Jump to content
haci

İSLAM’IN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Recommended Posts

Hz.Muhammed'in yaşadığını kabul etmemek için koskoca bir tarafsız tarihi ve İslam Prensipleri'ne dayanarak asırlarca yaşamış toplumları da inkar etmiş olmuyor muyuz? Aynı zamanda nice nice ilim adamlarını da.

Kusura bakmayın ama Hz. Muhammed'in tarihte var olmadığını ispatlamaya çalışmak benim için anlamsız ve beyhude bir çabadır.

Kur'an'a gelince;

"Aklınızı kullanın der Kur'an ama, onu nasıl kullanmanız konusunda yaptığı yorum açıkça akılsızlıktır." cümlesini pek anlayamadım, insanın aklını nasıl k

ullanacağını başka birinin öğretmesi gerekmiyor, insan yaratılış anında zaten düşünebilme yetisiyle dünyaya geliyor.

Kur'an, insana evrendeki yaratılış ilkelerine yönelip araştırmasını yani bilimle uğraşmasını öğütlüyor; insan ancak bu şekilde yaratıcıyı hissedebilir zaten.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hz.Muhammed'in yaşadığını kabul etmemek için koskoca bir tarafsız tarihi ve İslam Prensipleri'ne dayanarak asırlarca yaşamış toplumları da inkar etmiş olmuyor muyuz? Aynı zamanda nice nice ilim adamlarını da.

Kusura bakmayın ama Hz. Muhammed'in tarihte var olmadığını ispatlamaya çalışmak benim için anlamsız ve beyhude bir çabadır.

Kur'an'a gelince;

"Aklınızı kullanın der Kur'an ama, onu nasıl kullanmanız konusunda yaptığı yorum açıkça akılsızlıktır." cümlesini pek anlayamadım, insanın aklını nasıl k

ullanacağını başka birinin öğretmesi gerekmiyor, insan yaratılış anında zaten düşünebilme yetisiyle dünyaya geliyor.

Kur'an, insana evrendeki yaratılış ilkelerine yönelip araştırmasını yani bilimle uğraşmasını öğütlüyor; insan ancak bu şekilde yaratıcıyı hissedebilir zaten.

Bunlar boş sözler.

Elinizde Muhammed'in yaşadığına dair somut deliller var mı?

Bu kadar önemli bir insan geride hiç mi somut birdelil bırakmadan yok oldu?

Kur'an ahlakı elbette çağdaş ahlakla bağdaşmaz ve günümüz ahlak anlayışına göre kötü ahlakı savunur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Koskoca bir Kur'an, O'nu yasa edinmiş medeniyetler var geride, bir sürü külliyat, bir sürü araştırmacı, bir sürü alim, bir sürü şarkiyatçı...İnanmak istemedikten sonra ağzınla kuş tutsam fayda vermez, bahane çok.

Ahlak, insanları iyiye,güzele,doğru olana götürmek için var değil mi? Ahlakın kötüsü olmaz, ancak kötü ahlaklı olur.

Çağdaş ahlak nedir veya ahlakın kötüsü nedir anlayamadım.

Al sana kötüyü savunuyor dediğin Kur'an'dan birkaç örnek:

Fussilet 34. İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.

Şûra 15. İşte onun için sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum...

Mâide 8. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davran mamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davran ış) tır. Allah'a isyandan sakının.

Hucûrat 9. Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davran ın. Şüphesiz ki Allah, âdil davran anları sever.

Mümtehîne 8. Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davran manızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'an'ı anayasa olarak kabul eden birçok İslam ülkesi var.

Onların uygarlıkta, sosyal yaşamda, ekonomide, müzik ve güzel sanatlarda, şiir ve edebiyatta, insan hakları ve özgür düşüncede ve teknolojide ne kadar geri olduğunu söylememe gerek yok.

İslam temelde yalnız kendine hizmet eden, insanlık düşmanı bir dindir.

Bu din hala insanlığı sömürmekte ve toplumların ilerlemesinin önündeki en büyük kösteği oluşturmaya devam etmektedir.

Kur'an ve İslam hakkında iyi şeyler söylemek mümkün değildir.

Siz de söyleyemezsiniz. Yukarda Kur'an'dan özenle seçtiğiniz birkaç ayet, Müslümanları savaşa davet eden diğer ayetlerin arasında yer alan değersiz tavsiyelerdir.

İslam'ın insanlığa en ufak bir yararı olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu sapık din yok olmadan insanlık huzura kavuşamayacaktır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlangıcı Muhammed ile açıklanır. İslama göre Muhammed adında, aslı koyun çobanı olan bir Bedevi, 610 yılında Mekkede peygamberliğini ilan etmiş ve İslamı yaymaya başlamıştır. Ümmi olan, yani okuma ve yazması olmayan bir cahil olduğu söylenen bu ilginç karakter, kısa bir zaman içinde İslam dinini yalnız kabul ettirmekle kalmamış, çevreye geniş ölçüde yaymıştır da. Daha da ötesi bu müthiş peygamber komşu ülkeler üzerine akınlar düzenlemiş, diğer ülkelerin liderlerine yazdığı tehdit dolu mektuplarla onları ikna ederek İslamı etrafa yaymış ve bir dünya dini yapmıştır. İddiaya göre veda hutbesini 100 bin Müslüman büyük bir huşu içinde izlemiştir. Bütün bunlar 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiş, İslam ani ve müthiş bir çöl fırtınası gibi etrafa hızla yayılmıştır.

Şimdi burada bir yanlışlık var. Mektuplar tehdit dolu değildi ve olamaz. Yalan bir iddia ya da farkında olmadan yazılmış bir iddia. Zira daha kendi ülkesinin bile kendisine karşı olduğu hatta kendi amcası bile ona karşı olduğu halde nasıl olurda komşu ülkelere tehdit dolu mektuplar yazar.

İşte mektuplar.

Habeşistan Necaşisi'ne Gönderilen Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah Rasulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya.

Kendisi'nden başka İlah bulunmayan gerçek Hükümdar, Mukaddes, Selam, Koruyucu, Kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki; Meryem oğlu İsa Allah'ın Ruhu ve Kelimesi'dir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasib edilmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah Teala da Ruh ve Nefesi'nden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni Tek olan ve Eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. O'na itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takib et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben, Allah'ın Resuluyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Amca tarafından yeğenim olan Cafer'i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. Selam gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun.

Peygamberimiz (sav)'in Mısır'da Mukavkıs'a Gönderdiği Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den, Kıbtilerin Büyüğü Mukavkıs'a. Allah'ın Selamı; hidayet yoluna girmiş bulunanların üzerine olsun. Buna göre Ben, Seni tam bir İslam daveti ile çağırıyorum. İslam'a gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Bunun karşılığında Allah sana iki defa sevab verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan bütün Kıbtilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır

Bizans İmparatoru Heraklius'a Gönderilen Mektup

Hz. Muhammed (sav)'in, Bizans İmparatoru Heraklius'a gönderdiği mektup da Ehl-i Kitab'a yapılacak davette Kuran'dan ayetlerin kullanılmasının gerektiğini gösteren hikmetli bir örnektir. Peygamber Efendimiz (sav), mektubunda daha önce aktarılan Al-i İmran Suresi 64. ayetini, yazarak tebliğ yapmıştır.

Bismillahirrahmanirrahim,

Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, Bizanslıların büyük reisi Herakliyus'a: Selam hakikat yolunu izleyene (olsun)! İlave edeyim ki, seni bütün olarak İslam'a davet ediyorum. İslam'ı kabul et ki felah bulasın. İslam'ı kabul et ki Allah değerini iki kat artırsın. Ama eğer kaçınırsan, tebeanın günahı da senin üzerine yüklenecektir. Ve siz, ey Kitab-ı Mukaddes'in insanları (Ey Ehl-i Kitab!) sizinle bizim aramızda aynı olan bir söze doğru geliniz; ki biz ancak Allah'a taparız, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayız ve aramızda kimse kimseyi, Allah'ın dışında sahib (Rab) edinmez. İmdi, eğer kaçınırlarsa, şöyle deyiniz: Şahit olun biz Müslümanlardanız (Allah'a teslim olanlarız).

İran İmparatoru Kisra'ya Gönderilen Mektup

Hz. Muhammed (sav) müşrik toplulukların liderlerine gönderdiği mektuplarında onlara sonsuz ilim sahibi Allah'ın tek İlah olduğunu ve kendisinin de O'nun elçisi olduğunu tebliğ etmiştir. Ehl-i Kitap olan topluluklardan farklı olarak müşrik toplumla- ra yollanan bu mektuplarda Yüce Allah'ın varlığı ve birliği ana konu olarak vurgulanmıştır.

Bismillahirrahmanirrahim,

Allah Resulü Muhammed'den, İranlıların büyüğü Kisra'ya: Selam, hakikat yolunu izleyip Allah'a ve Resulüne iman edenlerin ve Allah'tan başka İlah olmadığına, O'nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun! Seni İslam'ı kabule çağırıyorum. Zira Ben, Allah'ın, canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim. Şimdi İslam'a teslim ol ve felaha er. Ama eğer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır.

Uman Melikleri Ceyfer ve Abd'e Gönderilen Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah Resulu Muhammed'den, Culanda'nın iki oğulları Ceyfer ve Abd'e: Selam, hakikat yoluna tabi olanlar üzerine olsun! Sizin her ikinizi İslam'ın davetine çağırıyorum. İslam'a tabi o-lun ve kurtuluşa erin. Zira ben, Allah'ın tüm canlıları uyarmak üzere ve vaadini kafirler üzerine tamamlaması için tüm insanlığa gönderdiği elçisiyim. Şimdi, eğer her ikiniz de İslam'ı tanırsanız, her ikinize de iktidar vereceğim. Ama ikiniz de (İslam'ı) kabul etmeyi reddederseniz, ikinizin de krallığı sizden uzaklara yok olup gidecektir, süvarilerim, ülkenizde ordugah kuracaklar ve peygamberlik vasfım krallığınıza galip gelecektir.

El Ahsa Valisi El Münzir'e Gönderilen Mektup..

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Resulü Muhammed'den, El-Münzir b. Sava'ya! Selam üzerine olsun. Seni, kendisi dışında hiçbir ilah olmayan tek bir Allah'a hamd etmeye çağırıyorum ve ilan ediyorum ki, O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. Sana Kadir-i Mutlak ve Şanı Yüce Allah'ı hatırlatırım ki; zira kim iyi bir nasihate kulak verirse kendi iyiliği içindir; ve kim benim elçilerime itaat eder ve emirlerine uyarsa bizzat bana itaat etmiş olur. Ayrıca, kim onlar hakkında iyi düşünürse benim hakkımda iyi düşünmüş olur. Muhakkak benim elçilerim seni övmüşlerdir. Ben de senin halkına şefaatini kabul ediyorum. İmdi, Müslüman olmadan evvel sahip oldukları şeyleri Müslümanların elinde bırak. Ve ben suçluları affediyorum. İmdi sen de onların pişmanlıklarını kabul et. Biz ise, sen iyi davrandığın sürece seni görevden azletmeyeceğiz. Aksine, kim ki Yahudilik ya da Mecusilikte ısrar ederse cizyeye tabi olacaktır.

Bu mektuplar, Müslümanların Ehl-i Kitap ve diğer müşrik ve inkarcılar ile olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarını görmeleri açısından günümüzde de çok değerli tebliğ örnekleridir. Dinsizliğe karşı mücadele etmesi gereken Müslümanların ve Ehl-i Kitab'ın birleştirilmesi için de bir yöntemdir. Bu birliktelik, Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişini beklediğimiz bugünlerde dünyayı aydınlığa ve huzura kavuşturacak en önemli vesilelerden biri olacaktır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunlar dedikodu kardeşim. Muhammed yaşamamıştır ve kimseye mektup yazmamıştır.

Biz Muhammed'in yaşadığı iddiasının bir efsane olduğunu söylüyoruz.

Yaşamayan Muhammed kimseye mektup yazamaz. Biz Muhammed'in tehdit dolu mektuplar yazdığını iddia etmiyoruz.

İslam ediyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunlar dedikodu kardeşim. Muhammed yaşamamıştır ve kimseye mektup yazmamıştır.

Biz Muhammed'in yaşadığı iddiasının bir efsane olduğunu söylüyoruz.

Yaşamayan Muhammed kimseye mektup yazamaz. Biz Muhammed'in tehdit dolu mektuplar yazdığını iddia etmiyoruz.

İslam ediyor.

Tamam da Hem diyorsun " Muhammed (sav) yaşamadı hem diyorsun "Tehdit dolu mektupları İslam yazdı". Bu mektupları Hz Muhammed (sav) yazmadıysa İslam yazdı diyorsun. bende diyorum mektuplar yukarıda tehdit falan yok.

Bir de Hz Muhammed'in (sav) yaşamadığı iddianı neye dayandırıyorsun.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tamam da Hem diyorsun " Muhammed (sav) yaşamadı hem diyorsun "Tehdit dolu mektupları İslam yazdı". Bu mektupları Hz Muhammed (sav) yazmadıysa İslam yazdı diyorsun. bende diyorum mektuplar yukarıda tehdit falan yok.

Hepiniz mi böylesiniz. Yoksa yalnız sen mi aptallığa soyunuyorsun..

İlk iletiye dön ve yazılanları oku..

Başlangıcı Muhammed ile açıklanır. İslam’a göre Muhammed adında, aslı koyun çobanı olan bir Bedevi, 610 yılında Mekke’de peygamberliğini ilan etmiş ve İslam’ı yaymaya başlamıştır. Ümmi olan, yani okuma ve yazması olmayan bir cahil olduğu söylenen bu ilginç karakter, kısa bir zaman içinde İslam dinini yalnız kabul ettirmekle kalmamış, çevreye geniş ölçüde yaymıştır da. Daha da ötesi bu müthiş peygamber komşu ülkeler üzerine akınlar düzenlemiş, diğer ülkelerin liderlerine yazdığı tehdit dolu mektuplarla onları ikna ederek İslam’ı etrafa yaymış ve bir dünya dini yapmıştır. İddiaya göre veda hutbesini 100 bin Müslüman büyük bir huşu içinde izlemiştir. Bütün bunlar 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiş, İslam ani ve müthiş bir çöl fırtınası gibi etrafa hızla yayılmıştır.

Tabii bunlara inanan Ali Baba ve kırk haramilere de inanır.

Yukardaki paragraf bana ait değil. İslam'ın iddiaları..

Ben onlara inanmadığımı aşağıdaki bir cümle ile belirtiyorum.

Sen bana onları benim yazdığımı söylüyorsun.

Sende ya akıl yok, ya da ahlak yok...

Beni eksik quote ettiğin için bence sende ikisi de yok.

Tartışma adabından habersiz Müslümanların bir çoğu senin gibi ahlaksız ve aynı zamanda akılsız.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hepiniz mi böylesiniz. Yoksa yalnız sen mi aptallığa soyunuyorsun..

İlk iletiye dön ve yazılanları oku..

Tabii bunlara inanan Ali Baba ve kırk haramilere de inanır.

Yukardaki paragraf bana ait değil. İslam'ın iddiaları..

Ben onlara inanmadığımı aşağıdaki bir cümle ile belirtiyorum.

Sen bana onları benim yazdığımı söylüyorsun.

Sende ya akıl yok, ya da ahlak yok...

Beni eksik quote ettiğin için bence sende ikisi de yok.

Tartışma adabından habersiz Müslümanların bir çoğu senin gibi ahlaksız ve aynı zamanda akılsız.

Hayır bu alıntıyı buraya koyman senin de bu görüşe katıldığını gösterir. Konu baştan okuyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İnanmak bazı kişiler için bir ihtiyaç, bazı kişiler için de ihtiyaç değildir.

İnanma şekli, içeriği, kalitesi evrensel ve standart değildir.

Düşünme, akıl yürütme, çıkarım yapma yeteneği farklı olan kişiler veya toplumlar kendilerine bu alanda bir ihtiyaç ortaya çıkarır ve bu ihtiyacı karşılayacak, giderecek bir sistem oluşturur. Sonrasında da bu sistemi yüce bir ruha veya yüce bir yaratıcıya atfeder.

Kendi eliyle oluşturduğu bir sistemin mükemmelliğiğine kendini inandırır.

Tabikide akılsızca ve ahlaksızca bir yol tuttuğu için dünyanın başka bir yerinde tıpkı kendi ihtiyaçlarına benzeyen bir şekilde ortaya çıkartılan diğer sistemleri aşağılar veya dışlar veya saldırır.

İnanç dünyasına ait özet değerlendirme bundan ibarettir.

İslamiyet insanlığa gönderilmiş, evrensel değerler üzerine kurulmuş, gerçek bir yaratıcı eseri olsaydı kişi ayrımı, toplum ayrımı yapmazdı. Bugün itibarı ile 7,5 milyar insanlık nüfusunun sadece 1,5 milyarı müslüman olarak anılmazdı. Kaldı ki ben bir Ateistim fakat aptalca bir yöntemle kayıtlarda islam görünüyorum. Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça.

İnsanlık adına dinlerin varlığı gereksiz değildir. Ancak tek bir doğru dinin var olduğunu iddia etmek gerçekçi değildir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hayır bu alıntıyı buraya koyman senin de bu görüşe katıldığını gösterir. Konu baştan okuyorum.

Sen aptalın tekisin. Ben o gürüşle alay ediyorum.

Ona katılmadığım belli.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamiyet herhangi bir eğitimi okuması yazması olmayan Hz Muhammede gönderilmiştir bu şekilde kimse onun bu yazdıklarını başka yerden bulup bize kakalıyorsun ; yada bunları sen yazdın filan gibi iddialarda bulunma şansı kalmamıştır.

İslamiyet gelen görenek muhabbeti ise ne kadar objektif bakış açısıdır içinde ne kadar mantık barındırıyor acaba ? Şöyle bir düşününce ne tür bir gelenek görenektirki zamanın taşa , oduna kolay gelenek göreneklerinin yanında insanların yine gözle görebildiği güneş , ay görüp dokunabildiği inek , öküz kısaca herhangi bir hayvan yine cansız varlıklar yani bir büyük bir kaya parçası, heykel yerine görülmeyen dokunulmuyan kısacası insanların zor inanacağı bir Allah ve onun dini kitabı oluyor niye daha basit değil ? Sonra bu ne biçim gelenk görenek ki onu iddia eden kişi bir sürü işgenceye zahmete , yakınlarının akrabalarının ölümü pahasına onu savunuyor ? Genelenekler ve görenekler 500-600 yılda bir hortlarlarmı ? Bildiğim kadarı ile hortlamaz İsa peygamber ile yok olup HZ Muhammed ile ortaya çıkıyor :))

Son olarak nasıl bir gelenek görenekki başka gelenek göreneklere !!!! meydan okuyor :

Kur’an-ı Kerim İsra sûresinde, cinler ve insanların böyle bir kitap getirmekten aciz oldularını buyurmuştur; Hûd sûresinde, Kur’an’dakine benzer on sûre getirmekten aciz olduklarını şöyle buyurmuştur:

“Yoksa kendi uyduruyor mu diyorlar? De ki: Hadi, gerçekseniz, Allah'tan başka gücünüz kime yetiyorsa, kimlere güveniyorsanız onları da çağırın da hep berâber, buna eşit on sûre meydana getirin.”

Kur’an-ı Kerim Yunus ve Bakara sûrelerinde, insanın Kur’an’dakine benzer bir sûre dahi getiremeyeceğini şöyle buyurmaktadır:

“Yoksa onu Peygamber uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer öyle diyorsanız ve gerçekseniz Allah'tan başka gücünüz yettiği kim varsa yardıma çağırın da hep berâber onun bir sûresine benzer bir sûre meydana getirin.

“Kulumuza indiregeldiğimiz Kur’ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız, kesin olarak da yapamazsınız ya, sakının odunu insanlarla taşlar olan ve kâfirlere hazırlanan ateşten.”

“De ki: İnsanlar ve cinler, bu Kur'ân'ın bir benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler bir benzerini meydana koyamazlar, hattâ bir kısmı bir kısmına yardım etse bile.”

tarihinde Çakalavcısı tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamiyet herhangi bir eğitimi okuması yazması olmayan Hz Muhammede gönderilmiştir bu şekilde kimse onun bu yazdıklarını başka yerden bulup bize kakalıyorsun ; yada bunları sen yazdın filan gibi iddialarda bulunma şansı kalmamıştır.

İslamiyet gelen görenek muhabbeti ise ne kadar objektif bakış açısıdır içinde ne kadar mantık barındırıyor acaba ? Şöyle bir düşününce ne tür bir gelenek görenektirki zamanın taşa , oduna kolay gelenek göreneklerinin yanında insanların yine gözle görebildiği güneş , ay görüp dokunabildiği inek , öküz kısaca herhangi bir hayvan yine cansız varlıklar yani bir büyük bir kaya parçası, heykel yerine görülmeyen dokunulmuyan kısacası insanların zor inanacağı bir Allah ve onun dini kitabı oluyor niye daha basit değil ? Sonra bu ne biçim gelenk görenek ki onu iddia eden kişi bir sürü işgenceye zahmete , yakınlarının akrabalarının ölümü pahasına onu savunuyor ? Genelenekler ve görenekler 500-600 yılda bir hortlarlarmı ? Bildiğim kadarı ile hortlamaz İsa peygamber ile yok olup HZ Muhammed ile ortaya çıkıyor :))

Son olarak nasıl bir gelenek görenekki başka gelenek göreneklere !!!! meydan okuyor :

Kur’an-ı Kerim İsra sûresinde, cinler ve insanların böyle bir kitap getirmekten aciz oldularını buyurmuştur; Hûd sûresinde, Kur’an’dakine benzer on sûre getirmekten aciz olduklarını şöyle buyurmuştur:

“Yoksa kendi uyduruyor mu diyorlar? De ki: Hadi, gerçekseniz, Allah'tan başka gücünüz kime yetiyorsa, kimlere güveniyorsanız onları da çağırın da hep berâber, buna eşit on sûre meydana getirin.”

Kur’an-ı Kerim Yunus ve Bakara sûrelerinde, insanın Kur’an’dakine benzer bir sûre dahi getiremeyeceğini şöyle buyurmaktadır:

“Yoksa onu Peygamber uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer öyle diyorsanız ve gerçekseniz Allah'tan başka gücünüz yettiği kim varsa yardıma çağırın da hep berâber onun bir sûresine benzer bir sûre meydana getirin.

“Kulumuza indiregeldiğimiz Kur’ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız, kesin olarak da yapamazsınız ya, sakının odunu insanlarla taşlar olan ve kâfirlere hazırlanan ateşten.”

“De ki: İnsanlar ve cinler, bu Kur'ân'ın bir benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler bir benzerini meydana koyamazlar, hattâ bir kısmı bir kısmına yardım etse bile.”

Yanılıyorsun. Bakara 178 in çok daha iyisini sen yazarsın. Dene göreceksin

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yanılıyorsun. Bakara 178 in çok daha iyisini sen yazarsın. Dene göreceksin

Kopya çekerekmi :lol: Madem yazıyorsunuz Ateistler bilimsel karakterler yani okumuş çocuklar çöldeki bir bedevi Kuranı yazmış birde meydan okumuş yani şimdi o yazmış siz ondan aşağımısınız ayıp olmuyormu bir sureyi önüme getiriyorsunuz ben ateistlerden Kuran'ı yalanmalamak müslümanlara bakın biz daha iyisiniz yaptık demek için daha etkileyici vede mantıklı bir kitap ortaya dökmelerini beklerim hem bu şekilde milyonlarca insan gereksiz yere Kurana inanmak yerine ateizm doğru koşar ^_^

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kopya çekerekmi :lol: Madem yazıyorsunuz Ateistler bilimsel karakterler yani okumuş çocuklar çöldeki bir bedevi Kuranı yazmış birde meydan okumuş yani şimdi o yazmış siz ondan aşağımısınız ayıp olmuyormu bir sureyi önüme getiriyorsunuz ben ateistlerden Kuran'ı yalanmalamak müslümanlara bakın biz daha iyisiniz yaptık demek için daha etkileyici vede mantıklı bir kitap ortaya dökmelerini beklerim hem bu şekilde milyonlarca insan gereksiz yere Kurana inanmak yerine ateizm doğru koşar ^_^

En azindan ateistlerin okumus oldugunun farkindasin, o da bir sey. Kuran mukemmel bir kitap olsaydi bu kadar ne dedigi anlasilmaz olmazdi, hadislerle, tarihi olaylarla ve gunumuze gelen bilgilerle ancak yorumlamaya calisiyor insanlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kopya çekerekmi :lol: Madem yazıyorsunuz Ateistler bilimsel karakterler yani okumuş çocuklar çöldeki bir bedevi Kuranı yazmış birde meydan okumuş yani şimdi o yazmış siz ondan aşağımısınız ayıp olmuyormu bir sureyi önüme getiriyorsunuz ben ateistlerden Kuran'ı yalanmalamak müslümanlara bakın biz daha iyisiniz yaptık demek için daha etkileyici vede mantıklı bir kitap ortaya dökmelerini beklerim hem bu şekilde milyonlarca insan gereksiz yere Kurana inanmak yerine ateizm doğru koşar ^_^

Yaz dedim, bir ton laf. Sen yaz diyorum, bak bakalım daha iyisini yazabiliyor musun?

Dene Allah yazın demiş daha iyisini yazabiliyor musunuz?

Bakara 178 örnek. Dene bakalım

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

En azindan ateistlerin okumus oldugunun farkindasin, o da bir sey. Kuran mukemmel bir kitap olsaydi bu kadar ne dedigi anlasilmaz olmazdi, hadislerle, tarihi olaylarla ve gunumuze gelen bilgilerle ancak yorumlamaya calisiyor insanlar.

Evet biz onların okumuş olduğunun farkındayız ama onlar müslümanların okumuşlarını farkedemiyor :D " Kuran mukemmel bir kitap olsaydi bu kadar ne dedigi anlasilmaz olmazdi " demişsin . Daha anlaşılırını uydurun yazın vede bakın biz daha iyisini yazdık bu kadar basit deyip insanları inandırmayı deneyin bizde görelim diyelim haaa demekki isteyince oluyormuş Kuranı Kerimin bazı yazdıklarını günümüzdeki bilgilerle anlamanız zaten Kuranı Kerimin mucizesidir . Kuranı Kerimi 1500 yıl önce birisinin oturup uydurmadığının ispatıdır . Kuranı Kerimin hadislerle yorumluyor çünkü insana bırakırsan istersen 100 000 sayfalık kitap yaz bir şekilde kafasına işine geldiği gibi yorumlar diye düşünüyorum .

EDİT : Ayrıca Kuranı Kerimin bazı ayetleri bazı şartlar ve olaylar üzerine indirilmiştir senin o ayeti anlaman içinde o indiriliş sebebini durumunu bilmen gerekir . Bunu nasıl bileceksin tabiki o hadislerle B)

Yaz dedim, bir ton laf. Sen yaz diyorum, bak bakalım daha iyisini yazabiliyor musun?

Dene Allah yazın demiş daha iyisini yazabiliyor musunuz?

Bakara 178 örnek. Dene bakalım

Kuran benim bir ayetimi yazamasınız diye bir iddiası yoktur . Kuranda geçen meydan okuma yukarıda yazıyor bir ayetini yazıyorum ama 10 tanesini veya 1 suresini yazamıyorum diyorsan bilemem ama ben içinden 1 tanesini seçip sormanı senin acizliğine bağlıyorum B)

tarihinde Çakalavcısı tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet biz onların okumuş olduğunun farkındayız ama onlar müslümanların okumuşlarını farkedemiyor :D " Kuran mukemmel bir kitap olsaydi bu kadar ne dedigi anlasilmaz olmazdi " demişsin . Daha anlaşılırını uydurun yazın vede bakın biz daha iyisini yazdık bu kadar basit deyip insanları inandırmayı deneyin bizde görelim diyelim haaa demekki isteyince oluyormuş Kuranı Kerimin bazı yazdıklarını günümüzdeki bilgilerle anlamanız zaten Kuranı Kerimin mucizesidir . Kuranı Kerimi 1500 yıl önce birisinin oturup uydurmadığının ispatıdır . Kuranı Kerimin hadislerle yorumluyor çünkü insana bırakırsan istersen 100 000 sayfalık kitap yaz bir şekilde kafasına işine geldiği gibi yorumlar diye düşünüyorum .

Ben sirofzen degilim ki birilerini inandirmak icin peygamberin diye ortaya cikayim. Ben peygamberim diyenleri psikiyatristler tedavi ediyor haberin yok galiba?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben sirofzen degilim ki birilerini inandirmak icin peygamberin diye ortaya cikayim. Ben peygamberim diyenleri psikiyatristler tedavi ediyor haberin yok galiba?

Bilmem artık size göre 1500 yıl önceki şizofren vede onun uydurduğunu iddia ettiğiniz kitabın bir benzerini yazamıyorsunuz ben bunu bilirim :D Ne güzel mantık üzerinden gidiyorduk B)

tarihinde Çakalavcısı tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilmem artık size göre 1500 yıl önceki şizofren vede onun uydurduğunu iddia ettiğiniz kitabın bir benzerini yazamıyorsunuz ben bunu bilirim :D Ne güzel mantık üzerinden gidiyorduk B)

Yahu sen bile yazarsın. Dene bakalım Ahzap 50'yi yazmayı. Göreceksin daha iyisini yazacağını :lol:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...