Jump to content

Recommended Posts

Pedofili Kuran'da izin verilmiş, Muhammed ve arkadaşları tarafından pratik edilmiştir ve bugün bazı müslümanlar şaşmaz bir rehber kabul ettikleri peygamberlerinin izinden giderek pedofili suçunu işlemeye devam ediyorlar.

İslamî Kaynaklarda Pedofili

Fasil : İSRÂ` VE Mİ`RÂC HADÎSİ

Konu : Hz. Peygamber`in Hz. Âişe ile evlenmesi

Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik : PEYGAMBERİMİZİN HAZRET-İ ÂİŞE İLE NİŞANLANMASI

Rivâyete göre şöyle demiştir: Ben altı yaşında bir kız iken Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem beni akd ve nikâh eylemişti. (Üç sene sonra) biz Medîne`ye hicret ettik. Hâris İbn-i Hazrec oğullarının menziline indik. Müteâkıben ben, sıtmaya tutuldum. Bu cihetle saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulduktan sonra) saçım gürleşti, uzayıp omuzlarıma döküldü. Bir kere ben, arkadaşlarımla berâber salıncakta oynarken annem Ümmü Rumân bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Beni ne edeceğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. Tâ evin kapısı önün (e geldiğimizde ora) da beni durdurdu. Ben de yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihâyet soluğum biraz yatıştı. Sonra annem biraz su aldı. Onunla yüzümü, başımı sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde Ensâr`dan birtakım kadınlar hazır bulunyordu. Bunlar bana: - Hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmet getirdin! di(ye alkışla) dılar. Annem beni bu kadınlara teslîm etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyâfetimi düzlediler ve Resûlullah`a teslîm ettiler. Beni hiçbir şey sıkmadı. Ancak Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`i habersiz görünce sıkıldım. (Resûlullah bir sedir üzerine oturmuştu. Yanında Ensâr erkeklerinden, kadınlarından oturanlar vardı. Beni Resûlullah yanına oturttu). Ensâr kadınları beni Resûlullah`a takdîm ettiklerinde ben dokuz yaşında bir kızdım.

HadisNo : 1553

Adam hayız görmemiş kız çocuklarının evlendirilebileceğini sırıtarak anlatıyor:

İslam'da evlenme yaşı:

Dört mezhep imamlarının da içinde bulunduğu alimlerin büyük çoğunluğuna göre, erginlik çağına henüz girmemiş bir kız çocuğun uygun bir kimseyle evlendirilmesi caizdir. (Sorularla İslamiyet)

http://www.sorularla....php?oku=178882

-Gerekli evlilik yaşı konusunda belirlenen bir sınır yoktur. Evlenen kızın nikah için buluğ çağına ermesi şart değildir. Ancak cima için buluğ çağına ermesi gerekir. Fıkıh açısından teorik olarak bebek de, yüzellilik ihtiyar da evlenebilir. Ancak evlilik hayatında problem olabilecek derecedeki yaş farklılıklarına kefâet (denklik) açısından bu konuda dikkat edilmelidir. (Sorularl İslamiyet)

http://m.sorularlais...x.php?oku=12112

 • (1) Mevdudi
  Büluğa ermediği için hayız görmeyen veya bazı nedenler dolayısıyla geç hayız gören ya da çok büyük bir istisna olup da hiç hayız görmeyen kadınlar, hayızdan kesilmiş kadınlar gibi talaktan sonra 3 ay iddet beklerler.
  Kur’an’ın bu açıklamasına göre burada “Mudhale” (kocasıyla gerdeğe girmiş) bir kadının sözkonusu olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü eğer mübaşeret olmasaydı iddet sözkonusu olmazdı. (Bkz. Ahzab: 49) Bu yüzden henüz hayız görmeye başlamamış kızların iddetinin beyan edilmesinden anlaşıldığına göre bu yaştaki kızlarla evlenmek ve kocalarının kendileriyle cinsel ilişkide bulunması caizdir. Dolayısıyla Kur’an’ın caiz gördüğü bir davranışı hiçbir Müslüman’ın yasaklamaya hakkı yoktur.
  - Ebu’l Al’a Mevdudi, Tefhimu’l Kuran, Talâk/4 (oku)

 • (2) Taberi
  Âyet-i kerimede “Hiç adet görmeyenler de böyledir.” buyurulmaktadır. Bundan maksat küçük yaşta evlenen ve zifafa girdikten sonra boşanan kadınlardır. Bunlar adet görmedikleri için iddetleri aylarla ölçülür; bu da üç aydır. Nitekim Süddi, Katade ve Dehhak bu kısmı aynı şekilde izah etmişlerdir.
  - Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Talâk/4 (oku)

 • (3) İmam Kurtubi
  “İddetleri vaktinde” buyruğu, sözkonusu edilen kadınların kocaları ile gerdeğe girmiş olan kadınlar olmasını gerektirmektedir. Çünkü kendileri ile gerdeğe girilmemiş olan kadınlar yüce Allah’ın “Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikahlayıp sonra kendilerine dokunmadan onları boşarsanız sizin için onlar aleyhine sayacağımız bir iddet olmaz” (el-Ahzab, 33/49) buyruğu ile bu kapsamın dışına çıkarılmaktadır.
  - İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 17/417.
  “Asla ay hali olmayanlar” ile kastedilen küçük yaştakilerdir. Bunların da iddetleri üç aydır. Buna göre haber hazfedilmiştir. Bu durumdakinin iddetinin ay hesabı ile yapılmasının sebebi bunda adetin olmayışıdır.
  - İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 17/437-438.

 • (4) Mukâtil B. Süleyman El-Horasânî
  Bakara Suresi’nde yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  Boşanan kadınlar kendi kendilerini üç kur’ (yani, üç ay hâli) gözetlerler. (Bakara/228).
  Boşanan kadınların iddeti bu şekilde idi. Ancak Yüce Allah, kocasının kendisi ile gerdeğe girmeden boşadığı kadını bundan istisna ederek Ahzâb Suresi’nde şöyle buyurmaktadır:
  “Ey îmân edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra kendilerine dokunmadan (yani onlarla cima etmeden) onları boşarsanız sizin için onlar aleyhine sayacağınız bir iddet yoktur. (Ahzâb/49).
  Talâk sûresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  Hayızdan kesilmiş (yani yaşlı olduklarından dolayı artık hayız görmeyen) ve (yaşlarının küçüklüğü sebebiyle henüz) hayız görmeyen kadınlarınıza gelince -şüphelendinizse- onların iddeti üç aydır. (Talâk/4)
  Görüldüğü gibi hayız görme yaşına gelmemiş ve kendisi ile gerdeğe girildikten sonra kocası tarafından boşanmış kadının durumu da aynı şekildedir; onun da iddeti üç aydır.
  - Mukâtil B. Süleyman El-Horasânî, Ahkam Ayetleri Tefsiri, İşaret Yayınları, S. 217-219 – Talâk bahisleri; Kadının İddeti ve İddet Esnasındaki Sükna Hakkı (oku)

Fıkıh Kaynakları

 • (1) Camisab Özbek, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı
  Ayrılma İddeti: Cinsi ilişkiden sonra nikahın fesh olunması veya boşanma suretiyle ayrılan kadının beklemesi lazım gelen iddettir. Eğer kadın hamile ise onun iddeti doğurması ile biter. Bu hükmün delili Talâk 4 ayetidir. Eğer hamile değilse ve hayız görüyorsa onun iddeti kocasından ayrıldıktan sonra üç defa temizlenmektir. Bunun delili Bakara/228′dir.
  Eğer kadın bulûğa ermemiş veya hayızdan kesilmiş ise onun iddeti kocasından ayrıldıktan sonra üç aydır. Bunun delili Talâk/4′tür.
  Cinsi ilişkisiz boşanan kadın veya nikâhı fesh olan kadının iddet beklemesi söz konusu değildir. Bunun delili Ahzab/49′dur.
  - Camisab Özbek, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Ravza Yayınları, (4. Cilt, 3. Bölüm), 62. Bölüm, İddet, Ayrılma İddeti (oku)

 • (2) İmam Nevevi
  Ayrılma iddeti: Koca hayatta iken nikahın feshi veya boşama sebebi ile karısından ayrılmasına bağlı olan iddettir. Bu iddet cinsel ilişkiden sonra veya erkeğin menisini karısının rahmine akıttıktan sonra meydana gelen ayrılma ile vacib olan iddettir.
  (…)
  Hayız görmemiş hür olan küçük yaştaki kadın ile hayız halinden tamamen kesilmiş kadının iddeti hilâl ayı ile üç aydır.
  - İmam Nevevi, Minhac, Kahraman Yayınevi, Nikah, İddet (oku)

 • (3) Molla Hüsrev
  Küçüklükten veya yaşlılıktan dolayı hayz görmeyen veya bulûğuna yaş ile hükmedilip hayz görmeyen hür kadın hakkında talâkta iddet üç aydır. Çünkü Allah Teâlâ ,(C.C):
  “Kadınlarınız içinde ay hâli görmekten kesilenler ile henüz ay hâli görmemiş olanlarda eğer şüphe ederseniz onların îddet beklemeleri üç aydır.” buyurmuştur.
  Eğer kadın cima edildi ise üç ay iddet bekler. Çünkü yukarda geçtiği vechle cimâdan önce boşanırsa iddet yoktur.
  - Molla Hüsrev, Gurer ve Dürer, 2. Cilt, 3. Bölüm, İddet Babı (oku)

 • (4) İbn Rüşd
  İddetin (Boşanmada Bekleme Süresinin) Çeşitleri:
  Kadın ya hürdür, ya cariyedir. Bunlardan her biri de boşandığı zaman ya kendisiyle gerdeğe girilmiş ya girilmemiştir. Eğer kendisiyle gerdeğe girilmemiş ise bu kadının iddeti yoktur; boşanır boşanmaz evlenebilir. Zira Cenâb-ı Hak “Ey iman etmiş olanlar.. Mümin kadınlarla evlendikten sonra onlarla temas etmeden onları boşadığımzda onların size iddet saymasına lüzum yoktur” buyurmuştur. Eğer kendisiyle gerdeğe girilmiş ise o zaman bu kadın ya adet gören, ya da görmeyen kadınlardandır. Adet görmeyen kadınlar da ya küçüktürler, ya da yaşlı oldukları için artık âdetten kesilmişlerdir. Adet görenler de ya gebedirler, ya normal âdetleri devam eder, ya herhangi bir sebeble kanları kesilmiştir, ya da müstehazedirier.
  - İbn Rüşd Kadı Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 3/75 – Talak, İddetin Çeşitleri (oku)

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 375
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

dSL0Unt.jpg

6 yaşında kızla evlenip, 9 yaşında kız ile gerdeğe girmek, Ortodoks İslam kanunlarınca yasaklanamaz.

Mevdudi, Tefhimu’l Kuran, Talâk/4: “Henüz hayız görmeye başlamamış kızların iddetinin beyan edilmesinden anlaşıldığına göre bu yaştaki kızlarla evlenmek ve kocalarının kendileriyle cinsel ilişkide bulunması caizdir. Dolayısıyla Kur’an’ın caiz gördüğü bir davranışı hiçbir Müslümanın yasaklamaya hakkı yoktur.”

Küçüklerin evlendirilmesine cevaz veren diğer kaynaklar: Taberi Tefsiri, İmam Kurtubi / el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Ömer Nasuhi Bilmen / Kuran Tefsiri, Seyyid Kutub/Fizilal’il Kuran, Fahruddin Er-Râzi / Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazi/Furkan Tefsiri, İbn Kesir Tefsiri, Vehbe Zuhayli/et-Tefsirü’l-Münir, Ebül-Leys Semerkandi / Tefsirü’l-Kur’an, Elmalılı M. Hamdi Yazır / Hak Dini – Kuran Dili, Ali Küçük / Besairu’l Kuran, Celal Yıldırım / İlmin Işığında Asrın Kuran Tefsiri, Konyalı Mehmed Vehbi/Büyük Kuran Tefsiri, Muhammed Ali es-Sabuni/Safvetü’t Tefasir. Fetava-i Hindiye.

Çocuğun rızasını almaya gerek yok diyen alimler: El-Mavsili/El-İhtiyar, Kuduri, Mülteka El-Ebhur, Seyyid Sabık, Prof. Dr. Celal Yıldırım.

Dört mezhep imamlarının da içinde bulunduğu alimlerin büyük çoğunluğuna göre, erginlik çağına henüz girmemiş bir kız çocuğun uygun bir kimseyle evlendirilmesi caizdir. (Sorularla İslamiyet)

-Gerekli evlilik yaşı konusunda belirlenen bir sınır yoktur. Evlenen kızın nikah için buluğ çağına ermesi şart değildir. Ancak cima için buluğ çağına ermesi gerekir. Fıkıh açısından teorik olarak bebek de, yüzellilik ihtiyar da evlenebilir. Ancak evlilik hayatında problem olabilecek derecedeki yaş farklılıklarına kefâet (denklik) açısından bu konuda dikkat edilmelidir. (Sorularl İslamiyet)

Sibel Üresin, popüler İslamcı hatun: "12 yaşındaki bir kız ergen olmuşsa 60 yaşında bir adamla evlendirilebilir. Benim için bir sakıncası yok. Çünkü dinimiz buna ruhsat veriyor. Ama kızlar ile erkeklerin aynı ortamda kalmaları zinaya davetiye çıkarmaktır ve haramdır."

O9Hcoyt.jpg

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

FTjyweW.jpg

Muhammed'in Aişe ile 9 yaşındayken gerdeğe girdiğini dürüstçe söyleyen bir hoca:

Suudi evlilik yetkilisi Dr. Ahmed El Mubi, evlilik için asgari yaş bulunmadığını, bir, yedi, sekiz ve dokuz yaşlarındaki kızların bir evlilik sözleşmesi yapabileceklerini belirtti. El Mubi, "Ama, kız cinsellik için hazır mı? Cinsellik için uygun yaş nedir? Bunlar çevre ve geleneklere göre değişir. Bu durumda babanın fikrinin alınması gerekir" dedi.

Dr. El Mubi şöyle devam etti: "Yemen'de kızlar sekiz, dokuz, 11 ve 13 yaşlarında evleniyorlar. Diğer ülkelerde ise bu 16. Bazı ülkelerin yasalarına göre 18 yaşından önce kıza seks yasağı var. Biz Peygamber'in modeline göre hareket ediyoruz. Ayşe, Peygamber'in eşi olduğunda altı yaşındaydı. İlk kez seks yaptıklarında ise Ayşe dokuz yaşındaydı."

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aişe hadisi Kuran'la çelişmez. Kuran'la çelişmeyen bir hadisi reddetmek keyfidir.

Talak/4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla (henüz) âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Ahzab/49. Ey inananlar! Mümin kadınlarla nikahlanıp onları temasta bulunmadan boşadığınızda artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur.Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın.

Ahzab/37. "...eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir."

Nisa/23 "...üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

60 yaşındaki Halife Ömer'in çocuk yaştaki Ali kızı Ümmü Gülsüm'le evlendiğine dair rivayetler de İslam'da sübyan evliliğinin var olduğunu gösteriyor. (Bknz. Ebu Muaz İsmail, 'Kitab'ü Zevac-i Ömer b. Hattab min Ümmi Gülsüm binti Ali b. Ebi Talib)

Pedofili Kuran'da "göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar" gibi erotik huri tasvirleriyle de desteklenen bir eğilimdir.

V4IMHZX.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muslim apolojistler bu büyük skandalı hasıraltı etmek için çeşitli yorum, tefsir ve tevillerle Aişe'nin yaşını 20'ye büyütmeye çabaladı. Ancak apolojetik hileler biz ateistlerin gözünden kaçmaz. :)

“Ben sokakta oynarken annem çağırdı, eve kapattı ve evleneceğimi anlattı ‘ (İbn Sad, VIII, 40)

“Ben Peygamberle evliyken evde arkadaşlarımla oynardım. Hz. Peygamber gelince arkadaşlarım kaçardı. Hz.Peygamber gider onları toplar benimle oynamaları için gönderirdi. (Buhari, edeb, 81; müslim fedailü’s-sahabe, 44)

“Ben evde arkadaşlarımla oynuyordum. Hz.Peygamber geldi. Oyuncaklarımı kastederek bunlar nedir ey Aişe” dedi. Ben de ”Süleyman in atları”dedim. (Ibn Sad, VIII, 62)

Sizce bunlar 18 yaşında birinin ifadelerine benziyor mu?

jyQx6Jp.jpg

 1. İslamic kaynaklara göre Aişe H. 58'de öldü. Öldüğünde yaşı 66 idi. 66-58=8. Demek ki Hicret sırasında Aişe 8 yaşındaydı.
 2. Aişe peygamberliğin 2. yılında doğdu. “Ben kendimi bildim bileli İslam in içindeyim...” sözü bunu destekler nitelikte.
 3. Ablası Esma'nın H. 73'te 100 yaşında öldüğü rivayet edilir. Ancak İslamcılar 100 sayısının Arapça'da kesretten kinaye olduğunu gözardı ediyorlar. Bu yüzden 100 sayısı kesin bir sayı değil. Bu kuşkulu bilgi nedeniyle İbn İmad ve ez-Zehebi Aişe'nin 90 civarında öldüğünü belirtir. Dahası o dönemin Arap toplumunda hem poligami yaygındı hem de kız çocukları erken yaşta evlendiriliyordu. Dolayısıyla Esma'nın 27 yaşına kadar evlenmediğini söylemek pek inandırıcı değil.
 4. Arkadaşlarıyla salıncakta sallanan, oyun çağında olan bir kızın 18 yaşında olması mümkün mü?
 5. Kuran'da Talak/4, Ahzab/49, Ahzab/37, Nisa/23 ayetleri birlikte değerlendirildiğinde Kuran'ın sübyan evliliğine izin verdiği sonucu çıkıyor. Bu da demek oluyor ki Buhari'nin Aişe hadisi Kuran'la uyumlu.
 6. Kuran'ın Tanrısı cennette erkeklere sübyan vaad ediyor. Nebe 33'e bakmak yeterli.
 7. 60 yaşındaki Halife Ömer'in çocuk yaştaki Ali kızı Ümmü Gülsüm'le evlendiğine dair rivayetler de İslam'da sübyan evliliğinin var olduğunu gösteriyor. (Bknz. Ebu Muaz İsmail, 'Kitab'ü Zevac-i Ömer b. Hattab min Ümmi Gülsüm binti Ali b. Ebi Talib)
 8. Her şeyi bir kenara bıraksak bile 52 yaşında adamın 20 yaşında bir kızla evlenmesi normal mi? Şimdi olsa "Babam yaşında sapık" demezler mi? Üstelik en yakın dava arkadaşının kızıyla? (İleri okuma: Prof. Dr. Mehmet Azimli, Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı Tartışmalarında Savunmacı Tarihçiliğin Çıkmazı. İslami Araştırmalar. sayı, I, Ankara, 2003 (PDF).

WKlTPBy.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aişe hadisi Kuran'la çelişmez. Kuran'la çelişmeyen bir hadisi reddetmek keyfidir.

Talak/4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla (henüz) âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Muhammed'in söylediği iddia edilen sözler Kur'an ile çelişmiyorsa bile benim için hiçbir önemi yoktur.Çünkü bu sözü onun söylediği yine kesin değildir ki kesin dahi olsa Allah'tan gelen bir mesaj değilse yine o sözün bir değeri yoktur.

Ayet konusunda şunu söyleyeceğim.Ayette hiç adet görmemiş küçük çocuklardan bahsedilmiyor.O ayki adetini henüz görmemiş kadınlardan bahsediliyor.Böyle kadınlar ve menopoza girdiği sanılan kadınların hamile olmuş olma ihtimalleri olduğu için 3 ay beklenilmesi emrediliyor.Ayetin devamında da eğer bu beklemede hamile oldukları anlaşılırsa çocuk doğana kadar uzatın süreyi deniliyor.Bu kadar net.Zaten ayetteki detay hamilelik.Henüz hiç adet görmemiş birinin hamile olduğundan kim tereddüt edip de bekler ki?İmkansız bu.

Ha eğer siz bu kadar alim böyle demiş o halde böyledir diyorsanız bilemem.Alimlerin böyle demesi doğruluğun kriteri değil.Zaten alimleri bu yoruma sevkeden de iğrenç duyguları ve hadisler.Aişe hadisinde yaş bilerek zikrediliyor.O hadisi uyduranın amacı gayet belli:Pedofiliği meşru kılmak.

tarihinde bizon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed'in söylediği iddia edilen sözler Kur'an ile çelişmiyorsa bile benim için hiçbir önemi yoktur.Çünkü bu sözü onun söylediği yine kesin değildir.

Ayet konusunda şunu söyleyeceğim.Ayette hiç adet görmemiş küçük çocuklardan bahsedilmiyor.O ayki adetini henüz görmemiş kadınlardan bahsediliyor.Böyle kadınlar ve menopoza girdiği sanılan kadınların hamile olmuş olma ihtimalleri olduğu için 3 ay beklenilmesi emrediliyor.Ayetin devamında da eğer bu beklemede hamile oldukları anlaşılırsa çocuk doğana kadar uzatın süreyi deniliyor.Bu kadar net.Zaten ayetteki detay hamilelik.Henüz hiç adet görmemiş birinin hamile olduğundan kim tereddüt edip de bekler ki?İmkansız bu.

Ha eğer siz bu kadar alim böyle demiş o halde böyledir diyorsanız bilemem.Alimlerin böyle demesi doğruluğun kriteri değil.Zaten alimleri bu yoruma sevkeden de iğrenç duyguları ve hadisler.Aişe hadisinde yaş bilerek zikrediliyor.O hadisi uyduranın amacı gayet belli:Pedofiliği meşru kılmak.

yuh be bu kadarda olmaz. Ayette henüz adet görmeyenler diyo adetten kesilmiş olanlar demiyo. Amma kıvırdın be :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateist ve ateist gibi görünmeye çalışanlar arasındaki temel fark, ateistler gerçekleri, çakma olanlar gerçek olmayan hertürlü argümanları konu edinir.

Pedofili gibi sapıklığı İslama bağlayanlar, bence ruh hastası gerçek sapıklardır. Bilinçaltlarında saklı kalan sapıklıklarını dışa vurma gayreti göstermektedirler.

Delilleri yok, belgeleri yok ama hertürlü sahtekarlık ve illegalllikle fitne yaymaya devam ederler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateist ve ateist gibi görünmeye çalışanlar arasındaki temel fark, ateistler gerçekleri, çakma olanlar gerçek olmayan hertürlü argümanları konu edinir.

Pedofili gibi sapıklığı İslama bağlayanlar, bence ruh hastası gerçek sapıklardır. Bilinçaltlarında saklı kalan sapıklıklarını dışa vurma gayreti göstermektedirler.

Delilleri yok, belgeleri yok ama hertürlü sahtekarlık ve illegalllikle fitne yaymaya devam ederler.

Aynı Tayyip ve tayfası gibisin ha! Onlar da Kabataş olayında görüntülerle yalanları kanıtlandığı halde hala yalanda ısrar ediyorlar. Bu dinin kurucusu da dahil olmak üzere takipçileri çocuklarla evlenmenmişler ve bunu da normalleştirmişler, İslami belgelerle sabit bu.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aynı Tayyip ve tayfası gibisin ha! Onlar da Kabataş olayında görüntülerle yalanları kanıtlandığı halde hala yalanda ısrar ediyorlar. Bu dinin kurucusu da dahil olmak üzere takipçileri çocuklarla evlenmenmişler ve bunu da normalleştirmişler, İslami belgelerle sabit bu.

Bilader, sen hain bir dindüşmanısın, bunu suratına söylüyorum. Sen İslama savaş açan bir müşriksin, adil değilsin, objektif değilsin, yalan söylüyorsun. Sen varya en büyük bedbahtlardan olmuşsun. Gerçek olmayan herşeyi çarpıtır, savaşını açarsın. Dedim ya, senin gibiler bir değil ki, cevap vereyim, forum senin gibilerle dolmuş taşmış. Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Biriniz uydurun alkışlayanınız bol olur. Seni hiç ciddiye almıyorum. Sapık herif.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilader, sen hain bir dindüşmanısın, bunu suratına söylüyorum. Sen İslama savaş açan bir müşriksin, adil değilsin, objektif değilsin, yalan söylüyorsun. Sen varya en büyük bedbahtlardan olmuşsun. Gerçek olmayan herşeyi çarpıtır, savaşını açarsın. Dedim ya, senin gibiler bir değil ki, cevap vereyim, forum senin gibilerle dolmuş taşmış. Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Biriniz uydurun alkışlayanınız bol olur. Seni hiç ciddiye almıyorum. Sapık herif.

Yavaş ol, kriz falan geçireceksin. Ya sizin adamlarınız diyor Muhammed Aişe ile 6 yaşında evlenip 9 yaşında gerdeğe girdi diye, hala kendi sapıklıklarınızı bana mı yamamaya çalışıyorsun? Bu ne yüzsüzlük, bu ne ahlaksızlık?

Al şu belgeyi de ne kadar ikiyüzlü bir pislik olduğunu gör:

5575 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Benî'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim."

Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikah 69, (1422); Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937); Nesai, Nikah 29, (6, 82).

Yahu adam sapık dediği adamların peşinden gidiyor, bunu dile getirince biz sapık oluyoruz, mantığa bak.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yavaş ol, kriz falan geçireceksin. Ya sizin adamlarınız diyor Muhammed Aişe ile 6 yaşında evlenip 9 yaşında gerdeğe girdi diye, hala kendi sapıklıklarınızı bana mı yamamaya çalışıyorsun? Bu ne yüzsüzlük, bu ne ahlaksızlık?

Al şu belgeyi de ne kadar ikiyüzlü bir pislik olduğunu gör:

5575 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Benî'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim."

Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikah 69, (1422); Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937); Nesai, Nikah 29, (6, 82).

Yahu adam sapık dediği adamların peşinden gidiyor, bunu dile getirince biz sapık oluyoruz, mantığa bak.

Abiciğim, ne 6 yaşı bu nasıl ruh hastalığıdır. Siz nasıl bir iç dünyaya sahipsiniz aklım almıyor. 6 yaşında evlilik mi olur. Hz Aisenin ablasının yaşı baz alınıp hesap yapılınca neredeyse 20 yaş olarak çıkıyor. Bunu neden konu edinmiyorsunuz?

Rivayetlerden sapıkların yaptıklarını konu edinip, diğerlerini es geçiyorsunuz.

Hayret ediyorum sizin bakış açınıza, bu kadar tutarsız olunmaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Abiciğim, ne 6 yaşı bu nasıl ruh hastalığıdır. Siz nasıl bir iç dünyaya sahipsiniz aklım almıyor. 6 yaşında evlilik mi olur. Hz Aisenin ablasının yaşı baz alınıp hesap yapılınca neredeyse 20 yaş olarak çıkıyor. Bunu neden konu edinmiyorsunuz?

Rivayetlerden sapıkların yaptıklarını konu edinip, diğerlerini es geçiyorsunuz.

Hayret ediyorum sizin bakış açınıza, bu kadar tutarsız olunmaz.

Ablasınn yaşını nerede öğredin? Periler, kulağına mı fısıldadı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Abiciğim, ne 6 yaşı bu nasıl ruh hastalığıdır. Siz nasıl bir iç dünyaya sahipsiniz aklım almıyor. 6 yaşında evlilik mi olur. Hz Aisenin ablasının yaşı baz alınıp hesap yapılınca neredeyse 20 yaş olarak çıkıyor. Bunu neden konu edinmiyorsunuz?

Rivayetlerden sapıkların yaptıklarını konu edinip, diğerlerini es geçiyorsunuz.

Hayret ediyorum sizin bakış açınıza, bu kadar tutarsız olunmaz.

Yok 50 çıkıyor, sen hiç eski insanlarının kültürlerini, hayat anlayışlarını anlatan yazılar okumadın mı? Dünyanın hemen hemen her yerinde küçük yaşta evlilikler normal karşılanıyordu ve de uygulanıyordu ve bazı yerlerde özellikle İslam ülkelerinde hala normal karşılanıp uygulanıyor.

Ayrıca sen günümüz anlayışı ile geçmişe bakıp küçük yaşta evliliklerin olduğunu nakledenleri hangi hakla sapık ilan ediyorsun?

Madem bu rivayetleri sapıkça görüyorsun, o zaman bu sapıkların dinini ne diye yüceltip insanlığa gerçek diye yutturmaya kalkıyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam hakkında rahatsız edici bir gerçek onun kurucusunun 9 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmesidir. Ve bu, elbette, Muhammed'i Tanrı'nın ideal hizmetkârı olarak gören müslümanlar için extrem derecede iğrençtir. Apolojistler Aişe'nin yaşını büyütmeye çabalasa da Muhammed'in 9 yaşındaki Aişe ile evliliğinin kanıtları gözmezden gelinmeyecek kadar güçlü. Üstelik fıkhi kaynaklar da hadis ve ayetleri referans alarak sübyan evliliğine cevaz veriyor.

4L7DifA.jpg

Link: http://www.sorularlaislamiyet.com/m/index.php?oku=178882

ie9WyyV.jpg

Link: http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=12112

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam hakkında rahatsız edici bir gerçek onun kurucusunun 9 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmesidir. Ve bu, elbette, Muhammed'i Tanrı'nın ideal hizmetkârı olarak gören müslümanlar için extrem derecede iğrençtir. Apolojistler Aişe'nin yaşını büyütmeye çabalasa da Muhammed'in 9 yaşındaki Aişe ile evliliğinin kanıtları gözmezden gelinmeyecek kadar güçlü. Üstelik fıkhi kaynaklar da hadis ve ayetleri referans alarak sübyan evliliğine cevaz veriyor.

577273_490700160987129_113522380_n.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
 • Yeni Oluştur...