Jump to content

Kur'an'da Sübyancılık, Tecavüz, Fuhuş ve Sex Köleliği Var mıdır?


Recommended Posts

NUR - ing.

33 - Let those who find not the wherewithal for marriage keep themselves chaste, until Allah gives them means out of His grace. And if any of your slaves ask for a deed in writing (for emancipation), give them such a deed if ye know any good in them: yea, give them something yourselves out of the means which Allah has given to you. But force not your maids to prostitution when they desire chastity, in order that ye may make a gain in the goods of this life. But if anyone compels them, yet, after such compulsion, is Allah, Oft-Forgiving, Most Merciful (to them),

NUR - duits.

33. Und diejenigen, die keine (Gelegenheit) zur Ehe finden, sollen sich keusch halten, bis Allah sie aus Seiner Fülle reich macht. Und jene, die eure Rechte besitzt - wenn welche von ihnen eine Freilassungsurkunde begehren, stellt sie ihnen aus, falls ihr in ihnen Gutes wisset; und gebet ihnen von Allahs Reichtum, den Er euch gegeben hat. Und zwingt eure Mägde nicht zur Unzucht (indem ihr sie nicht verheiratet), wenn sie keusch zu bleiben wünschen, nur damit ihr die Güter des irdischen Lebens erlanget. Zwingt sie aber einer, dann wird Allah gewiß allvergebend und barmherzig (zu ihnen) sein nach ihrem Zwang.

NUR - dutch.

33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

NUR 33. ayetin yabanci dillerde olanindan hangisini anlarsan onu oku veya anlayan birisine okut sana anlatsin.

Ayrica "fuhusa zorlamayin" ifadesi muglak ve rica eder gibi bir ifadedir.Yani "yapmasaniz iyi olur" denilmektedir.

Allah,

"Cariyelerinizle cinsel iliskilere girmeniz, fuhus yapmaniz onu baskalarina peskes cekmeniz yasaktir, her kim cariye ve köle edinirse üzerlerine olacak azabim korkunc olacaktir, köle ve cariyeler edinemezsiniz onlarda benim yarattigim sevgili insan kullarimdir, köle edinmek suctur ve yasaktir.."

Diyor mu?

Kurana ekleme cikartma yapmaya yobaz aklin yetmekte ise yukaridakine benzeyen ifade olan bir ayeti kuranin icinden cikart bul veya kendin ekleyip as buraya...

Hadi bakim...

tarihinde cigi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 64
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Velyesta’fifillezîne lâ yecidûne nikâhan hattâ yugniyehumullâhu min fadlih(fadlihi), vellezîne yebtegûnel kitâbe mimmâ meleket eymânukum fe kâtibûhum in alimtum fîhim hayren, ve âtûhum min mâlillâhillezî âtâkum, ve lâ tukrihû feteyâtikum alel bigâi in eradne tehassunen li tebtegû aradal hayâtid dunyâ ve men yukrıhhunne fe innellâhe min ba’di ikrâhihinne gafûrun rahîm(rahîmun).

1. velyesta'fif : ve iffetli olsunlar, iffetlerini korusunlar

2. ellezîne lâ yecidûne : bulamayanlar

3. nikâhan : nikâh

4. hattâ : hatta, ..... oluncaya kadar

5. yugniyehumullâhu : Allah onları gani (zengin) kılar

6. min fadli-hi : onun fazlından

7. ve ellezîne : ve o kimseler ki, onlar

8. yebtegûne : talep ederler, isterler

9. el kitâbe : yazılı antlaşma, mukatebe

10. mimmâ (min mâ) : şeyden

11. meleket eymânu-kum : ellerinizin altında sahip olduğunuz

12. fe : böylece, o zaman, o taktirde

13. kâtibû-hum : onlarla mukatebe yapın

14. in alimtum : eğer bilirseniz

15. fî-him : onlarda

16. hayren : bir hayır

17. ve âtû-hum : ve onlara verin

18. min mâli : maldan

19. allahi ellezî : Allah ki o

20. âtâ-kum : size verdi

21. ve lâ tukrihû : ve zorlamayın

22. feteyâti-kum : genç cariyeleriniz

23. alel bigâi (alâ el bigâi) : fuhşa, zinaya

24. in eradne : eğer istedilerse (isterlerse)

25. tehassunen : namusunu korumak, iffetli kalmak

26. li tebtegû : talep etmek, elde etmek için

27. arada : dünya malı

28. el hayâti ed dunyâ : dünya hayatı

29. ve men yukrıhhunne : ve kim onları zorlarsa

30. fe : böylece, o taktirde

31. innellâhe (inne allâhe) : muhakkak ki Allah

32. min ba'di : sonradan, bundan sonra

33. ikrâhihinne : onların zorlanmaları

34. gafûrun : gafûrdur, mağfiret edendir

35. rahîmun : rahîmdir, rahmet nuru gönderendir,

İmam İskender Ali Mihr : Ve nikâha (imkân) bulamayanlar, Allah onları fazlından gani (zengin) kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar! Ellerinizin altında malik olduklarınızdan (kölelerinizden, cariyelerinizden) yazılı antlaşma (mukatebe yapmak: para kazanıp, bedelini ödeyerek azad olmak) isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma (mukatebe) yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak (iffetli kalmak) isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa (zinaya) zorlamayınız. Kim onları fuhşa (zinaya) zorlarsa, o taktirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra Gafur'dur (mağfiret edendir) Rahîm'dir (rahmet esmasıyla tecelli edendir).

Diyanet İşleri : Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Abdulbaki Gölpınarlı : Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah, onları lûtfuyla zengin edinceye dek ırzlarını korusunlar. Köle ve câriyelerinizden, bir müddet içinde birden veya taksitle bir mal veya para karşılığı azât olmak isteyenlerin dileklerini de, bunda bir hayır olduğunu bilirseniz kabûl edin ve onlara, Allah'ın size verdiği maldan verin. Câriyelerinizi, onlar da namuslu yaşamayı istedikleri halde, geçici dünyâ malı için kötülük yapmaya mecbûr etmeyin. Zorla kötülüğe sevkedildikten sonra da şüphe yok ki Allah, onların suçlarını örter, rahîmdir.

Adem Uğur : Evlenme imkânını bulamayanlar ise; Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Ahmed Hulusi : Nikâh (eş - imkânı) bulamayanlar da, Allâh kendi fazlından onları zengin edinceye kadar iffetli olsunlar. . . Sahip olduğunuz kölelerden azâtlık belgesi talep edenlerle -eğer onlarda bir hayır bilmiş iseniz- yazılı anlaşma yapınız ve onlara Allâh'ın size verdiği maldan veriniz. . . Cariyeleriniz iffetli-namuslu kalmayı dilerler ise, dünya hayatının geçici menfaatini isteyerek fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlar ise, muhakkak ki Allâh onların bu yaptıklarından sonra (onlara) Ğafûr'dur, Rahıym'dir.

Ahmet Tekin : Evlenme imkânı bulamayanlar ise, Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Meşrû şekilde sahip olduğunuz, üzerlerinde meşrû haklarınız ve otoriteniz, kendileriyle düzgün insanî münasebetleriniz olan köleler ve câriyelerden yazılı sözleşme yapmak, bir bedel karşılığında hürriyetlerine kavuşma sözleşmesi akdetmek isteyenlerle, hürriyete kavuşmalarında kendileri için bir hayır görüyorsanız eğer, onlarla hemen yazılı sözleşme yapın. Allah’ın size vermiş olduğu paradan ve servetten siz de onlara vererek hürriyetlerine kavuşmalarına yardımcı olun. Câriyeleriniz, evlenerek aile hayatı kurmak, iffetli yaşamak, İslâm’a girmek istedikleri takdirde dünya hayatının geçici hazlarını elde etmek, kazanç sağlamak için, baskıyla, zorla, istemedikleri, hoşlanmadıkları bir hayatı onlara yaşatmaya kalkmayın. Kim onları zorlarsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah onlar için çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.

Ahmet Varol : Nikah (imkanı) bulamayanlar Allah'ın lütfuyla kendilerini zenginleştirmesine kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altındakilerden (köle ve cariyelerinizden) sizinle yazışmak (böylece belli şartlarla hürriyetlerine kavuşmak) isteyenlerle kendilerinde bir iyilik görürseniz yazışın. Ve Allah'ın size verdiği malından onlara da verin. Namuslarını korumak isterlerse cariyelerinizi, dünya hayatının çıkarını elde etmek amacıyla fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphesiz Allah onların zorlanmalarından sonra bağışlayıcı, rahmet edicidir.

Ali Bulaç : Nikah (imkanı) bulamayanlar, Allah onları kendi fazlından zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Sağ ellerinizin malik olduğu (köle ve cariyelerden) mükatebe isteyenlere -eğer onlarda bir hayır görüyorsanız- mükatebe yapın. Ve Allah'ın size verdiği malından onlara verin. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için -ırzlarını korumak istiyorlarsa- cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları (fuhşa) zorlarsa, şüphesiz, onların (fuhşa) zorlanmalarından sonra Allah (onları) bağışlayandır, esirgeyendir.

Ali Fikri Yavuz : Evlenmiye imkân bulamıyanlar, Allah fazlından onların ihtiyacını giderinceye kadar, iffetli kalmaya (zinadan sakınmaya) çalışsınlar. Kölelerinizden mükâtebe (para kazanıb efendisine vermek suretiyle azad olmak) istiyenleri de, eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız, hemen kitabete (sözleşmeye) bağlayın ve onlara Allah’ın size verdiği malından verin (size olan borçlarından düşürün). Dünya hayatının geçici menfaatını kazanacaksınız diye, cariyelerinizi fuhşa zorlamayın, hele iffetli olmak isterlerken... Kim, onları zinaya mecbur ederse, muhakkak ki Allah bu mecbur edilişlerinden ve tevbelerinden sonra kendileri hakkında Gafûr’dur= çok bağışlayıcıdır, Rahîm’dir= çok merhametlidir.

Bekir Sadak : Evlenemeyenler, Allah kendilerini lutfu ile zenginlestirene kadar iffetli davransinlar. Kolelerinizden hur olmak icin bedel vermek isteyenlerin, onlarda bir iyilik gorurseniz, bedel vermelerini kabul edin. Onlara Allah'in size verdigi maldan verin. Dunya hayatinin gecici menfaatini elde etmek icin, iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhsa zorlamayin. Kim onlari buna zorlarsa bilsin ki Allah hic suphesiz onu degil zorlanan kadinlari bagislar ve merhamet eder.

Celal Yıldırım : Evlenemiyenler (malî imkânı buna elvermiyenler) Allah kendilerini fazl-u kereminden zengin kılıncaya kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerinizden belli bir para ödemek suretiyle azâd edilmesi hakkında yazılı bir anlaşma yapmak isteyenlerle —onlarda iyi bir durum biliyorsanız— yazılı anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi —iffetli kalmayı arzu edip duruyorlarsa— fuhşa sakın zorlamayın. Kim onları (bu hususta) zorlarsa, elbette Allah onların zorlamasından sonra (o cariyeleri) çok bağışlayan ve (haklarında) çok merhamet edendir.

Diyanet İşleri (eski) : Evlenemeyenler, Allah kendilerini lütfü ile zenginleştirene kadar iffetli davransınlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin, onlarda bir iyilik görürseniz, bedel vermelerini kabul edin. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilsin ki Allah hiç şüphesiz onu değil zorlanan kadınları bağışlar ve merhamet eder.

Diyanet Vakfi : Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Edip Yüksel : Evlenme imkanına sahip olmayanlar da, ALLAH kendilerini lütfuyla zenginleştirene kadar iffetli davransınlar. Evlenme yoluyla özgürlük belgesi almak isteyen esirleri -niyetleri dürüstse- özgürlüklerine kavuşturun. Ve ALLAH'ın size verdiği parasından onlara veriniz. İffetli olmak isteyen kızlarınızı, bu dünyanın geçici menfaatini arzulayarak fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, o zaman ALLAH onların zorlandığını hesaba katar; O Bağışlayandır, Rahimdir.

Elmalılı Hamdi Yazır : Bir nikâha çare bulamıyanlar Allah, kendilerine fazlından bir gına verinciye kadar ıffetli kalmıya çalıssınlar, memlûklerinizden mükâtebe istiyenleri de eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız hemen kitabete kesin ve onlara Allahın size malından verin ve dünya hayatın geçici metâını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhşe ikrah etmeyin, hele ıffetli olmak isterlerse; her kim de onları ikrah ederse şübhesiz Allah, onlara ikrahlarından sonra gafurdur, rahîmdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar, sahibi bulunduğunuz köle ve cariyelerden, kendi bedellerini ödeyip azad edilmek için anlaşma yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız, hemen yazılı anlaşma yapın ve Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici varlığını kazanacaksınız diye, sakın namuslu kalmayı dileyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Her kim de onları fuhuşa zorlarsa, şüphesiz ki Allah, onların zorla bu işe sürüklenmesinden sonra, onları bağışlar, merhamet eder.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Fizilal-il Kuran : Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfu ile kendilerini zenginleştirene kadar namuslu kalmaya özen göstersinler, zinadan kaçınsınlar. Ödeyecekleri belirli bir bedel karşılığında özgürlüklerine kavuşmak üzere sizinle sözleşme yapmak isteyen elinizin altındaki köleler ile, kendilerinde iyi insan olma belirtileri gördüğünüz taktirde sözleşme yapınız. Allah'ın size bağışladığı servetinizden onlara yardım ediniz. Namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi dünyalık çıkarlarınız uğruna fuhuşa zorlamayınız. Kim onları zorlarsa bilsin ki, uğradıkları zorlamadan sonra Allah onlar hakkında affedicidir ve merhametlidir.

Gültekin Onan : Nikah (imkanı) bulamayanlar, Tanrı onları kendi fazlından zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Sağ ellerinizin malik olduğu (köle ve cariyelerden) mükatebe isteyenlere -eğer onlarda bir hayır görüyorsanız- mükatebe yapın. Ve Tanrı'nın size verdiği malından onlara verin. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için -ırzlarını korumak istiyorlarsa- cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları (fuhşa) zorlarsa, şüphesiz, onların fuhşa zorlanmalarından sonra Tanrı (onları) bağışlayandır, esirgeyendir.

Hasan Basri Çantay : Nikâha (evlenmiye çâre) bulamayanlar Allah kendilerini fazl (-u kerem) inden zengin kılıncaya kadar, (zinâya karşı) iffetlerini korusun. Ellerinizin mâlik olduğu (köle ve cariyelerden) mükâtebe isteyenleri, eğer onlarda bir hayır biliyorsanız, kitabete kesin, onlara Allahın size verdiği maldan verin. Dünyâ hayâtının, geçici metâını kazanacaksınız diye cariyelerinizi, eğer kendileri de iffetli olmak isterlerse, siz fuhşa mecbur etmeyin. Kim onları (buna) mecbur ederse şüphesiz ki Allah onlara (o cariyelere) kendilerinin ikrahlarından sonra da çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

Hayrat Neşriyat : Evlenme(ye imkân) bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusun(lar)!Sâhib olduğunuz kölelerinizden (ve câriyelerinizden) mükâtebe (hür kalmak için yazılı sözleşme) yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır bilmiş iseniz onlarla artık mükâtebe yapın! Allah’ın size verdiği maldan, (siz de) onlara verin!Dünya hayâtının geçici menfaatini elde etmek için, iffetli kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın! Kim onları (fuhşa) zorlarsa, artık şübhesiz ki Allah, onların zorlanmalarından sonra, (o câriyelere karşı) çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir.

İbni Kesir : Evlenemeyenler de; kendilerini Allah, lutfuyla zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin bedel vermelerini kabul edin. Şayet onlarda bir hayır görüyorsanız Ve Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatını elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphesiz ki Allah, onların zorlamalarından sonra da Gafur'dur, Rahim'dir.

Muhammed Esed : Evlenmeye imkan bulamayanlar, Allah kendilerine lütfuyla bu imkanı verinceye kadar iffetli davransınlar. Yasal olarak sahip bulunduğunuz kimselerden azatlık sözleşmesi yapmak isteyen olursa, kendilerinde iyi niyet görüyorsanız bu sözleşmeyi onlar için yazın; ve Allah'ın size bahşettiği kendi zenginliğinden onlara (paylarını) verin. Ve eğer evlenerek iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın, dünya hayatının geçici hazları peşine düşerek, (hürriyeti sizin elinizde bulunan) cariyelerinizi fuhşa zorlamayın; kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu zorlanmadan ötürü, Allah (onları) acıyıp esirgeyecek ve bağışlayacaktır!

Ömer Nasuhi Bilmen : Evlenmeğe (çare) bulamayanlara Allah kendilerini fazlından zengin kılıncaya değin iffetlerini korusunlar ve ellerinizin malik olduğu kimselerden kitabete rabtedilmelerini isteyenler olunca da eğer onlarda bir hayır bilmiş iseniz onları kitabete kaydediverin ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Ve genç cariyelerinizi iffetlerini muhafaza etmek isterlerse dünya hayatının fâni metâını dileyerek fuhuşa sevketmeyiniz. Ve her kim onları icbar ederse şüphe yok ki, Allah onların icbar edildiklerinden sonra da gafûrdur, rahîmdir.

Ömer Öngüt : Evlenemeyenler de, Allah lütfu ile kendilerini zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köle ve câriyelerden) hür olmak için mükâtebe yapmak (bedel vermek) isteyenlerle, eğer kendilerinde bir iyilik görüyorsanız, mükâtebe yapın. (Bedel vermelerini kabul edin). Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin. Eğer câriyeleriniz namuslu kalmak istiyorlarsa, dünyâ hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Şaban Piriş : Evlenme imkanı bulunmayanlar, Allah’ın lütfundan kendilerini zenginleştirinceye kadar namuslarını korusunlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin, eğer onlarda bir hayır görüyorsanız, bedel vermelerini kabul edin. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, namuslu kalmak istemelerine rağmen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, şüphesiz Allah, onların zorlanmalarından sonra da bağışlayıcı ve merhametlidir.

Suat Yıldırım : Evlenme imkânı bulamayanlar ise, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar! Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükâtebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz mükâtebe yapınız! Allah’ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. (Mecburî hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz). Dünya hayatının geçici metâını elde etmek için, sakın cariyelerinizi -hele iffetli olmak isterlerse- fuhşa zorlamayın! Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra, Allah kendileri hakkında gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).

Süleyman Ateş : Evlenme (imkânı) bulamayanlar, Allâh kendilerini lutfundan zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunan (köle ve câriye)lerden, mükâtebe (akdi) yapmak isteyenlerle -eğer kendilerinde hayır görürseniz- mükâtebe yapın ve Allâh'ın size verdiği malından onlara da verin. Dünyâ hayâtının geçici menfaatini elde etmek için, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları (fuhşa) zorlarsa, şüphesiz Allâh (fuhşa) zorlanmalarından sonra (o kadınlara karşı) bağışlayıcı, esirgeyicidir.

Tefhim-ul Kuran : Nikâh (imkânı) bulamayanlar, Allah onları kendi fazlından zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Sağ ellerinizin malik olduğu (köle ve cariyelerden) mükatebe isteyenlere -eğer onlarda bir hayır görüyorsanız- mükatebe yapın. Ve Allah'ın size verdiği malından da onlara verin. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için -ırzlarını korumak istiyorsa- cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları (fuhşa) zorlarsa, hiç şüphe yok, onların (fuhşa) zorlanmalarından sonra Allah (onları) bağışlayandır, esirgeyendir.

Yaşar Nuri Öztürk : Nikâh imkânı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Size bağımlı olanlardan, hürriyetini satın almak isteyenlerin, kendilerinde iyi hal görürseniz, onlarla yazılı anlaşma yapın. Allah'a size verdiği malından siz de onlara verin. Hizmetinizdeki genç kızları, iffetli kalmak isteyip dururlarken, iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları baskı altında tutarsa Allah, fuhşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir.

cigi sana son kez soruyorum. Bu ayet indikten sonra SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN CARİYESİNİ FUHUŞA ZORLAYABİLİR Mİ?

SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN CARİYESİNİ FUHUŞA ZORLAYABİLİR Mİ?

SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN CARİYESİNİ FUHUŞA ZORLAYABİLİR Mİ?

a ) HAYIR ZORLAYAMAZ...

b ) EVET ZORLAR .....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah,

"Cariyelerinizle cinsel iliskilere girmeniz, fuhus yapmaniz onu baskalarina peskes cekmeniz yasaktir, her kim cariye ve köle edinirse üzerlerine olacak azabim korkunc olacaktir, köle ve cariyeler edinemezsiniz onlarda benim yarattigim sevgili insan kullarimdir, köle edinmek suctur ve yasaktir.."

Diyor mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

cigi sana son kez soruyorum. Bu ayet indikten sonra SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN CARİYESİNİ FUHUŞA ZORLAYABİLİR Mİ?

SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN CARİYESİNİ FUHUŞA ZORLAYABİLİR Mİ?

SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN CARİYESİNİ FUHUŞA ZORLAYABİLİR Mİ?

a ) HAYIR ZORLAYAMAZ...

b ) EVET ZORLAR .....

Evet zorlar...Zorlamistirlar.Hala zorlamaktadirlar...Git Arap ülkelerini dolas.Yahu amma cakma müslümansiniz!!!

Arap usagi kurana ve icindeki ayetlere inanip birebir uygulayarak yasamaktalar sizler her seyi inkar etmektesiniz... Arap en azindan dürüst yobaz ama sizler bir halttan anlamayan onun bunun agzinin icine bakan beyinleri sulandirilmis insanlarsiniz....

...sizin müslümanlikla kuranla falan alakaniz yok anladin mi?

Müslümanlik, kuran ayetlerine inanip onlari uygulamaktir, inkar edip abuk subuk ifadeler ve degisik düsünceler ekleyerek eline yüzüne bulastirarak inaniyormus gibi yapip sahtekar bir sekilde yasamak degildir.

Sizler, sahtekar müslüman ve kuran inaniyormus gibi gözüken dünya nimetlerinin her türlüsúnden riyakarca faydalanan gerzeklersiniz...

Farkli farkli Arap ülkelerinden tandidigim yüzlerce insanlar var ve kurani okuyunca anlarlar...Sen onlardan daha iyi mi bileceksin veya müslümansin?

Okudugum ayete "dogru ve buna inanmaktayiz durumumuz olursa uygulamaktayiz" demekteler.Kac kisinin onlarca dostu postu ve üc dört tane karisi onlarca cocugu oldugundan haberin var mi?

Adam "ben müslümanim ve bu yasantima bana kuran izin veriyor" demekte. Bu sekilde konusan bir insana kimsenin bir sey demeye hakki yoktur...Alan memnun satan memnun.

Ama siz!!!

Türkiye'nin cakma yalanci müslümanlarisiniz.Her seyiniz yalan, her seyiniz yapmacik, her seyiniz sahte...

Kurana inanip onu savunanlar icindekilere harfiyen uyarak yasamak zorundadirlar...Bu kadar acik ve net.

Icindekilere kafasi yatmayanlar, onu savunmak icin camura yatip, göbek atip calkalayarak ifadeleri degistirmemelidirler cünkü kimse bu saatten sonra kurani degistiremez...Hic bosa ugrasmayin.

Reformist yalakalar sizlerin akillarinizi basinizdan almislar ama farkinda degilsiniz.Müslümanlik, her istediginin kafasina göre takilmaksa o zaman kurani yok etmelisiniz.

Bir baska nokta ise yabanci dil kelimelerinin karsilarina diger farkli dilden olan karsiliklari yazilarak tercüme ve ceviri asla yapilmaz!

Her kim yapiyorsa yabanci dil bilmeyen dangalagin tekidir ve tercüme ceviri isinden yani dil biliminden anlamadigi ortaya cikar.

Senin beynin su cümlenin ne anlama geldigini anlamamakta...

"dünya hayatının geçici menfatını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın."

Bu cümlede fuhusun zinanin cinsel sapikligin ve pezevenkligin oldugu anlami net bir sekilde görülmektedir ama allah ne diyor? "Lütfen fuhusa zorlamayin" diyor ama "kesinlikle günahtir yasaktir yapanlari asarim keserim cehenneme atarim" demiyor...Diyor mu?

Hayır.

Amma kütük kafaliymisin cübbeli...Iyiki basbasa formunda bu tartismayi teklif ettin ve beyin kapasitenin ne oldugu iyice ortaya cikti.

Osmanli hanedanina senin ejdaninin yasantisina bakarsan neler yaptiklarini ögrenirsin.

Osmanli hanedaninin ve pasalarin cariyeleri var miydi ve bu cariyelerle ne yapmaktaydilar?

Ayrica cariyeler hangi ülkelerden nasil elde edilmekteydi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yüz elli kez yunup yikanmis "muhtesem yüz yil" dizisini izle ve canli canli cariyelerin ne hallerde olduklarini gör.

Yildirim Beyazit hareminde 400 tane cariye ile birlikte sabahlara kadar eglenip sarap ictigini biliyor musun?

Ya digerleri?

Geneli müslüman olmadigi halde müslüman gibi görünüp kurana göre yasamaktaydilar. Seyhilüslamlari ulemalarina sorup ögrenerek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

cigi dedi ki: "dünya hayatının geçici menfatını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın."

Bu cümlede fuhusun zinanin cinsel sapikligin ve pezevenkligin oldugu anlami net bir sekilde görülmektedir ama allah ne diyor? "Lütfen fuhusa zorlamayin" diyor

Cevap: Kıvırmadan delikanlı gibi söyle, ayetin neresinde LÜTFEN KELİMESİ GEÇMEKTEDİR.

Biz başbaşada Kuran ayetlerini konuşuyoruz. Ayetlerin nasıl hayata geçirildiği konusu bizi ilgilendirmiyor. Mevzu olan SADECE Kuran...

Kuran ayeti olan NUR 33 te """Lütfen""" kelimesi geçiyorsa ben şerefsizim. Geçmiyorsa sen Şerefsizsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran ayeti olan NUR 33 te """Lütfen""" kelimesi geçiyorsa ben şerefsizim. Geçmiyorsa sen Şerefsizsin.

Cübbeli onlarca kez yazdim tekrar ve son kez yaziyorum...

Sen okuduklarini anlamiyorsun ve basit polemikler pesinde kosmaktasin.

Neden yukarida sunulan argümanlar ve sorulara yanit vermemektesin ve banal yobaz bir sekilde "serefsizsin yok ben serefsizim" ifadelerini kullanmaya özen göstermektesin?

"dünya hayatının geçici menfatını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın."

Bu cümlede fuhusun zinanin cinsel sapikligin ve pezevenkligin oldugu anlami net bir sekilde görülmektedir ama allah ne diyor? "Lütfen fuhusa zorlamayin" diyor ama "kesinlikle günahtir yasaktir yapanlari asarim keserim cehenneme atarim" demiyor...Diyor mu?

Lütfen kelimesi elbette gecmiyor ben lütfen kelimesi varmi diyorum?

Kafasi calisan herkes cümleden o anlami rahatlikla görebilir...Senin de görebilmen ve anlayabilmen icin projektörlerle aydinlatiyorum gene görmüyorsun.

Allah,

"Cariyelerinizle cinsel iliskilere girmeniz, fuhus yapmaniz onu baskalarina peskes cekmeniz yasaktir, her kim cariye ve köle edinirse üzerlerine olacak azabim korkunc olacaktir, köle ve cariyeler edinemezsiniz onlarda benim yarattigim sevgili insan kullarimdir, köle edinmek suctur ve yasaktir.."

Diyor mu?

Yobaz bir sekilde serefsiz kelimesini kullanmadan polemiklere girmeden yukarida olan alintilara argümanlara yanit ver cübbeli...

Neden benim astigim ayetlere yanit vermedin de "fuhusa zorlamayin" kelimelerine asildin kaldin?Yabanci dilde olanlari tabi anlamamaktasin...Arapca desen hic yok.

Sen kiminle tartistigini dahi idrak edemeyen cahilin birisin cübbbelicim cünkü tembel oldugundan ufak tefek arastirmalari yapmadin...:)

Bak sana benim yaptigim bir tartismadan kücük bir alinti yapayim belki kafan biraz calismaya baslar. :)

ALINTI:

"Nisa suresi 23. ayeti Misir Al-Azhar üniversitesi mezunu dil bilimcisi docent bir kisi tarafindan dünyaca taninmis Arapca yazilmis kuranlar tarafindan karsilastirilip tercümelerin dogru oldugu kanitlanmistir.

Bu kuranlardan birisi 17 farkli dil bilimcisinin birlikte hazirladiklari özel damgali Lazhaer kuranidir.

Arapca olan kuranlarda tek farklilik ayetlerin numara sayilarinin bir önce olmasidir.Örnegin Nisa 23. ayet 22. ayet olarak gecmektedir.Bunun nedeni ise her surenin basinda giris paragraflarina Arapca kuranlarda numara verilmemesidir.

Fakat surelerin ayet sayilarinda bir degisiklik yoktur.Arapca kuranlarda surelerde en son bulunan ayetler, diger dillerde olan tercüme kuranlarda, bir önceki ayet ile birlestirilmektedirler.

Dil bilimcisi docent sn. Amien, aslinda bu sistemin dogru oldugunu ve pek degisen bir seyin olmadiginin altini cizmistir."

Yaaa iste böyle cübbelicim...

Amien benim iki adim dibimde kurani Hollandaca Ingilizceye cevirip satan 250.000 kitabinin oldugu kitapci dükkani sahibi ve okulda docentlik yapan arkadasimdir. :lol:

Nisa 23. ayete gecegiz ya...Yavas yavas seni isindirip kafani calistirmak istiyorum. :)

NİSA

3 - Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.

24 - Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı.

O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

MÜMİNUN

6 - Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.

AHZAB

50 - Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

51 - Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalblerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

52 - Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor.

Cariyeler hangi isler icin kullanilirmislar?

Pamuk ellerinle yaziver cübbelicim. :)

Hadi canim benim...

Takilma, pezevenklik yapan bedevilere allahin rica minnet lütfen ifadelerine cübbelicim bir tek Nur 33. ayet mi var?

Dükkanimiz oldukca zengin.:)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Cübbelicim NUR 33. ayette allahin "lütfen zorlamayin" ifadesi bulunmakta derken allahi ince düsünceli olarak gösteriyordum...

Aslinda "ya ne olur yapmayin yazıktır günahtır işin cılkını çıkarttınız" diyor ve ardindan ekliyor...

"Kim onları baskı altında tutarsa Allah, fuhşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir."

Anladin mi simdi neden allah rica minnet yalvar yakar "lütfen zorlamayın" ifadesini kullandigi mi?

Fuhusa zorlamalarindan allah sonra pezevenkleri affediyor...

...nede olsa çetenin reisi allah... :lol:

Tartisma nasil itinali düzenli ve seni eze eze gitmekte fark ettin mi? B)

Cübbeli sende cahil cesareti oldugu icin tebrik ediyorum...Gercekten samimi tebriklerimi kabul et lütfen.

Cigi ile bas basa formunda kuran ayetlerini tartismayi göze aldigindan cesaretinden dolayi tebrik ettim.

Aman serefine bir sey olmasini istemem...

...sen benim yeni ateist adayimsin. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

cigi dedi ki: "Lütfen kelimesi elbette gecmiyor ben lütfen kelimesi varmi diyorum?

Kafasi calisan herkes cümleden o anlami rahatlikla görebilir...

Cevap: Biz burada ayetleri konuşuyoruz. Ayetlerin yorumuna, kimin nasıl anladığına girmiyoruz. Ben sana en başta girelim dedim sen kabul etmedin. O vakit senin kurallarınla oynuyorsak kendi koyduğun kurala kendin uy.

Şimdi lütfen kelimesinde anlaştığımıza ve de cariyeleri fuhuşa zorlamamamız gerektiği konusunda anlaştıysak diğer iddalarına geçebiliriz.

Buyur 2. iddana başla...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu iletiye tartismayi takip eden forumdasimiz sevgili Epitaph'in ricasini ve sorusunu asiyorum...Istersen yanit vermeyebilirsin cünkü bir ileti önce sorunun yaniti NUR 33. ayetin son cümlesini bold ve büyütülmüs olarak tarafimdan asildi...

Ben şimdi pezevenklik yapıyorum. Elimin altındaki kadınları fuhuşa zorluyorum. Zorlamaya devam edersem Allah'ın bana ne gibi yaptırımı olur, nasıl bir ceza alırım?

Yanit ayetin son cümlesi kardesim...

"Kim onları baskı altında tutarsa Allah, fuhuşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir."

Neymis?

Reis söyle demis:

"Cariyelerinizle her halti karistirabilirsiniz ama ben size koftiden "ya ne olur lütfen yapmayin yazıktır günahtır işin cılkını çıkarttınız" diyecegim ve sizi bagislayacagim... siz sapikliklariniza pezevenklige devam edin"

:)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Cevap: Biz burada ayetleri konuşuyoruz. Ayetlerin yorumuna, kimin nasıl anladığına girmiyoruz. Ben sana en başta girelim dedim sen kabul etmedin. O vakit senin kurallarınla oynuyorsak kendi koyduğun kurala kendin uy.

Şimdi lütfen kelimesinde anlaştığımıza ve de cariyeleri fuhuşa zorlamamamız gerektiği konusunda anlaştıysak diğer iddalarına geçebiliriz.

Cübbelicim yok öyle bir sey... Takildin kaldin "zorlamayin" kelimesine ama NUR 33. ayeti desifre ettik ve finalinde en son cümlesini astik...Ne diyor cete reisi son cümlesinde...

Rica etsem yazar misin? :)

Peki diger astigim ayetler ne olacak? "Elinizin altindaki cariyelerle yetinin" demek ne anlama geliyor?

Nisa 3 - 24, Müminun 6, Ahzab 50 - 51 - 52. ayetlere yanit vermelisin...Onlar kuran ayetleri degil mi? :)

Onlari kuranin icinden cikarip atalim mi? Yoksa o ayetlere karsu su meshur Bakara 106. ayeti mi kullanmak istiyorsun? :)

Hic bos yere polemiklere girmeye camura yatmaya calisma sen benim tatli lastik topumsun cübbelicim.

Lastik topum minicik bas karnina ötsün cik cik cik...:D

Sen su andan sonra serefli bir ateist adayisin cübbeli kardesim...Bununla gurur duymalisin.

Simdiye kadar kuranda fuhus sex köleligi oldugunu asilan ayetlerle kanitladik üstelik fazladan kuranda " ZİNA ve PEZEVENKLİK" oldugunu allahin pezevenklere ve cinsel sapikliklari yapanlara karsi cok merhametli ve bagislayici oldugunu da ispatladık.

Daha ne istiyorsun?

Haa evet sübyancilik ve tecavüz kaldi degil mi?

Hallederiz kardesim hic merak etme...

Çete reisi sapik cinsel iliskiler konusunda oldukca maharetli ve donanimli. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

cigi ısrarla altta kalmamak için çırpınıyorsun ama daha da batıyorsun.

Elinizin altindaki cariyelerle yetinin" demek ne anlama geliyor? diye sormuşsun.

Ben taaa en başından beri diyorum ve sana bunu kas kafana sokuncaya kadar da söylemeye devam edeceğim.

Cariyeler ile sex yapmaya izin vardır ama cariyeler istemiyor ise onları bu işe zorlayamazsın. Bunun aksini ispatlayamadığın sürece diğer meselelere geçemiyoruz. İnadı bırak. Lafı da uzatma. Zorlama yok, rızası varsa sex serbest.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kölenin neye itirazi olabilir?Efendisinin isteklerine itiraz edebilen kölelerin oldugunu da ilk defa duyuyorum...

Pes artik.

Yahu kölenin nasil ve neye rizasi olmayacak böyle bir lüksü var mi?Köle bu köle...hemde sex kölesi...

Diyelim oldu eee gene ortada fuhus ve zina var...Rizasi olunca fuhus ve zina olmuyor mu?

Cok bi beter saftirik kütükmüsün be cübbelicim...Lastik topum benim nerene dokunsam cik cik cik cikliyorsun. :D

Yoksa kölenin ne oldugunu ne anlama geldigini bilmiyor musun?

"Muhteşem Cariye düzen Süleyman" dizisine bakta biraz kütüklesmis beynin belki biraz odunlaşır.

Cübbeli diger astigim ayetleri tek tek aciklamani istiyorum.Ayrica astigim iletileri sundugum argümanlara yanit vermelisin.

Takildin "zorlamayin" kelimesine baska bir seye ne yanit vermektesin nede arüman sunabilmektesin...

Sana diyorum ki ayetin son cümlesinde cariyeleri fuhusa zorlayanlarin pezevenklik yapanlarin affedildigini yazmakta...Her hangi bir yaptirim ceza dahi yok...

Hani nerde her seye esip gürleyen asan kesen öldürün emrini veren allah?

Söz konusu kadın fuhus tecavüz zina sübyancilik sex köleligi kölelik sapik ilisilkiler ve pezevenklik olunca pek bi merhametli olmakta degil mi?

Peki neden?

Çetenin reisi de ondan. :D

Ateist adayim benim kütükten ateist olmaz onun icin evire cevire seni yontmaya calisiyorum.

Hadi bakim Cübbelicim ateist adayim benim, önce astigim diger ayetleri tek tek aciklamani istiyorum.

Daha sonra bir kelimesine demir atip takilip kaldigin ayetin son cümlesini...

Link to post
Sitelerde Paylaş

cigi dedi ki: "Diyelim oldu eee gene ortada fuhus ve zina var...Rizasi olunca fuhus ve zina olmuyor mu?"

Hah, şimdi seninle tartışmaya devam edebiliriz. Öncelikle sen en başta bana ne dedin?

Beni kuranin icinde olanlarin disinda hic bir seyin kirintisi dahi ilgilendirmez baglamaz ve onlarla ne ugrasirim nede tartisirim.Beni sadece kuran ayetleri ilgilendirir ve bir müslümaninda ilk önce kurana inanmasi gerekir.

Peki sonra naptın?

"Muhteşem Cariye düzen Süleyman" dizisine bakta biraz kütüklesmis beynin belki biraz odunlaşır.

Yakıştı mı? Bu ne tutarsızlık, bu ne densizlik.. Adam ol adam.. Eğer lafının arkasında duracaksan tartışmaya devam edelim. Duracak mısın?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Astigim kuran ayetlerine yanit vermiyorsun sundugum argümanlari sorulari pas geciyorsun tartismanin basindan beri NUR 33. ayetin icinde olan tek bir kelimeye sıkı sıkı tutup sarıldın bırakmamaktasin.

Ayetlere argümanlara sorulara yanit verebilmen icin her yolu denemekteyim ateist adayim cübbeli kardesim...

"Muhtesem cariye düzen Süleyman" dizisine bakip izlersen olayi anlayip kavrayacaksin ne var bunda?

Polemiklerle ugrasmaktan baska simdiye kadar ne yaptin? Hangi astigim ayete argümanlara sorulara yanit verdin?

Bir tanesine dahi yanit veremiyorsun ama tek yaptigin, polemiklerle kivirip calkalamak.

Aslinda senin kivirip calkalamandan yanit verememenden camura yatmandan keyif almaktayim. :)

Tartismayi sen kendin icin yapmaktasin dolayisi ile bilgisizliginle asilan ayetlere sorulara yanit verememekle müslüman inanclilari rezil etmektesin. Sen bunun farkinda dahi olamadin cübbelicim... :D

Ben tartismayi kendim icin yapmiyorum dikkat etsen anlardin ama yobaz olusun ve bu sitede baska amaclarla bulundugundan anlayamadigin gibi cizilmedik yerin kalmadi canim benim. :lol:

Ben ateistim ve bir ateistin, kuran ayetlerini, sapik dini, müslümanlardan daha iyi bildigimi okuyanlara göstermekteyim.

Takdir elbette okuyucularindir fakat her sey o kadar acik ve net görülmekte ki...

E devam et...benim istedigim de senin yaptiklarin. :)

Sen neyine güvenerek hoplayip zipladin beni bas basa formunda kuranda fuhus, tecavüz, sex köleligi, sübyancilik, zina ve pezevenkligin olup olmadigini tartismaya kalkisip müslüman inanclilari temsil etmeyi göze aldin?

Hangi bilgilerinle?

Hemde Cigi'nin en hassas oldugu konularda.

Dön geriye benim yazdiklarima birde senin yazdiklarina bak.

Sen benim dedigimi tut "Muhtesem cariye düzen Süleyman" dizisini izle...Izlede cariyelerin ne olduklarini ne yapmalari nasil yasamalari gerektigini anla cübbelicim.

Ben izlemem...bir kac kez izleyince gözlerimin önünden kuranda fuhus, tecavüz, sübyancilik, zina ve sex köleligi ayetleri gecmeye basladi.

Sen rahatlikla izleyip müslümanlik bilgilerini pekistirebilirsin. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

cigi dedi ki: "Astigim kuran ayetlerine yanit vermiyorsun sundugum argümanlari sorulari pas geciyorsun tartismanin basindan beri NUR 33. ayetin icinde olan tek bir kelimeye sıkı sıkı tutup sarıldın bırakmamaktasin."

Cevap: Aynen öyle yapıyorum. Meseleyi tek tek ve tane tane çözmek en güzeli. 1. adımı kabul edersen yani ZORLAMA YOKTUR kısmını o vakit diğer ayetlere geçebilirim.

Yani herşey sana bağlı. Kabul ettim de, geçelim diğer ayetlere.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Cevap: Aynen öyle yapıyorum. Meseleyi tek tek ve tane tane çözmek en güzeli. 1. adımı kabul edersen yani ZORLAMA YOKTUR kısmını o vakit diğer ayetlere geçebilirim.

Yani herşey sana bağlı. Kabul ettim de, geçelim diğer ayetlere.

NUR

33 - Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin.

Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın.

Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Neymis?

Fuhusa zorlama ve fuhus var...

Fuhuş derken "cariyelerinizi başkalarina peşkeş çekmeyin" denilmekte yoksa sahibinin cariyesi ile zaten sorgusuz sualsiz cinsel iliski serbestligi var.

Ayette cariyelerini baskalarina ikram edip fuhusa zorlayanlar kastedilmekte arti bunlari yapanlara karsi cete reisi merhametli ve bagislayici oldugunu söylemekte.

Sen bunu anlamiyorsun degil mi?

Cete reisi fuhus yapanlara ve cariyeleri fuhusa zorlayanlara ceza olarak "Bir gün oruc tutun" bile demiyor...

Adamlarini incitip kizdirmamak icin yirtiniyor.

Cete reisi cinsellik konusunda her türlü serbestligi sinirsiz taniyip özendirmekte ve kadinlari insan olarak görmemekte.

Kolay degil kadin satis uzmani olmak...

Bütün maharetlerini göstermek zorunda degil mi?

O da kadinlari kizlari cocuklari erkeklere pazarlayabilmek icin kimsenin aklina gelmeyecek seyleri bulup kurana yazmis. Bundan dolayi tebrik etmek gerekir, adi suclari ahlaksizligi her türlü sapikligi kitabina uydurdugu icin...

Helal olsun cete reisine. :D

Fuhus yapmayacak insan neden cariye edinsin?

Yahu beynin bes kurusluk akil üretememekte lastik topum benim...cik cik ciklemeden bikip usanmadin ya bravo sana... :lol:

Artik kıpraşacak halin kalmadi cübbelicim. :)

Cete reisi bak ne demekte...

MÜMİNUN

6 - Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.

Neymis neymis?

Hangi iliskilerden bahsediyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...