap gereği olarak paydalar eşitlenince paydadan fazla olabildiğidir. Böyle bir "mirasçılar tablosu" karşımıza çıktığında çözüm, paylar toplamının payda olarak alınmasından ibarettir, çok eski zamanlardan beri bilinen bu hesaplama usûlüne "avl" denmektedir. Verilen birinci örneğe göre uygulama şöyle olacaktır: Paylar toplamı 27 olduğuna göre payda da 27'ye çıkarılacak, miras 24'e değil, 27'ye bölünecek ve her bir mirasçı, Kur'ân'da belirtilen payını, 27'de 16, 4, 4, 3 olarak (bu oranlarda) alacaktır.

Belki sonradan aklına gelir veya birilerinin kitabında okur diye hemen söyleyelim: Bazen de payda, paylar toplamından fazla olabilir, bu duruma "reddiyye" denir, çözümü de artan payın, karı ve koca dışındaki mirasçılara yine âyetlerde bildirilen oranlarda paylaştırılması şeklindedir. Bu çözümler kısmen hadîslere, kısmen de ictihada dayanmaktadır. İslâm'ın kaynağı da yalnızca Kur'ân değil, aynı zamanda -ona aykırı olmayan, onun maksadını ve delâletini esas alan- sünnet ve ictihaddır.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

a- AVL MESELESi (Avliyye)

Miras meselelerinde mirasçılardan muayyen pay sahiplerinin payları toplamının meselenin ortak paydasını aşması haline avliyye denildiğini biliyoruz(1).

Ashabı kiramın ekseriyeti ve dört mezhep imamları ile zeydiyye mezhebi avliyyeyi kabul etmişlerdir. Zira muayyen payları nas ile tayin ve tespit edilmiş mirasçılar arasında ayırım yapmak mümkün değildir. Hz. Peygamber muayyen payları pay sahiplerine veriniz" buyurmuştur (2).

Hz. Ömer'in hîlafeti sırasında ilk defa farz sahiplerinin paylarının meselenin ortak faydasını aştığı bir miras hadisesiyle karşılaşılmıştır. Hz. Ömer ashab ile istişare etmiş ve Abbas b. Abdülmuttalib'in avl yolunu teklif etmesi üzerine bu usulü benimseyerek farz sahiplerinin payları toplamını meselenin mahreci kabul ederek meselenin halledilmesini uygun bulmuş ve Hz. Ömer hayatta olduğu sırada kendisine bu hususta bir itiraz vaki olmamıştır. Dolayısıyla avliyye konusunda icma vaki olmuştur(3).

Farz sahiplerinin payları toplamı meselenin ortak paydasını aşınca terekeyi meselenin mahrecine göre değil paylar toplamına göre taksim etmek gerektiğini biliyoruz.

Örn.

3 4 4 2 2 15avl,

Koca ¼ kız

2/ kız

3 ana 1/6 baba 1/6K 12

Bu bir avliyye meselesidir. Farz sahiplerinin payları toplamı meselenin ortak paydası olan 12 yi aşmış 15 olmuştur. Artık tereke 12 sehime ayrılmayacak, 15 sehime ayrılacaktır. Mesela terekenin 1/4 hissesini almak durumunda bulunan koca normal olarak 1/4 hisseye eşit olan 3/12 hisse alacakken artık 3/15 hisse almak durumunda kalmıştır. Tabi bu da 1/4 hisseden daha az olan bir orandır. Diğer pay sahipleri de paylarının büyüklüğü oranında daha az pay almışlardır (4).

(1) s.102.

(2) Buhari, Feraiz, 5,7.9,15; Müslim, Feraiz, 2,3; Tirmizi, Feraiz. 8; Darimi. Feraiz, 28.

(3) Cessas, II. 90-91; İbn Rüşd. II, 318; bilmen. V, 337; Kişki, s. 174.

Hz. Ömer'in vefatından sonra İbn Abbas avl yoluyla meselenin çözülmesinin hatalı olduğu fikrini savunmuştur. İbn Abbas'a göre avliyye meselesinde daima farz sahibi dana öncelik verilmeli, noksan kalan kısım her zaman pay sahibi olmayan bazen biğayrihi asabe olabilen kadınlara tahsis edilmelidir; Böylece avlden kaçınılmış, mesele denk olarak yani adile olarak çözülmüş olur. (İbn Rüşd II. 318; Bilmen, V, 337; Kişki, s. 175). İmamiyye mezhebi ile ehli sünnetten Zahiriyye mezhebi İbn Abbas'ın görüşü paralelinde hiç bir zaman asabe olmayan pay sahiplerine öncelik vererek avli kabul etmemelerdir. (Tusi, IX, 247; Küleyni, VII, 79; Ibn Hazm, IX, 262-267; Mağniyye, VI.216).

(4) Aynı mesele imamiyye ve zahiriyyeye göre şu şekilde çözümlenir.

Sorularlaislamiyet

...................

................

ulaş-1975 nickli bir arkadaşımız sorularla islamiyetin bu saçma cevabını bakın yerin dibine nasıl sokmuştur..

ulaşın bu cevabına hala yanıt alınamamıştır..

işte ulaşın cevabı..

................

................

Burada şimdi yazdığın şu yazı ile konuya açıklıkmı getirmiş oluyorsun....

paylar toplamı 27 ise nasıl çıkartırsın 24 ü 27 ye..! ! ! o surede paylar farklı çıkarsa paydayı ona eşitleyiniz diye bir hüküm yoktur... allahın ayetini bile saptırmaya çalışan sizler bu yaptığınızı hesapmı sanırsınız?

bu paya göre dagıt diyor mirası. yine söylüyorum. efendim tavsiye niteliği taşır bazı ayetler demeyin. bu ayette tavsiye yoktur kesin hüküm vardır...

a-a allahın yolladığı paylar uymadı hesaba ama.... şurada bi hesabımız vardı eskiden kullandığımız bi sistemdi hadi onu uygulayalım.... demektir sizinkisi...

buda kendini allaha şirk koşmaktır! ! !

biz inanmıyoruz ama siz kendinizi onun yerine koyuyor onun kesin hukum taşıyan emirlerini kafanıza göre değiştiriyorsunuz...

mesela...

desekki namaz yada oruç şu anki şekliyle farz değildir çünkü kaç rekat kılınacağı kaç gün tutulacağı ayetlerle belirtilmiyor. saldırırsınız hemen... peygamber böyle yapmıştı bu kuraldır diye...

ama bu konuda diyemezsiniz.. ortada rakamlar var eğer avl kullanın deseydi oraya payları yazmazdı....

AVL diye bir sistem var onu kullanın derdi...

anlamak isteyen anlar konuyu.. ama anlamak bi yana kafasını kumdan çıkarmayan birinin anlamasına imkan yoktur..

ateistler matematik bilmesin varsın.. :)) siz biliyorsunuz ya.. allahın ayetini kenara itip böyle yapalım diyerek... birde farzı uyguluyormuş gibi kasılırsınız :))

...............

...............

yorum sizlerin..

saygılar efendim..

tarihinde godDAR tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 755
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İslamiyetin koca bir yalan olduğunun basit ve etkili bir ispatı; hem de matematiğin diliyle... Bence bir diğeri de müslüman olmayan ülkelerde doğanların müslüman ölme oranıyla, müslüman ülkelerde doğanların müslüman ölme oranları arasındaki uçurumdur ve kesin bir şekilde istatistiğin diliyle islamiyeti bitirir bu olay da... tarihinde Andromeda tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

kuranda miras paylaşımı:

1- Mal varlığı sahibi olup Dünya’da hiçbir akrabası veya yakını olmayan bir şahsın vasiyet bırakmadan vefat ettiğini var sayalım, bu durumda bıraktığı mal sahipsiz mal olarak, 4 Nisa 8 belirtilen kimselere dağıtılır.Vasiyet yoksa ve Mirasçılar var ise Kuran,da Mirastan hak alma payları belli olanların hakları ödendikten sonra bir fazlalık kalır ise yine bu fazlalık 4 Nisa 8 e göre dağıtılır, burada oran söz konusu olamaz zira bunların arasında zengin olanı, orta halli olanı veya fakir ve borçlu olanı vardır, dağıtımda buna göre durum değerlendirmesi yapılır, fakat sayısal belli paylarda kişinin maddi durumu dikkate alınmaz.

2- Sayısal oranlı bölüşüm: bu bölüşümde hesap yapma mantığını anlatmak için kolay bir örnek vereceğim, bu anlaşılırsa bu esasa göre akla gelebilecek bütün mirasçı oluşumlarını mirası paylaştırmak çok kolaydır, bu bölüşümde hiçbir zaman miras hissedarlar bazında açık veya noksanlık vermez, mirasçıların bazıları hisselerini oranları dahilinde paylarını alırken diğer oranlı hak sahipleri paysız kalmazlar, örneğin. Malvarlığı sahibi olup vefat eden bir kimse mirasçı olarak 1 oğlu ve 1 kızı bulunmaktadır, borçları ödendikten ve vasiyeti yerine getirildikten sonra 27.000.- YTL mirası bulunmaktadır, bu mirası oğlu ve kızı arasında 4 Nisa 11 göre paylaştıracak olursak 27.000.YTL yi 3 paya bölerek erkek çocuğa 2 pay tutarı 18.000.- YTL tutarında mirastan pay veririz, kız çocuğuna da bunun yarısı olan 1 pay tutarı 9.000.- YTL tutarında mirastan pay verdiğimizde miras tam olarak bölüştürülmüş olur. Parmak hesabı olan bu çözüm basit bir paylaştırmadır, karşılaşa bileceğimiz diğer bütün Miras oluşumlarında kullanılmak üzere bu bölüşümü Kesir işlemleri şeklinde ifade edelim, ve görülecektir ki ne kimse nin hakkı yenmiş nede kimse hakkettiği mirastan mahrum kalmış olur. Şöyle ki:

Erkek çocuğun payı 2 olduğundan bunu 2/1 şeklinde kız çocuğun payı 1 olduğundan bunu da 1/1 şeklinde ifade edebiliriz, bu iki kesri topladığımızda 2/1 + 1/1 = 3/1 = 3 olmuş olur, dikkat edilirse pay paydanın üç mislidir, böyle olması da gerekir, pay adı üstünde payları temsil eder payda ise paylar belirleme sabitidir, herhangi bir bütünün paylara bölüşümü değildir, yapılan itirazlarda ( (2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (Halbuki 1,0 olması gerekirdi!..) denmektedir, bu ifade ise kökten hatalıdır, başta verdiğim örnekte 1,125 bir taraf, pay paydanın 3 mislidir ve hiçbir olumsuzlukta yoktur, böyle bir hata yapmaları paydayı miras sabiti değil de mirasın bölüşümü zannetmeleridir, Paydayı onların ele aldığı 24 rakamına göre ele alalım, bu durumda Erkek Çocuğun Hissesi 2/1 den 48/24, Kız çocuğun ki 24/24 bunları da toplarsak 48/24 + 24/24 = 72/24 bulunmuş olur, kalan miras 27.000.- YTL idi, 27.000.- : 72 = 375.- YTL 24 taban sabitine göre 1 Paya düşen miras olur, bundan da Erkek Çocuk için 375.- x 48 = 18.000.- YTL, Kız Çocuğu için 375.- X 24 = 9.000.- YTL miras hakkı elde edilir, bunları da toplarsak 18.000.- + 9.000.- = 27.000.- YTL görüldüğü gibi pay paydanın tam 3 misli olmasına rağmen, baştaki parmak hesabıyla, kesirsel hesap aynı noktada birleşti, zaten bundan farklı olması da mümkün değil, şimdi karşıt iddiayı yapanlara sormak lazım pay ile payda arasında pay lehine 3misli bulunması payların adaletli dağıtılmasında bir aykırılık oluşturmuyorsa, pay lehine bundan da küçük olarak bulduğunuz 1,125 lik misli nasıl bir bozukluğa yol açmaktadır, neticenin 1,0 olması gerektiği iddianız hatalıdır, bunda yanılmanızın nedeni paydayı mirası bölen bir faktör olarak görmenizdir, halbuki bu işlemlerde payda değişik payların bir birine göre oranını belirleme aracıdır, şöyle bir misal versem umarım ne dediğim kolayca anlaşılır, Erkek Çocuğun payı 2 veya 2/1 dir, Kız Çocuğun payı 1 veya 1/1 dir, bu duruma göre iddia ettiğiniz gibi, payda mirasın bölünmesini temsil ediyorsa, kız çocuğu bütün mirası almış olacağından, ondan 2 misli fazla alması gereken Erkek çocuğa hiçbir şey kalmış olmaz. Hal bu ki, Muhasebe açısından durum hiçte öyle değildir.

Şimdi yapılan iddiayı bir bütün olarak ele alalım, Şöyle ki:

“Bu ayetlere göre varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. Yukarıdaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:

Üç kız evlada mirasın 2/3′ü, ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır.

Bu durumu, matematiksel olarak hesaplarsak:

(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (Halbuki 1,0 olması gerekirdi!..)

Bu sonuç Kur’an’da verilen oranların hatalı olduğunu göstermektedir. Çünkü mirasın %112,5 u mirasçılara dağıtılamaz. Böyle %100′ün üstünde bir dağıtım yapmak imkansızdır.” demektedirler.

Daha önce Göstermeye çalıştığım çözüm şekline göre, yukarıdaki örneğin çözümü: Borçların ödenmesinden ve yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden sonra yine 27.000.- YTL’lik bir miras kaldığını farz edelim, zira bir miras kalmalı ki bölüştürmek mümkün olsun, aksi taktirde olmayan şeyin bölüşümü bir mana ifade etmez, şöyle ki:

2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 veya

(16/24) + (4/24) + (4/24) + (3/24) = 27/24 = 1,125 bu duruma göre miras taksimi,

27.000.- : 27 = 1.000.- YTL , bundan da,

Kız Evlatlara 16 x 1.000.- Eşittir 16.000.- YTL

Babaya 4 x 1.000.- Eşittir 4.000.- YTL

Anaya 4 x 1.000.- Eşittir 4.000.- YTL

Karısına 3 x 1.000.- Eşittir 3.000.- YTL

T O P L A M 27.000.- YTL bulunur böylece herkeste hakkını almış olur.

Bir diğer örnek verelim, diyerek aşağıdaki örneği vermekteler:

“Bir adam ölür ve geride anası, karısı ve iki kız kardeşi kalır. Kuran’ın yukarıda verilen ilgili miras ayetlerine göre; ana’ya mirasın 1/3’ü, karısına mirasın 1/4’ü, iki kardeşe de toplam 2/3’ü kalacaktır:

Hesap yapalım:

(1/3) + (1/4) + (2/3) = 1,25 !..

Burada da , miras paylaşılıyor, paylar toplanınca, mirastan daha büyük %25 daha büyük çıkıyor!..

Allah-varsa eğer- bu kadar hesap bilmez olabilir mi? Bu yanlış paylaşım oranları ile dolu ayeti Allah göndermeyeceğine göre,

Muhammed kendisi yazmış olmaktadır.. Diyerek şöylece de Not düşmektedir:

“Not: Okul önlerinde, Allah’ın örtünme emri gerekçesi ile, “başörtüsü eylemi” yapan bayanların; inandıkları Allah’tan gelmiş olduğuna inandıkları Kuran’ın bu ayetlerine göre, medeni kanunun miras haklarını kendi aleyhine düzenlemesi için eylem yapmalarını, bir erkek olarak arzu ederim.. (:>>

(Malum, bu ayetlere göre erkekler daha avantajlı da..)” demektedirler.

Sayısalla ilgili iddialarının doğru çözümü şu şekildedir:

(1/3) + (1/4) + (2/3) = (4/12) + (3/12) + (8/12) = 15/12 buraya kadar mutabıkız, fakat bundan sonrasının doğru çözümü onların iddia ettiği şekilde olmayıp, şu şekilde olmalıdır, farz edelim ki miras bırakan şahsın borçları ve vasiyeti yerine geldikten sonra 30.000.- YTL tutarında miras kalmış olsun, bu duruma göre:

30.000 : 15 = 2.000.- YTL bundan da

Anasına 4 X 2.000.- Eşittir 8.000.- YTL

Karısına 3 X 2.000.- Eşittir 6.000.- YTL

İki kız Kardeşe 8 X 2.000.- Eşittir 16.000.- YTL

TOPLAM 30.000.- YTL

(Not: Verdikleri örnekte Mirasçılar ve pay oranları Kuran’a uygun değildir, konuyu taşırmamak için bunu konu etmiyorum, zira bu hatalarının, Muhasebe tekniği açısından çözüm yolu üzerinde bir etkisi yoktur.)

Miras konusundaki Kesirli işlemlerde, Payların manası yukarıdaki çözümde açıkça görünmektedir, bu işlemlerde paydanın paylar toplamından küçük olması, mirasın bu fark oranına göre açık verdiği manasına gelmez, en başta verdiğim iki kardeş örneğinde kesirler toplamı 3/1 idi, buna rağmen bir kişi çıkıp ta miras açık vermektedir diye bilir mi, böyle bir iddiayı parmak hesabı dahi çürütmeye yeterlidir.

Konuyu daha da vurgulamak için 30.000.- YTL’lik miras örneğini, değişik bir çözümle de izah edeyim, şöyle ki: Paydayı 12 ye eşitleyerek çözüme gitmek kolayca mümkün ise de, farz edelim ki mirasçılar buna itiraz ederek, bunlardan Anası ve Kız kardeşleri bezim mirasımıza esas olan 3 paydalı esasa göre işlem yapılarak, 1/3 ve 2/3 oranlarına göre paylarımızı almak isteriz demiş olsalar, o zaman şöylece işlem yaparız:

Paydaları 3’e eşitlemek için, 1/4 ile ilgili olarak 4 paydasına göre pay 1 olursa, 3 paydasına göre 1 kaç olur, bundan da (3 x 1) : 4 = 0,75 bulunur. Bundan da:

(1/3) + (1/4) + (2/3) = (1/3) + (0,75/3) + (2/3) Eşittir 3,75/3 bulunur, bulunan 3 tabanlı esasa göre,

30.000 : 3,75 = 8.000.- YTL bundan da

Anasına 1,00 X 8.000.- Eşittir 8.000.- YTL

Karısına 0,75 X 8,000.- Eşittir 6.000.- YTL

İki kız Kardeşe 2,00 X 8.000.- Eşittir 16.000.- YTL

TOPLAM 30.000.- YTL

Görüldüğü gibi mirasçıların alacakları miras tutarlarında hiçbir değişiklik meydana gelmedi. Aslında konu basittir fakat yine anlamadım diyen olursa daha da kolay bir yoldan işlemi yapalım, Miras ile ilgili olarak 4 Nisa 11-12-172 belertilen pay oranları çeşitli mirasçılara ait olmak üzere 2/3, ½, 1/6, 1/3, ¼, 1/8, dir, Ayetlerde akrabalıkta yakınlığa göre Mirasa katılan bir kişi, diğer bir kişinin mirastan pay almasını engellemesine rağmen, Mirasın dağıtım işlemini göstermek için biz bunu dikkate almadan, bütün pay oranlarına sahip kimselerin pay almak üzere mirasa katıldıklarını farz ederek işlem yapalım, bu şekilde bir tercihte bulunmamın nedeni, oranlar bazında mirasa katılanların çeşitliliğin işlem yolu üzerinde bir tesirinin bulunmadığını göstermek içindir, şöyle ki:

MİRASÇILAR MİRAS PAYI

A Şahsı ………………………….. 2/3 Eşittir 0,6667

B Şahsı …………………………… ½ Eşittir 0,5000

C Şahsı …………………………… 1/6 Eşittir 0,1667

Ç Şahsı …………………………… 1/3 Eşittir 0,3333

D Şahsı …………………………… ¼ Eşittir 0,2500

E Şahsı …………………………… 1/8 Eşittir 0,1250

TOPLAM 2,0417 Mirasçıların payları toplamı,

Mirasçılara Borçlardan ve Vasiyetten sonra 5.410.505.- YTL miras kaldığını farz edelim, bu duruma göre:

5.410.505.- : 2,0417 = 2.650.000.- paylar kat sayısını buluruz, bundan da:

MİRASÇILAR % Payı Kat Sayısı MİRASTAN ALACAĞI

A Şahsı ……………… 0,6667 X 2.650.000.- Eşittir 1.766.755.- YTL

B Şahsı ……………… 0,5000 X 2.650.000.- Eşittir 1.325.000.- YTL

C Şahsı ……………… 0,1667 X 2.650.000.- Eşittir 441.755.- YTL

Ç Şahsı ……………… 0,3333 X 2.650.000.- Eşittir 883.245.- YTL

D Şahsı ……………… 0,2500 X 2.650.000.- Eşittir 662.500.- YTL

E Şahsı …………….. 0,1250 X 2.650.000.- Eşittir 331.250.- YTL

MİRASÇILARA DAĞITILAN TOPLAM 5.410.505.- YTL

Görüldüğü gibi örnek olsun diye mirasa katılanlar keyfi bir şekilde rast gele mirasçı seçilmelerine Rağmen Hak Ettikleri Miras Payları oranında tam olarak her birisi mirasını almış olmasına rağmen mirasta Ne bir Fazlalık Nede Noksanlık meydana geldi, Mirasta Noksanlık meydana gelmiş olsaydı bu bir çelişki olurdu, bunun mümkün olmadığını sizlerde çeşitli örneklerle test edebilirsiniz, Fazlalık durumunda başka bir ifadeyle hiçbir mirasçısı olmayan Mal sahibi bir kimse vefat ederse veya Mirasçısı az olup o mirasçıya tanınan pay oranına göre hakkı ödendikten sonra arta kalan bir mal olursa 4 Nisa 8 göre mirasın dağıtımını yapmak mümkündür, bu da olmazsa Malın Beytülmal a kalacağı belli bir husustur.

Not olarak, Şu şekilde yaptıkları iddiaya gelince:

“Not: Okul önlerinde, Allah’ın örtünme emri gerekçesi ile, “başörtüsü eylemi” yapan bayanların; inandıkları Allah’tan gelmiş olduğuna inandıkları Kuran’ın bu ayetlerine göre, medeni kanunun miras haklarını kendi aleyhine düzenlemesi için eylem yapmalarını, bir erkek olarak arzu ederim.. (:>>

(Malum, bu ayetlere göre erkekler daha avantajlı da..)” demeleri,

Bu şekilde düşünmeleri bu husustaki Kuran öğretisini anlamamış olmalarından kaynaklanmaktadır, Şöyle ki: Kuran öğretisine göre Evin geçim yükü tamamen Erkeğin üzerindedir, Bayan Eş Maddi varlık sahibi olsa dahi, kendi geçimi dahil Evin geçimiyle ilgili olarak tek kuruş harcamak zorunda değildir, bu durumda Erkeğe Kadından daha fazla maddi avantaj sağlanması adalete aykırı değildir, ayrıca Mirasla ilgili ayetlerdeki pay esaslı öğreti Tavsiye nitelikli bir farzdır, ve takıntılarda çözüm öğretici ayetlerdir, bu öğretinin adaletten ayrılmamak için temel faydası vardır, Miras bırakacak kimse bu ölçüleri dikkate alarak Mirasçılar için istediği gibi mirastan pay tavsiye edebilir, zira hayatta istisnai durumlar yok değildir, örneğin borç altında bir oğlu veya diğer bir akrabası varsa burada Vasiyet büyük bir önem arz etmektedir, bu vasiyeti yaparken tek eşlilikteki durumu ve diğer oranlı paylaşımlardaki tavsiye edilen oranları dikkate alması adaletten ayrılmaması için kendisine yol göstericidir, En nihayet konu bir kişinin sahip olduğu Maddi varlıktır, kişi bu varlığı üzerinde ölmeden önce istediği gibi tasarrufta buluna bilir, istediğine mal verir veya vermez, Mirasta bunu gibidir, İş ki Kuran’da Mirasla ilgili olarak, Farz nitelikli Tavsiye edilen ve Öğretilen hususları göz önünde bulundursun böylece adaletten ayrılmamasın, Zaten Miras ayetlerinin farz nitelikli tavsiye ve yol gösterici nitelikli olmasında esas itibariyle söz konusu olan budur.

Baş Örtüsü konusunu ki taşlamanıza gelince, bunda da derin bir yanılgı içerisinde bulunmaktasınız, bunu görebilmeniz için kısmi dahi olsa, bugün için Kuran esaslarını yaşantılarında uygulamaya çalışan kimselerin, aile bazında yaş ortamalarına bakınız, genç nüfus ortalaması kimde bulunmaktadır bu matematiksel bir konu olduğundan bulunan neticede tereddüt olmaz, Ailenin veya herhangi bir toplumun yaşlı ağırlıklı olması o Ailenin veya Toplumun ölümü demektir, Nüfus Ortalamasının Genç ağırlıklı olması ise sağlıklı gelişen bir ağacın dinç meyvelerine benzer, İyi ağaçta kötü ağaçta meyvesinden belli olur, bundan ötesi boş laftır.

Kuran esaslı miras paylaşımını elimden geldiğinin en kolay şekliyle anlatmaya çalıştım, bunun içinde en başta gösterdiğim örnekte biri kız diğeri erkek iki mirasçının kesirsel paylarının yapılan 1,125 lik iddianın daha ötesinde 3.00 olarak nasıl paydadan farklı oluştuğunu buna rağmen miras bölüşümü nün Muhasebe tekniği açısından kesir esaslı olarak ta hiçbir açığa neden olmadan kolayca yapılabileceğini gösterdim, bundan da Kuran’da hiçbir Matematiksel hata olmadığını Matematiksel verilerle ortaya koymaya özen gösterdim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisa Suresi/ 12. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır (zevcelerinizindir).

bu durumda

“Bir adam ölür ve geride anası, karısı ve iki kız kardeşi kalır. Kuran’ın yukarıda verilen ilgili miras ayetlerine göre; ana’ya mirasın 1/3’ü, karısına mirasın 1/4’ü, iki kardeşe de toplam 2/3’ü kalacaktır:

Hesap yapalım:

(1/3) + (1/4) + (2/3) = 1,25 !..

ifadesi yanlistir. karisina mirasin 1/8 i kalmalidir ona gore islemlerini bi daha gozden gecir bakalim kim daha cok beklicek

Link to post
Sitelerde Paylaş

bak orda nisa suresi 11 de Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir duser

diyor yani burda anasini altida bir hesaplaman gerek simdi bu yanlissa bu bizim hayal dunyamiza goremi yanlis gene bisiler buluosak neresinden tutsan tutulmuyo anlamina gelmez mi? bize dogru bise kanitlarla solendiginde biz merak etme her seyi yikariz :rolleyes:

Link to post
Sitelerde Paylaş

evet bilio ne sorarsan sor paydaya gore islem yapar o zaman dogru der cikar isin icinden orada dedigi pay 27 mi cikmis o zaman 27000 ytl war hepsini tekrar pay sayilarina bol eee bak cikdi demek ama isin asli o deil pay elindekini pay etmek anlamini tasir neye gore pay edicek paydaya gore ee elinde bir elma war ve pay edicegi 8 kisi var o zaman elmayi sekize bolmek zorunda yani 1/8 olmali elindeki paraya gore pay edersin ama o dioki insana gore para daitiim bole bise olabilir mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kenzo sorunun linkini vermiş.

Hadi bakalım Harun25, şu matematiksel olmayan hileli yönteminle 24 koyunu da bölüştür bakalım. Kesmeden ama ha! :lol:

Dikkat ediyorum sadece işlemle yapılacak izahı bir yığın gereksiz lafla şişiriyorlar. Amaç uzun yazılarla okuyanı bunaltıp kafaları karıştırmak. Mesela Harun25'den bir örnek:

Daha önce Göstermeye çalıştığım çözüm şekline göre, yukarıdaki örneğin çözümü: Borçların ödenmesinden ve yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden sonra yine 27.000.- YTL’lik bir miras kaldığını farz edelim, zira bir miras kalmalı ki bölüştürmek mümkün olsun, aksi taktirde olmayan şeyin bölüşümü bir mana ifade etmez, şöyle ki:
Link to post
Sitelerde Paylaş
Kurani tam okusan kafan dahada karisir, dikkatli ol Harun.

Soru: Resimdeki senmisin?

kuranın türkçesinin yüzde 70 ini okumuşumdur.kafam karışacak bi duruma rastlamadım çünkü yok.resimdeki benim evet.tüm site biliyo artık gizlemenin anlamı yok.tanınmamak için gözlük taktım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir kitap ezberlemek icin okunur, bilgi edinmek icin okunur yada is olsun torba dolsun hesabi okunur. Muslumanlar Kurani ezber yada; is olsun torba dolsun hesabi okur. Hangi musluman Kurani okurken "yahu bu aslinda boyle degildi ?"diye sorgulayabilir? Hicbiri. Neden? Cunki hocalar insanlara "Allah her seydir, yaratan odur, Allahin hikmetinden sual olmaz" der. Boyle buyumus biriside Kurani asla sorgulayamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir kitap ezberlemek icin okunur, bilgi edinmek icin okunur yada is olsun torba dolsun hesabi okunur. Muslumanlar Kurani ezber yada; is olsun torba dolsun hesabi okur. Hangi musluman Kurani okurken "yahu bu aslinda boyle degildi ?"diye sorgulayabilir? Hicbiri. Neden? Cunki hocalar insanlara "Allah her seydir, yaratan odur, Allahin hikmetinden sual olmaz" der. Boyle buyumus biriside Kurani asla sorgulayamaz.

yaratıkcım burdaki ateistler gökten düşme ateistmi acaba.bizim için ölçü hocalar değil kuran ve peygamberdir.şahsen benim kimsenin aklına ihtiyacım yok.evet bugüne dek işyerimde filan boş vakitlerimi hep türkçe meal okuyarak ve anlamları hakkında düşünerek geçirmişimdir.herhangi bi çelişki yada kötü birşeyde görmedim çünkü yok.merak etme kuranı az okuyan müslimlerden değilimdir.ha bana şimdi ayet sorsan hatırlayamam hepsini çünkü ezberim okadar kuvvetli değil

Link to post
Sitelerde Paylaş

harun25cim sadece hocalar allahin hikmetinden sual olmaz demioki yani sen kurani okurken sorgulayarakmi okuyosun onu soruyo sana sorguluyorum dersen yalan solersin dogmatik seyler sorgulanmaz oyle kabul edilir yani anlamlari hakkinda dusunerek geciririm diyosun ya ben acaba bu anlama uygun ne yapiyorum diye dusunuyosundur ya bu neden boyledir diye sorgulamiyosundur demek istiyor kutsalyaratik

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu ayetlerin ikisinin arasında çelişki olup olmaması bir yana da “Ey inananlar, elçiyle özel görüşme yapacağınız zaman, görüşmenizden önce (yoksullara) bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Veremiyorsanız, Allah Bağışlayandır, Rahimdir. (58 Mücadele Suresi, 12)” diye geçen ayet ne demek istiyor? bunu açıklarsanız daha faydalı olur kanaatindeyim. Burada geçen elçi peygamber mi,başka birisi mi? peygamberse zaten bugün O’nunla görüşülemez ki..değilse hangi elçi?

Açıklamanızı umarım.

XXX

Buradaki hitap Hz. Muhammed’dir. Yani onunla görüşmeden önce sadaka verilmesinden söz edilmektedir. Bugün için uygulaması olmayan bir ayet.

Admin

XXX

Ne cevap vermiş admin de. :blink:

Allahın gönderdiği kitap bikaçyıllık bilgi içeriyor.Ve bu kelimeler bugün hala kutsal

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ne cevap vermiş admin de. :blink:

Allahın gönderdiği kitap bikaçyıllık bilgi içeriyor.Ve bu kelimeler bugün hala kutsal

Yanılıyorsunuz arkadaşlar.

Bu ayetler Kur'an'daki birçok ayetten çok daha evrenseldir.

Bugün şeyhler, hocalar aynı yöntemle çalışırlar.

Meşhur Adıyaman Menzil saltanatı da.

Kimseden ücret alınmaz (hesapta).

Ama Allah rızası için verilen sadakalar geçerlidir.

Ve bunlar kapıdaki görevlilerce uygun biçimde toplanır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...