Jump to content

PEYGAMBER EĞER GERÇEKTEN PEYGAMBER DEĞİLSE NASIL GELECEĞİ BİLİYOR?


Recommended Posts

ahmet baha

geçmişten haberi olmayanın gelecekten bir haber vermesi beklenemez kaldı ki senin yazdığın o haberler yani gayden haber vermesi sizin müslüşlerin uydurduğu hikayeler

aişenin kendi döneminde ve yanı başında duruyorken zina yapıp yapmadığını bile bilmiyorken vede bunun için 1 ay boyunca ayet gelmesini bekliyorken

gelecekten haber vermesi abesle iştikal teşkil etmez mi?

+1000 :D evet cevap bekliyoruz :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 75
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

hz musanın kızıldenizi ikiye ayırdığı isanın ölüleri diriltiiği körlerin gözünü açtığı bunları inkarmı ediyosunuz?

Bunları bugün olduğu gibi dindarları inandırmak, dine bağlamak için uydurulmuş yalanlar. Olmayan şeyleri olmuş göstermek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

e sen toptan dinleri de peygamberleri de inkar ettin ? dolayısıyla kutsal kitapları da ? ee ? vicdan dini mi oldu bu şimdi seninkisi ?

Vicdan için dine minede ihtiyaç yok.Vicdanımda sonuçta bana bağlı olduğuna göre.Arkadaş benim dine mine ihtiyacım yok işte.Ne deyim daha başka?

Link to post
Sitelerde Paylaş

hz musanın kızıldenizi ikiye ayırdığı isanın ölüleri diriltiiği körlerin gözünü açtığı bunları inkarmı ediyosunuz?

Kızıl deniz Dert düşünce denizidir.Hz Musa ise Muhabbettir.Elindeki asa ise Muhabbet düşüncesidir. Evet Muhabbet peygamber düşünce asasını bir vurdu dert gussa ve elem denizine deniz açıldı.İsada Muhabbettir. Biz dertli insanlardaki dumura uğramış düşünce genlerimizi diriltti.Düşünmeye başladık o zamanda Görmediklerimizi görmeye başladık.Meğer eşkenar dörtgenin bütün açıları doksan derece imiş mesela.O zaman Dört kere doksanda 360 derece edermiş.E ama daha önce moralin bozuktu ve bunları ne düşünüyor nede dikkat edip görüyordun?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gerçekçi53,

Bu başlık tam uygun değil ama yine de sorayım.

Sufistler, edebiyatçılar geçmişten gelen geleneğin sembollerini ustaca kullanmakla mı birbirlerini tanıyorlardı? Aralarında bir tür şifre miydi? Kutsal kitaplar bu şifreleri bozulmadan taşıyorlar mı? Yoksa birileri dikkat etmeden mi derleyip toparladı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

PEYGAMBER EĞER GERÇEKTEN PEYGAMBER DEĞİLSE NASIL GELECEĞİ BİLİYOR?

PEYGAMBER(SAV)ın gelecekten verdiği doğru haberler. delilli isbatlı

"Şu benim oğlum Hasan, seyyiddir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük ordusunu barıştıracaktır." Buharî, Fiten: 20; Sulh: 9; Fedâilu Ashâbi'n-Nebî: 22; Menâkıb: 25; Dârîmî, Sünnet: 12; Tirmizî, Menâkıb: 25; Nesâî, Cum'a: 27; Müsned, 5:38, 44, 49, 51.

İşte, kırk sene sonra İslâmın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazret-i Hasan Radıyallahü Anh, Hazret-i Muaviye (r.a.) ile musalâha edip, cedd-i emcedinin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir.

İkincisi: Nakl-i sahihle, Hazret-i Ali'ye demiş:

"Sen, biatını bozan, hak ve adaletten sapan ve dinden çıkan kimselerle savaşacaksın." el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:139, 140; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 7:138; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:414.

Hem vak'a-i Cemel, hem vak'a-i Sıffin, hem vak'a-i Havâriç hadiselerini haber vermiş.

Hem Hazret-i Ali (r.a.) Hazret-i Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi:

"Bu sana karşı muharebe edecek. Fakat haksızdır."(İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:213; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:366, 367; Ali el-Kari, Şerhü'ş-Şifâ, 1:686, 687.)

Hem ezvâc-ı tâhirâtına demiş:

"İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."(el-Askalânî, Fethü'l-Bârî, 13:45.)

"Sana Hav'eb köpekleri havlayacak." Müsned, 6:52, 97; İbni Hibban, Sahih, 8:258, no: 6697; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:120.

İşte şu sahih, kat'î hadisler, otuz sene sonra Hazret-i Ali'nin Hazret-i Aişe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vak'a-i Cemel'de; ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de; ve Havârice karşı Harûra'da ve Nehruvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilîsidir.

Hem Hazret-i Ali'ye,

"senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı" (el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:113; Müsned, 1:102, 103, 148, 156.) ihbar etmiş. Hazret-i Ali o adamı tanırmış; o da Abdurrahman ibni Mülcemü'l-Hâricîdir.

Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile,

"İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur." el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:422; Buharî, Târihü's-Sağîr, no. 139; Müsned, 4:335; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:218.

deyip, İstanbul'un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş.

Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile, İmam-ı Ali'ye (r.a.) demiş: "Sende, Hazret-i İsâ (a.s.) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adâvetle. Hazret-i İsâ'ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle-hâşâ'ibnullah' dediler. Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemâlini inkâr ettiler. Senin hakkında da, bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir."

"Onların bir lâkabı vardır ki, onlara Rafizî denir." Müsned, 1:103.

demiş. "Bir kısmı, senin adâvetinden çok ileri gidecekler. Onlar da Havâriçtir ve Emevîlerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki, onlara 'Nâsibe' denilir."

daha örnekler çok bir kaçını aldım

Bu konuda yorumlarınız nedir?

Eğer Peygamber sav. değilse nasıl geleceği en ince ayrıntısına kadar bilebilir?

Kişi, ektiği fitne ve nifak tohumlarının vereceği meyveleri bilemez mi? Bilemezse çok ayıp olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte, nakl-i sahih-i kati ile, Ashabına haber vermiş ki:

"Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü'l-Makdise muvaffak olacaksınız.

Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz." -(Buharî, Cihad:157, Menâkıb:25, İman: 3; Müslim, Fiten: 75, 76; Tirmizî, Fiten: 41.)- Haber vermiş.

Hem "Tahminim böyle" veya "Zannederim" dememiş.

Belki, görür gibi kati ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış.

Halbuki haber verdiği vakit, hicrete mecbur olmuş, Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı.

gelelim mevzuya itirazlar gayet cılız ve mantıksız

Peygamber sav. binlerce haber vermiş de tutan tutmuş değil

spesifik kişi yer zaman göstererek haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış

---

2.si buraya aldığım birkaç haber yanında 10-15 tane daha var bakınız okuyunuz:

http://www.risaleara.../oku.asp?id=806

3.sü Peygamber sav. ın mucizeleri 300 den fazladır

gelecekten verdiği haberlerin doğru çıkması 25-30 konu başlığından biri

diğerleri hastaları iyileştirmesi

ağaç taş kurt vb lerinin konuşması kendisine biat etmesi

bir miktar yiyecekle suyla sütle veya hurmayla 1000lerce kişinin doyması

diğer konu başlıkları için okuyunuz

http://www.risaleara.../oku.asp?id=793

Gaybı (geleceği) Allah'tan başkası bilemez. Bildiğini iddia eden kişi, Allah'lığnı iddia etmiş olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte, nakl-i sahih-i kati ile, Ashabına haber vermiş ki:

"Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü'l-Makdise muvaffak olacaksınız.

Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz." -(Buharî, Cihad:157, Menâkıb:25, İman: 3; Müslim, Fiten: 75, 76; Tirmizî, Fiten: 41.)- Haber vermiş.

Hem "Tahminim böyle" veya "Zannederim" dememiş.

Belki, görür gibi kati ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış.

Halbuki haber verdiği vakit, hicrete mecbur olmuş, Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı.

gelelim mevzuya itirazlar gayet cılız ve mantıksız

Peygamber sav. binlerce haber vermiş de tutan tutmuş değil

spesifik kişi yer zaman göstererek haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış

---

2.si buraya aldığım birkaç haber yanında 10-15 tane daha var bakınız okuyunuz:

http://www.risaleara.../oku.asp?id=806

3.sü Peygamber sav. ın mucizeleri 300 den fazladır

gelecekten verdiği haberlerin doğru çıkması 25-30 konu başlığından biri

diğerleri hastaları iyileştirmesi

ağaç taş kurt vb lerinin konuşması kendisine biat etmesi

bir miktar yiyecekle suyla sütle veya hurmayla 1000lerce kişinin doyması

diğer konu başlıkları için okuyunuz

http://www.risaleara.../oku.asp?id=793

Bunlar Muhammet'in Allah'lığının ispatıdır.

İsa'nın mucizelerine nasıl da benziyor. Bi de Hristiyanları, Hristiyanlığı kınıyorsunuz, İsayı tanrı yaptılar diye...

Link to post
Sitelerde Paylaş

....

Peygamber sav in çok kısa sürede vahşi bedevi cahil araplarda meydana getirdği büyük değişim

dünya çapında ateistlern inkar edemedikleri bir realitedir ve bu o ateistler için hayret vericidirir

eskiden bunla ilgili forumda bir konuda vardı ama yeniler bilmez

Cahiliye, Arabistanın Arapları ile sınırlıyken, Muhammet, bunu, İslam adı altında dünyaya yaymaya kalkmış epeyce de başarılı olmuş. Şu andaki İslam dünyasının cehaletine ve sefaletine bakınca şaşırmamak elde değil.

Hayret ki, ne hayret!

Link to post
Sitelerde Paylaş

benim en çok musevilik dikkatimi çeker burda bu konuda... hıristiyanlık da islam da ille tebliğ edecez yayacaz diye çırpınırlar....

ama musevilikde bu yoktur ??? onların kendi dinleridir musevilik. yaymak gibi dertleri de yoktur ? sebebi ne ola acaba ? ne dersiniz ?

ya da ben yanlış mı biliyorum ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK hayata veda etmeden önce 1932 senesinde ileride 2 dünya savaşının patlak vereceğini beyan etmış ve 1 eylül 1939 yılında yani bunu dile getirmesinden 7 yıl sonra 2 dünya savaşı başlamıştır.

yoksa Atatürk bir peygambermiydi yada yarı tanrı mı?

yoksa daha gerçekçi bir görüş olan, iyi bir siyaset adamı ve ileri görüşlüğümü?

bugünden bakarak ileride olacak olayları tahmin etmek çokta zor olmasa gerek

eğer bunu ilahi bir varlığa temellendirirsek şu anda yaşayan ve ileride olabilecek olayları tahmin eden bir çok insan peygamber olabilir mi? :)

ben şu an bir öngörüde bulunsam ve desem ki

ileride bir kürt devleti kurulacak ve bunun sınırları iran ırak türkiye ve suriyedir ve bu millet dünyada yaklaşık nüfusu 20 milyon civarındadır ve devlet kuramamış tek millettir öyle milletler varki nüfusu 5 milyonun altında ve devlet kurmuştur devletleşemiş kürt milleti bu arzuyla yanıp tutuşmaktadır ve bunu başara bilmek için sonsuza kadar mücadele edecek ve er yada geç başaracaklardır ki ilk adımını zaten kuzey ırakta attılar desem

beni peygamber mi ilan edersin yoksa isabetli bir öngörüm olduğunu mu tasdiklersin....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK hayata veda etmeden önce 1932 senesinde ileride 2 dünya savaşının patlak vereceğini beyan etmış ve 1 eylül 1939 yılında yani bunu dile getirmesinden 7 yıl sonra 2 dünya savaşı başlamıştır.

yoksa Atatürk bir peygambermiydi yada yarı tanrı mı?

yoksa daha gerçekçi bir görüş olan, iyi bir siyaset adamı ve ileri görüşlüğümü?

bugünden bakarak ileride olacak olayları tahmin etmek çokta zor olmasa gerek

eğer bunu ilahi bir varlığa temellendirirsek şu anda yaşayan ve ileride olabilecek olayları tahmin eden bir çok insan peygamber olabilir mi? :)

ben şu an bir öngörüde bulunsam ve desem ki

ileride bir kürt devleti kurulacak ve bunun sınırları iran ırak türkiye ve suriyedir ve bu millet dünyada yaklaşık nüfusu 20 milyon civarındadır ve devlet kuramamış tek millettir öyle milletler varki nüfusu 5 milyonun altında ve devlet kurmuştur devletleşemiş kürt milleti bu arzuyla yanıp tutuşmaktadır ve bunu başara bilmek için sonsuza kadar mücadele edecek ve er yada geç başaracaklardır ki ilk adımını zaten kuzey ırakta attılar desem

beni peygamber mi ilan edersin yoksa isabetli bir öngörüm olduğunu mu tasdiklersin....

iman etmek lasım derhal sana... kıblemiz ne taraf muhteremi hz. cooldelta71 ?? :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gerçekçi53,

Bu başlık tam uygun değil ama yine de sorayım.

Sufistler, edebiyatçılar geçmişten gelen geleneğin sembollerini ustaca kullanmakla mı birbirlerini tanıyorlardı? Aralarında bir tür şifre miydi? Kutsal kitaplar bu şifreleri bozulmadan taşıyorlar mı? Yoksa birileri dikkat etmeden mi derleyip toparladı?

Kesin bir cevap veremeyeceğim ama Sufist edebiyatçılar hatta sofist olmayanlarda birbirlerini takip ediyorlardı.Mesela ayakların bilinç ruh olduğunu Çinli sufiler ileri sürdüler.Ayaklarını küçük tutki güzel ol dediler.(Yani Şuuraltı bilinci).Çünkü bu bilinçte sebebsiz korkularda vardır.Bunlar insanda tereddütleri oluştururlar.Tereddütler ise beşerde başarısızlığı oluşturup.Emekleri yok eder.Bunu daha sonra İsrailiyat aldı.Musaya Sinada Tanrı Çarıklarını çıkar dedi.Ayak Şuuraltı Yada İdo ise Çarıklar onu koruyan bir mefhum olabilirdi .Buda olsa olsa Tevekkül oluyordu.Yani bunun manası Ruhen bana karşı saf ve temiz oldur.Bu bana aslında bendir.Yani kendimize karşı adil olup.Kendimizi adil olarak eleştirebilmek aynı zamandada sevebilmektir.Hiristiyan edebiyatçılarda bunu kabul ettiler.Fıransada Giyotine gidenlere bir çift ayakkabı giydirdiler.(Manası şuydu bak Ölüme gidiyorsun Nefsindeki korkuya hakim ol .Onu Tevekkülün yada İtidalin ile ört)Kuranı ortaya çıkaranİsmaili yahudi yada Haceri arap sofiler, Tevrat ve İncilde çok çalıştılar.Ve Şifreleri çözdüler.Bu Şifreler çözülmeden ne İlahi bir şiir yazılır nede İlahi bir metin .Hatta edebiyat bile yapsanız yazılı metinde müteşabihiyat olmazsa fazla bir değeri olmaz.Ne diyordu Ahmet Kaya bir şarkısında "Ağladıkça Güneşi tutacağız göreceksin!"Biz Türklerde ise bu metinleri çözenler Başta Yeseviler daha sonrada Bektaşi ve Aleviler oldu.Bu adamlar Ehli sünnet Müslümanları tarafından nefret ve tiksintiyle karşılansada Kendileri İlahi metin yazamadıklarından dolayıdırki hala Yunusun (Yesevidir) Pir sultanın ve diğerlerinin ilahileri onlar tarafındanda bugün bile okunmaktadır.İşte bu çok gariptir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

peki medinedeki o kimin mezarı haşa eşşek mezarımı madem muhammed yaşamadıda?

sn hazretionur

öle bir iddiada bulundu ki yenilir yutulur cinsten değil şöyle ki;

şayet orada bulunan mezar muhammedin ise ve siz müslümanlar özellikle de ramazan ayların da muhamedin sakalı şerifi diyerek ele yüze göze sürerek vede salya

sümük ağlayarak muhammede ait olduğunu iddia ettiğiniz sakal kılları ile o mezarda bulunan kemik kalıntılarını

burada parantez açmak istiyorum

( sizler o mezardaki kişinin etinin bozulmadığını da iddia edersiniz açılmadan bilinemez)

dna testine tabi tutsakta ne olduğunu dünyaya ilan etsek

dahası da var topkapı sarayında bulunan kutsal emanetler bölümündeki muhammed döneminden kalma olduğu iddia edilen kılıç, çeşitli devlet başkanlarına, krallara

gönderilen islama davet mektupları ve bilimum daha birçok eşyayı hırkası da dahil karbon testine soksak ve kaçıncı yüzyıla ait olduğunu öğrensek.....

ama siz müslüşler buna asla izin vermezsiniz çünkü takke düşüp kel görünecektir

bununla ilgili iddiaları nette araştırmanı tavsiye ediyorum ve hatta fatih altaylının bu konuyla ilgili teke tek programı var bir izle istersen kanın nasılda çekilip tüylerin diken diken olacak :)

iddianızda samimiyseniz hodri meydan....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hiç ama hiç bir semavi din peygamberi tarihte yaşamadı.Onlar sadece onları anlatan sofilerin aklı gönüllerinde yaşadılar.Demliklerde ve yemliklerde toplandılar.Peygamberleri ortaya şiirsel olarak çıkardılar Dolayısıylada yarattılar.Önceki kitap ve yazıtlardan pasajlar okudular.Bunları konuştular.bu sefer bunları daha değişik şekilde şifrelediler.Bak nasıl oldu? diye birbirlerine okudular.Tambur bendir çaldılar ney üflediler.Aralarındaki çömezlerde onların okudukları bu şiirsel sözleri kağıda geçirdiler.Sözler insanları ne kadar yanıltıcıysa o kadar çok yazdıklarıyla gurur duydular.Muhammedi ise çok büyük bir ihtimalle Medinede bulunan Ashabı soffa yada Dağlılar denilen sofiler kendi meclislerinde ortaya çıkardılar.571 de doğdu dediler.Yani 5=Beşer.7= Nefis 1 ise birlik.Yani Beşer nefsinde birliği sağladı ve Muhammed doğdu!Yani Semavi dinler Görünmeyen vede bilinmeyen bir Tanrının Peygamber seçmesiyle doğmadı.Tekkelerde ,Sabahlara kadar süren sofi meclislerinde yavaş yavaş tedrici bir şekilde ortaya çıktılar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

gerçekçi53

Advanced Member

Normal Üye

2,060 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 July 2013 - 06:36 PM

Hiç ama hiç bir semavi din peygamberi tarihte yaşamadı.Onlar sadece onları anlatan sofilerin aklı gönüllerinde yaşadılar.Demliklerde ve yemliklerde toplandılar.Peygamberleri ortaya şiirsel olarak çıkardılar Dolayısıylada yarattılar.Önceki kitap ve yazıtlardan pasajlar okudular.Bunları konuştular.bu sefer bunları daha değişik şekilde şifrelediler.Bak nasıl oldu? diye birbirlerine okudular.Tambur bendir çaldılar ney üflediler.Aralarındaki çömezlerde onların okudukları bu şiirsel sözleri kağıda geçirdiler.Sözler insanları ne kadar yanıltıcıysa o kadar çok yazdıklarıyla gurur duydular.Muhammedi ise çok büyük bir ihtimalle Medinede bulunan Ashabı soffa yada Dağlılar denilen sofiler kendi meclislerinde ortaya çıkardılar.571 de doğdu dediler.Yani 5=Beşer.7= Nefis 1 ise birlik.Yani Beşer nefsinde birliği sağladı ve Muhammed doğdu!Yani Semavi dinler Görünmeyen vede bilinmeyen bir Tanrının Peygamber seçmesiyle doğmadı.Tekkelerde ,Sabahlara kadar süren sofi meclislerinde yavaş yavaş tedrici bir şekilde ortaya çıktılar.

gece gece ne güldüm senin yazına :lol:

her kelimesi ayrı komik hepsi birbirinden komik ama şunu belirtmeden geçmeyim

Medinede bulunan ....571 de doğdu dediler.Yani 5=Beşer.7= Nefis 1 ise birlik.Yani Beşer nefsinde birliği sağladı

yani medineliler 5 in türkçe okunuşuna dayanarak beşer birliği çıkardılar :lol:

pes diyorum başka da bişey diyemiyorum

çokmu homeland izledin naaptin?

:lol: :lol: :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...