Jump to content

AKP’li başkan, peygamberi siyaset malzemesi yaptı!..


Recommended Posts

AKP Kırk­la­re­li İl Baş­ka­nı, Hz. Mu­ham­me­d’­in AKP amb­lem­li nü­fus cüz­da­nı­nı çı­kart­tı. “Tayyip” ismini ço­cuk­la­rı­nın ara­sı­na koy­du.

CHP’­li İh­san Öz­kes, “Bu di­ne kar­şı iş­len­miş bir ci­na­yettir” dedi…

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­ke­s’­in Mec­li­s’­e ver­di­ği so­ru öner­ge­si, bir skan­da­lı or­ta­ya çı­kar­dı. AKP Kırk­la­re­li İl Baş­ka­nı Hüs­men Ağa Ter­ki­n’­in, Hz. Mu­ham­me­d’­in kim­lik kar­tı­nı va­tan­daş­la­ra da­ğıt­tı­ğı be­lir­len­di. AKP amb­lem­li kim­lik kar­tın­da, Hz. Mu­ham­me­d’­in ço­cuk­la­rı ara­sın­da “Tay­yip” ismi de yer aldı.

“HATIRASINI HAFİFLEŞTİRDİLER”

CHP’­li İhsan Öz­kes, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği öner­ge­de, “Bu cüz­dan Hz. Mu­ham­me­d’­in şah­si­ye­ti­ni ve ha­tı­ra­sı­nı ha­fif­leş­ti­ren, ba­sit­leş­ti­ren bir yak­la­şım de­ğil mi­dir? Tüm in­san­lı­ğa gön­de­ri­len Hz. Mu­ham­me­d’­in si­ya­si pro­pa­gan­da ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı doğ­ru mu? Bu­nu ya­pan­lar hak­kın­da bir iş­lem ya­pıl­mış mı­dır?” di­ye sor­du.

“TAYYİP İSMİNİ İLK KEZ DUYDUM”

Öz­kes, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di: “56 ya­şın­da emek­li bir müf­tü­yüm. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin ço­cuk­la­rı ara­sın­da ‘Tay­yi­p’ is­mi­ni ilk kez du­yu­yo­rum. Bu dü­pe­düz di­ne kar­şı iş­len­miş bir ci­na­yet­tir. Al­la­h’­tan kork­sa­lar, ol­ma­yan bir is­mi ora­ya yaz­maz­lar. Üs­te­lik bir si­ya­si par­ti­nin amb­le­mi­ni ba­sı­yor­lar. Mil­yon­lar­ca Müs­lü­ma­n’­a sor­sun­lar ‘Tay­yi­p’ di­ye bir şey yok ama AK­P’­nin il baş­ka­nı bu­nu ya­za­bi­li­yor. ‘İs­la­mo­fo­bi­’yi eleş­ti­ri­yor­lar ama di­ni ba­ba­la­rı­nın ma­lı gi­bi hoy­rat­ça kul­la­nı­yor­lar.”

http://sozcu.com.tr/peygambere-saygisizlik.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hz. Mu­ham­me­d’­in si­ya­si pro­pa­gan­da ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı doğ­ru mu? .

Doğru tabi. O masal kahramanın varedilme amacı bu zaten. propagandada kullanılmasa ne boka yarayacak başka?

Bugün siyasetin bir parçası olmasa kim muhonun ismini ciddiye alır?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir adım ileri taşımış din denilen rezilliği, yakışır bu inancı yobazca belleyen kafalara, kuranın içindekileri okuyunca, o dönemin araplarının iktidar için her türlü yola baş vurduğunu bizzat teyid ediyor kuran, bir dediği öbürüyle çelişik ayetleri var nede olsa :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki bu AKP'li sapıklar Muhammed'in yaşamının ilk 40 yılında ateist olduğunu biliyorlar mıydı?

Kaynak gösterebilir misin?

Gerçekten önce ateist fakat sonradan inançlı olduğuna dair.

Böyle olduğunu veya olmadığını iddia etmiyorum. İlginç bir bilgi...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu haberle birlikte peygamberimizle dalga geçilmiştir. Bu yüzden imanı zayıf cahil kişiler bunun gibi seviyesiz kişiler sayesinde ateist oluyorlar. Biraz okumuş bilen atesitler her neyse de, cahilin ateisti hiç çekilmiyor.

Bunlar yarın gece kulübüne üyelik kartı da çıkarırlarsa hiç şaşırmayın.

Bu ..zevenkler, böyle hareketleri bilinçli ve planlı yapıyorlar.

Bre şerefsiz, Allah'ın partisi mi olur? Allah'ın partiye mi ihtiyacı olur? Allah bir partiye muhtaç kalacak kadar aciz midir de sen şirk koşuyorsun !

Peygamberimizin tabi olacağı tek şey Allahtır ! Allah! Ne partidir ne de eşbaşkandır. Haşa partiye tabi olan; Allah yerine partinin başındakini mi Allah'ın yerine koyacak. Firavun yöneticisi de ben Allah'ım diyordu zaten.

Peygamberi politikaya alet edenleri lanetliyorum.

Politika anlamı:

Latince poli çok tika yüz demek. Yani çok yüzlülük. Bizde deyim vardır; iki yüzlü herif diye. Şimdi anladınız politikanın ne demek olduğunu.

tarihinde Karınca tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...