Jump to content

SELÇUKLULAR OĞUZ (TÜRK) DEĞİLDİR


Recommended Posts

Tolon bey Osmanlıya yazmaya devam edecek

O nedenle Selçukluyu açmaya mecbur kaldım

Selçuklular taciktir bunu Selçukluların en büyük tarihçisi yazar..

Bundan daha büyük kaynak ta yoktur..

Gazneli ve karahanlılarında Oğuz yani Türk düşmanı oldukları bu başlıkta anlatılacaktır.

İslam tarihini Oğuz tarihi diye yutturup..Biz Oğuzları Araplara oyuncak yapmaya çalışmışlar..

Bu Mücadelelere rağmen Arap a benzeyenleriniz o kadar çok oldu ki..

http://youtu.be/9HTs4nWXP40

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 40
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

“Bizans İmparatoru Aleksios, ona karşı bir yandan Dalassenos komutasında bir Donanma sevk ederken, öbür yandan da Sultan Kılıç Arslan’a bir mektup yazıp onun Çaka Bey’e karşı harekete geçmesini sağladı. Sonunda da denizden ve karadan harekete geçen Bizans ve Selçuklu ordusu arasında kalan Çaka Bey, Kılıç Arslan tarafından öldürülmek suretiyle ortadan kaldırıldı.”(1091) ( Türkiye Tarihi I kitabı 84.ncü sayfası)

Israrla Türk olan Çaka Beyi

Selçuklu beyi Çaka bey yazarak

Selçuklu ve Bizanslılar tarafından öldürüp yok edilen Türk Devletini saklamaya çalışan İslamcı yazarların bunu bilerek yaptıklarını biliyoruz. Ancak Çaka Bey’in Selçuklu olmadığını anlatmaya yukardaki yazı yeterli olmalıdır.

Selçuklular Anadolu’ya geldiklerinde aşağıdaki Türk devletleriyle karşılaşmışlardır.

1-Danişmentliler; Sivas , Tokat , Çorum , Yozgat ve Malatya dolaylarında bulunuyordu. Selçuklu Sultanı II . Kılıç Arslan , Danişmentliler Beyliğine son verdi.(1178)

2-Saltuklular; Erzurum ve çevresinde bulunuyordu. Anadolu Selçuklu devleti Erzurum'u alarak bu beyliğe son verdi.(1202)

3-Mengücekliler: Erzincan ve çevresinde kurmuş olduğu bir beyliktir . Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmıştır.(1277)

Selçuklu orduları Türkleri yerleştirmeye değil Roma imparatorluğuyla ortak sefer düzenleyip Türkleri yok etmek için Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu da bulunan Türk devletleri Çakabey Devletini, Danişmentlileri, Mengüceklileri, Saltukluları ortadan kaldırmışlardır.

Selçuklu İslam devletinde Köle edinilmiş Türklerden askerler vardı.

Selçuklu devleti Türklerin Yurt yaptığı Anadolu’yu elde etmek istiyorsa, sorun yaşamamaları için, Selçuklular önce orduda bulunan köle Türklerden kurtulmaları gerekiyordu. Sonuçta yapılması gereken yapılmış ve Orduyu köle edinilerek asker yapılmış Türklerden temizlemişler ve yeni bir paralı ordu kurmuşlardır. Ordudan uzaklaştırılan Türkmenlerin bir yerlere yerleştirilmeleri sorunu ortaya çıkmıştır. Türkmenler ya zorla bir yerlere yerleştirilecek ya da kendilerinden bir yerlere doğru göçmeleri istenecektir. Türkler, Selçukluya ve Moğollara karşı var olma ve özgürlük savaşını hep sürdürecektir. İsyanlar çıkaracaktır.

Türkmenlerin çıkardığı bu isyanlar, Moğollar ve müttefiki Selçuklu iktidarı tarafından “bastırıldı ama yok edilemedi.” (Cahen 2000: 248-249; Turan 1998: 521)

Türkler konusunda aynı çözümü, Karahanlılar ve Gazneliler daha sonraki Yüzyıllarda da Osmanlılar uygulamışlardır.

Selçuklu ordusunda Bağdatın kurtarılması sırasında köle Türklerle birlikte , Acem, Kürt, Arap, Gürcü, Rus paralı askerler vardır.

Bu ordudan Türkleri söküp atmakta çok kolay değildir. Bu nedenle, Türklerin yerleştirilmeyip Anadolu ya gitmeleri istenmiştir.

Tuğrul beyin amca oğlu İbrahim Yınal, Türklere Ülkem sizlere de yetecek kadar geniş değildir diyecek ve onların Anadoluda yaşayan soydaşlarının yanlarına göçmelerinin yolunu açacaktır.(1047)

Selçuklu ne acıdır ki kullandıktan sonra, ihtiyacı kalmadığı Türklere “size ülkemde yer yok” demiştir.

Nizamıl- mülk oğuzların kazanılıp Selçuklu tarafından kullanılabileceği görüşündeydi. Selçuklu sultanı Sancar vezirinin tavsiyelerine uymadı ve Oğuzlara saldırma kararı aldı.1153 yılında savaş başladı. Türkler kültürlerini yok edip Arap-Fars kültürünü dayatmaya çalışan Selçukluları Tarih sahnesinden sildiler.

” Selçuklu ordusu oklanarak ve kılıçtan geçilerek ortadan kaldırıldı. Oğuzlar Selçuklu ordusundan kimsenin kaçmasına izin vermedi”

(Köymen –Büyük Selçuklu İmparatorluğu.v.413)

Mevlâna Celâleddin'in oğlu Velet Çelebi. Sultan Mesut'a Türkmen kırımı önerir.

Can korkusundan mağaralara, ormanlara saklanan bu göçebeler için «âlem yıkıcı» nitemini kullanır ve şu öğütte bulunur: «Onlar öyle zarar vermişlerdir ki, Şahım, sakın sen onlara acıma; halkın yaşamasını istiyorsan onların tümünü kurban et.» demiştir. (Melih Cevdet Anday cumhuriyet gazetesi 2.7. 1982)

Mehmet Bey Türk birliğini sağladıktan sonra 13 Mayıs 1277 tarihin de Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ünlü fermanını yayınlamıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey’in ünlü fermanı İbni Bibi’nin Evamirü’l-Alaiyye adlı Farsça eserinde Farsça olarak yer almıştır.

“Şimden girü hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayri dil söylemeye”

Karamanoğlu Mehmet Bey’in, 13 Mayıs 1277’ de, Türkçe’yi korumak amacıyla yayınladığı ünlü fermanı,

O dönemdeki Anadolu’da Türklüğün ve gelenek göreneklerin ne kadar tehdit altında olduğunu anlamamıza yetecektir.

XII. yy ve sonları, Anadolu Selçukluları’nın İran ve İslam kültürünü benimsetebilmek için yaptığı zulümlerin apaçık görüldüğü ve Türklüğün değerlerinin Selçuklu devleti eliyle unutturulmaya yüz tuttuğu yıllardır. İşte bu dönemde Karamanlılar, Anadolu’da sadece dil alanında değil; Türk değerlerinin yaşatılması için, her alanda, büyük mücadeleler vermişlerdir.

Anadolu da Moğol baskısına Türk isyanları fazla gecikmeden başladı. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Moğol ve Selçuklulara karşı harekete geçti.“Ermenek, Mut, Silifke, Anamur vs yerlerdeki Moğolları tamamen imha etti. Bunun üzerine Moğol ve Selçuklu kuvvetlerinin yer aldığı Ermenek ve Göksu savaşını kazandı. Eşrefoğulları ve Menteşoğulları ile ittifak yaparak etki alanını genişletti”(P.Dr. Y.Yücel - A. Sevim Türkiye Tarihi I-137)

tarihinde Anadolu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tarihi ve ecdadını bilmeyenler kendinin Oğuz olduğunu bilmediğinden 1800 yıllarında ortaya atılan ve Anadoluda yaşayan Tüm ırkları kapsayan üst kimlik Türk

kullanılacaktır..

tarih bilenler için Türk dendiğinde Oğuz demek istediğimiz biline..

Tarihi belgelerde bulunan Batı Anadolu’da ilk Türk devleti Çakabey tarafından kurulmuştur.

Kuruluş tarihi kesin bilinmese de, çok eski olduğu belli olan bu devlet,O kadar güçlü bir devlettir ki;

Bizans İmparatorluğu denizden, Selçuklu imparatorluğu Karadan sıkıştırarak işbirliği ile ancak yok edebilmişlerdir.

Oğuzlara Anadolu’nun kapılarının 1071 de Malazgirt savaşıyla açıldığı söylenmiş olsa da bu yalandır.

Çakabey Selçuklu Tacik Arap-fars orduları gelmeden önce Ege dedir.

Selçuklular bu yıllarda Anadolu’nun doğusunda bulunan Türkler, Danişmentlileri bile aşamamıştır ki,

Türklere Anadolu’nun kapılarını açmış olsun.

1071 uydurmasına mantık açısından bakarsak 5 yılda Anadolu’nun batısında bu kadar güçlü bir Türk devleti oluşamaz.

Yine mantıken Türklerin bu kadar kısa sürede denizciliği öğrenmeleri de mümkün değildir.

Deniz koşullarını iyi bilenler bilir ki,

Türklerin denizde yaşam koşullarına bu kadar çabuk alışabilmeleri de mümkün değildir.

Günümüzde Askerlikte denizci askerleri kıyı kentlerden alma nedeni bu nedenledir.

Çaka bey, Türklerin Anadolu’yu çok önceden yurt edindiklerinin çok açık mantıksal kanıtlarıdır.

Selçuklu orduları Türkleri yerleştirmeye gelmiş uydurma palavradır.

Roma imparatorluğuyla ortak sefer düzenleyip Türkleri yok etmek için Anadolu’ya gelmiştir.

Fakat Oğuzlar Malazgirtte hem Tacik orusuna ve bizans ordusuna öyle bir oyun etmiş olmalıdır ki

O tarihten sonra Ne Alp Aslanı nede Diojeni duyan gören olmamıştır.

Oğuzların yaşadığı bölgelere ne Selçuklu tacikleri nede bizans girememiştir.

Selçuklular Anadolu da bulunan Türk devletleri Çakabey Devletini, Danişmentlileri, mengüceklileri, Saltukluları ortadan kaldırmışlardır.

1071 de Bizans imparatorluğu ordularının doğu seferini Malazgirtte durduran

Arap-islam ordularının sultanı Alp Arslan’ın Selçuklularından önce Anadolu’da olduğumuz ortadadır.

Milleti farklı olan Alp Arslan’la Çakabey nasıl beraber Anadolu’ya gelmiş olabilirler.

Türklere uydurulan bu tarihin mantığı eksiktir. Arap tarihini, Türklere tarih diye yutturmaya çalışmaktadırlar.

“İzmir ve çevresinde Çaka ve Tanrıbermiş Bey’ler tarfından bağımsız iki Türk devleti kurulmuştur.”

(1081) (Prof. Dr. Yaşar Yücel ve Prof. Dr. Ali Sevim Türkiye Tarihi I kitabı 82.nci sayfası)

Çakabey güçlü bir donanma oluşturarak adalardan bazılarını da ele geçirdi.

Oğuzlarda ki bu yapılanmadan korkan Selçuklu Sultanı ve Bizans İmparatoru anlaşıp, Türklerden kurtulmak istediler.

“Bizans İmparatoru Aleksios, ona karşı bir yandan Dalassenos komutasında bir Donanma sevk ederken, öbür yandan da Sultan Kılıç Arslan’a bir mektup yazıp onun Çaka Bey’e karşı harekete geçmesini sağladı. Sonunda da denizden ve karadan harekete geçen Bizans ve Selçuklu ordusu arasında kalan Çaka Bey, Kılıç Arslan tarafından öldürülmek suretiyle ortadan kaldırıldı.”(1091) ( Türkiye Tarihi I kitabı 84.ncü sayfası)

Israrla Oğuz olan Çaka Beyi Selçuklu beyi Çaka bey yazarak Selçuklu ve Bizanslılar tarafından öldürüp yok edilmesini saklamaya çalışıyorlar.

Ancak Çaka Bey’in Oğuz (Türk) olduğunu biliyoruz.. Türk devletini yıkan Bizans ve Selçuklunun kim olduğunu da...biliyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kafamdaki bazı soruları sorma hakkım var mı? Eğer yoksa cevaplamazsınız olur biter. Neticede foruma üyeyim ve bu mesajları yazma hakkım var.

1- Çaka Bey'den kalan herhangi bir belge var mıdır? Roma ile ya da başka herhangi yaptığı bir savaş ile ilgili bilgi var mıdır? Çaka Beyi Beyliği'nin Çaka Bey'den başka bir yöneticisinin adını söyleyebilir misiniz? Denizcilikte çok güçlü olduğunu iddia ettiğiniz bu devletçiğin, İtalyan devletleri ile bir savaşı olmuş mudur? Malum, Venedikliler ve Cenovalı'lar Karadeniz'e kadar yayılım gösteriyorlardı.

2-Selçuklu devletinin bir İran devleti olduğunu iddia ediyorsunuz. Roma, yaklaşık 1000 senelik düşmanı olan İranlılardan, "Oğuz"ların yok edilmesi için yardım istedi diyorsunuz. "Oğuz"lar Roma için nasıl bir tehlike arz ediyordu? Roma imparatorunu esir eden Alparslan'ı da "Oğuz" saymadığınıza göre, Roma'yı bu kadar dehşete düşüren bu "Oğuz"ların askeri başarıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu arada, İranlıları, "Oğuz"lara karşı Roma ile ittifaka mecbur eden sebeplerden bahseder misiniz?

3- Avrupa ortaçağ tarihi, merkezi yönetimler ile kırlar arasındaki savaşlar ile doludur. Yerleşik -göçebe çatışması insanlık tarihi kadar eskidir. Avrupa köylü savaşları önemli bir külliyattır. Biz sosyalistler bu çatışmaları bir sınıf çatışması bağlamında ele alırız. Siz ırkçı bir tarih tezi peşindesiniz. Siyasi görüşünüz bir yana, göçebe, yarı yerleşik köylü Türkmenler ile yerleşik Selçulklular arasında olan çatışmaları, örneğin Selçuklu'yu yıkıma götüren Babai ayaklanmalarını ırkçı tezler dışında bakış açıları ile inceleyemez miyiz? Irkçılık 1000 sene önce büyük kitleleri sürükleyebilecek güçte bir akım mıydı gerçekten?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kafamdaki bazı soruları sorma hakkım var mı? Eğer yoksa cevaplamazsınız olur biter. Neticede foruma üyeyim ve bu mesajları yazma hakkım var.

1- Çaka Bey'den kalan herhangi bir belge var mıdır? Roma ile ya da başka herhangi yaptığı bir savaş ile ilgili bilgi var mıdır? Çaka Beyi Beyliği'nin Çaka Bey'den başka bir yöneticisinin adını söyleyebilir misiniz? Denizcilikte çok güçlü olduğunu iddia ettiğiniz bu devletçiğin, İtalyan devletleri ile bir savaşı olmuş mudur? Malum, Venedikliler ve Cenovalı'lar Karadeniz'e kadar yayılım gösteriyorlardı.

2-Selçuklu devletinin bir İran devleti olduğunu iddia ediyorsunuz. Roma, yaklaşık 1000 senelik düşmanı olan İranlılardan, "Oğuz"ların yok edilmesi için yardım istedi diyorsunuz. "Oğuz"lar Roma için nasıl bir tehlike arz ediyordu? Roma imparatorunu esir eden Alparslan'ı da "Oğuz" saymadığınıza göre, Roma'yı bu kadar dehşete düşüren bu "Oğuz"ların askeri başarıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu arada, İranlıları, "Oğuz"lara karşı Roma ile ittifaka mecbur eden sebeplerden bahseder misiniz?

3- Avrupa ortaçağ tarihi, merkezi yönetimler ile kırlar arasındaki savaşlar ile doludur. Yerleşik -göçebe çatışması insanlık tarihi kadar eskidir. Avrupa köylü savaşları önemli bir külliyattır. Biz sosyalistler bu çatışmaları bir sınıf çatışması bağlamında ele alırız. Siz ırkçı bir tarih tezi peşindesiniz. Siyasi görüşünüz bir yana, göçebe, yarı yerleşik köylü Türkmenler ile yerleşik Selçulklular arasında olan çatışmaları, örneğin Selçuklu'yu yıkıma götüren Babai ayaklanmalarını ırkçı tezler dışında bakış açıları ile inceleyemez miyiz? Irkçılık 1000 sene önce büyük kitleleri sürükleyebilecek güçte bir akım mıydı gerçekten?

Eleştride soruda var tabi ki

Ama gerçek anlamda eleştiri..

50 tane kanıt sunulmuş konuya tek konuda karşı kanıt veremeden karşı çıkacak şekilde değil..

gerçek eleştiriler beni memnun eder.

Bu konuya zaman ayırabilirmiyim bilmiyorum..

Selçuklu esaretimiz öncesini

ve osmanlının eksik kalan bir kaç yönünü çalışıyorum..

ama ilerde bu konuyu detayıyla sergileyeceğim..

Tolonbey..Osmanlıyla selçukluyu karıştırmaya başlayın ca mecburen açtım..

1 cide söylediğiniz herşey aynen sizin söylediğiniz gibi..Bizansı ve venedikleri çok korkutmuş..istanbulu istila etmeye bile kalkmış..

ancak Bizans kaynaklarında osmanlıya ulaştım..Osmanlıdan önce Bizansın Oğuzları yerleştirdiği kanıtta var fakat..

Henüz Çaka bey ile ilgili kanıtlara geçemedim..

Fakat çaka bey konusunda şüphe yok..

İzmirde adına belge Lisesi var..Umur bey.. Çakabeyin Tirede devamı..

Çakabey ile ilgili kaynaklardan öldürülüşünde Bizansın ve Selçuklunun ortaklığını kaynaklardan buldum..

Benim de isteğim selçuklu bölümünde..çaka bey için bir 5 sayfalık bölüm oluşturabilmek..oluşturduğumda paylaşırım..

Prof. Dr. Yaşar Yücel ve Prof. Dr. Ali Sevim Türkiye Tarihi I kitabı 82.nci sayfası)

T.Yılmaz Öztunanın 10 çiltlik falan kitabı var bunun 1 cildi 84 sayfayla yetinin..

Bizans kaynaklarında olduğu muhakkak çünkü selçuklu ile bizans çok sıkı dostlar.,

2 ye gelince Alparslanın bizanslıyı esir falan ettiği yok..Oğuzlar ikisinide defetmişler..

O tarihten sonra Alparslan ile ilgili tek çöp bulursanız bana getirin..

Malazgirtten sonra kaynaklarda Alp arslan yoktur..

Selçuklular Tacik yani Afgan mevlana gibi.. Arapça ve farsça dilleri..

Sosyalizm İslam gibi Milletlerin kültürlerini yoketmez..

Sosyalizmde benim oğuz kültürüm..Rusun rus kültürü..italyanın kendi kültürü devam eder..

Biz oğuzların Kültürlerini korumaya çalışması ırkçılık falan değildir.

Ben Akrabalarımla teke zortlatması oynamak ve Oğuzca konuşmak isterim.

Buna sosyalizm engelse ki değil.. Güle güle derim.. ki..

Sosyalistlerin bir çoğunun temel yanılgısı buradadır.. Millet bilincinin yok olmasını zannedenler var.

İnsanlar ana baba ve kan bağlarını unutmazlar.

İnsanlığın vaz geçilmez öğeleri vardır.

Bu ülkeye herşeyi yanlış anlattıkları gibi sosyalizmi de yanlış anlatmışlardır.

Sosyalizmde Rus votkasını ABD li wiski sini Oğuz rakısını içecektir..

Böyle olmazsa anlamı da yok..

Yanlışlıklarla sosyalizm gibi iyi bir ideolojiyi bile millete Tu kaka yaptırdınız..

Düzelteceğiz yanlışlıklarınızı..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sosyalizmin bir tarih tezi vardır. Tarihi kültürlerin çatışması değil, ekonomik çıkarların çatışması temelinde inceleriz. Anlatımlarınızda "Oğuz"lardan nedensizce nefret eden Selçuklu ve Roma devletlerinin, birleşerek onları yok etmeye çalıştığını iddia ediyorsunuz. Ufak tefek siyasi organizmalar kurabilmiş, bir ekonomik ya da kültürel varlık ortaya koyamamış, çoban ve yarı göçebe kabilelerine karşı bu şiddetin sebebi nedir? Onların "Oğuz" olması mı? Çatışmaları bir mantık örgüsüne oturtmak gerekiyor. Çağın iki büyük gücü kabile/aşiret devletçiklerine karşı birleşmez.

Bu arada Mevlana'ya olan tepkinizin tek sebebi Mevlana'nın "Tacik" olması mı?

Türkler sosyalizmi gayet iyi anlamıştır. Bence siz sosyalistleri anlamamışsınız. Biz milletlere karşı değiliz. Millet kavramının bir çatışma konusu yapılmasına yani ırkçılığa karşıyız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Eleştride soruda var tabi ki

Ama gerçek anlamda eleştiri..

50 tane kanıt sunulmuş konuya tek konuda karşı kanıt veremeden karşı çıkacak şekilde değil..

gerçek eleştiriler beni memnun eder.

Bu konuya zaman ayırabilirmiyim bilmiyorum..

Selçuklu esaretimiz öncesini

ve osmanlının eksik kalan bir kaç yönünü çalışıyorum..

ama ilerde bu konuyu detayıyla sergileyeceğim..

Tolonbey..Osmanlıyla selçukluyu karıştırmaya başlayın ca mecburen açtım..

1 cide söylediğiniz herşey aynen sizin söylediğiniz gibi..Bizansı ve venedikleri çok korkutmuş..istanbulu istila etmeye bile kalkmış..

ancak Bizans kaynaklarında osmanlıya ulaştım..Osmanlıdan önce Bizansın Oğuzları yerleştirdiği kanıtta var fakat..

Henüz Çaka bey ile ilgili kanıtlara geçemedim..

Fakat çaka bey konusunda şüphe yok..

İzmirde adına belge Lisesi var..Umur bey.. Çakabeyin Tirede devamı..

Çakabey ile ilgili kaynaklardan öldürülüşünde Bizansın ve Selçuklunun ortaklığını kaynaklardan buldum..

Benim de isteğim selçuklu bölümünde..çaka bey için bir 5 sayfalık bölüm oluşturabilmek..oluşturduğumda paylaşırım..

Prof. Dr. Yaşar Yücel ve Prof. Dr. Ali Sevim Türkiye Tarihi I kitabı 82.nci sayfası)

T.Yılmaz Öztunanın 10 çiltlik falan kitabı var bunun 1 cildi 84 sayfayla yetinin..

Bizans kaynaklarında olduğu muhakkak çünkü selçuklu ile bizans çok sıkı dostlar.,

2 ye gelince Alparslanın bizanslıyı esir falan ettiği yok..Oğuzlar ikisinide defetmişler..

O tarihten sonra Alparslan ile ilgili tek çöp bulursanız bana getirin..

Malazgirtten sonra kaynaklarda Alp arslan yoktur..

Selçuklular Tacik yani Afgan mevlana gibi.. Arapça ve farsça dilleri..

Sosyalizm İslam gibi Milletlerin kültürlerini yoketmez..

Sosyalizmde benim oğuz kültürüm..Rusun rus kültürü..italyanın kendi kültürü devam eder..

Biz oğuzların Kültürlerini korumaya çalışması ırkçılık falan değildir.

Ben Akrabalarımla teke zortlatması oynamak ve Oğuzca konuşmak isterim.

Buna sosyalizm engelse ki değil.. Güle güle derim.. ki..

Sosyalistlerin bir çoğunun temel yanılgısı buradadır.. Millet bilincinin yok olmasını zannedenler var.

İnsanlar ana baba ve kan bağlarını unutmazlar.

İnsanlığın vaz geçilmez öğeleri vardır.

Bu ülkeye herşeyi yanlış anlattıkları gibi sosyalizmi de yanlış anlatmışlardır.

Sosyalizmde Rus votkasını ABD li wiski sini Oğuz rakısını içecektir..

Böyle olmazsa anlamı da yok..

Yanlışlıklarla sosyalizm gibi iyi bir ideolojiyi bile millete Tu kaka yaptırdınız..

Düzelteceğiz yanlışlıklarınızı..

Onlara göre ,aynı zamanda liboşlara göre ,kürtçülere ,arapçılara göre kaybolması gereken tek bilinç türklük bilincidir.Bu ezilen ulusçuluk adına pkkyı resmen destekleyen beyinsiz solcular yüzünden halk nefret ediyor soldan.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu video ile neyi amaçladığını merak ettim bol keseden sallamışsın ve tüm kaynaklardan cımbız yapmışsın yada yanlış şeyleri almışsın yada yanlış yorumlamışsın. Tarihin Arka Odası'nın o bölümünü baştan sona izlemiştim. Selçukluların Türk olmadığı(yada Oğuz) hakkında hiç bir bok yoktu. Sonra dedim ben mi yanlış hatırlıyorum izledim evet yanlş hatırladığım bir şey yok. Yazıları başlarda geçiyordum sonra bi baktım videonun değil sırf o cımbız yaptığın malca yazınla bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Tartışmaya girmeyeceğim çünkü belli bir ideolojiye sahip olduğun ve amacının gerçekler değil bu ideolojinin propagandası olduğu belli.

Çaka Beyliğini yıkmışta o yüzden Türk değilmiş. Şaka mısın ulan? Türk'ün Türk'ten daha büyük düşmanı mı var? Bakıyoruz Göktürkleri kim yıktı? Uygurların baskın çıktığı göçebe ittifağı, Osmanlı'yı kim sikti Timur, Selçukluları kim yıktı Oğuzlar, Anadolu beyliklerini kim devirdi Osmanlı, Hazarların yıkılmasına en etkili kim Kıpçak diye gider...

Neden peki? Orta Çağ'da Türklerde milliyetöçilik diye bir şeyin hiç olmadığı için olabilir mi? Bunu göremeyecek kadar cahil misin? Orta Asya'da sen hepimiz kardeşiz diye mi geçinildiğini sanıyorsun? Türk, Moğol, Tunguz veya Hunların hakimiyetinde sürülen Hint-Avrupa kabileleri hepsi milletmiş kavimmiş ayrımı yapmadan binlerce yıl bir birleriyle savaştılar. Neden hakimiyet mücadelesi.

Geri zekalı değilsen bunu anlamışsındır zaten ve yalancılığa başvurmussundur. Hangi ideoloji ile bunları yazdığını bilmiyorum s.kim kadar tarih kitabı okumamışsındır herhalde yada sırf cımbız için araştırmışsındır.

Hakimiyet mücadelesi diye bir şey var arkadaşlar, Arap başka devleti ile Acem başka Acem devletiylede savaştı ama bunlar fazla göze çarpmıyor. Bunun sebeplerinden en büyüğü Türkler kadar siyasi anlamda rol oynamamaları. Çünkü iş askerlikte bitiyor. Selçuklular Sultan ünvanını kullanmışta Türklükten çıkmış bi siktir git! Türkler zibilyon ünvan kullandılar şimdiye dek.

Selçukluların vezirleri Acemmiş Türklükten çıkmışlar, malmısın arkadaş? Abbasilerde tonla Türk komutan ve idareci kullandı hatta bunlardan bayrağı kaldırıp bağımsız olanıda oldu. E haneden Araplıktan çıktı mı? Hayır gene Arapça konuştular.

Malazgirt'te Oğuzlarla kapışmısız. Ulan bunu diyorsan harbi gerçek anlamda fitneci veya gerçek anlamda beyin özürlüsüsündür. Ulan o savaşı nasıl kazandık? Oğuzlar, Peçenekler isyan edip taraf değiştirdiler gelenler bizden diye. Neden? Çünkü aynı dil konuşuluyor. Çünkü savaşlar böyle kazanılır muhtemelen çok önceden ayarlandı bunlar.

Bakıyoruz isimlere Alparslan, Tuğrul, Çağrı, Sencer. Bunların hepsi Türkçe amk. E pekiii Farça isimler vaaarr. Ulan şuan bile Türkiye'de Türklerin Rum, Arap, Fars vs bilmem ne isimleri olabiliyor. Diğer milletlerdede. Bunun altnda tonla sebep varken hiç arama zaten. Neden? Çünkü kafandaki bir doğruyu yaymak istiyorsun. Kafan başka hiç bir boku öğrenmemeye tasarlanmış. Başkasına da bunu yayıyorsun. Bizim milletin derdi bu. Gerçeği değil ideolojiyi benimseriz salaklıktan mı heyecan arayışından mı bilinmez.

Ha Fesman(Kadir Mısıroğlu), ha Adnan Oktar, ha Feto ha sen. Gerçi sen onların yanında sinek gibi kalırsın. Hepinizin beynini sikiyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sosyalizmin bir tarih tezi vardır. Tarihi kültürlerin çatışması değil, ekonomik çıkarların çatışması temelinde inceleriz. Anlatımlarınızda "Oğuz"lardan nedensizce nefret eden Selçuklu ve Roma devletlerinin, birleşerek onları yok etmeye çalıştığını iddia ediyorsunuz. Ufak tefek siyasi organizmalar kurabilmiş, bir ekonomik ya da kültürel varlık ortaya koyamamış, çoban ve yarı göçebe kabilelerine karşı bu şiddetin sebebi nedir? Onların "Oğuz" olması mı? Çatışmaları bir mantık örgüsüne oturtmak gerekiyor. Çağın iki büyük gücü kabile/aşiret devletçiklerine karşı birleşmez.

Bu arada Mevlana'ya olan tepkinizin tek sebebi Mevlana'nın "Tacik" olması mı?

Türkler sosyalizmi gayet iyi anlamıştır. Bence siz sosyalistleri anlamamışsınız. Biz milletlere karşı değiliz. Millet kavramının bir çatışma konusu yapılmasına yani ırkçılığa karşıyız.

Çok güzel bir söz

Aslına bakarsanız Topluma yanlış anlatılan sosyalim nedeniyle..egemen Güçlerin bunu nasıl ve kimler sayesinde başladı benim serüvenim..

Yani tarihim ilkokuldan itibaren hocalarımdan bile iyiydi bunu onlar bile itiraf ederlerdi..

tarihim 10 diğer derslerim beşi geçtimi yeterdi.. Ekonomik yönleri nedeniyle bu dalda eğitim yapmak yerine sevmediğim alanı meslek edindim..

ve bu tarihsel mantıksızlıklar

Büyüklerimin anlattıklarından dinlediklerimden hep vardı..

Fakat sonra anladımki ilk sözünüzde söylenen şeyi insanlara nasıl ekonomik boyutundan din ve tarih boyutuna taşımışlar derken..

Bu Toplumun aslında tamamen yalanlarla kandırıldığını gördüm..özellikle 1960 tan sonra..

Sosyalizm konusunu başka zamana bırakalım..

Oğuzlardan nedensiz nefret yok..

Egemen devlet herkesi ezmiş.. ama cahili daha çok ezmiş..biz doğal yaşayan bir halktık.ama çok tehlikeliydik..

tarihsel özelliklerimizi ve geleneklerimizi toparladığımda orada göreceksiniz..

yani onların özel nedeni değil bizden nefret etmeleri bizim özelliğimiz..

Biz Dünya halklarından çok farklı özellikleri yaşam tarzı ve gelenekleri olan bir millettik..

Basit bir örnek vereyim..

Dünya kadının esaretini gerçek anlamda 100 yıl önce kaldırdı..

Oysa Oğuzlarda kadın hep ilk ti..

Hani doğada diğer canlılarda erkek etkisizdir. herşey dişiye yöneliktir,

mesela erkek aslan dişiler olmasa açlıktan ölür..

Bir çok dişi erkeği üremeyi garantiledikten sonra yer..

Oğuzlarda kadın erkekten daha iyi savaşçıdır.

Kadın erkek uzak yerlere gittiyse başka erkekten üreme hakkını kullanır..

Bu kadının doğal hakkıdır.

Daha gelecek ..karahanlı acem evleti ve Gazneli Arap devleti..Köle edindiği Oğuzların başparmaklarını keserdi..

çok konu var daha ..ilerde açılır.

Yani Biz dinlerin tam tersiydik sorun bizden kaynaklanıyordu.

Ama biz çok asil devletlerde kurduk..

Oğuz yagbu.. hazar.. karaman..hamidoğlu.. Çaka..

Buradaki sorunda bizim dünyanın çok önünde olmamızdan kaynaklanıyor yine..

Biz de babadan oğula yönetim yok..Kurultaylar var..kadınların katılıp devlet başkanı olduğu..

Aslında biz kendimizi bir anlatabilsek.. Tüm Dünya..hayran olacak...

şu osmanlı ve selçuklu saçmalıklarıyla bizi karanlığa itmişler,.

Mevlana ajanlıktan tutta GELME nedeni gibi çok nedeni..var..

iş arasında yazdım ..eksik bişey kaldıysa düzeltirim :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu video ile neyi amaçladığını merak ettim bol keseden sallamışsın ve tüm kaynaklardan cımbız yapmışsın yada yanlış şeyleri almışsın yada yanlış yorumlamışsın. Tarihin Arka Odası'nın o bölümünü baştan sona izlemiştim. Selçukluların Türk olmadığı(yada Oğuz) hakkında hiç bir bok yoktu. Sonra dedim ben mi yanlış hatırlıyorum izledim evet yanlş hatırladığım bir şey yok. Yazıları başlarda geçiyordum sonra bi baktım videonun değil sırf o cımbız yaptığın malca yazınla bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Tartışmaya girmeyeceğim çünkü belli bir ideolojiye sahip olduğun ve amacının gerçekler değil bu ideolojinin propagandası olduğu belli.

BU VİDEOYU BEN ÖZEL OLARAK ÇEKTİM DUBLÖR KULLANDIM. BENZESİNLER DİYE SENİN GİBİ GERİ ZEKALI İÇİN AYRI BİR FORM AÇILSA 4,5 SAATLİK HALİNİ GÖSTERİRDİM AMA BURADA İNSANLAR VAR SANA DEĞİL O İNSANLARA ASTIM VİDEO YU..

NASIL KIVRANIYOR AMA DEĞİL Mİ? OĞUZDU AMA DEĞİLDİ.. AMA YAPMA YA BİRBİRİMİZİ YEMİŞİZ.. FALAN...SONRA KIINIK BOYU DİYE İSLAM TARİHİNDEN BİR BOY UYDUR YÜRÜ YAVRUM..NE KOLAY..

Çaka Beyliğini yıkmışta o yüzden Türk değilmiş. Şaka mısın ulan? Türk'ün Türk'ten daha büyük düşmanı mı var? Bakıyoruz Göktürkleri kim yıktı? Uygurların baskın çıktığı göçebe ittifağı, Osmanlı'yı kim sikti Timur, Selçukluları kim yıktı Oğuzlar, Anadolu beyliklerini kim devirdi Osmanlı, Hazarların yıkılmasına en etkili kim Kıpçak diye gider..

ANCAK BİR SALAK RAKİBİN TÜRK AMA DİĞERİNİN BAŞKA BİŞEY OLDUĞUNU GÖREMEZ

BİR VİDEODAHA VAR.. OSMANLI HANEDANI ORDUSU SIRP VE DEVŞİRME HRİSTİYANKEN ŞAH İSMAİLİN ORDUSU TAMAMEN OĞUZDU DİYE SENİN KIÇINA ONUDA TABELA DİYE ASARIM..

.

Neden peki? Orta Çağ'da Türklerde milliyetöçilik diye bir şeyin hiç olmadığı için olabilir mi? Bunu göremeyecek kadar cahil misin? Orta Asya'da sen hepimiz kardeşiz diye mi geçinildiğini sanıyorsun? Türk, Moğol, Tunguz veya Hunların hakimiyetinde sürülen Hint-Avrupa kabileleri hepsi milletmiş kavimmiş ayrımı yapmadan binlerce yıl bir birleriyle savaştılar. Neden hakimiyet mücadelesi.

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img34.imageshack.us/img34/742/rgui.jpg&imgrefurl=http://www.turania.net/anadolu-beylikleri-donemi-turk-tarihi/295-anadoluda-kurulan-turk-beylikleri.html&h=566&w=800&sz=138&tbnid=bBMA0gSeMuBbvM:&tbnh=90&tbnw=127&zoom=1&usg=__fMs3EWFSYaLgkN6oVRA5FD8vsXQ=&docid=bC8Ta2VAnD2HOM&sa=X&ei=ZZWpUverKoLA7AbMvYHIBQ&ved=0CDAQ9QEwAQ

MESELA BİR İNSAN ŞEREFSİZ DEĞİLSE BU OĞUZ DEVLETLERİNİN RUM OSMANLI DIŞINDA KENDİ ARALARINDA TEK BİR SAVAŞINI GÖSTEREBİLİR

300 YIL DÖRT YÜZYIL YAŞADI BU DEVLETLER

KAÇ DEFA OĞUZ KARAMANOĞLU ..HAMİDOĞLUNA SALDIRMIŞ GÖSTER BAKALIM..GÖSTEREMEYENE HERKES KÜFÜR EDEBİLİR DEĞİL Mİ?

Geri zekalı değilsen bunu anlamışsındır zaten ve yalancılığa başvurmussundur. Hangi ideoloji ile bunları yazdığını bilmiyorum s.kim kadar tarih kitabı okumamışsındır herhalde yada sırf cımbız için araştırmışsındır.

Hakimiyet mücadelesi diye bir şey var arkadaşlar, Arap başka devleti ile Acem başka Acem devletiylede savaştı ama bunlar fazla göze çarpmıyor. Bunun sebeplerinden en büyüğü Türkler kadar siyasi anlamda rol oynamamaları. Çünkü iş askerlikte bitiyor. Selçuklular Sultan ünvanını kullanmışta Türklükten çıkmış bi siktir git! Türkler zibilyon ünvan kullandılar şimdiye dek.

Selçukluların vezirleri Acemmiş Türklükten çıkmışlar, malmısın arkadaş? Abbasilerde tonla Türk komutan ve idareci kullandı hatta bunlardan bayrağı kaldırıp bağımsız olanıda oldu. E haneden Araplıktan çıktı mı? Hayır gene Arapça konuştular.

ABBASİLER TÜRK KOMUTAN BİNBİRGECEDE Mİ? SENİN TÜRK DEDİKLERİN ALPARSLAN YADA KEYKAVUS ALEADDİN FELAN OLMASIN

Malazgirt'te Oğuzlarla kapışmısız. Ulan bunu diyorsan harbi gerçek anlamda fitneci veya gerçek anlamda beyin özürlüsüsündür. Ulan o savaşı nasıl kazandık? Oğuzlar, Peçenekler isyan edip taraf değiştirdiler gelenler bizden diye. Neden? Çünkü aynı dil konuşuluyor. Çünkü savaşlar böyle kazanılır muhtemelen çok önceden ayarlandı bunlar.

Bakıyoruz isimlere Alparslan, Tuğrul, Çağrı, Sencer. Bunların hepsi Türkçe amk. E pekiii Farça isimler vaaarr. Ulan şuan bile Türkiye'de Türklerin Rum, Arap, Fars vs bilmem ne isimleri olabiliyor. Diğer milletlerdede. Bunun altnda tonla sebep varken hiç arama zaten. Neden? Çünkü kafandaki bir doğruyu yaymak istiyorsun. Kafan başka hiç bir boku öğrenmemeye tasarlanmış. Başkasına da bunu yayıyorsun. Bizim milletin derdi bu. Gerçeği değil ideolojiyi benimseriz salaklıktan mı heyecan arayışından mı bilinmez.

Ha Fesman(Kadir Mısıroğlu), ha Adnan Oktar, ha Feto ha sen. Gerçi sen onların yanında sinek gibi kalırsın. Hepinizin beynini sikiyim.

MESELA NİZAMÜL MÜLK VAR TÜRK İSMİ OLARAK

TARİH SENİN GİBİ MASAL ANLATRAK OLMUYOR BAK..KAYNAKLAR NE DİYOR..

OKUMA YAZMAN OLURSA BİR GÜN KİTAPLARI ALIP O SAYFALARA BAKIP DEPRESYONA GİRERSİN ARAP KIÇ YALAYICISI

Selçuklu ordusunda Bağdatın kurtarılması sırasında köle Türklerle birlikte , Acem, Kürt, Arap, Gürcü, Rus paralı askerler vardır.

Bu ordudan Türkleri söküp atmakta çok kolay değildir. Bu nedenle, Türklerin yerleştirilmeyip Anadolu ya gitmeleri istenmiştir.

Tuğrul beyin amca oğlu İbrahim Yınal, Türklere Ülkem sizlere de yetecek kadar geniş değildir diyecek ve onların Anadoluda yaşayan soydaşlarının yanlarına göçmelerinin yolunu açacaktır.(1047)

Selçuklu ne acıdır ki kullandıktan sonra, ihtiyacı kalmadığı Türklere “size ülkemde yer yok” demiştir.

Nizamıl- mülk oğuzların kazanılıp Selçuklu tarafından kullanılabileceği görüşündeydi. Selçuklu sultanı Sancar vezirinin tavsiyelerine uymadı ve Oğuzlara saldırma kararı aldı.1153 yılında savaş başladı. Türkler kültürlerini yok edip Arap-Fars kültürünü dayatmaya çalışan Selçukluları Tarih sahnesinden sildiler.

” Selçuklu ordusu oklanarak ve kılıçtan geçilerek ortadan kaldırıldı. Oğuzlar Selçuklu ordusundan kimsenin kaçmasına izin vermedi”

(Köymen –Büyük Selçuklu İmparatorluğu.v.413)

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Depresiyon,hastalığın depreşti sanırım:-)))))))

Şarkıcı Mustafa gibi hep goyuyosun.

Valla Hacı duymasın.

Anadoluyada okadar GEDİRLİK yapmayın.

Yahu Anadolu,sana galsa bu dünye en az 10 dövleti pıyasadan çıharırsın başta Türkiyeyi.

Yoh ,hahlı tarafların var emme okadarda çoh degil.

Yahu Anadolu, şu

Pak--- istan

Afga---nistan

Kazak---istan

Arap---istan

Kırgız---istan

Türmen---istan

Tacik--istan,nedir bu istanlar yahu.

Gorhıyamkı bir gün Türkiye ---ıstanda deycekler.

Gerçi Türkistan demişlerde sen nedersin bu işe?

Bu OĞUZLAR işinden bunlar pek anlamazlar.

Bunların ağızları daha SÜT gohuyor.

Sen bu işi gurcala,bir aylıh bir yurtdışı gezim var dönüşde bende bir kıtap yazcem adınıda şöyle goycem ,Din adamlarının yasahladığı ayatlar.

Benimki satarda seninkini bülemem:-))))

Bayburtlu bir arhadaşım vardı aynı iş yerinde çalışıyorduh.

Bir gün demezmi,Türkiye Iranla savaşsa ben Iranın saflarına geçerim.

Bende dedimki seni vurmah için işimi gücümü pırahır peşıne düşerim.

Atıcılıhda benimle aşşıh atacah pek yohdur deyince.

Yeni banamı ataş edecen dedi?

Evet dedim

Insafın gurusun dedi.

Ben arhadaşın degilmiyim?

Dedimki garşı tarafa geçince arhadaşlıh ölür.

Milletimizi Osmanlı CARIYALAR üstüne çıhsın deye yabancılarla garıştırıp ÇORBAYA çevirdi.

Yunanlı deyiyki biz gardaşız

Italyanlarda öyle.

Farslarla nerdeyse öz gardaş olduh

Gızıl derililerle

Bayaz derili Finlilerle gerçekten gardaşmışız.

Arapları s..........ir et.

Ukraynanda

Bulgarlarla

Macarlarla

Hintlilerle bülem sürtüşmemiz var.

Temellerde kaba bir laf vardır.

OLA SİÇMADUĞUN KAFUL DİBİ KALMADI.

Yanı okadar dolanıyorsunku gitmedigin yer galmadı.

Şimdi bizim Türklerinde gitmedigi yer TOHUM bırahmadığı toprak galmamış desem yalan olmaz.

Şimdi Anadolu,senin ömrün yetmez bukadar ülkeler hakkında belge bilgi toplamaya.

Gerçi istersen yardım ederemde genede olmaz sanırım.

Türk tarıhcılarının kestirmeden getmesine bu çohlu dıyarla çohlu HIYARLAR neden olmuştur sanıram.

Tolon

Link to post
Sitelerde Paylaş

Onlara göre ,aynı zamanda liboşlara göre ,kürtçülere ,arapçılara göre kaybolması gereken tek bilinç türklük bilincidir.Bu ezilen ulusçuluk adına pkkyı resmen destekleyen beyinsiz solcular yüzünden halk nefret ediyor soldan.

PKK nın Türk milletine ihaneti ortadadır.

Halkların kardeşliğine inananlar PKK faşizmini göremiyorlarsa utanmalıdır.

PKK BDP ezilen halklar içinmi uğraşıyor..yoksa Kürt ırkçılığı için mi..

PKK ve BDP yi destekleyenden ne solcu nede Sosyalist olur..

Abilerimiz sosyalistler 1980 den önce Kürt faşizmi ile savaşıyordu..

MHP li osmanlıcılar ..Yani Oğuz Türk düşmanları..komünistler birbirini yiyorlar diye kampanya yapıyorlardı..

Asla Türk veya Oğuz olamadı cahiller.. Rumları ecdat zannettiler

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Depresiyon,hastalığın depreşti sanırım:-)))))))

Şarkıcı Mustafa gibi hep goyuyosun.

Valla Hacı duymasın.

Anadoluyada okadar GEDİRLİK yapmayın.

Yahu Anadolu,sana galsa bu dünye en az 10 dövleti pıyasadan çıharırsın başta Türkiyeyi.

Yoh ,hahlı tarafların var emme okadarda çoh degil.

Yahu Anadolu, şu

Pak--- istan

Afga---nistan

Kazak---istan

Arap---istan

Kırgız---istan

Türmen---istan

Tacik--istan,nedir bu istanlar yahu.

Gorhıyamkı bir gün Türkiye ---ıstanda deycekler.

Gerçi Türkistan demişlerde sen nedersin bu işe?

Bu OĞUZLAR işinden bunlar pek anlamazlar.

Bunların ağızları daha SÜT gohuyor.

Sen bu işi gurcala,bir aylıh bir yurtdışı gezim var dönüşde bende bir kıtap yazcem adınıda şöyle goycem ,Din adamlarının yasahladığı ayatlar.

Benimki satarda seninkini bülemem:-))))

Tolon

Aynı şeyleri anlatıyoruz aslında

Osmanlıyı ve Selçukluyu ecdat zanneden salaktan akıl beklenmez..

Bunu bile yedirdikleri insana ne anlatabiliriz..

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Sevgili Anadolu gardaşım.

Cidden en zor tarıhlardan birimi desek yoksa birincisimi?

Türk tarıhını araştırmak golay iş degil.

Nerdeyse Tüm dünyeyi elden geçirmek gerek.

Oda çok zaman isteyen bir iş.

Hah ,başka iş yapmak zorunda olmazsında,tüm günlerini ona verirsen ancak başedebilirsin sanırım.

Ama ınsan yapacamda dedimi ınsan istediginide yapar.

Sen bu işe ciddi olarah sarılmışsın bizimde sana elimizden geldigi kadar yardım etmemiz gerekir eger bizlerden yardım ehtiyeci duyarsan.

Yazılarında Tire geçti.

Orda arkadaşlarım ve baldızım var.Ordan herhengi bir bilgi edinmek istersen sana yardımcı olabiliriz.

Gerçekten Tire halkı çok olgun ve oturaklı ınsanlar.Geçmişlerine ,törelerine bağlı halk.

Bir tarıhda kanal 7 kendimizin soy kütügümüz üzerinde araştırma yapmıştı.

Biz Babil kentindeki Türkmenlerdenmişiz.

Dedemde öğle anlatırdı.Önce mısır İskenderiyeye sonra Yozgata daha sonrada Tırabzona yerleşmişiz.Tırabzonlular bize Babilliler anlamına gelen PAPOLİLAR demişlerdir ve öylede kalmış adımız.

Bizlerden birçokları hala işyerlerinin adının başına PAPOLİ yazısını eklerler.

Neyse kafa şişirmiyim

Görüşmek üzere

Tolonbeg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...