Jump to content
rasyonel

Müslümanların cinselliğe bakış açısı

Recommended Posts

Guslü Gerekli Kılan Haller

Guslü gerekli kılan hallerin sayısı altıdır. Bunları sırasıyla anlatmaya çalışalım. Şöyle ki:

1. Ön veya arkaya penisin başını girdirmek. Meni aksın akmasın, sadece bu değdirmeden ötürü gusül farz olur. Girdirme nedeniyle guslün farzoluş nedenleri mezheblere göre detaylı bir şekilde aşağıda anlatılmıştır.

Hanefiler dediler ki: Penisin baş kısmı veya (başı kesilen penisten) geriye kalan kısmının baş kadarı ön veya arka organa girdirilip gizlenecek olursa ve arada penis ile o organın ısısının birbirine geçmesini engelleyecek kaim bir perde bulunmazsa, meni aksın akmasın gusül farz olur. Yalnız gusül, bu işi yapanların baliğ olmaları hâlinde farz olur. Meselâ on yaşındaki bir çocuk, penisini bâliğa bir kadının vaginasma girdirecek olursa bu durumda gusül, yalnız kadına farz olur. Gusül yapmaya alışsın diye bu çocuğa da gusül yapması emredilmelidir. Tıpkı baliğ olmamış çocuğa, alışması için namaz kılmanın emredilişi gibi... Bu hususta kız çocuğu da oğlan çocuğu gibidir. Baliğ bir erkeğin penisinin başının, ölü bir kadının vaginasına veya bir hayvanın tenasül organının içine girdirilip gizlenmesinden ötürü gusül yapmak farz olmaz. Aynı şekilde penisin başı erselik (çift cinsiyetli) birinin vaginasına girdirilip gizlenirse gusül yine farz olmaz. Yine bunun gibi erselik biri, kendi penisini başkasının ön veya arka organına girdirecek olursa her ikisine de gusül yapmak farz olmaz. Ama erselik olmayan birisi penisini, bir erseliğin arka organına girdirecek olursa bunlardan hangisi baliğ ise gusül yapmak ona farz olur.

Şafiîler dediler ki: Penisin başı veya başı kesilen penisin geri kalan kısmından baş kadarı, ön veya arka organa girdirilecek olursa, bunu yapanlar baliğ olsunlar olmasınlar her ikisinin de gusül yapması farz olur. Velîsinin, çocuğa gusletmeyi emretmesi gerekir. Çocuk, kendiğilinden gusül yaparsa bu, onun için yeterli olur. Aksi takdirde baliğ olduktan sonra gusletmesi farz olur. Organına penis girdirilen şahıs, cinsel ilişkiye müsait olsun olmasın, penisin başında iki organın ısısının birbirine geçmesini engelleyen bir perde bulunsun bulunmasın, organına penis girdirilen hayvan olsun insan olsun, canlı olsun ölü olsun gusül farz olur. Erseliğin ön tarafına değil de arka tarafına penis girdirilecek olursa yine gusül farz olur. Ama erselik, kendi penisini başkasının ön veya arkasına girdirecek olursa her ikisine de gusül farz olur. Ancak penis, ön taraftan girdirildiği takdirde tam olarak cinsel ilişki deliğinin içine girdirilirse gusül farz olur. Yok sadece tenasül organının iki dudakçığı arasına girdirilecek olursa menî gelmeden gusül icâb etmez.

Malikiler dediler ki: Penisin başı, canlı olsun ölü olsun; erkek, kadın, erselik veya hayvanın ön veya arka organına girdirilecek olursa cünüp olunur. Ve dolayısıyla da gusül gerekli olur. Penisi sokan, cinsel ilişkiyi yapacak güçte ve mükellef ise; kendisine girdirilen de bu ilişkiye müsait ise yapana gusül gerekir. Yapan ve yapılan mükellef iseler, yapılana da gusül gerekli olur. Bir çocuk penisini bir kadına girdirecek olursa kadının menîsi akmazsa, kadının gusletmesi gerekmez. Penisin başında lezzet almaya engel bir perde olursa, bunu yapan baliğ olsa bile cünüb olmaz. Ayrıca penis, kadının sünnet mahallinden öteye gidecek olursa da cünüb olunur ye gusül gerekir. Buna gerekçe de Peygamber Efendimizin şu hadîs-i şerifidir:

?İkî Sünnet yeri birleştiğinde gusül gerekir.? 80

Hanbeliler dediler ki: Penisin başı ince bile olsa perdesiz olarak cinsel ilişkiye müsait birinin Ön veya arka organına girdirilirse, erkek on yaşından, kız da 9 yaşından küçük olmazsa yapana da, yapılana da gusül gerekir. Yapılan, hayvan veya bir ölü olsa bile penisin baş kısmı, deliğin içine girerse gusül gerekir. Erselik, kendi penisini başkasının ön veya arkasına girdirecek olursa ikisine de gusül gerekli olmaz. Aynı şekilde başkası da penisini erseliğin vaginasma girdirecek olursa ikisine de gusül gerekmez. Ama erseliğin arka organına girdirecek olursa aslî bir delik olduğundan ötürü gusül, her ikisine de gerekli olur. Aslında bu gibi meseleleri anlatmakta büyük bir fayda söz konusu değildir. Çünkü bunların bir çoğu pek nâdir olarak vukû bulmaktadır. Anlatmamak istiyordum. Ancak bazı yerlerde ve durumlarda bu hükümlerin bilinmesine ihtiyâç duyulacağı düşüncesiyle anlatmadan geçemedim.

2. Guslü gerekli kılan hallerin ikincisi, erkek veya kadının menîsinin akmasıdır. Kadınların da menîsi vardır. Ancak bunların menîsi, tenasül organının dışına çıkmaz. Bunu inkâr edenler, duyularla hissedilen her-şeyi inkâr etmiş olorlar. Menînin gelişi iki durumda olur:

a. Uyanık iken menî gelmesi.

b. Uykuda iken menî gelmesi.

Uyanık iken cinsel ilişkiden başka nedenlerle gelen menî bazan lezzetle gelir. Bazan da bir hastalıktan veya acıdan ötürü gelir. Oynaşmak, çıplak bedenle sarılmak, öpmek, kucaklamak, bakmak, düşünmek ve benzeri sebeplerden ötürü lezzetle gelen menî guslü gerekli kılar. Lezzetle beraber gelmesiyle, lezzet duyulup sakinleştikten sonra gelmesi arasında hüküm bakımından bir fark olmayıp her iki şekilde de gusül gerekli olur. Yine aynı şekilde hanımıyla oynaşıp onu öptükten sonra lezzet duymayan bir ekeğin bundan hemen sonra menisinin akması hâlinde gusül yapması gerekli olur. Ama bir hastalıktan ötürü veya sırta vurulan şiddetli bir darbeden ötürü ve benzeri nedenlerle menî akacak olursa gusül gerekli olmaz. Mezheblerin bu husustaki detaylı görüşleri aşağıya alınmıştır.

Şafiiler dediler ki: Menînin alışılagelmiş şekilde mûtâd yoldan gelmesi bir şartla guslü gerekli kılar. Bu şart da: Çıktıktan sonra meni olduğunun tahakkuk etmesidir. Menî ister lezzetle ister lezzetsiz aksın, ister alışılagelmiş bir sebebten ötürü, ister bir hastalık veya sırta vurulan bir darbe gibi alışılagelmemiş bir sebeple aksın, hüküm değişmeyip gusül gerekli olur. Bu nedenle demişler ki: Erkek, hanımıyla cinsel ilişki kurduğunda menîsi akmaz ve ilişkiden ötürü guslünü yaptıktan bir süre sonra menisi lezzetsiz olarak akarsa guslü yenilemesi gerekir. Çünkü guslü mûcib sebeplerden biri de menî akmasidır. Ancak bu durum kadında vukûbulursa bunun tafsilâtı olur. Şöyle ki: Kadın, cinsel ilişkiden ötürü guslünü yaptıktan sonra kendisinden menî aktığını görürse bakılır: Eğer gusülden önce menisi akmışsa, kocasının menisiyle karışmış olduğundan ötürü guslü yeniler. Yok eğer gusülden önce menîsi akmamışsa guslü yenilemesi gerekmez. Çünkü görmüş olduğu bu su, kocasının suyudur. Gusülden sonra dışarı aktı diye kadının guslünü yenilemesi gerekmez.

Hanbeliler dediler ki: Menînin bilfiil çıkması guslü gerekli kılmaz.

Guslün gerekli olmasının şartı: Erkeğin, menî akarken bu suyun kendi sulbünden (omurgasından) kopup geldiğini hissetmesi; kadının da, kendisinden akan bu suyun göğüs tahtası kemiğinden kopup geldiğini hissetmesidir.

Hanbelîlere göre gusül, bu mıntıkalardan koptuktan sonra menî vücûdun dışına çıkmasa bile farzolur. Sözgelimi bir erkek, hanımıyla cinsel ilişki kurduğunda menîsi akmasa ve guslünü yapsa ancak gusülden sonra menîsi lezzetle akacak olursa guslü yenilemesi gerekir. Ama lezzetsiz olarak akarsa gusül gerekmeyip sadece abdesti bozulur. Bir hastalıktan veya sırta vurulan bir darbeden ötürü akarsa da gusül gerekli oimaz. Bu anlatılanlardan sonra Hanbelılerın cinsel ilişki dışında menînin guslü gerektirmesi için lezzetle çıkmasını şart koştuklarını anlamış oluyoruz. Menînin, tenasül organının dışına çıkması şart olmayıp yerinden kopması yeterli olur. Yerinden kopuşu da bilinen bir olaydır. Şâfiîler bunun tersi görüşte olup menînin lezzetle akmasını şart koşmamaktadırlar. Sadece penisin dışına veya kadının tenasül organının içine kadar gelmesini ve bu gelen sıvının da menî olduğunun tahakkuk etmesini guslün gerekliliği için yeterli saymaktadırlar.

Hanefiler dediler ki: Cinsel ilişki dışındaki sebeblerden herhangi biriyle menînin lezzetle akmasının iki durumu vardır:

a. Şehvetle ve de fışkırarak tenasül organının dışına çıkması. Bir kişi, eşini kucaklayıp da penisini onun vaginasına girdirmeden menîsi akacak olursa gusül yapması gerekir. Yeri gelince anlatılacağı gibi penisin vaginaya girdirilmesi hâlinde menî akmasa bile gusül gerekir. Menî, asıl makam olan belden veya (kadınlarda) göğüs tahtası kemiğinden şehvetle koptuğunda lezzet duyulacak olursa dışarı çıkıp görünmese bile, dışarı çıkmış sayılır. Menî, lezzetle yerinden kopar, sonra da tutulup dişarıya bırakılmazsa, ancak bu tutulan menî daha sonra lezzetsiz olarak çıkarsa guslü gerekli kılar. Guslün farz olması, menînin asıl yerinden kopup tenasül organından dışarı çıkması şartına bağlıdır. Asıl yerinden kopup da dışarı çıkmaması hâlinde gusül gerekli olmaz.

b. Cinsel ilişki veya başka bir nedenle asıl yerinden kopan menînin bir kısmının dışarı çıkması hâlinde, kişi idrarını yapmadan gusül yaparsa daha sonra da menînin içte kalan artığı dışarı çıkarsa tmam Âzam ile İmam Muhammed?e göre guslü yenilemesi gerekir. Ebû Yûsuf'a göre yenilemesi gerekmez. Bu durumdaki kişinin İmam Azam'a göre guslünü yenilemesi vâcibtir. İmam Muhammet'e göre bu kişi birinci guslü yapmadan önce idrarını yapmamış veya birkaç adımlık yürüyüş yapmamış veyahut da menînin çıkışından sonra bir müddet beklememişse guslünü yenilemelidir. Eğer bunlardan birini yerine getirip de guslünü yapar, sonra da menîsi akacak olursa guslü yenilemesi gerekmez. Bu hususta icmaı vardır. Bir kadın kocasıyla cinsel ilişki kurduktan sonra yıkanırsa ancak sonra menisi dışarı çıkarsa guslü iade etmesi gerekmez.

Sırta vurmaktan veya menî akıntısına yolaçan bir hastalıktan ötürü lezzetsiz olarak menî akacak olursa gusül gerekli olmaz.

Bu anlatılanlardan sonra Hanefîlerin bu hükümde Şafiî ve Hanbelîlerle görüş ayrılığı içinde olduktan anlaşılmış oluyor. Çünkü Hanefîler guslün farzlığı için menînin tenasül organının dışına çıkmasını şart koşmaktadırlar. Hanbelîlerse guslün farz olması için menînin, erkeğin belinden ve kadının göğüs tahtası kemiğinden lezzetle kopmasını bu lezzet meninin dışarı çıkmasına kadar devam etmese bile yeterli görmektedirler. Şâfiîlerse lezzetle olmasa bile menînin dışarı çıkmasını şart koşmaktadırlar.

Malikiler dediler ki: Cinsel ilişi olmaksızın menî, alışılagelen lezzeti gittikten sonra tenasül organından dışarı akacak olursa gusül farz olur. Menînin çıkışından önce yıkanıp yıkanmaması bu hükmü değiştirmez. Eğer bu lezzet, cinsel ilişkiden, meselâ penisi vaginaya girdirmekten ötürü duyulmuş ve fakat o esnada menî akmamış da lezzet gittikten sonra menî akmışsa, önce de gusül yapmışsa yeniden gusül yapması gerekmez.

3. Guslü gerekli kılan hallerin üçüncüsü, uyku hâlinde menî akmasıdır. Ki buna ihtilâm denmektedir. İhtilâm olduktan sonra uykusundan uyanan bir kişi iç çamaşırında, vücudunda veya tenasül organının dışında ıslaklık görürse gusül yapması gerekir. Ancak bu ıslaklığın menî olmadığına kesin kanaat hâsıl olursa gusletmesi gerekmez. Ama bu ıslaklığın menî mi, mezî mi, vedî mi olduğunda şüpheye düşerse uykuda lezzet duyduğunu hatırlayıp hatırlamamasına bakmaksızın gusül yapması farz olur.

Şafiiler dediler ki: Uykuda iken ihtilâm olduktan sonra uyanan kişi, üzerindeki ıslaklığın menî mi mezî mi olduğu hususunda şüpheye düşerse gusül yapması kendisine zarurî olmaz. Dilerse menîdir deyip gusleder. Dilerse de mezîdir deyip temizler ve abdest alır. Kararını verdikten sonra aradan zaman geçer ve eski kararını değiştirirse, birinci kararına göre kıldığı namazları ve diğer şeyleri iade etmesi gerekmez.

4. Guslü gerekli kılan hallerin dördüncüsü, hayız ve nifas kanıdır. Bunda mezheblerin görüş birliği vardır. Hayız ve nifas kanı kendisinde görülen kadın, bunların kesilmesini müteâkib gusletmek mecburiyetindedir. Kansız gerçekleşen doğum da nifas hükmündedir. Meselâ bir kadın temiz ise, yani henüz kanı akmıyorsa doğum yaptıktan sonra da kendisinde kan görülmezse sırf doğumdan ötürü gusletmesi farz olur.

Hanbeliler dediler ki: Kansız gerçekleşen doğumdan ötürü gusül yapmak farz değildir.

5. Guslü gerekli kılan hallerin beşincisi, şehid olmamak kaydıyla müslüman kişinin ölümüdür. Çünkü şehidi yıkamak farz değildir. Cenaze bahsinde şehidin ne demek olduğu ve ne gibi hükümlere tâbi olduğu anlatılacaktır.

Hanefiler dediler ki: Ölen müslümanın yıkanması baliğ olması şartına bağlıdır. Hanefîlerce ?bağî?, kendi arzusu uyarınca sosyal düzeni yıkmak için âdil devlet başkanına karşı isyan eden ve İslâm cemâatinden ayrılan kişidir. Kendi kuvvetlerine dayanarak zorbahk yapanlar, adalet ehliyle vuruşanlar Hanefîler nazarında ?bağî? sayılırlar. Ama bunun yanında, meselâ bir hırsız şebekesi bir köye musallat olup orada zorbahk yaparlarsa bu anlamda ?bağî? sayılmazlar. Böylelerinden ölenlerin cenazeleri yıkanır.

6. Guslü gerekli kılan hallerin altıncısı, bir kâfirin cünüb iken müslüman olmasıdır. Ama cünüb değilken müslüman olması hâlinde gusül yapması sadece mendub olur.

Hanbeliler dediler ki: Bir kâfir cünüb olsun olmasın müslüman olduğunda gusletmesi vâcib olur.81

79 Abdurrahman Cezırî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı- I, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 137.

80 Tirmîzî, Taharet, Bâb: 80; Ahmed bin Hanbel, Mûsned, c. 2, s. 187; c. 6, s. 239.

81 Abdurrahman Cezırî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı- I, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 137-142.

tarihinde Zebani tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
yok yani sakami bu?

hayir saka degil..ilhan arsel kitaplarinda kaynaklariyla okuyabilirsin..

tarihinde umma tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

:blink::wacko::blink::wacko::blink::wacko:

Ben bu gazete küpürüne bile yuh derken, bide canlıya ölüye hayvana organa girdiren değdiren falan.... :blink:

Çüş artık bu nasıl bir cinsel eğitim yahu! Bunu 18-20 yaşında okuyan bir insan tekrar karşı cinse ilgi duymaz be!

Bu zavallı insanlar nasıl bir pisliğe bulaşmışlar böyle :blink:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sanirim gazetedeki yazilar Marifet name denen kitaptan alinmadir. Bakin Marifet name daha neler ogutluyor muminler icin :lol:

Assagidaki ileti BURADAN alintidir.

MARIFETNAME

300 yil önce yazilan márİfetname’den cİnsel dersler

İbrahim hakkı erzurumlu, 18.yüzyılda marifetname adında bir kitap yazmış. bu kitapta, "cinsel öğütler" de veriyor. okuyalım bakalım, "İslamî" cinsel öğütler neleri içeriyor?

cimada öpüşenin çocuğu sağır doğar

erkek, iç gömleğinden başka bütün elbiselerini soyacak.

kadın da aynı şekilde soyunacak.

cima esnasında öpüşme ve konuşma olmayacak. çünkü bunlar, çocuğun sağır ve dilsiz olmasına sebep olabilir.

erkeğin suyu indikten sonra kadınınki de ininceye kadar karnı üzerinde durmak lazımdır ki kadın ikinci cimaya kadar tıkanıp tembel kalmasın. yani erkek cimada horoz gibi davranmasın, birleşme bir anlık olmasın ve erkek kendisi kadar eşinin de cimadan lezzet duymasını sağlayacak şekilde hareket etsin.

cima çocuk ve hayvan yanında yapılmamalıdır.

cimadan sonra muhakkak idrarını yapmak lazımdır ki meninin son damlaları mesanede kalmasın ve onda tedavisi imkansız bir hastalık yapmasın.

yabancı kadınlarla yalnız kalmamalıdır. çünkü hem haram hem de sonu fenadır. bir şair şöyle diyor: kadınlar, bizim için şeytan olarak yaratılmışlardır. şeytanların şerrinden ise allah'a sığınırım.

öğleden sonra yapılan çocuk şaşı gözlü olur

yeni ayın ilk günü cima yapılırsa çocuk güzel olur.

öğleden evvel cima yapılırsa çocuk hakim ve kerim olur.

pazartesi gecesi cima yapılırsa çocuk kur'an hafızı olur.

salı gecesi cima yapılırsa çocuk cömert ve merhametli olur.

perşembe gecesi cima yapılırsa çocuk alim ve amil olur.

cuma gecesi cima yapılırsa çocuk ábid ve arif olur.

cuma namazından evvel cima yapılırsa çocuk mutlu ve ölümünde şehid olur.

kadının rızası dışında cima yapılırsa çocuk ahmak olur.

yeni ayın ilk gecesi veya onbeşinci veyahut da son gecesi cima yapılırsa çocuk deli olur.

pazar gecesi cima yapılırsa çocuk yol kesici olur.

çarşamba gecesi cima yapılırsa doğacak çocuk öldürmeye eğilimli olur.

gündüz öğleden sonra cima yapılırsa doğan çocuk şaşı gözlü olur.

ramazan bayramı gecesi cima yapılırsa doğan çocuk serkeş, inatçı olur.

kurban bayramı gecesi cima yapılırsa doğan çocuk altı veya dört parmaklı olur.

cima ayakta yapılırsa doğan çocuk uykuda yatağına işer.

erkek, yanılır da baldızıyla sevişir ve cima yaparsa doğan çocuk hünsa (kendisinde hem erkek hem de dişi alameti olan) olur.

cima meyve ağacının altında yapılırsa çocuk zalim olur.

kadının sesi kocadan fazla çıkmayacak

kocası kapıdan içeri girince hemen ayağa kalkıp karşılamak.

karı kocasına merhaba efendim, hoş geldiniz demeli.

karı kocasının her emrine itaatli olmalıdır.

karı kocasının cinsi arzu ve isteklerine karşı gelmemek, nefsini teslim etmekte gecikmemek şeklinde hareket etmelidir.

kadın sesini kocasının sesinden fazla yükseltmeyecek.

kadın kocası için bazı zararsız maddeler sürünüp süslenecektir.

kadının hainliğinden sakınmak lazımdır

erkek eşine rıfk ile muamele edecek, iyilikle idare edecek. çünkü kadın eğri kaburga kemiğinden yaradılmıştır, aklı ve dini eksiktir, kocasına sığınmıştır. güleryüzle sohbet için alınmıştır.

erkek, karısının öfkesi karşısında susmalıdır. ta ki kadın pişmanlık duyup kocasından özür dileyinceye kadar. çünkü kadın ruhen zayıftır. susma onu yener.

kadının hainliğinden, aldatma ve tuzaklarından sakınmak lazım. çünkü hz. adem, eşi havva anamızın aldatmasıyla allah'a asi olmuştur.

erkek, karısıyla şakalaşmalı, güldürücü sözler söylemeli. yalnız kadın kıyafetine girmeyip başka şekilde nezih eğlenceler yapmalı.

erkek karısına üzüntülerini, kederlerini, düşmanlarını ve borçlarıyla alacaklarını söylememelidir.

yumurtası sıcak olmayan erkeğin sakalı olmaz

erkeklerin husye kasları dört tanedir. bunlar husyeleri korumak ve uyarmak için yaratılmışlardır. ta ki yavaşça bir uzantı olmasın, gevşeme ile aşağı inmesin ve çarpmalardan yumurtalar korunsun. torbadaki yumurtalar katıdır, tabiatları sıcak olduğundan duman yaymakta ve bundan erkeklerin yüzünde sakal bitmektedir çünkü yumurtaları olmayanların veya yumurtası sıcak olmayanın sakalı olmaz yahut yumurtalar kesilip alınsa, sakalı varsa dökülür kalmaz.

tarihinde kutsalyaratik tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Meselâ on yaşındaki bir çocuk, penisini bâliğa bir kadının vaginasma girdirecek olursa bu durumda gusül, yalnız kadına farz olur.

Cİnsellik yaşı kaç :D

organına penis girdirilen hayvan olsun insan olsun, canlı olsun ölü olsun gusül farz olur.

Bu kadar sapıtılmış işte :)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kabusname

Mercimek Ahmet'in, Sultan İkinci Murat şerefine Türkçeye çevirdiği Kabusname 500 yıldır mevsimlere göre nasıl seks yapılacağını öğretiyor.

Kitabın adı "Kabusname", önemi o kadar büyük ki Milli Eğitim Bakanlığı üç kez basımını yapmış. Dördüncü basımı ise 1000 Temel Eser arasında yer aldı. İsmi ilk başta itici bulunabilir ama meraklısı için hazine niteliğinde.

Önsözün ilk cümlesinde şu bilgi var: "Kabusname, Ziyar oğullarından Emir Unsurül Maali Keykavus tarafından hicretin 475'inci yılında oğlu Giylanşah'a yazılmıştır." Tarihi gerçeklere dayanarak kitabın 11'inci yüzyıl sonlarında yazıldığı tahmin ediliyor. Yazarının adı kısaca Keykavus. Eser Farsça kaleme alınmış. Kitap, yazarın oğluna verdiği bilgileri ve tavsiyeleri derli toplu bir hale getirmesinden oluşuyor. Zaten kitabın asıl adı "Nasihatname" yani bir çeşit öğütler kitabı. Buna rağmen nasihatname yerine yazarın dedesinin adından gelen "Kabusname" ismi tercih edilmiş. Kitap İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya ve Rusçaya da çevrildi.

Cimanın yararlısı hangisi?

15'inci bölüm kitabın en renkli bölümü. Bu bölümde seksin ne zaman yapılması gerektiği ve cinsellikte nelerden kaçınmak gerektiği ayrıntılı olarak anlatılıyor. Mercimek Ahmet, bu bölümün ilk cümlesinde şöyle diyor: "Şöyle bilmiş ol ey oğul ki, cima etmek dünyanın lezzetlerinden bir ulu lezzettir." Yalnız hemen ardından sekse kendini çok kaptırmanın zararlarından da bahsetmeyi ihmal etmiyor. "Amma bunun lezzetine aldanıp çok meşgul olma, ta ki temelin aşınıp göçmeye!" Mercimek Ahmet'e göre yatakta ölçüyü kaçıran, sermayeden yemeye başlamış oluyor. Ama alınan haz nedeniyle insanın kendisini seksten yoksun bırakmaması öğütleniyor: "Çok cima etmenin ziyanı var amma az etmeğin dahi ziyanı var. Demek ki her nesne orta kararda iyidir. Ol dahi gayet arzu ile hoştur."

Kabusname'de kendini dizginleyemeyen seks bağımlılarının yapması gerekenlere de açıklık getirilmiş: "Ve eğer kendini yenemesen bari sevdiğinle cima etme. Ta ki sevginin temeli aşınıp, göçmeye. Zira ki sevgi bir sıcak nesnedir ve cima bir soğuk harekettir. İster istemez bu soğukluk ol sıcağı bozar."

Kitaba göre er kişi sevgilisinin üstüne çok düşüp, yerli yersiz seks istememeli. Bu tür hareketler sevgiyi aşındırıp sevgiliyi canından bezdiriyor. Keykavus anlatmaya devam ediyor: "Zira ki her ele girdiğince cima etmek hayvanlar işidir. Zira hayvanlar vakit ve bivakti bilmezler. Ne vakit ki eline girdi, işlemeğe başladı. Öyle ise adem olan, vaktin gözlemek gerek. Ta ki hayvan ile onun arasında fark ola. Biline ki bu ademdir ve de ol hayvandır."

Kabusname'nin en şok edici cümleleri ise seksin vaktini, mevsimini ve cinsel yönelimlerin rotasını çizdiği kısımlarda yer alıyor: "Issı hamamda ve ıssı günde ve katı soğukta cima etme ki ziyan olmayasın. Özellikle de yaşlılık deminde dikkat ola!" Özellikle yaşı ilerlemiş olanlar için çok sıcak ve çok soğuk havada cinsel ilişki önerilmiyor. Dahası, sarhoşlukta da seks yapmamak icap ediyor: "Kafa şarapla dumanlı olursa ne cima ettiğin bilir kişi ve ne cimanın lezzetin. Amma çok çaresiz olunca bari mahmur cima etmek yeğdir ki sefasından haberdar ola. Ol dahi arada sırada gerek. Bulduğunca kişi bunamamak gerek. Yani ele girdiğince iş buyurmuş dememek gerek. Zira ki her ele girdiğince cima etmek hayvanlar işidir. Evvel baharda gayet hoştur cima etmek ve her tabiata muvafıktır. Zira ki evvel baharın tabiatı mutedildir."

Bahar havası güzel olduğundan ve çeşmelerde bol su bulunduğundan en uygun seks mevsimi ilkbahar olarak açıklanıyor: "Bahar havası mutedil ola, çeşmelerde ve pınarlarda su çok ola. Ve âlemde hoşluk ve rahatlık arta. Bizim dahi tenimizde kandan şehvet artar. Öyle olunca şehvet arttığı vakitte cima sefalı olur ve ziyansız olur. Görmez misin ki damarda kan artık olsa kan aldırmak faideli olur. Damar boş olsa kan aldırsa ziyan eder. Öyleyse belde döl olmasa cimanın ne faidesi vardır!"

Buradan sonra ise Mercimek Ahmet tamamen kopuyor: "Eğer kan galebe edip artsa kanı sakin etmeye çalış. Muvafık şaraplar ve yiyecekler ye. Amma çok yemek yeme, usanınca cima etme. Ve yaz olanda avretlere meylet. Kışın da oğlanlara meylet ki esenlikli olasın. Zira ki oğlan teni ıssıdır. Yazın iki ıssı bir yere gelse vücuda zarar verir. Ve avret teni soğuktur. Kışın iki soğuk bir yere gelse teni kurutur vesselam."

tarihinde sangreal tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cİnsellik yaşı kaç ..

1400 sen evelki adam 6 yaşında nikahı 9 (( dokuz )) yaşında cinselliği bizzat yapmıştır..

iranın islamı lider ayetullah humeyni ise kısaca söyle demektedir...(( zaten bu forumda da böyle bir yazı var ))

erkek kumdaktaki bebeği bile nişanlayabilir..

9 yaşına geldiğinde onunla cinsel anlamda birleşebilir..

9 yaşına gelmediyse onunla sevişebilir okşayabilir..

yuh..nokta.. :blink::blink:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

""ayetullah humeyni ne demiş bakın"" adlı başlıktaki fenasifeci nin yazılarını okuyun da bir daha yuh deyin

bu başlık ateist forum da dır..nokta..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Iste böyleee,

Gutsal yaratih milleti azitip günaha sohma.

Irbam hoca benim hocam,o ne derse dogrudur.

Öpüsmek yasahdur derken dudagi,memeyi gözel gohulu vücüdü gastedmedügünü anlamadinizmi,deyiyki GAVALI öpmeyin heste olursunuz.

Bu GAVAL iside Avrupalidan bize gecti.

Bizim buga ineyin seyini YALARKAN ,ineyinde ÖKÜZÜN GAVALINI yalarkan coh gördüm.Emme ordan birsey ögrenemedik,Avrupalinin bu SEY öpmeklerinden cok etkilenmis olacagizki artih bizdede dolu dizgin gediyler.

Benim Irbam hoca simdi yasamis olsaydi vallah hem öper hemide zornan bülem olsa öptürürdü.

Ele icime dogIy.

Ülen Gutsal yaratih su Sxsi huri insani azitiy vallaha.

Len meymun sana birsey olmiymi?

Tolonbeg

Tolonbeg

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allahi isi gücü yok milletin seyiyle gerdege giriyor:)))))

Mümin sayısı bu sayede artıyor. Tabii ki ilgilenecek. Asker sayısına önem vermeyen general gördün mü? :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...