Jump to content

Cumhuriyet Gazetesi'nde Ateistforum'la Yapılan Röportaj Bugün Yayınlandı.


Recommended Posts

ezilmiş psikolojisine tepki gösteren arkadşaları bir türlü anlamıyorum. arkadaşlar haya dünyasında yaşamıyoruz.. .bu ülke aydınlarını yakan bir ülkedir, bu ülke ateist olduğu için öldürülüp üzerine gazete örten bir ülkedir. bu ülkede bu tür konulara değinirken elbette kimlikler gizli tutulabilir ve bu istemsiz ezilmiş psikolojisi olabilir. lütfen biraz daha duyarlı olup güçlenmek için uğraşalım.

bu ilk mesajım oldu ama son mesajım olmayacak :)

foruma yeni üyeyim ama forum ortamlarına yabancı sayılmam. umarım güzel günler görürüz bu forumda.

gayet açık ve net biriyimdir. tabuları sizin gibi bende yıktım ve benim gençliğin vermiş olduğu heyecan ve cesaretle açık biriyimdir. yani istediğiniz konualrda istediğini gibi sorular sorabilirsiniz ilerleyen zamanlarda.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 51
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

 • 2 weeks later...

Atatürk'ün din karşıtı binlerce sözü var, şimdilik bunları seçtim.

ANLAMINI BİLMEDİĞİNİZ KELİMELER İÇİN BAKINIZ: http://www.tdkterim.gov.tr/bts/

"Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir."

Kaynak: ATATÜRK, 1926, Andrew Mango, Sayfa 447

ATATÜRK, Söylev ve Demeçler / Cilt 1 / Sayfa 389

"Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır."

Kaynak: ATATÜRK, 1925, Kastamonu Nutku, Söylev ve Demeçleri

"Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur."

Kaynak: ATATÜRK, 1933, Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip'e hitaben, İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi

"Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. İslam ananesinde bu ayetlerin Muhammed'e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy, yani ilham edildiği kabul olunur. Muhammed birdenbire Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve iptidai ve islaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları islah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

"Prensiplerimiz, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz."

Kaynak: ATATÜRK, Cumhuriyet Halk Partisi programı, Söylev ve Demeçleri / Cilt 1 / Syf. 389

"Türk'ler Arap'ların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arap dinini kabul ettikten sonra, bu din, ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türk'lerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir şekilde tesir etmedi. Bilakis, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi milliyetlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Bu arap fikri ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler, kendilerini unutmağa hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasr etmeğe mecburdular. Bununla beraber, Allah'a kendi lisanında değil Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyyet karşısında Türk Milleti bir çok asırlar ne yaptığını ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

"Evet Karabekir, Arapoğlu'nun yavelerini (uydurmalarını) Türk oğullarına öğretmek için Kuran'ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."

Kaynak: ATATÜRK, Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilmez. Hiçkimseye dini fikirlerinden dolayı birşey yapılmaz."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

"Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir."

Kaynak: ATATÜRK, 1923, Adana Nutku, Söylev ve Demeçleri

"Hırkasıdır diye bir palaspareyi hilafet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular halife oldular. Gah şarka, cenuba, gah garba veya her tarafa saldıra saldıra Türk Milletini Allah için, peygamber için, topraklarını, menfaatlerini benliğini unutturacak, Allah'a mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

"Hürriyet insanın düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir. Bu tarif Hürriyet kelimesinin en geniş manasıdır. İnsanlar bu manada hürriyete hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. Çünkü malumdur ki insan, tabiatın mahlukudur. İptidai insanların, tabiatın herşeyinden, gök gürültüsünden, geceden, taşan bir nehirden ve vahşi hayvanlardan ve hatta birbirlerinden korktuklarını biliyoruz. İlk his ve düşüncesi korku olan insanın her düşünce ve dileğinin mutlak surette yapmaya kalkışmış olması düşünülemez. İptidai insan kümelerinde ata korkusu ve nihayet büyük kabile ve kavimlerde ata korkusu yerine kaim olan Allah korkusu insanların kafalarında ve hareketlerinde hesapsız memnular yaratmıştır. Memnular ve hurafeler üzerine kurulan bir çok adetler ve ananeler, insanları düşünce ve harekette çok bağlamıştır, o kadar ki düşünce ve hareket serbestisi gibi bir hak mefhum malum olmamıştır. Cemaatlerin başına geçebilen adamlar, cemaati Allah namına idare ederdi."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

"Arabistan'ın muhtelif yerlerinde insan heykellerinden ve nebat resim ve suretlerinden ibaret ağaçtan ve taştan putların muhafazasına mahsup yerler vardı. Muhammed'in neş'et etmiş olduğu Mekke'de ki Kabe denilen mabet bu yerlerin en büyüklerinden idi. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Haceriesvedi getirmişti, bu taş sonradan günahkarların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi, bittabi sonradan uydurulmuş masallardır."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

"Medineniler ile Mekkeliler arasında derin bir düşmanlık ta vardı. Muhammet te Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Buna Hicret denildi."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

"Din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bağlılıktan başka birşey değildir. Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. Tüm dönemlerde toplumun kutsallaştırdığı boş düşüncelerden tehlikesizce sıyrılmak imkansızdır."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

"Muhammet uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri luzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

"Tabiatın herşeyden büyük ve herşey olduğu anlaşıldıkça tabiatın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı."

Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

Hepsini çok güzel söylemiş Ata'm!

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 2 months later...
 • 3 months later...

Güzel, olumlu gelişmeler. Ateistler maalesef öcü olarak algılanıyor ve kendilerini ifade etme şansı dahi yok. Şu anda internet üzeri çalışma, tartışma ve bilgi paylaşma haricinde yapılan bir icraatın olmayışı ülkemizin kuruluş prensip ve anlayışına zıt bicimde terstir.

An itibari ile ateistlerin televizyonlarda ve büyük kesimlere kendini anlatacak, ateizmi açıklayacak ve faşist, gerici, mantığa aykırı dinleri eleştirecek bir olanak en hafif tabiriyle ışık yılı kadar uzaktır.

Forum daki ilk mesajım, burada kendimi geliştirme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu yorumu yazmadan önce hodri meydanda bir kaç başlığı baştan sona okuyup tam üye olmaya karar verdim. Esenlikler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 3 months later...
 • 8 months later...
 • 5 months later...
 • 2 months later...
 • 1 year later...
On 28.05.2011 at 23:54, IFeelGood yazdı:

 

----------------

-Öncelikle ateizmin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi geçebilir misiniz?

Ateizm terimi 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen, Tanrı ya da Tanrıların olmayabileceği fikri, teizmin kendisi kadar eskidir.

Ateizmin açık kabulü ancak 18. yüzyıldan sonra yaygınlaşmıştır fakat felsefi açıdan ateist fikirlerin Asya ve Avrupada filizlenmeye başlayışı İsadan Önce 6. yüzyılı bulur.

 

ateizmın bilmsel olarak ortaya çıkışı diyelım. dostum. eger düz mantıkla ateizmın ortaya çıkışı dersek. yanlış bir terım olur. klasık yanı eskı kusaklarda yaşamış  ateist insan demek tanrının varlıgını reddeden demektır. ilk ve klasık ateizm budur yanı m.ö. 5000 e gidersek mısır hukumdarı firavunun aslında ,kendını tanrı ilan etmesıdır. buda fıravunun eskı bir cahıllık dönemınden kalan bir aklı ile ateis olduğunu ispatlar. şimdide günumuzde hala hatalı ateisler vardır örnegın ateizmı yanlış bilen bir sempatızan  kensının tanrı olduğu iddia etmektedır. bu çok yanlıştır. çünku zamanın içinde ölüme terkedılmış bir varlık asla ve asla  tanrı olamaz. bana göre gerçe kateizm bilmsel olarak tanrının varlığını ispatlanırsa sonsuza dek ortadan kalkıcak bir inanıştır..modern kusakta yasamıs isaptsız hiç bir tanrıya inanmıyanlarda bende dahıl modern ateizımdır .. bir yerde minık bir hata oolmuş onu düzelettım dostum saygılar. ilk ateistler belkıde mö. 50.000  yıl öncede varsı   büyük olasıklada vardı.  medenı devletler mayalar  sümerler hıtıtler urartular. frıgyalıloar ve atlantıslıler. birer tanrı olduğunu düşünüyordu çok zekılerdı ve mukemmel bir teknolojılerı vardı gerı donuşum sayesınde sonsuz dek korunucak bir atmosfer oluşturdular. korkunç teknolojye ragmen  bir mlg bile nuukler atık gerı dönüşüm sayesınde  atmosferın dışına salıııyordu  işte bu yuzden atmosfer dışında uzun yılalr yasıyanlar yanı astronotlar kansere yakalanıp öldüler. bir yanlışın daha var felsefı acıdan bile ilk ateistler m.ö. 50.000 kadar gider .. bence tekrar iyi analız edersen haklı olduğumu çok net görüceksın. 

tarihinde mystic tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
 • Yeni Oluştur...