Jump to content

Recommended Posts

başlamadan öncelikle şunu belirtmek isterim ki; bölüm bölüm ilerlemeye çalışacağım. Bazı noktaları özet geçeceğim. Bazı noktalarda kabuller yaptım 21 eylül 2018 şam depremi gibi mesela bunların sebeplerini açıklayamam. hadisleri kabul etmeyenler boş bir tartışmanın içerisine lütfen girmesinler. olaylara lütfen tek taraflı bakmayalım. bir bölüm üzerindeki tartışma bittikten sonra diğer bölüme geçeceğim. hiç kimseyi zorla birşeyi inandırmaya çalışmıyorum. artık başlayalım.

 

hadislerde geçen Yılların hicri yıllar, Ayların ise hicri aylar olduğunu lütfen unutmayalım.

 

Her şeyin bir iskeleti vardır: İnsanların, kuşların, balıkların... Buradan yola çıkarak Hadis-i Şeriflerde de bir iskelet olabileceğini düşündüm. Hadis-i Şerifleri incelerken karşıma çıkan bir Hadis-i Şerif'i iskelet olarak kullanmaya karar verdim. Çünkü bu Hadis-i Şerif hem kıyametin orta büyüklükteki alametlerini hem de kıyametin on büyük alametinden birisini içeriyordu. Böylece kurguyu o Hadis-i Şerif etrafında toplamaya karar verdim.

5012 - Hz. Muâz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün): "Beytu'l-Makdis'in imârı Yesrib'in harabıdır. Yesrib'in harâbı melhamenin (savaşın) çıkmasıdır. Melhame İstanbul'un fethidir, İstanbul'un fethi Deccâl'in çıkmasıdır!" buyurdular. Sonra elini (Resûlullah), konuşmakta olduğu kimsenin (yani Hz. Muâz'ın) dizine vurdular ve: "Bu söylediğim kesinlikle hakikattir. Tıpkı senin burada oturman hak olduğu gibi" buyurdular."

Hz. Muaz burada kendisini kastetmektedir. (Yani Aleyhissalatu vesselam'ın konuştuğu ve dizine elini vurduğu kimse Muaz İbnu Cebel radıyallahu anh'tır.) Ebu Davud, Melahim 3, (4294). (Kütüb-i Sitte, Hadis: 5012)

5013 - Abdullah İbnu Büsr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Melhame ile Medine'nin (İstanbul'un) fethi arasında altı yıl vardır. Yedinci yılda da Mesih Deccâl çıkar."Ebu Davud, Melahim 4, (4296); İbnu Mace, Fiten 35, (4093). (Kütüb-i Sitte, Hadis: 5013)

Tablo ile gösterecek olursak:

Tablo ile gösterecek olursak:

H.30--- Deylemi, Ebu Ali Merdani'den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer'den, O da Resulullah (s.a.v.)'den rivayet ettiler. Buyurdu ki: Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Onları alıp İskenderiye'ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 31)

H.31--- İbni Asakir Tarih'nde, Ebu Zer'e dayanan ravi silsilesi ile rivayet ettiler. Resulullah (s.a.v) buyurdu: Mısır'da Emevi soyunda burnu çökük birisi çıkar. Mağlup olur veya mülkünü zail eder, Rum'a kaçar. Onları İskenderiye'ye getirir ve Ehli İslam ile savaşırlar. Bu melhamelerin ilki olur. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 31)

7200 - Zî Muhmer radıyallahu anh'a müslümanların Rumlarla yapacağı savaş sorulunca, Resülullah'tan şu hadisi nakletmiştir:

"Rumlar sizlerle emin bir sulh antlaşması yapacaklar. Sonra, siz ve onlar (başka) bir düşmanla savaşacaksınız ve zafer kazanıp ganimet mallarını alıp (savaştan) salimen galip çıkacaksınız. Sonra savaş yerinden ayrılıp tepeleri bulunan bir çayırlıkta mola vereceksiniz.

Orada haç ehlinden (Hıristiyanlardan) bir adam haçı havaya kaldırarak: "Haç galip oldu" diyecek, Müslümanlardan bir adam kızarak kalkıp (adamın elindeki) haçı kırıp ezecektir. İşte o zaman Rumlar sulh antlaşmasını bozarak şiddetli bir savaş için toplanacaklar." (Kütüb-i Sitte, Mezahim, Hadis: 7200)

İbnu Mâce, bu hadisin, kendisine bir başka vecihten de ulaştığını, hadisin o veçhinde şu ziyadenin olduğunu belirtir:

"(Rumlar) şiddetli bir savaş için toplanacaklar. O zaman onlar seksen sancak altında oldukları halde gelirler ve her sancakta on iki bin asker vardır."

Melhame kelime anlamı olarak kanlı savaş demektir. Melhame-i Kübra ise büyük ve kanlı savaş demektir. Hadis-i Şeriflerden de görüldüğü gibi Melhameler üç tanedir.

İlki Mısır Hükümdarının mağlup olup Rumları İskenderiye'ye getirmesidir.

İkincisi Rumlarla birlikte başka bir düşmana karşı savaşılmasıdır.

Üçüncüsü ise Rumların sulh anlaşmasını bozarak şiddetli bir savaş için toplanmasıdır ki bu savaş Melhame-i Kübra'dır. Hadis-i Şerif'te geçen "Yesrib'in harâbı melhamenin (savaşın) çıkmasıdır." ifadesindeki Melhame ile kastedilen Melhame-i Kübra'dır.

Şimdi tablomuzu tekrar oluşturalım.

"Rumlar sulh antlaşmasını bozarak şiddetli bir savaş için toplanacaklar

..."Rumlar sulh antlaşmasını bozarak şiddetli bir savaş için toplanacaklar."

2.15--- Ebu Naim, Ebu Umame'den tahric etti, Resulllah (sav) buyurdu:

Sizinle insanlar (Bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam,

"Ya Resullullah (sav) O gün insanların imamı kimdir?" dedi. Buyurdu ki:

Evladımdan kırk yaşında Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibidir, yanağında siyah bir ben vardır, üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı beni İsrail ricaline benzer hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth eder. (Tavrı Beni İsrail ricaline benzemesi, onlar gibi heybetli ve acar manasına gelmektedir.). (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 25)

296/8. Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz: Peygamberinizin vefatı, aranızda malın artması. Öyle ki, bir adama on bin dirhem (gümüş para) verilecek de yine öfkelenecek. Sizden her erkeğin evine giren bir fitne... Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölüm çokluğu. Benî Esfer'le (Rumlar'la) aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi, dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik (ihanet ederler) yaparlar. Medine'nin fethi.

Denildi ki: "–Hangi Medine?"

Buyurdu ki: "–Kostantiniyye.(İstanbul)"

258/3. Sizinle Benî Esfer (Rumlar) arasında sulh olur. Sonra onlar muahedeyi bozarlar(ihanet ederler) ve on iki bin kişilik seksen fırkalık bir kuvvetle üzerinize yürürler. "Hz. Avf ibn-i Mâlik RA" (Şeyh Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin "Kıyamet Alametleri" adlı eserinden)

8.6 --- Hatip, Müttefek ve Müfterek'inde Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:

Rumlar, Benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir Vali (Mehdi)'ye gadr ettikten sonra Amak (Amik) denilen yerde sizinle savaşacaklardır.

Burada Müslümanların üçte bir kadarı öldürülür, sonra bir gün yine o kadar insan öldürülür. 3. gün (seferde) ise savaş Rumlar aleyhine döner. Müslümanlar böylece savaşa devam eder ve Konstantiniyye'yi feth eder ve oradaki malları taksim ederler. Tam bu sırada ise "Deccal sizin evinize girmiş ve çocuklarınızı esir almıştır." şeklinde bir ses duyacaklardır. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 84)

"Dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam, "Ya Resullullah (sav) O gün insanların imamı kimdir?" dedi. Buyurdu ki: Evladımdan kırk yaşında Mehdi'dir."

"Benî Esfer'le (Rumlar'la) aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi, dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar (ihanet ederler)"

"Rumlar, Benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir Vali (Mehdi)'ye gadr ettikten sonra Amak (Amik) denilen yerde sizinle savaşacaklardır. "

Görüldüğü üzere Rumların bozacak olduğu sulh anlaşması 4. Sulh Anlaşmasıdır. Bu sulh anlaşması 7 yıl devam edecek olup anlaşma bozulduktan 9 ay sonra Melhame-i Kübra olur.

Melhame-i Kübra'yı referans noktası kabul edersek, bu savaştan 7 yıl 9 ay önce yani yaklaşık 8 yıl önce 4. Sulh anlaşması olur. Melhame ile İstanbul'un fethi arasında altı yıl vardır. Yedinci yılda da Mesih Deccâl çıkar.

Tablo ile gösterecek olursak;

Burada şu hususa dikkat çekmek istiyorum:

Burada şu hususa dikkat çekmek istiyorum:

1.41--- Keza (Naim) Ebu Said-il Hudri'den tahric etti, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Allah Mehdi'yi bir gecede ıslah eder (olgunlaştırır). (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 63)

Mehdi'nin bir gecede ıslah edilmesi Melhame-i Kübra'dan önce olur. Çünkü Hadis-i Şerif'te Melhame-i Kübra sırasında Müslümanların imamının Mehdi olacağı söylenmiştir.

Aşağıya yazılan Hadis-i Şerifleri dikkatle inceleyelim.

4.17 --- Naim b. Hammad Fiten'de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (r.a.)'dan tahric ettiler. Buyurdu ki:

Abbasi, Horasan'a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar.

Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür.

Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah'a sığının.

O yıldızın doğması Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler "alaca karga" Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s.36)

• İkdiddurer'de zikredilen diğer alametler:

5.17 --- Kinde soyundan topal bir adamın, batı tarafından çıkıp zafer bayrakları ile Mısır'ın üzerine galip gelmesi. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 45)

H.30--- Deylemi, Ebu Ali Merdani'den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer'den, O da Resulullah (s.a.v.)'den rivayet ettiler. Buyurdu ki:

Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Onları alıp İskenderiye'ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 31)

7.13 --- Keza (N.b. Hammad) Kaab'dan tahric etti, O şöyle dedi:

Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi de Batı'dan başlarında Kinde kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayrakların çıkmasıdır. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 67)

Nuaym bin Hammad'ın Ka'b -radiyallahu anh-den rivayet ettiği bir Hadis-i şerif'lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Mehdi'nin çıkış alâmetlerinden bir tanesi de batıdan, başlarında Kinde Kabilesi'nden ayağı sakat bir adamın bulunduğu Bayraklıların çıkmasıdır." (Suyûtî, Kitabu'l-Arfi'l-Verdi fî Ahbâri'l-Mehdi; Cârullah, no: 1494, s. 99. Bl. 7, Hadis no: 13)

Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar Sonra fitneler "alaca karga" Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder.

Kinde soyundan topal bir adamın Mısır'ın üzerine galip gelmesi.

Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur.

"Mehdi'nin çıkış alâmetlerinden bir tanesi de batıdan, başlarında Kinde Kabilesi'nden ayağı sakat bir adamın bulunduğu Bayraklıların çıkmasıdır."

Dikkat edecek olursak hadislerde Mısır ve Kinde Kabilesi'nden bir adam vurgusu yapılmakta ve bu adamın Mehdi'nin çıkış alametlerinden bir tanesi olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki Hadis-i Şerif'i de inceleyelim.

7.9 --- Keza (N.b. Hammad) Ebu Kubeyl'den tahric etti. O şöyle dedi: Afrika'da bir emir on iki yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülür. Ve orasını adaletle dolduran esmer bir adam başa geçer ve sonra Mehdi çıktığında O'na biat ederek O'nun lehinde savaşır. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 68)

Hadis'e dikkat edersek; Emir 12 yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülecek ve orasını adaletle dolduracak olan esmer bir adam başa geçecek. Eğer bu Hadis'i şu şekilde yorumlarsak:

Görülecek olan bu fitnenin bir savaşa sebep olacağını ve bu savaşı da esmer adamın kazanacağını varsayarsak; bu durumda Emir mağlup olup gider, esmer adam galip gelip başa geçer. Ve bu esmer adam Afrika'daki o ülkeyi adaletle doldurur. Yukarıdaki hadislerde

de Kinde soyundan topal bir adamın Mısır'ın üzerine galip geleceğinden, Mısır'daki Kureyşli çökük burunlu adamın ise mağlup olacağından yani bir savaştan bahsedilmektedir. Mısır'ın da Afrika'da yer alan bir ülke olduğunu düşünürsek, bu Hadis-i Şerif'te geçen Afrika'daki bir Emir'in 12 yıl hüküm süreceği ülkenin Mısır, esmer adamın da Kindeli topal adam olabileceğini varsayabiliriz.

Bu bağlamda Hadis-i Şerifleri şu şekilde birleştirdiğimizde büyük resmi daha iyi görebiliriz:

Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah'a sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler "alaca karga" Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder.

Mısır'da Kureyş'ten bir emir on iki yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülür. Kinde soyundan esmer topal bir adam, batı tarafından çıkıp zafer bayrakları ile Mısır'ın üzerine galip gelir. Ve orasını adaletle doldurur sonra Mehdi çıktığında O'na biat ederek O'nun lehinde savaşır. Kureyşli çökük burunlu olan Emir ise Kinde soyundan topal bir adama mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Onları alıp İskenderiye'ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur. Sonra "alaca karga" Mısır'da zuhur eder.

SORU: Alaca karga ile kastedilen nedir?

CEVAP: Bir rivayete göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

"Mümin / imanlı bir kadının durumu, siyah kargalar arasında bulunan ve ne ikincisi ne de benzeri olmayan bir alaca karga gibidir." (Macmau'z-zevaid, 4/274)

Buraya kadar özetleyecek olursak:

Tabloya göre sorulması gereken 3 soru vardır

Tabloya göre sorulması gereken 3 soru vardır.

1. Beytü'l-Makdis ne zaman imar edilecek?

2. Mısır'da 12 yıl hüküm sürecek olan Emir ne zaman hükümdar olacak?

3. 4. Sulh ne zaman yapılacak?

Bu sorulara doğru cevaplar verebilirsek oluşturduğumuz tablodaki bütün olayların tarihlerini bulabiliriz. Bu soruların cevaplarına geçmeden önce şu soruyu sormamız gerekir.

7.13 --- Keza (N.b. Hammad) Kaab'dan tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi de Batı'dan başlarında Kinde kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayrakların çıkmasıdır. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler | Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri s. 67)

Bu Hadis-i Şerif'te geçen Kinde Kabilesi'nden olan topal adam kimdir ve bu adamın başında bulanacağı bayraklılar kimlerdir?

Bu sorunun cevabı aslında başka bir sorunun cevabında gizlidir. Sorunun sahibi Hakîm et-Tirmizî'dir. Sorusu ise aşağıdaki gibidir:

"Nübüvvetin hatemi olduğu gibi velâyetinde hatemi var mıdır?"

Link to post
Sitelerde Paylaş
20 saat önce, Harut_Marut yazdı:

 teknolojiyi kullanan bu varlığa emin olun en başta ateistler inanacak.

 

:lol: Eee, teknolojiden hiç anlamayan geri cahil allahınızdan iyiymiş bu deccal! İnansak mı ki gerçekten? :D

 

Hele bir çıksın da düşünelim! :0_80cbc_37a71a73_L: Dabbe de çıkacak mı dabbe? Şöööyle toprakları silkeleyerekten hönkürt diye boynunu sallayıp toprakları dökerekten? Çıkacak mı he? Buna peki inanacak mıyık? :lol:

 

Lan gülmekten öldürür bu Müslümlerin bu saçma sapan zırva masalları yahu! Bunlar herhalde düşündü taşındı "bu ateistlerin hakkından nasıl gelebiliriz, hah buldum, bunları gülmekten öldürelim!"!!!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kısa bir bilgi vereyim video daki  konuşmada geçen mosiah yani Yahudilerin bekledikleri Mesih tir o deccal değildir. Mesih ahit  sandığını bulacak kişidir lakin hadis te  ahit sandığını mehdi nin bulacağı söylenir bu durumda Yahudiler mehdi yi beklemektedir başka bir hadis ile şöyle açıklayabilirim ishak oğullarından 70bin kişi İstanbul u fethedeçektir ishak oğulları Yahudiler olduğuna göre mehdi ahit sandığını İstanbul u fethetmeden önce bulacaktır

Deccal e gelirsek o bir insandır teknoloji ile işi yoktur tanrısal güçleri olduğunu düşünün başka türlü Tanrı olduğu iddia si na kim inanır? 

Sanırım haklısınız kimsenin pek ilgisini çekmiyor o halde zamanı gelince tekrar konuşalım 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, hermes21092018 said:

Kısa bir bilgi vereyim video daki  konuşmada geçen mosiah yani Yahudilerin bekledikleri Mesih tir o deccal değildir. Mesih ahit  sandığını bulacak kişidir lakin hadis te  ahit sandığını mehdi nin bulacağı söylenir bu durumda Yahudiler mehdi yi beklemektedir başka bir hadis ile şöyle açıklayabilirim ishak oğullarından 70bin kişi İstanbul u fethedeçektir ishak oğulları Yahudiler olduğuna göre mehdi ahit sandığını İstanbul u fethetmeden önce bulacaktır

Deccal e gelirsek o bir insandır teknoloji ile işi yoktur tanrısal güçleri olduğunu düşünün başka türlü Tanrı olduğu iddia si na kim inanır? 

Sanırım haklısınız kimsenin pek ilgisini çekmiyor o halde zamanı gelince tekrar konuşalım 

 

 

 

Nasıl koca bir kıçınız varsa, uydur uydur biteremediniz oradan böyle martavalları.

Link to post
Sitelerde Paylaş

O öyle olmayacak efenim, durun ben anlatayım. Şimdi bu Deccal bütün dünyayı kafir yaptı ya. Mehdi kılıcını çekip atmosfere giriş yapacak. Fakat giriş açısını o öfke ile unuttuğu için direk dalıp kıçı hava sürtünmesinden tutuşacak. Yere indiğinde yandım anaaaam diye kılıcını atıp kıçını tutarak koşmaya başlayınca allah hemen İsa'yı yardıma gönderecek. İsa inip bir bakraç su döküp mehdinin kıçını söndürecek. Mehdi kılıcını tekrar alıp yere vurunca yerden dabbe çıkacak. Dabbe direk o sırada mehdinin kıçının tutuşmasına gülen deccala dalacak. Deccal son teknoloji lazerini dabbenin gözüne tutunca dabbe ama bu kalleşlik, lazer icat olmuş mertlik bozulmuş diye küsüp yere geri girecek.

 

Şaşıran mehdi "ama allah böyle söylemediydi isa kardeşim, ne bot yiyecez şimdi?" deyince isa da şaşkın "valla ne bileyim kanka dur allaha bi dua edeyim" diyecek. Allah çok sinirlenip "ulan bi deccalın hakkından ikiniz gelemediniz salaklar, size güvenmekle hata ettim" diyecek. Yardım ve destek için cebraili gönderecek. Fakat deccal daha o yere inerken lazeri tutup kanatlarını yakınca Cebrail güm diye yere yapışacak. Mehdi yine öfkelenip deccala saldıracak. Deccal lazeri ona tutacak ama kılıcı lazeri yansıtacak.

 

Deccal tamam kanka anlaşalım diyecek. Cebrail yanık kanatlarımla artık ben uçamam ben de sizinle kanka olacam diyecek. Mehdi, isa, deccal ve Cebrail bir komite oluşturup dünyayı paylaşacaklar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç salak inmiş, pire berber olmuş, deve tellal, salaklar dünyaya baş olmuş. Deccal ne yapsın, o da vaziyeti idare etmiş işte...

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Desert Wind yazdı:

Hristiyan Armegeddon senaryoları daha güzel

 

Evet filmini de yaptılar, Yedinci İşaret. Jurgen Prochnow İsa'yı oynuyor. Son insan çocuğunu ruhsuz olarak doğuracak kadını Demi Moore oynadı. İzlenebilir bir film ve heyecanlı. İncil'in kıyamet anlatımını çok iyi yansıtmışlar. Demi abla müthiş oynuyor. Bu kadar yetenekli bir oyuncu azdır. Kadının giremediği bir kılık yok, her rolün kadını. Masumu da oynayabiliyor, kötüyü de... Ben böyle oyuncu görmedim. Oynayamadığı bir karakter yok!

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 weeks later...

Teknolojiyi tek bir kişi veya belli bir sayıda insan kullanmıyor ki zaten teknoloji üretilmiş bilgiye denir . Bilginin üretilmesi sonucu fiziki yada sanal teknolojiler ortaya çıkar zaten bizde teknoloji sayesinde şu an bu konuya cevap yazabildiğimize göre ? Sonun başlangıcı zaten olmuş ( yani iletişim çağı )

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 months later...

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...