Jump to content

Anadolu Türkleri - Türkler, Araplar ve Müslümanlık Üzerine


Recommended Posts

ANADOLU TÜRKLERİNİN (YÖRÜKLER-TÜRKMENLER) TARİHİ

 

 Ey Türk evladı eğer birisi Türk yerine Osmanlı olduğunu söylerse ve Türklerin Müslümanlaştırılmasını savunuyorsa o kişinin Türk olmadığı, yada Türk olduğunu bilmediği kesindir.Çoğunlukla bir TÜRK düşmanıdır.(Arap,Rus,İranlı,Ermeni vb)Uyanık ol..Bunun nedenini aşağıda Gizledikleri ve öğrenmene engel olmaya çalıştıkları gerçek TÜRK TARiHİ ni okuyunca anlayacaksın.

Anadolu Selçukluları tarafından Yalvaç, Borlu ve Eğirdir taraflarına yerleştirilmiş olan Türkmenler de 13. yüzyıl sonlarında, Yaşamlarını sürdükleri göller bölgesinde bağımsızlıklarını ilân etmişler.Hamidoğulları beyliğini kurmuşlardır. Önce Uluborlu’yu, daha sonra Eğirdir’i merkez yapmışlardır.

Kuruluştan hemen sonra ülkesinin sınırlarını güneye doğru genişleten Dündar Bey Beyliği'nin sınırlarını Germiyan ve Denizli’ye kadar genişletmiş ve Antalya’yı kardeşi Yunus Bey'in idaresine vermiştir. Bu suretleHamidoğulları Beyliği Eğirdir ve Antalya olmak üzere ikiye ayrılmıştır..

14. yüzyılda yaşamış olan İspanyol Fransisken rahibi seyahatnamesinde; Antalya’daki Teke Oğulları’na ait iki bayrak olduğunu ve birinin beyaz zemin üzerinde zikzaklı koyuca çizgiler taşıdığını, diğerinde ise Mühr-i Süleyman bulunduğunu beliritmektedir.

Türk imparatoru Timur Anadolu’da  Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altında yaşayan 72 milletten biri olan kendi soydaşları Türkler e kötü davranılması ve Bu davranışların aşırı  rahatsızlık verici boyutlara ulaşması üzerine önce Osmanlı imparatorluğunu uyarır.Fakat Anadolu’da  yaşamlarını sürdüren beyliklerden Ege bölgesi Türklerinin oluşturduğu Aydınoğulları beyliğinin Osmanlının Batı seferlerinde  kırdırmasıyla savaşabilecek nufusu oldukça azalmıştır.Osmanlının tekrar vergi ve asker talebine Beyliğimiz kendini koruyamaz hale geldi diye cevap verilmiştir.

Teke Yöresinde(Antalya,Burdur,Isparta,mersin,Göller bölgesi) bulunan Türkleri artan Osmanlı baskıları bezdirmişti.Ellerinde ne varsa Osmanlıya veriyorlardı.Bu da yetmezmiş gibi Osmanlının bitmez tükenmez seferlerinde imparatorlukta ki 72 Milletten  sadece Türkleri kullanmak istemesi sonucunda bu isteğe uymak istemeyen  Türk halkı Torosların içlerine çekilmek zorunda kalıyorlardı.

En Büyük Türk beyliklerinden olan Karaman oğlu  Mehmet beyi Osmanlının Bitmek tükenmek bilmeyen isteklerine karşı çıktığı için Bursa da hapsetmişlerdi.

Bu şartlar altında Osmanlıyı uyarmasının fayda etmediğini gören Türk imparatoru Timur Anadolu Türklerinin  yardımına koşarak Yıldırım Beyazıtı bozguna uğratır.

Timur Kütahya’ya geldiği sırada, Teke-eli’ni, Antalya ve Alâiye dâhil, Bursa’dan hapisten kurtardığıKaramanoğlu Mehmed Bey’e vermişti. Bu suretle Teke Oğullan Beyi Osman Çelebi elindeki Korkud-eli ve Osmanlı hakimiyetindeki Antalya hariç, bu bölgede Karaman hâkimiyeti başlamıştır (1402-1415)

Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazid’in 1402’de Türk imparatoru Timur’a karşı yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmesi üzerine Osman Çelebi Bey, Antalya hariç olmak üzere eski beyliğine yeniden sahip olarak İstanos (Korkud-eli)’u kendisine merkez yapmıştır.

 

Bütün bu bilgiler ışığında, konuşulan bir kavram üzerinde durmak gerekir.

Bu kavram “YÖRÜK” veya“Yörüklük”tür. Yörük, Türkmen demektir.

Yörük, büyük ölçüde, XVII. yüzyıla kadar yerleşik hayata geçmeyerek yaşamına göçebe olarak devam eden Türkmen topluluklarına verilen isimdir. Üstelik de bu kavram, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

 

Yörük denilen bu göçebe toplulukların yerleşik hayata geçirilmesi, Osmanlı için önemli bir problem olmuş ve çok uzun zaman almıştır. Osmanlı’nın bu konuda tam olarak başarılı olduğunu söylemek güçtür. Günümüzde bazı toplulukların bu isimle anılmasının altında bu gerçek yatar

 

Osmanlı’nın, Teke Sancağı Türkmenleri’ne pek de iyi yaklaşmadığını söyleyebiliriz. Arşivlerde  kayıtlarda kullanılan ifadeleri görünce şaşırmamak elde değildir. Gerçi araştırmalar ilerledikçe bu yorumların bazı altyapısal nedenlere dayandığı görülür.

 

 

 

Enderun’da yetişen Osmanlı aydınları, bütün kötülüklerin sorumluluğunu Anadolu halkında arama eğilimindedirler. Bu nedenle, “Türk” sözcüğünün

anlamı giderek farklılaşmış ve küçültücü bir ifade olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

Burada, kul sistemi dediğimiz anlayışın biricik kaynağının temsilcisi Enderun’un, yani Saray Okulu’nun etkisi büyüktür. Bu kurumun ortaya çıkmasının ardından,  hükümdarların kölelerden kurdukları kişisel askeri düzenleri gelişerek,Osmanlı’nın birleştirici orta gücüne dönüşecektir. Artık, Osmanlı Devleti’nin en önemli gücü, akıncılar değil Kapıkulları’dır.

 

 

Bu sürecin doğal bir sonucu olarak, Enderun’dan yetişen ve Türk soyundan olmayan Osmanlı aydınları ve komutanları, özellikle Anadolu Türklerini  buldukları her fırsatta kötülemeye başlayacaklardır.

 

Öyleki, bazı aydınlar, Saray ve hükümetin önünde, rakip gördükleri Türkleri gözden düşürmek için bütün kötülüklerin sorumluluğunu onlara yüklemeye başlayacaklardır.

 

İşte bu andan itibaren, Osmanlı toplum ve devlet düzeninde, “Türk” kelimesinin anlamı da yavaş yavaş değişmeye veya yeni bir anlam daha kazanmaya başlayacaktır.

TÜRK kelimesi ve Türklük ikinci plana itilmeye başlanır.

 

Yönetici zümre, kendini dinsel terimlerle ifade etmeye çalıştığı için, Osmanlı’da“Türk” terimi giderek küçültücü bir anlam taşımaya başlar. Bu nedenle, bu dönemden itibaren kaleme alınan vakayinamelerde,

Türklüğü küçültücü “cahil Türk”, “kaba Türk”, “idraksiz Türk” gibi ifadeler yer almaya başlayacaktır.

 

Hatta bu konuda biraz daha ilerigidilerek, Türkler veya Türklük hakkında “kötü fiili Türkmen”, “kötü niyetli Türkmen”, “etrâk-i bî-idrak”, “hilekâr Türkmen” gibi tanımlamaların da kullanıldığı görülür. Bunların içinden “etrâk-i bî-idrak”sıfatı çok meşhurdur.

 

Osmanlı yönetiminin birinci derecede yöneticisi konumunda olan padişahların kökenlerine bir kez göz atalım. böylece, 3. padişah olan 1. murat'tan başlayarak padişah analarının kökeni öğrenilecek, Türk ulusunun kanı ve canı üzerine kurulan saltanata karşın, Türke düşman oluş nedeni daha iyi anlaşılacak, "ECDAT" özlemi çekenlerin "ECDATLARI" daha iyi tanınmış olunacaktır.

 

Osmanlı Türklerin yaşadığı bölgelere hiçbir yatırım yapmamıştır.çevrenize bakın bakalım Osmanlıdan kalan ne vardır.Türlerin yaşadığı bölgelere Yapılan  osmanlı eseri yoktur.

Konyada ,Ispartada,Burdurda,Antalyada ve diğer bir çok ilde tarihi eser olarak ne var ne yok Roma ile roma öncesi ve selçukludan kalmadır.

 

 

Sarayda küçücük bir zümre Anadolu’nun kanıyla beslenerek şaşalı bir yaşam sürerken.

O kanları akıtan Türklerin torunları,Bugün  Osmanlı sarayında yaşayan kişileri Türk halkıymış gibi sanarak Osmanlının muhteşemliğinden sözederler.

Osmanlıda Muhteşem saray sofraları,

Muhteşem Osmanlı saray yemekleri ve giysileri vardır.

Vardır da be adam senin deden o Osmanlı sarayını uzaktan bile görebildi mi sanırsın?

Yine o torunlar zannederlerki Osmanlı sofrası denilince o sofra  halkın Osmanlı sofrası..

Benim Türk köylümün sofrası öylemiydi sanırsın. Benim köylüm Osmanlıya varını yoğunu vermekten yüzyıllar boyu bulgur çorbası ve pilavından başka bir şey yememiştir.

 

Osmanlının henüz kuruluş dönemi olan 1466 yılında yapılan bir derlemede, "TÜRK İTİ ŞEHRE GELİNCE FARİSİCE ÜRER" denilmektedir.

Osmanlı şairlerinden baki'nin, "MUHTEŞEM SÜLEYMAN" olarak bilinen padişaha sunduğu bir şiirinin türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:

HER TAÇ YOKSULLUK VE YOKLUK EHLİNE BAŞ TACI OLAMAZ.

EY HOCA TÜRK TOPLUMUNDAN OLANIN BAŞI KABADIR.

TÜRK SULTAN OLMA YETENEĞİNDEN YOKSUNDUR.

 

Yine bir osmanlı şairi olan nef'i ise; "TANRI TÜRKE İRFAN ÇEŞMESİNİ YASAKLAMIŞTIR" demiştir.

 

Divan-ı hümayun yazmanlarından hafız hamdi çelebi 1499 yılında yazdığı şiirinde,

"BABAN DA OLSA TÜRKÜ ÖLDÜR" nakaratını kullanmakta, üstelik bu sözün islam peygamberi HZ.MUHAMMED'e ait olduğunu vurgulamaktadır.

 

“Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır.”
Muhammed

(Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/62-65, hadis no:2912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu’l-Melahim/9 Babun fi Kıtali’t Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu’l-Cihad/ Babu Gazveti’t-Türk)

“Şu da kıyamet alametlerinden: Kıldan (keçe) ayakkabı giyen bir toplumla vuruşup öldüreşeceksiniz. Geniş yüzlü, yüzleri kalkan gibi, üst üste derili toplulukla vuruşmanız-öldürüşmeniz kıyamet alametlerindendir. Siz (müslümanlar), küçük gözlü, kızıl yüzlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olanTürklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmaz.“( Bkz. Buhari, e’s-Sahih, kitabu’l-Cihad/95; Müslüm, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/66, hadis no: 2912; İbn Mace, h.no: 4097-4098).

- “Sizinle(siz müslümanlarla), küçük (çekik) gözlü toplum, Türkler savaşacaktır. Siz onları, üç kez önünüze katıp süreceksiniz. Sonunda Arap Yarımadası’nda karşılaşacaksınız. Birincide, onlardan kaçan kurtulur. İkincide kimi kurtulur, kimi yok edilir.
Üçüncüdeyse onların tümü kırılacaktır.”(Ebu Davud, sünen, hadis no: 4305.)

Muhammed’in, bugün kendisine “Peygamberimiz, efendimiz” diyen Türklere bakışı tutumu budur işte.

 

 

Şiirin sadece bir kıtasını yineleyelim:

 

SAKIN TÜRKÜ İNSAN SANMA.

BİR AN BİLE OLSA TÜRKLE BİRLİKTE OLMA.

OLUR ZEHİR TÜRK ELİNE ŞEKER ALSA.

TÜRKÜN BAŞINI KESERKEN GAM ALMA.

ÖLDÜR TÜRKÜ BABAN DA OLSA.

 

Osmanlı tarihinde çok saygın bir konumu olan fatih bile, otlukbeli savaşından dönerken, elinde bıçak olan birisine ne yaptığını sorduğunda; öldürülen türkmenlerin kulaklarını keserek küpelerini topladığını öğrenmiş ve "DEVAM ET" demiştir.

 

Hırvat kökenli, sadrazam kuyucu murat döneminde (1606-1611), 155.000 TÜRK doğranmış ya da diri diri kuyulara doldurulmuşlardır. aman dileyen insanlara kuyucu'nun yanıtı "VURUN ŞU PİS TÜRKÜN BAŞINI" olmuştur.

 

CELLATLARIN BİLE ÖLDÜRMEYE KIYAMADIĞI ÇOCUĞU ATINDAN İNEREK ÖLDÜREN KUYUCU MURAT…..OSMANLI NIN YETKİLİSİ…….

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK İSE ANADOLUNUN EVLADI TÜRK DÜR..

 (olayı ayrıntıları ile osmanlı tarihçisi naima'dan öğrenmek olasıdır.)

 

Yavuz sultan selim'in, halifeliği zorla da olsa aldıktan sonra, yönetim ile Türk ulusu arasındaki anlayış ve ideoloji ayrılığı açık şekilde çelişmiştir.

Yönetime dayalı şeriatçı anlayış üst yönetime egemen olur iken, Anadolu'da YÖRÜKLER sayesinde türk dili kendini koruma olanağı bulmuştur.

Yönetimin anadolu'yu dil unsuru aracılığıyla araplaştırmasına ve acemleştirmesine karşı olan Türkler yok edilmek istenmiştir. Bu nedenle anadolu'da öldürülen Türk sayısı, yavuz sultan selim zamanında 40.000 kadardır.

 

Osmanlı tarihçisi naima aynı bilinç içinde şöyle yazmaktadır:

“TÜRKÜN ÇÖZÜLÜP GİTMESİ YAMANDIR,

CEMİ-Ü İLTİYAMINA DERMAN YOK”

Yani, Türk ulusu ve unsuru öylesine eriyip çözülecektir ki, bir daha birleşmesinin ve bütünleşmesinin ilacı ve dermanı olmayacaktır.

osmanlı tarihçisi naima "tarihi"nde türkler için; NADAN (kaba) TÜRK, İDRAKSİZ TÜRK, HİLEKAR TÜRK ifadelerini kullanmaktadır.

 

Aslında Türkler hakkındaki kötü yargılar selçuklulardan beri yaygındır.

 

örneğin,

selçuklu yazar aksaraylı kerimeddin mahmud, şunları yazmıştır:

"hunhar türkler, köpek ve kurt gibidirler, ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler, fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar."

 

Osmanlı düşüncesinde, "KAVMİ NECİP" olarak görülen ARAPLAR karşısında Türk ulusu aşağılanmıştır.

1912 yılında sebilürreşt dergisinde çıkan bir yazıda; "TÜRK" deyiminin kullanılması, DİNSİZLİK,KAFİRLİK sayılıyordu. "TÜRK ORDUSU", "TÜRK ÜLKESİ" deyimlerinin osmanlı halkı üzerinde rahatsızlık yarattığı biliniyordu.

 

1913 tarihli "mecmuai ebuzziya" dergisinin 94. sayısında;

 

“BİZİM TÜRKLÜĞÜMÜZ SEMBOLİZMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR.BİZ TÜRKLER MÜSLÜMANLIK İÇİNDE ERİMİŞİZDİR.TÜRK FALAN DEĞİLİZ SADECE MÜSLÜMANIZ.TÜRKİSTANI ZAPTEDEN ARAPLARDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLİZ”

demekle, kendisini ve anadolu'da yaşayan bütün insanların kimliğini inkâr ediyordu.

 

Üniversite profesörlüğü de yapmış olan Ahmet Naim, 1913 yılında yazdığı "islam'da davai kavmiye" adlı kitabında, Türke karşı savaş açmış ve "TÜRKÜN GEÇMİŞİNİ BİLMESİNE VE LÜZÜM VE İHTİYAÇ YOK... GEREKLİ OLAN ŞERİATI ÖĞRENMEKTİR," demiştir.

 

1919-1920 yıllarında şeyhülislamlık görevine getirilmiş ve padişahla birlikte ülkeden kaçmak zorunda kalmış olan Mustafa sabri efendi ise, TÜRKE TÜRKLÜK BENLİĞİNİ VERMEK İSTEYENLERE "SOYSUZLAR" yakıştırmasında bulunmuştur.

 

Bu tutum ve koşullar içerisinde "TÜRK" kimliği, yönetimin merkezi olan istanbul'dan uzak, savaştan savaşa asker toplamak için anımsanan, anadolu köylerinde kapalı bir kültür içinde dili ve töreleri ile yaşamıştır.

Osmanlı efendisine Türk' demek hakaret sayılmış",

"Türk" sözcüğü, anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur.

 

İstanbul alındıktan sonra, osmanlı yönetiminde, Devletin en yüksek yürütme organları Türke kapalı tutulmuş, Devlet adamlarının yetiştirildiği enderun okullarına türkler alınmamışlardır.

 

12. yüzyıl ortalarında Ahmet Yesevi'nin kurduğu; Türk geleneğini, dilini ve kültürünü şamanlık ile bütünleştiren (bektaşilik gibi) tarikatlar anadolu'da yayılmaya başladı.

 

-Bir taraftan Yesevi yanlısı ve Türk kimliğini taşıyan tarikatlar yayılırken,öte yandanda,

-Sünni İran kültürünü benimseyen nakşibendi tarikatı,

-Yeniliklere karşı koyma alışkanlığını güden zeyni tarikatları

-Fars diline önem verdiği için daha çok aydınlar  arasında yayılan Mevlevilik, yaygınlık gösteriyordu.

 

Bu tarikatlar içinde, Türk kökenli olanları, doğal olarak Arap kültürü görmüş olan medreselilerce aşağılanmaya çalışıldı.

Bu koşullar altında Türk halkı kendi yurdunda aşağılanmış oldu. "KABA TÜRK", "anlayışsız türkler", "PİS TÜRKLER" gibi önyargılar dönemin özelliklerinden oldu.

 

Osmanlı yönetiminde TÜRK’E yaklaşım o denli aşağılayıcıdır ki, o günlerden kalan aşağıdaki şiir bu yaklaşımı özetlemektedir:

 

"TÜRK DEĞİL Mİ, MERZİFON’UN EŞEĞİ,

EŞEK DEĞİL,KÖPEKTEN DE AŞAĞI."

 

Osmanlı'nın bu yaklaşımına TÜRK’ün verdiği yanıt, bir şiirin dizelerinde şu şekilde yer almıştır:

 

"ŞALVARI ŞALTAK OSMANLI

EĞERİ KALTAK OSMANLI

EKMEDE YOK BİÇMEDE YOK

YEMEDE ORTAK OSMANLI”

 

Yabancılar, Türkleri ;

"yaklaşık Yılına kadar Arapların esiri olan Türkler dağ insanı niteliğinde bir kavimdir"şeklinde yorumluyorlardı.

 

Milliyetçilik akımlarının  etkisi ile etnik kökenlilerin, osmanlı yönetiminden birer birer ayrılmaya başladığı 19. yüzyılın ilk yarısında hatta sonlarında bile, osmanlı yönetiminin Türke olan yaklaşımı değişmemişti. 1874 yılında "dünya tarihi" kitabının yazarı, askeri okullar bakanı süleyman paşa, "Osmanlı devletin adıdır, milletimizin adı Türktür" görüşünü savunmasına karşın, bu düşüncesini kendi kitabında bile kullanmaya cesaret edememişti.

Koçu bey, 4. murat'a sunduğu risalesinde (küçük kitap) Türkler hakkında şunları yazıyordu: "...mezhebi bilinmeyen şehir oğlanı, Türk, çingene, tatar, kurt, ecnebi, laz, yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, yol kesen, yankesici ve diğer çeşitli kimseler..."

"harem-i hümayuna kanuna aykırı olarak Türk ve yörük, çingene, yahudi, dinsiz, mezhepsiz, nice kallaş ve ayyaş şehir oğlanları girer oldu." bu sözler yazılıp Türk olduğu söylenen padişaha veriliyordu.

 

Abdülhamit'in Araplara ve islamiyete dayanan siyaseti, Türkü, Türkçüleri baş düşman olarak görmekteydi.

ABDÜLHAMİT ZAMANINDA “TÜRKÜM “DEMEK TÜRKTEN SÖZ ETMEK BÜYÜK SUÇTU

Devletin dayandığı kendi halkına bu denli yabancılaşmasından olsa gerek,

Osmanlı devletinde kamu ile ilgili belgelerde, Türkçe sözcüğe 1876 anayasasına değin rastlanmadı.

DİNi ile DİLİNİ de değiştiren bir ulusa Osmanlı devletinden başka yeryüzünde rastlanmamıştır.

 

 

Bilge kağan dediki,

 

TÜRK OĞUZ BEYLERİ İŞİTİN

ÜSTTE GÖK ÇÖKMEDİKÇE

ALTTA YER DENİZİ DELİNMEDİKÇE

İLİNİ VE TÖRENİ KİM BOZABİLİR

 

 

Müslümanlara yenildikten sonra önce isimlerimiz değişti,Türk isimleri yerine Arap isimleri almaya başlatıldık.1923 yılındaki Büyük Türk hamlemizle birlikte yeniden Anadolu Türkleri çocuklarına Türk isimleri vermeye başladılar.Fakat Osmanlı Türklük bilincimizde öyle yaralara yol açmıştı ki.Günümüzde bile bu yaşanan tarihsel olayların farkına varamamış Anadolu insanlarının birçoğunun çocuklarına Arap isimleri vermeye devam ettiklerini görmekteyiz.İsimlerimizi  29 ekim 1923 tarihinden itibaren geri almak için çabalıyoruz..

 

Yukarda anlattığımız olaylar sonucunda Bilge kağan yukarıda ki sözü söylesede Anadolu da ki Türklerin çoğunluğuna örf ,adet ve geleneklerini unutturmuşlardır. Osmanlı imparatorluğu Yörükleri Önce yerleşik hayata geçirmek için çabalamışdır.Yerleşik hayatta Türkleri Müslümanlaştırmak  kolay olacaktı.Bir kere Müslümanlaştırmakla millet bilincinden uzaklaştırılacak ve Dinin önemli olduğunu ve Müslüman toplumlarda Türk Kürt İranlı  vb diye bir şey olmayacağını insan için Müslüman olmanın yeteceğini anlattılar.Orta asya Türklerine Arapların uyguladığı sistemi Osmanlı Anadolu Yörüklerine uyguladı.Yerleşik hayatla birlikte Dağlarda göçebe hayatında cami görmemiş Yörükler camilere gitmeye zorlandı.

 

Yerleşik olmayan Türkler orta Asya da ki ataları gibi yaşam sürüyor ve yerleşik olmadıkları için de bir türlü Müslüman yapamıyorlardı.Türklerin Gelenek ve görenekleri değiştirilemiyordu.

Türklerin yaşam alışkanlıklarıyla Arap ve Müslümanların yaşamları Gelenek ve görenekleri çok faklıydı.Türklük kuzey kutbuysa Müslümanlık güney kutup tu.Bu elbise bu bedene göre değildi.

Türkler Gelenek ve görenekleri ve karekterleri bakımından Müslümanlığı yaşamayı kabul edecek en son ulus olabilirdi.

 

 

 

-TÜRK ler ile Müslümanlar arasındaki Farkları şöyle sıralarsak bunun nedeni daha iyi anlaşılabilir.

 

1-Türkler ilkçağlardan beri Demokrasiyle yönetilirler.Kadın ve erkek  yönetime tamamen katılır.Kurultaylar toplanır ve orada kararlar alınır.Obalarda ihtiyar heyetleri vardır. Tecrübeli ve bilgili yaşlılardan oluşur.Türkler tecrübeye yaşa önem verir.

Müslümanlarda ise yönetici, Peygamber,Halife yada bunların dışında Dini liderdir.Halkın yönetime katılma sına gerek yoktur.Çünkü Allah kuranda insanların ne yapması gerektiğini yazmıştır.Herşey kurana göre belirlenince demokrasiye ihtiyaç da yoktur.

2-Türklerde yiğitlik Mevkiye para pula göre değildir.Askerlik en büyük endeğerli özelliktir.Türkün,Yörüğün ata binişi, yürüyüşü, oyun oynaması, konuşması, oturması, kalkması hepsi bir yiğitlik sembolüdür.

Müslümanlarda ise yiğitlik maddi güce ve mevkiye göredir.Ne kadar İslam hakkında konuşuyorsan ve ne kadar iyi dini bildiğine inanılıyorsan mevkinde ona göre yükselir.Ne kadar varlıklıysan o kadar yiğit ve sözsahibisindir.

3-Türklükte Dürüstlük çok önemlidir.Türk yiğittir dürüsttür rakibinin zayıf anından yararlanmayı onuruna yediremez.Rakibinin ayağı kayıp düşe onu ayağa kaldırır.

Müslümanlarda güç Tuzak kurmak ve karşısındakinin açığından kurnazca yararlanmaktır. Kuran da Ali İmran suersinde  tuzak kuranların en iyi si Allah tır  yazmaktadır. Kuran da düşmanlarına tuzak kurulması emredilir.ve her türlü hile takdir görür.

4-Türkler özgürlüğe düşkündür.Osmanlılların Türkleri(Yörükleri) yerleştirilme çabalarına şu ünlü sözle karşı çıkmışlardır.Osmanlı sarayına söylenen bu söz çok ünlüdür.Dağlara çıkarız ama özgürlüğümüzü vermeyiz denmiştir.FERMAN PADİŞAHINSA DAĞLAR BİZİMDİR.Özellikle toroslara Osmanlı girememiş ve Türkün gelenek ve göreneklerini bozamamıştır.

Müslümanlarsa Ticeret i sevmeleri ve ibadetleri gereği yerleşiktirler.yer değiştirmeyi sevmezler. önemli görülür.mekkeden medineye giderek yerleşmek Müslümanlar için hala konuşulan bir şeydir.ibadet için cami ye ihtiyaç duyduklarından hep yerleşik olmuşlardır. Müslümanlarda kulluk  hakimdir.Birine iteat geleneği vardır.

5-Türklerde çocuklara isimler yeteneklerine göre verilirdi.Her ailenin bir lakabı vardır.Günümüzde alınan soyadlarda ailenin yapısal bir özelliğine göre alınmıştır.

Müslümanlarda isimler kuran dan alınır.önemli İslami şeyler ad olur.Ramazan ayı gibi.

6-Türkler yerleşik hayatı sevmediklerinden ve doğada yer değiştirdiklerinde ortamlara ayak uydurabilmek için değişken ve gelişken yani Devrimci bir ruha sahiptirler.Türkün  Her zaman  bir ülküsü vardır.

Müslümanlar ise sabittir durağandır.Tek uyulması gereken İslam ve kurandır.Kuran dışında bir yaşam düşünmek Allaha karşı gelmektir.

7-Türkler maddiyatcılığı red ederler o nedenle 19 cı yüzyıla kadar yerleşik olmamayı başarmışlardır.ev-bark, bağ-bahçe Mal edinmek önemli olmamış asırlarca mülkiyetsiz yaşamışlardır.Çadırı ve dağları ona yeter.

Müslümanlarda ise Mülkiyet mal edinme önemlidir.kuranda bile ilk yer verilen sureler de konu miras ve mülk hukukudur.

8-Türkler doğada özgür yaşamayı severler ve tercih ederler.Türkün her şeyi doğadır.Göktanrıya ,yer tanrıya inanır.Sembolü hayvandır(kurt)Türk için At çok önemlidir.Türkün yaşamını şu üçlü özetler aslında AT,SİLAH,AİLE bu üçüne zarar gelmektense ölmeyi yeğler.

Müslümanlar ise doğayla bütünleşik değildirler.yaşadıkları çoğrafya nedeniyle doğa onlara çömert davranmamıştır.

 9-Türkler Sağlığı Doğada arar.her türlü bitki ilacıdır.Şifacıları şamanları vardır. Sevgiyi doğada bulur.Dini doğadan esinlenerek yaşarlar.Tanrısı doğadandır.Yer tanrısı Gök tanrısı ,bereket tanrısı gibi.Falcıları vardır.Geleceği önceden gören bilge şamanları vardır.

Müslümanlarda ise Doğayla ilgili inanış ve sağlık ve şifa arama günah sayılmıştır.herşey Allahtan geldiği için hastalığa çare aramazlar.insanın hasta olmasını Allah istediği için tedavi etmek Allah ve kurana karşı gelmek olarak görülmektedir.Fal ve Gelecek bilgisi günahtır.Herşeyi Allah bilir.fala baktırmak ve geleceği söylemek Allahın işine müdaheledir.

10-Türkler özellikle Büyüklerin ve atalarının resimlerini duvara asarlar ve sembolleri evlerinin süsleri yaparlar.Çocuklarına Ahşap oyuncaklar,bez bebekler yaparlar.keçelerinde tarihleriyle ilgili olayları anlatan şekiller ve resimler vardır.Teke boynuzu keçenin en çok kullanılan desenidir.

Müslümanlarda ise resim,fotoğraf ve semboller günahtır.İnsan figurü yapmak.oyuncak bebek büyük günahtır.

11-Türklerde Müzik önemlidir ve düğünlerde müzikle eğlenilir. Halk oyunları,danslar vardır..

Müslümanlarda müzik günahtır.eğlence günahtır. kadınla erkek asla bir arada oturamadığı için kadınla erkek bir arada eğlenemez.halk oyunları oynayamaz.

12-Türklerin hayatlarında içki önemli yer tutar Kımız ve rakı geleneksel içkileridir.Kutlamalarda eğlencelerde içkiler içilir..

Müslümanlarda içki içmek günah olduğu için eğlence ve kutlama yapılmaz...

 

13-TÜRKLERDE KADIN… Türklerde kadınlar yönetimde söz sahibidir Anaerkil bir aile yapısı vardır.Ailede erkeklerden çok ana ve kadının sözü geçer.Kadın ailenin temel direğidir.En büyük ana izin vermezse Türk ordusu savaşa bile gidemezdi…Türklerde ilk çağlardan buyana kadın anlayışı tüm dünyadan farklıdır.Türklerin kadınlarının ilk çağlardan beri sahip olduğu haklara Tüm dünyadaki diğer ulusların kadınları ancak 1900 lü yıllardan sonra sahip olabilmişlerdir.Türkler de kadınlar ve erkekler birlikte yemek yerler.Birarada oturur sohbet ederler,Bir arada eğlenir, oyun oynarlar. Birlikte düşmanlarına karşı savaşırlar..En son kurtuluş savaşında bu yaşanmıştır. Kadın eştir,bacıdır,anadır,abladır,haladır, teyzedir.Türklerde kadınlara cinsel meta olarak bakılmaz. Erkek kadın ayrımı Türklerde yoktur ve tarih boyunca hiç olmamıştır.

 

MÜSLÜMANLARDA KADIN…Müslümanlarda ise Ataerkil bir yapı vardır. Ailenin tek hakimi erkektir.Erkek ne derse o olur.Anaların ismi sadece erkekleri cennete göndermede geçer.(cennet anaların ayakları altındadır) Cennete gitmek için anaya saygı göstermeleri söylenir.Anadan faydalanma vardır.Bir Müslüman erkeğin yanında kadın yürümeyip arkadan gelme izni olduğu için.Ana da erkeğin yanında yürüyemiyor. Müslümanlarda  haremlik selamlık vardır.Erkekler ve kadınlar aynı yerde bulunamaz. Kadın tamamen örtünür ve erkeğin yanında yürüyemez.Diğer erkeklerin görmesi yasaktır.(kadın sadece cinsel öğe olarak görüldüğünden erkeğin nefsini uyandırabilir. kadının başka bir özelliği yoktur)Savaşta kocası öldüğünde bir yeteneği ve çalışma izni olmadığından kocasının arkadaşları tarafından nikahlarına alınırlar.İslamda Nikaha almadan yardım yapma geleneği yoktur.Hz Muhammed zamanında peygamber ölen arkadaşlarının eşlerini nikahına almıştır.kadınları nikaha almadan yardım etmeme geleneği sünnettir.İslamda bir kadının dul olması felakettir.Dul kadına izin verilmez.hemen biriyle nikahlanması istenir.

 İslamda iki kadının şahitliğinin bir erkeğe denk sayılması(bakara-282)

Hatta bu şahitliği yapacak akıldan yoksun olduğunun söylenmesi(bakara-282)

Miras ta erkeğin yarısı kadar pay sahibi olması(nisa-11)

Erkekler tarafın dan şiddet uygulanması dövülmesi emri(nisa-34)

Kocasını birden fazla kadınla paylaşmak onursuzluğuna zorlanması(nisa-3)

NİSA SURESİ -15.ayeti..Bir erkeğin karısını zina yaptı diye suçlaması için 4 kişi bunu görmüş olmalı.

BAKARA SURESİ 229-230. ayet: iki kez bosandigin karın ile 3üncü kez evlenmek istiyorsan, karın önce baska birisi ile evlenmeli ve gerdege girmeli.

Müslümanlarda Kadın erkek eşit değildir.kuran da mirasta kadın erkeğin yarısı kadar pay alır ve iki kadının şahitliği bir erkeğe eşittir.Müslümanlarda kızlarla evlenmenin alt yaşı sınırı yoktur.Müslümanlarda Muhammed Ebu bekirin kızı ayşeyle 6 yaşında..Hz.ömer hz.alinin kızı ümmü gülsümle 6 yaşında evlenmiştir.ve Müslümanlar küçük kızlarla evlenme nedenlerini Muhammed ve ömere göre belirlediklerini savunurlar.sünneti yerine getirdiklerini söylerler.

 

Gördüğünüz gibi Dünyanın iki farklı kutubu birbirinin tam zıddı iki yaşam şekli nasıl olurda aynı yerde buluşabilirdi..tabiki de olmadı..özellikle Türk kadını hiçbir zaman Müslümanlaştırmayı benimsemedi.Türk erkeğide karısını Kızını anasını bacısını Müslümanların istediği kalıplara sokmadı..

Günümüzde en müslüman’ım diyen Türkten çok araba benzeyen bazı Anadolu insanları bile mirasta kızına oğlunun yarısı kadar pay vermez..kurana uymaz ama yinede bunu yapmaz.

 

Bu gibi şeyler Yörük ve Türk insanına göre şeyler değildi.O nedenle Türkler Arapların kadın konusundaki uygulamalarını hiç hazmedemedi ve uygulamadılar.

 

Osmanlı imparatorluğu Yörükler dışında yerleşik bölgelerde yaşayan Türkleri kontrol altında tutabildiği için maalesef yerleşik Türklere Türklüklerini unutturmada  başarılı olmuştur. Anadolu nun çoğu Türklerini Araplaştırmışlardır.

 

Ancak,Teke bölgesi Yörükleri coğrafi ortam nedeniyle ve yukarda açıkladığımız sebeplerle Osmanlıdan uzak durmayı başarmış ve Bozulmadan kalan birkaç bölgeden biri olmuştur..

 

Zaten.Toros dağları,Antalya Korkuteli,Alanya ,Göller bölgesi,Isparta ,Eğirdir,Adana, Mersin,Yalvaç,Burdurlular Türkiyenin Diğer bölgelerindeki insanlara göre çok farklıdırlar.

 

O kadar Yakın olmasına rağmen Şarkikaraağaç ile Konya   Kuzey kutbu ile Güney kutbu kadar birbirlerinden farklıdır. Hiçbir görenekleri benzemez. Konya bölgesi Buram buram Arap kokarken..Beyşehir,şarkikaraağaç Buram buram Yörük kokar ,Türk kokar..

 

Osmanlıda Ticaret yapmamıza izin yoktu.Herhangi bir hakkımız da yoktu.Yıllarca Osmanlı sarayına para lazım olup başka ülkelerle savaşıp yağma yapılması gerektiğinde Türk bölgelerinden asker toplanır ve sistem yapısına göre gidecekler zaten bellidir. Savaşa ve seferlere katılarak ölürüz. Osmanlının Türklere hakim olduğu yüzyıllar boyunca Türk çocukları  babalarını göremeden ve tanımadan büyümüşlerdir.

 

Osmanlı Türklerin yaşadığı bölgelere hiçbir yatırım yapmamıştır.İyi bakın sorun soruşturun Anadolunun  yani Türklerin yaşadığı yerlerde bir Osmanlı çivisi varmıdır.Osmanlı Türklere 600 yıl boyunca ne vermiştir.

 

Atatürk bir gün mersine gider

-Şu güzel bina kimin diye sorar?

Salomon efendinin derler,

-Diğer güzel bina kimin der,

Agop un, marya hanımın filan derler

-Atatürkde onlar bu güzel binaları yaparken siz ne yaptınız der,

bunun üzerine yaşlı bir adam

-Bizde cepheden cepheye koştuk paşam der.

Atatürk ömrümde bir tek bu yaşlı adama cevap veremedim der.

 

Osmanlı zamanında tüm Türkler Fakirken, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler,Yunanlılar, Araplar zengindir.

Milyonlarca Türk, Arap cephelerinde, Kafkas cephelerinde,Viyana kapılarında kırdırılmıştır.

Neden Rumlar, Ermeniler askere alınmadı da Türkler ta Libya çöllerinde aç perişan ölüme gönderildiler.

Neden tüm tüccarlar ve zenginler rum-ermeni-yahudi kökenliydi,

Türkler Osmanlının dediği gibi eşekmiydi?

Yada o kadar mı kafasızdı ki ticaret yapması bile yasaktı.

Savaşmaktan Askerlikten Türk köylerinde  erkek kalmamaktaydı. Ermeni Rum Arap Bulgar köyleri erkelerini askere almamışlar, ağzına kadar erkek dolu bu köylerde bizim erkeksiz köylerimizi basıp, kadınlarımıza  kızlarımıza tecavüz etmişlerdir,

 

Bu nedenlerle  isyan etti Köroğlumuz osmanlının bolu beyine..

Onun için Nasrettin hocanın Osmanlıya tek kelamı yoktur.

Konuşmaları ,şakaları Türk imparatoru Timur’ladır.

 

Osmanlı imparatorluğu Askerlerini Türklerden toplaması nedeniyle Türklerin yaşadığı Doğuyla yaptığı hiçbir savaşı kazanamamıştır.Hep yenilmiştir.İran da takılıp kalmış doğuya geçememiştir.Çünkü ordudaki askerler kendi soydaşlarıyla gerektiği gibi savaşmamıştır.

 

Yakaladığı askerlik yapabilecekler dışındaki Türkleri Kıbrısa yerleştirmiş.Bulgaristana yerleştirmiş.Girite,yunanistana,yugoslavyaya yerleştirerek dört bir yana dağıtmaya çalışmış.Bizim yaşadığımız yerlerede Arapları ve Kürtleri yerleştirmiştir.Bu yerlerden gelmiş insanlarla konuşursanız.çoğu konyadan ve toroslardan yunanistana kıbrısa ve girite yerleştirilmiş olduklarını bilirler.

 

Türk imparatoru Timurun Osmanlıyı yenip 30 yıl Anadolu medeniyetlerinin  beylikler dönemini yaşadığı günlerde Anadoluya gelip Osmanlıyı yenmesinin nedeni Osmanlı imparatorluğunun bünyesinde bulunan Türklere yaptığı zulümlerdir.Timur işgal falan yapmamış sonra tekrar Türk imparatorluğu topraklarına dönmüştür.

 

Üzüldüğüm ise;

-Bilgi sahibi olduğunu zanneden Tarihini bilmeyen cahil insanların bişey biliyormuş gibi kendisini Osmanlı zannedip..kendi yüce TÜRK ulusu yerine Osmanlıyı savunmasıdır.

-Türk gelenekleri yerine, Osmanlının geleneklerini savunup yaşatmaya çalışmalarınadır.

-Başka uluslar tarihler boyunca biz Türkleri iyi ahlak ve kültürümüzle  tanınırken,

Müslüman Araplar nedeniyle yozlaşmış Osmanlı ahlaksızlığını biz Türklerin ahlakı zannetmelerinedir.

-Dünyanın yeni yeni keşfetmeye ve anlamaya başladığı.Doğanın gücü ve bilimi beş bin yıl önce Örf Adet ve din olarak yaşayan tek millet olduğumuzu bilmemelerinedir.

-Arapların Din diye yutturduğu yukarda anlattığımız şeyin aslında siyasetten başka bir şey olmadığını anlayamamalarınadır.

 

Sarayda küçücük bir zümre Anadolu’nun kanıyla beslenerek şaşalı bir yaşam sürerken.

O kanları akıtan Türklerin bazı bilgisiz ve aklı kıt torunları, Osmanlı sarayında yaşayan kişileri ecdadı sanarak Osmanlının muhteşemliğinden sözederler.

 

Özgür düşüncenin olmadığı bir ortamda, kendi ulusal çıkarlarını savunma olanağından y1897 tarihinde, bir ingiliz gezgini şunları söylüyordu: "Türk adı nadiren kullanılır, onun iki yolda kullanıldığını işittim; ya bir ırkı ayırt eden deyim olarak, örneğin bir köyün 'türk' veya türkmen' olup olmadığını sorarsın, ya da bir hakaret deyimi olarak, örneğin ingilizce söyleyeceğin 'EŞEK KAFALI' anlamında, 'TÜRK KAFA' diye homurdanırsın."

 

Yabancıların Türk tarifi ise osmanlı'nın, Türke yaklaşımından farklı değildi.

Türkologlara göre Türkler;

-İnsanlar arasında anlayış bakımından sonuncudur. inançtan ötesini kavrayamazlar; anlamaya da çalışmazlar...

-İslam dininin Türkler üzerindeki etkisi iyi sonuç vermemiştir. Türkler, müslüman Asya'nın Avrupa'ya karşı savaşan askeri oldu.

-Müslümanlık, Türk dehasına ters düştü.

islam, bu "yarı çinliler"den "acımasız iranlılar" yarattı.

 

 

 

Türk aydınının durumuna gelince; çok az sayıda olsa da uyanma belirtileri başlamıştı.

Bunlar arasında en önemlisi Ziya Gökalp adını taşıyor.

 

 

 

“SORMA BANA OYMAĞIMI BOYUMU

BEŞ BİN YILDIR MİLLET OLARAK YAŞARIM

BANA OĞUZ KAYI OSMANLI DEME

TÜRKÜM

BU AD HER ÜNVANDAN ÜSTÜNDÜR”

diye haykırıyordu.

 

Bu aydınlar, yurt özlemi ile, ülkelerinden aldıkları yüz kızartıcı haberlerin ve kötü gelişmelerin ezikliği içindedirler. onlardan birisi, o günlerin koşullarını, şu duygusal satırlarla günümüze aktarmaktadır:

 

 

*********************************

"bir mayıs sonu ya da bir haziran başı idi. bağımsız fakat, bütün kalbiyle ittifak devletlerinin zaferini kutlayan bir avrupa şehrinde, başım eğik, gözlerim yaşlı dolaşıyorum. yüreğim bir derin uçurum, kafam bir cehennemdir. ...gün geçmiyor ki, bir mağazada bir lokantada Türk olduğum anlaşılınca acı bir alay edilme veya ağır bir hakaretle karşılaşmayayım. ...lakabımız 'MAKAK'tı. (bir çeşit şempanze maymun türü). ... gönül verdiğimiz genç kızlar türklüğümüzü sezince bizden iğrenip kaçıyordu.

 

İşte, o şehrin bu cehennem atmosferi içinde, bir gün yılgın ve çekingen dolaşırken, gözlerim, ansızın, bir gazete satıcısının sergisinde, bir sürü gazete adı ve başlıkları arasında, iri harflerle dizilmiş şu satırlara ilişiverdi:

 

 'bir Türk Generali itilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor.' titreyerek gazeteyi aldım. yürürken okuyorum;

 

'MUSTAFA KEMAL PAŞA isminde bir türk generali.' "

***************************************

İşte o Mustafa Kemal önce bölgesel sonra ulusal toplantılarla Türke Türklüğünü, Dünyaya insanlığını anımsatacak uğraşısını başlatmadan önce geldiği istanbul'dadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

 

17 saat önce, democrossian yazdı:

Çok yararlı bir makale. Ufkumu genişletti. Timur'a daha önce bu açıdan bakmamıştım. 

Bu gibi yazıları paylaşmamda ki amaç toplumumuzdaki cehalete karşı az da olsa bir mücadele vermek ve insanımızı aydınlatmak içindir.. Teşekkürler..

Link to post
Sitelerde Paylaş

İstanbul'daki üçüncü köprüye adı verilen 'şanlı ecdadımız'  Yavuz Sultan Selim'in sözüdür:

 

"'Sultan Selim, Türkçe şiir yazıyor' diyorlarmış; haşa yalandır, büyük iftiradır!"

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 dakika önce, Agnostik Ludingirra yazdı:

anadoluda türk diye bir şey yoktur..

 

türk etiketi altında bizans, arap ve iranî(fars+kürt) kültürü yaşanır.

 

anadoluda kendisine türk diyenlerin genetik açıdan türklük seviyesi osmanlı padişahlarının genetik açıdan türklük seviyesinden  fazla değil..

 

Olum siz piyangodan mı çıkıyorsunuz başımıza içinde Türk geçen her konunun altına gelip Türk yok diyorsunuz yıllardır. Cins misiniz? Genetik Türklük seviyemizi de çıkarmış  maşallah.

Bizans, irani kültürü yazmış bir de bilmediği şeylerle yorum yapıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
42 dakika önce, Yurt yazdı:

 

Olum siz piyangodan mı çıkıyorsunuz başımıza içinde Türk geçen her konunun altına gelip Türk yok diyorsunuz yıllardır. Cins misiniz? Genetik Türklük seviyemizi de çıkarmış  maşallah.

Bizans, irani kültürü yazmış bir de bilmediği şeylerle yorum yapıyor.

 

anladığım kadarıyla sen biliyorsun bu işleri:) ilminin nuru ile bizleri biraz aydınlat bakalım? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Yurt yazdı:

 

Olum siz piyangodan mı çıkıyorsunuz başımıza içinde Türk geçen her konunun altına gelip Türk yok diyorsunuz yıllardır. Cins misiniz? Genetik Türklük seviyemizi de çıkarmış  maşallah.

Bizans, irani kültürü yazmış bir de bilmediği şeylerle yorum yapıyor.


Hatta Anadolu halkının kökeni Kürttür diyelim kökten çözelim konuyu !
Doğru ya Türk nedir ki? 

Link to post
Sitelerde Paylaş

anadolu halkı kürt'tür diye bir şey söylenmedi. var olan bir realiteden bahsediyoruz. ve o realite anadolu'da yaşayan halkın %90'ının anadolunun kadim halklarının bakıyesi olduğunu ve türk OLMADIĞINI söylüyor..

 

dogmatik dindarlar gibi kafanızı kuma saplayıp verileri reddedince gerçekler yok olmuyor, mevzu tamamen matematik. neyden gocunuyorsunuz anlamıyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Öyle bir realite yok. Kafamıza kuma gömdüğümüz de yok. 

 

İran kültürü yaşanıyor diyorsun İran'ın neredeyse yarısına yakının Türk olduğunu biliyor musun? İran'ı asırlarca yönetenlerin Türkler olduğundan haberin var mı?

Kürt kültürü nedir? Türkçeye kaç tane Kürtçe kökenli sözcük geçmiş? SIFIR. Hangi kültür?

tarihinde Yurt tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, adeist yazdı:


Hatta Anadolu halkının kökeni Kürttür diyelim kökten çözelim konuyu !
Doğru ya Türk nedir ki? 

Bak Alman istihbaratçı Udo Steinbach ne diyor. Bu adam eski akp sevicilerinden. 

Bu fikirler nerelerden geldi son on yıldır anlarsın.

 

“Sorun, Atatürk’ün bir Paşa fermanıyla yarattığı yapay bir ürün Türk devleti ve Türk Ulusudur. Sorun, Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulus yoktur. Olmadığını, Türkiye’de yaşayan Kürt-Türk, Müslüman-Laik, Alevi-Devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumları. Kürtleri şu güne kadar neden yok ettiler bilinmez.”


 

Link to post
Sitelerde Paylaş
50 dakika önce, Yurt yazdı:

Öyle bir realite yok. Kafamıza kuma gömdüğümüz de yok. 

 

İran kültürü yaşanıyor diyorsun İran'ın neredeyse yarısına yakının Türk olduğunu biliyor musun? İran'ı asırlarca yönetenlerin Türkler olduğundan haberin var mı?

Kürt kültürü nedir? Türkçeye kaç tane Kürtçe kökenli sözcük geçmiş? SIFIR. Hangi kültür?

 

orada yazdığım yorumda türkiyede tek egemen kültürün iranî kültür olduğunu mu söyledim?.. anadoluda ilk egemen kültür bizans kültürüdür. daha sonra arap kültürü gelir. daha sonra iranî ve türk kültürü at başı ilerler. ayrıca iranî kültür deyince aklına bugün ki iran devleti mi geliyor? iran bir bölge adıdır, tıpkı anadolu gibi.

 

kürtçe ve farsça birbirinin kuzeni. farsça yüzyıllar boyunca osmanlı imparatorluğunun bilim sanat dili oldu. bugün türkçe diye konuştuğumuz dilden farsça, ve arapça'ya ait sözcükleri çıkaracak olsak birbirimizin ne söylediğini anlayamayız..

Link to post
Sitelerde Paylaş
30 dakika önce, Agnostik Ludingirra yazdı:

 

orada yazdığım yorumda türkiyede tek egemen kültürün iranî kültür olduğunu mu söyledim?.. anadoluda ilk egemen kültür bizans kültürüdür. daha sonra arap kültürü gelir. daha sonra iranî ve türk kültürü at başı ilerler. ayrıca iranî kültür deyince aklına bugün ki iran devleti mi geliyor? iran bir bölge adıdır, tıpkı anadolu gibi.

 

kürtçe ve farsça birbirinin kuzeni. farsça yüzyıllar boyunca osmanlı imparatorluğunun bilim sanat dili oldu. bugün türkçe diye konuştuğumuz dilden farsça, ve arapça'ya ait sözcükleri çıkaracak olsak birbirimizin ne söylediğini anlayamayız..

 

Kürtçe ile farsça ayrı diller.. Türkçe de Kürtçe sözcük yok.

 

İran evet bir bölge adıdır. Zaten benim dediğimle yani asırlarca Türklerin yönetmiş olması ve o bölgenin yarısına yakınının Türk olmasıyla çelişmiyor.

Osmanlı devletinin resmi dili Türkçe dir. Aynen bu şekilde geçer. Evet Farsça Selçuklu dan beri bilim edebiyatta kullanılır ama halkla Türklükle bunun alakası yok. 

Farsça kelimelerin olması da sorun değil zaten. Farsça nın içinde de bir o kadar Türkçe kelime vardır. Gayet doğaldır.

 

tarihinde Yurt tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, Yurt yazdı:

 

Kürtçe ile farsça ayrı diller.. Türkçe de Kürtçe sözcük yok.

 

İran evet bir bölge adıdır. Zaten benim dediğimle yani asırlarca Türklerin yönetmiş olması ve o bölgenin yarısına yakınının Türk olmasıyla çelişmiyor.

Osmanlı devletinin resmi dili Türkçe dir. Aynen bu şekilde geçer. Evet Farsça Selçuklu dan beri bilim edebiyatta kullanılır ama halkla Türklükle bunun alakası yok. 

Farsça kelimelerin olması da sorun değil zaten. Farsça nın içinde de bir o kadar Türkçe kelime vardır. Gayet doğaldır.

 

 

On 29.03.2018 at 02:26, ALIENRIPLEY yazdı:

ANADOLU TÜRKLERİNİN (YÖRÜKLER-TÜRKMENLER) TARİHİ

 

 Ey Türk evladı eğer birisi Türk yerine Osmanlı olduğunu söylerse ve Türklerin Müslümanlaştırılmasını savunuyorsa o kişinin Türk olmadığı, yada Türk olduğunu bilmediği kesindir.Çoğunlukla bir TÜRK düşmanıdır.(Arap,Rus,İranlı,Ermeni vb)Uyanık ol..Bunun nedenini aşağıda Gizledikleri ve öğrenmene engel olmaya çalıştıkları gerçek TÜRK TARiHİ ni okuyunca anlayacaksın.

Anadolu Selçukluları tarafından Yalvaç, Borlu ve Eğirdir taraflarına yerleştirilmiş olan Türkmenler de 13. yüzyıl sonlarında, Yaşamlarını sürdükleri göller bölgesinde bağımsızlıklarını ilân etmişler.Hamidoğulları beyliğini kurmuşlardır. Önce Uluborlu’yu, daha sonra Eğirdir’i merkez yapmışlardır.

Kuruluştan hemen sonra ülkesinin sınırlarını güneye doğru genişleten Dündar Bey Beyliği'nin sınırlarını Germiyan ve Denizli’ye kadar genişletmiş ve Antalya’yı kardeşi Yunus Bey'in idaresine vermiştir. Bu suretleHamidoğulları Beyliği Eğirdir ve Antalya olmak üzere ikiye ayrılmıştır..

14. yüzyılda yaşamış olan İspanyol Fransisken rahibi seyahatnamesinde; Antalya’daki Teke Oğulları’na ait iki bayrak olduğunu ve birinin beyaz zemin üzerinde zikzaklı koyuca çizgiler taşıdığını, diğerinde ise Mühr-i Süleyman bulunduğunu beliritmektedir.

Türk imparatoru Timur Anadolu’da  Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altında yaşayan 72 milletten biri olan kendi soydaşları Türkler e kötü davranılması ve Bu davranışların aşırı  rahatsızlık verici boyutlara ulaşması üzerine önce Osmanlı imparatorluğunu uyarır.Fakat Anadolu’da  yaşamlarını sürdüren beyliklerden Ege bölgesi Türklerinin oluşturduğu Aydınoğulları beyliğinin Osmanlının Batı seferlerinde  kırdırmasıyla savaşabilecek nufusu oldukça azalmıştır.Osmanlının tekrar vergi ve asker talebine Beyliğimiz kendini koruyamaz hale geldi diye cevap verilmiştir.

Teke Yöresinde(Antalya,Burdur,Isparta,mersin,Göller bölgesi) bulunan Türkleri artan Osmanlı baskıları bezdirmişti.Ellerinde ne varsa Osmanlıya veriyorlardı.Bu da yetmezmiş gibi Osmanlının bitmez tükenmez seferlerinde imparatorlukta ki 72 Milletten  sadece Türkleri kullanmak istemesi sonucunda bu isteğe uymak istemeyen  Türk halkı Torosların içlerine çekilmek zorunda kalıyorlardı.

En Büyük Türk beyliklerinden olan Karaman oğlu  Mehmet beyi Osmanlının Bitmek tükenmek bilmeyen isteklerine karşı çıktığı için Bursa da hapsetmişlerdi.

Bu şartlar altında Osmanlıyı uyarmasının fayda etmediğini gören Türk imparatoru Timur Anadolu Türklerinin  yardımına koşarak Yıldırım Beyazıtı bozguna uğratır.

Timur Kütahya’ya geldiği sırada, Teke-eli’ni, Antalya ve Alâiye dâhil, Bursa’dan hapisten kurtardığıKaramanoğlu Mehmed Bey’e vermişti. Bu suretle Teke Oğullan Beyi Osman Çelebi elindeki Korkud-eli ve Osmanlı hakimiyetindeki Antalya hariç, bu bölgede Karaman hâkimiyeti başlamıştır (1402-1415)

Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazid’in 1402’de Türk imparatoru Timur’a karşı yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmesi üzerine Osman Çelebi Bey, Antalya hariç olmak üzere eski beyliğine yeniden sahip olarak İstanos (Korkud-eli)’u kendisine merkez yapmıştır.

 

Bütün bu bilgiler ışığında, konuşulan bir kavram üzerinde durmak gerekir.

Bu kavram “YÖRÜK” veya“Yörüklük”tür. Yörük, Türkmen demektir.

Yörük, büyük ölçüde, XVII. yüzyıla kadar yerleşik hayata geçmeyerek yaşamına göçebe olarak devam eden Türkmen topluluklarına verilen isimdir. Üstelik de bu kavram, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

 

Yörük denilen bu göçebe toplulukların yerleşik hayata geçirilmesi, Osmanlı için önemli bir problem olmuş ve çok uzun zaman almıştır. Osmanlı’nın bu konuda tam olarak başarılı olduğunu söylemek güçtür. Günümüzde bazı toplulukların bu isimle anılmasının altında bu gerçek yatar

 

Osmanlı’nın, Teke Sancağı Türkmenleri’ne pek de iyi yaklaşmadığını söyleyebiliriz. Arşivlerde  kayıtlarda kullanılan ifadeleri görünce şaşırmamak elde değildir. Gerçi araştırmalar ilerledikçe bu yorumların bazı altyapısal nedenlere dayandığı görülür.

 

 

 

Enderun’da yetişen Osmanlı aydınları, bütün kötülüklerin sorumluluğunu Anadolu halkında arama eğilimindedirler. Bu nedenle, “Türk” sözcüğünün

anlamı giderek farklılaşmış ve küçültücü bir ifade olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

Burada, kul sistemi dediğimiz anlayışın biricik kaynağının temsilcisi Enderun’un, yani Saray Okulu’nun etkisi büyüktür. Bu kurumun ortaya çıkmasının ardından,  hükümdarların kölelerden kurdukları kişisel askeri düzenleri gelişerek,Osmanlı’nın birleştirici orta gücüne dönüşecektir. Artık, Osmanlı Devleti’nin en önemli gücü, akıncılar değil Kapıkulları’dır.

 

 

Bu sürecin doğal bir sonucu olarak, Enderun’dan yetişen ve Türk soyundan olmayan Osmanlı aydınları ve komutanları, özellikle Anadolu Türklerini  buldukları her fırsatta kötülemeye başlayacaklardır.

 

Öyleki, bazı aydınlar, Saray ve hükümetin önünde, rakip gördükleri Türkleri gözden düşürmek için bütün kötülüklerin sorumluluğunu onlara yüklemeye başlayacaklardır.

 

İşte bu andan itibaren, Osmanlı toplum ve devlet düzeninde, “Türk” kelimesinin anlamı da yavaş yavaş değişmeye veya yeni bir anlam daha kazanmaya başlayacaktır.

TÜRK kelimesi ve Türklük ikinci plana itilmeye başlanır.

 

Yönetici zümre, kendini dinsel terimlerle ifade etmeye çalıştığı için, Osmanlı’da“Türk” terimi giderek küçültücü bir anlam taşımaya başlar. Bu nedenle, bu dönemden itibaren kaleme alınan vakayinamelerde,

Türklüğü küçültücü “cahil Türk”, “kaba Türk”, “idraksiz Türk” gibi ifadeler yer almaya başlayacaktır.

 

Hatta bu konuda biraz daha ilerigidilerek, Türkler veya Türklük hakkında “kötü fiili Türkmen”, “kötü niyetli Türkmen”, “etrâk-i bî-idrak”, “hilekâr Türkmen” gibi tanımlamaların da kullanıldığı görülür. Bunların içinden “etrâk-i bî-idrak”sıfatı çok meşhurdur.

 

Osmanlı yönetiminin birinci derecede yöneticisi konumunda olan padişahların kökenlerine bir kez göz atalım. böylece, 3. padişah olan 1. murat'tan başlayarak padişah analarının kökeni öğrenilecek, Türk ulusunun kanı ve canı üzerine kurulan saltanata karşın, Türke düşman oluş nedeni daha iyi anlaşılacak, "ECDAT" özlemi çekenlerin "ECDATLARI" daha iyi tanınmış olunacaktır.

 

Osmanlı Türklerin yaşadığı bölgelere hiçbir yatırım yapmamıştır.çevrenize bakın bakalım Osmanlıdan kalan ne vardır.Türlerin yaşadığı bölgelere Yapılan  osmanlı eseri yoktur.

Konyada ,Ispartada,Burdurda,Antalyada ve diğer bir çok ilde tarihi eser olarak ne var ne yok Roma ile roma öncesi ve selçukludan kalmadır.

 

 

Sarayda küçücük bir zümre Anadolu’nun kanıyla beslenerek şaşalı bir yaşam sürerken.

O kanları akıtan Türklerin torunları,Bugün  Osmanlı sarayında yaşayan kişileri Türk halkıymış gibi sanarak Osmanlının muhteşemliğinden sözederler.

Osmanlıda Muhteşem saray sofraları,

Muhteşem Osmanlı saray yemekleri ve giysileri vardır.

Vardır da be adam senin deden o Osmanlı sarayını uzaktan bile görebildi mi sanırsın?

Yine o torunlar zannederlerki Osmanlı sofrası denilince o sofra  halkın Osmanlı sofrası..

Benim Türk köylümün sofrası öylemiydi sanırsın. Benim köylüm Osmanlıya varını yoğunu vermekten yüzyıllar boyu bulgur çorbası ve pilavından başka bir şey yememiştir.

 

Osmanlının henüz kuruluş dönemi olan 1466 yılında yapılan bir derlemede, "TÜRK İTİ ŞEHRE GELİNCE FARİSİCE ÜRER" denilmektedir.

Osmanlı şairlerinden baki'nin, "MUHTEŞEM SÜLEYMAN" olarak bilinen padişaha sunduğu bir şiirinin türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:

HER TAÇ YOKSULLUK VE YOKLUK EHLİNE BAŞ TACI OLAMAZ.

EY HOCA TÜRK TOPLUMUNDAN OLANIN BAŞI KABADIR.

TÜRK SULTAN OLMA YETENEĞİNDEN YOKSUNDUR.

 

Yine bir osmanlı şairi olan nef'i ise; "TANRI TÜRKE İRFAN ÇEŞMESİNİ YASAKLAMIŞTIR" demiştir.

 

Divan-ı hümayun yazmanlarından hafız hamdi çelebi 1499 yılında yazdığı şiirinde,

"BABAN DA OLSA TÜRKÜ ÖLDÜR" nakaratını kullanmakta, üstelik bu sözün islam peygamberi HZ.MUHAMMED'e ait olduğunu vurgulamaktadır.

 

“Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır.”
Muhammed

(Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/62-65, hadis no:2912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu’l-Melahim/9 Babun fi Kıtali’t Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu’l-Cihad/ Babu Gazveti’t-Türk)

“Şu da kıyamet alametlerinden: Kıldan (keçe) ayakkabı giyen bir toplumla vuruşup öldüreşeceksiniz. Geniş yüzlü, yüzleri kalkan gibi, üst üste derili toplulukla vuruşmanız-öldürüşmeniz kıyamet alametlerindendir. Siz (müslümanlar), küçük gözlü, kızıl yüzlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olanTürklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmaz.“( Bkz. Buhari, e’s-Sahih, kitabu’l-Cihad/95; Müslüm, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/66, hadis no: 2912; İbn Mace, h.no: 4097-4098).

- “Sizinle(siz müslümanlarla), küçük (çekik) gözlü toplum, Türkler savaşacaktır. Siz onları, üç kez önünüze katıp süreceksiniz. Sonunda Arap Yarımadası’nda karşılaşacaksınız. Birincide, onlardan kaçan kurtulur. İkincide kimi kurtulur, kimi yok edilir.
Üçüncüdeyse onların tümü kırılacaktır.”(Ebu Davud, sünen, hadis no: 4305.)

Muhammed’in, bugün kendisine “Peygamberimiz, efendimiz” diyen Türklere bakışı tutumu budur işte.

 

 

Şiirin sadece bir kıtasını yineleyelim:

 

SAKIN TÜRKÜ İNSAN SANMA.

BİR AN BİLE OLSA TÜRKLE BİRLİKTE OLMA.

OLUR ZEHİR TÜRK ELİNE ŞEKER ALSA.

TÜRKÜN BAŞINI KESERKEN GAM ALMA.

ÖLDÜR TÜRKÜ BABAN DA OLSA.

 

Osmanlı tarihinde çok saygın bir konumu olan fatih bile, otlukbeli savaşından dönerken, elinde bıçak olan birisine ne yaptığını sorduğunda; öldürülen türkmenlerin kulaklarını keserek küpelerini topladığını öğrenmiş ve "DEVAM ET" demiştir.

 

Hırvat kökenli, sadrazam kuyucu murat döneminde (1606-1611), 155.000 TÜRK doğranmış ya da diri diri kuyulara doldurulmuşlardır. aman dileyen insanlara kuyucu'nun yanıtı "VURUN ŞU PİS TÜRKÜN BAŞINI" olmuştur.

 

CELLATLARIN BİLE ÖLDÜRMEYE KIYAMADIĞI ÇOCUĞU ATINDAN İNEREK ÖLDÜREN KUYUCU MURAT…..OSMANLI NIN YETKİLİSİ…….

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK İSE ANADOLUNUN EVLADI TÜRK DÜR..

 (olayı ayrıntıları ile osmanlı tarihçisi naima'dan öğrenmek olasıdır.)

 

Yavuz sultan selim'in, halifeliği zorla da olsa aldıktan sonra, yönetim ile Türk ulusu arasındaki anlayış ve ideoloji ayrılığı açık şekilde çelişmiştir.

Yönetime dayalı şeriatçı anlayış üst yönetime egemen olur iken, Anadolu'da YÖRÜKLER sayesinde türk dili kendini koruma olanağı bulmuştur.

Yönetimin anadolu'yu dil unsuru aracılığıyla araplaştırmasına ve acemleştirmesine karşı olan Türkler yok edilmek istenmiştir. Bu nedenle anadolu'da öldürülen Türk sayısı, yavuz sultan selim zamanında 40.000 kadardır.

 

Osmanlı tarihçisi naima aynı bilinç içinde şöyle yazmaktadır:

“TÜRKÜN ÇÖZÜLÜP GİTMESİ YAMANDIR,

CEMİ-Ü İLTİYAMINA DERMAN YOK”

Yani, Türk ulusu ve unsuru öylesine eriyip çözülecektir ki, bir daha birleşmesinin ve bütünleşmesinin ilacı ve dermanı olmayacaktır.

osmanlı tarihçisi naima "tarihi"nde türkler için; NADAN (kaba) TÜRK, İDRAKSİZ TÜRK, HİLEKAR TÜRK ifadelerini kullanmaktadır.

 

Aslında Türkler hakkındaki kötü yargılar selçuklulardan beri yaygındır.

 

örneğin,

selçuklu yazar aksaraylı kerimeddin mahmud, şunları yazmıştır:

"hunhar türkler, köpek ve kurt gibidirler, ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler, fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar."

 

Osmanlı düşüncesinde, "KAVMİ NECİP" olarak görülen ARAPLAR karşısında Türk ulusu aşağılanmıştır.

1912 yılında sebilürreşt dergisinde çıkan bir yazıda; "TÜRK" deyiminin kullanılması, DİNSİZLİK,KAFİRLİK sayılıyordu. "TÜRK ORDUSU", "TÜRK ÜLKESİ" deyimlerinin osmanlı halkı üzerinde rahatsızlık yarattığı biliniyordu.

 

1913 tarihli "mecmuai ebuzziya" dergisinin 94. sayısında;

 

“BİZİM TÜRKLÜĞÜMÜZ SEMBOLİZMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR.BİZ TÜRKLER MÜSLÜMANLIK İÇİNDE ERİMİŞİZDİR.TÜRK FALAN DEĞİLİZ SADECE MÜSLÜMANIZ.TÜRKİSTANI ZAPTEDEN ARAPLARDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLİZ”

demekle, kendisini ve anadolu'da yaşayan bütün insanların kimliğini inkâr ediyordu.

 

Üniversite profesörlüğü de yapmış olan Ahmet Naim, 1913 yılında yazdığı "islam'da davai kavmiye" adlı kitabında, Türke karşı savaş açmış ve "TÜRKÜN GEÇMİŞİNİ BİLMESİNE VE LÜZÜM VE İHTİYAÇ YOK... GEREKLİ OLAN ŞERİATI ÖĞRENMEKTİR," demiştir.

 

1919-1920 yıllarında şeyhülislamlık görevine getirilmiş ve padişahla birlikte ülkeden kaçmak zorunda kalmış olan Mustafa sabri efendi ise, TÜRKE TÜRKLÜK BENLİĞİNİ VERMEK İSTEYENLERE "SOYSUZLAR" yakıştırmasında bulunmuştur.

 

Bu tutum ve koşullar içerisinde "TÜRK" kimliği, yönetimin merkezi olan istanbul'dan uzak, savaştan savaşa asker toplamak için anımsanan, anadolu köylerinde kapalı bir kültür içinde dili ve töreleri ile yaşamıştır.

Osmanlı efendisine Türk' demek hakaret sayılmış",

"Türk" sözcüğü, anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur.

 

İstanbul alındıktan sonra, osmanlı yönetiminde, Devletin en yüksek yürütme organları Türke kapalı tutulmuş, Devlet adamlarının yetiştirildiği enderun okullarına türkler alınmamışlardır.

 

12. yüzyıl ortalarında Ahmet Yesevi'nin kurduğu; Türk geleneğini, dilini ve kültürünü şamanlık ile bütünleştiren (bektaşilik gibi) tarikatlar anadolu'da yayılmaya başladı.

 

-Bir taraftan Yesevi yanlısı ve Türk kimliğini taşıyan tarikatlar yayılırken,öte yandanda,

-Sünni İran kültürünü benimseyen nakşibendi tarikatı,

-Yeniliklere karşı koyma alışkanlığını güden zeyni tarikatları

-Fars diline önem verdiği için daha çok aydınlar  arasında yayılan Mevlevilik, yaygınlık gösteriyordu.

 

Bu tarikatlar içinde, Türk kökenli olanları, doğal olarak Arap kültürü görmüş olan medreselilerce aşağılanmaya çalışıldı.

Bu koşullar altında Türk halkı kendi yurdunda aşağılanmış oldu. "KABA TÜRK", "anlayışsız türkler", "PİS TÜRKLER" gibi önyargılar dönemin özelliklerinden oldu.

 

Osmanlı yönetiminde TÜRK’E yaklaşım o denli aşağılayıcıdır ki, o günlerden kalan aşağıdaki şiir bu yaklaşımı özetlemektedir:

 

"TÜRK DEĞİL Mİ, MERZİFON’UN EŞEĞİ,

EŞEK DEĞİL,KÖPEKTEN DE AŞAĞI."

 

Osmanlı'nın bu yaklaşımına TÜRK’ün verdiği yanıt, bir şiirin dizelerinde şu şekilde yer almıştır:

 

"ŞALVARI ŞALTAK OSMANLI

EĞERİ KALTAK OSMANLI

EKMEDE YOK BİÇMEDE YOK

YEMEDE ORTAK OSMANLI”

 

Yabancılar, Türkleri ;

"yaklaşık Yılına kadar Arapların esiri olan Türkler dağ insanı niteliğinde bir kavimdir"şeklinde yorumluyorlardı.

 

Milliyetçilik akımlarının  etkisi ile etnik kökenlilerin, osmanlı yönetiminden birer birer ayrılmaya başladığı 19. yüzyılın ilk yarısında hatta sonlarında bile, osmanlı yönetiminin Türke olan yaklaşımı değişmemişti. 1874 yılında "dünya tarihi" kitabının yazarı, askeri okullar bakanı süleyman paşa, "Osmanlı devletin adıdır, milletimizin adı Türktür" görüşünü savunmasına karşın, bu düşüncesini kendi kitabında bile kullanmaya cesaret edememişti.

Koçu bey, 4. murat'a sunduğu risalesinde (küçük kitap) Türkler hakkında şunları yazıyordu: "...mezhebi bilinmeyen şehir oğlanı, Türk, çingene, tatar, kurt, ecnebi, laz, yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, yol kesen, yankesici ve diğer çeşitli kimseler..."

"harem-i hümayuna kanuna aykırı olarak Türk ve yörük, çingene, yahudi, dinsiz, mezhepsiz, nice kallaş ve ayyaş şehir oğlanları girer oldu." bu sözler yazılıp Türk olduğu söylenen padişaha veriliyordu.

 

Abdülhamit'in Araplara ve islamiyete dayanan siyaseti, Türkü, Türkçüleri baş düşman olarak görmekteydi.

ABDÜLHAMİT ZAMANINDA “TÜRKÜM “DEMEK TÜRKTEN SÖZ ETMEK BÜYÜK SUÇTU

Devletin dayandığı kendi halkına bu denli yabancılaşmasından olsa gerek,

Osmanlı devletinde kamu ile ilgili belgelerde, Türkçe sözcüğe 1876 anayasasına değin rastlanmadı.

DİNi ile DİLİNİ de değiştiren bir ulusa Osmanlı devletinden başka yeryüzünde rastlanmamıştır.

 

 

Bilge kağan dediki,

 

TÜRK OĞUZ BEYLERİ İŞİTİN

ÜSTTE GÖK ÇÖKMEDİKÇE

ALTTA YER DENİZİ DELİNMEDİKÇE

İLİNİ VE TÖRENİ KİM BOZABİLİR

 

 

Müslümanlara yenildikten sonra önce isimlerimiz değişti,Türk isimleri yerine Arap isimleri almaya başlatıldık.1923 yılındaki Büyük Türk hamlemizle birlikte yeniden Anadolu Türkleri çocuklarına Türk isimleri vermeye başladılar.Fakat Osmanlı Türklük bilincimizde öyle yaralara yol açmıştı ki.Günümüzde bile bu yaşanan tarihsel olayların farkına varamamış Anadolu insanlarının birçoğunun çocuklarına Arap isimleri vermeye devam ettiklerini görmekteyiz.İsimlerimizi  29 ekim 1923 tarihinden itibaren geri almak için çabalıyoruz..

 

Yukarda anlattığımız olaylar sonucunda Bilge kağan yukarıda ki sözü söylesede Anadolu da ki Türklerin çoğunluğuna örf ,adet ve geleneklerini unutturmuşlardır. Osmanlı imparatorluğu Yörükleri Önce yerleşik hayata geçirmek için çabalamışdır.Yerleşik hayatta Türkleri Müslümanlaştırmak  kolay olacaktı.Bir kere Müslümanlaştırmakla millet bilincinden uzaklaştırılacak ve Dinin önemli olduğunu ve Müslüman toplumlarda Türk Kürt İranlı  vb diye bir şey olmayacağını insan için Müslüman olmanın yeteceğini anlattılar.Orta asya Türklerine Arapların uyguladığı sistemi Osmanlı Anadolu Yörüklerine uyguladı.Yerleşik hayatla birlikte Dağlarda göçebe hayatında cami görmemiş Yörükler camilere gitmeye zorlandı.

 

Yerleşik olmayan Türkler orta Asya da ki ataları gibi yaşam sürüyor ve yerleşik olmadıkları için de bir türlü Müslüman yapamıyorlardı.Türklerin Gelenek ve görenekleri değiştirilemiyordu.

Türklerin yaşam alışkanlıklarıyla Arap ve Müslümanların yaşamları Gelenek ve görenekleri çok faklıydı.Türklük kuzey kutbuysa Müslümanlık güney kutup tu.Bu elbise bu bedene göre değildi.

Türkler Gelenek ve görenekleri ve karekterleri bakımından Müslümanlığı yaşamayı kabul edecek en son ulus olabilirdi.

 

 

 

-TÜRK ler ile Müslümanlar arasındaki Farkları şöyle sıralarsak bunun nedeni daha iyi anlaşılabilir.

 

1-Türkler ilkçağlardan beri Demokrasiyle yönetilirler.Kadın ve erkek  yönetime tamamen katılır.Kurultaylar toplanır ve orada kararlar alınır.Obalarda ihtiyar heyetleri vardır. Tecrübeli ve bilgili yaşlılardan oluşur.Türkler tecrübeye yaşa önem verir.

Müslümanlarda ise yönetici, Peygamber,Halife yada bunların dışında Dini liderdir.Halkın yönetime katılma sına gerek yoktur.Çünkü Allah kuranda insanların ne yapması gerektiğini yazmıştır.Herşey kurana göre belirlenince demokrasiye ihtiyaç da yoktur.

2-Türklerde yiğitlik Mevkiye para pula göre değildir.Askerlik en büyük endeğerli özelliktir.Türkün,Yörüğün ata binişi, yürüyüşü, oyun oynaması, konuşması, oturması, kalkması hepsi bir yiğitlik sembolüdür.

Müslümanlarda ise yiğitlik maddi güce ve mevkiye göredir.Ne kadar İslam hakkında konuşuyorsan ve ne kadar iyi dini bildiğine inanılıyorsan mevkinde ona göre yükselir.Ne kadar varlıklıysan o kadar yiğit ve sözsahibisindir.

3-Türklükte Dürüstlük çok önemlidir.Türk yiğittir dürüsttür rakibinin zayıf anından yararlanmayı onuruna yediremez.Rakibinin ayağı kayıp düşe onu ayağa kaldırır.

Müslümanlarda güç Tuzak kurmak ve karşısındakinin açığından kurnazca yararlanmaktır. Kuran da Ali İmran suersinde  tuzak kuranların en iyi si Allah tır  yazmaktadır. Kuran da düşmanlarına tuzak kurulması emredilir.ve her türlü hile takdir görür.

4-Türkler özgürlüğe düşkündür.Osmanlılların Türkleri(Yörükleri) yerleştirilme çabalarına şu ünlü sözle karşı çıkmışlardır.Osmanlı sarayına söylenen bu söz çok ünlüdür.Dağlara çıkarız ama özgürlüğümüzü vermeyiz denmiştir.FERMAN PADİŞAHINSA DAĞLAR BİZİMDİR.Özellikle toroslara Osmanlı girememiş ve Türkün gelenek ve göreneklerini bozamamıştır.

Müslümanlarsa Ticeret i sevmeleri ve ibadetleri gereği yerleşiktirler.yer değiştirmeyi sevmezler. önemli görülür.mekkeden medineye giderek yerleşmek Müslümanlar için hala konuşulan bir şeydir.ibadet için cami ye ihtiyaç duyduklarından hep yerleşik olmuşlardır. Müslümanlarda kulluk  hakimdir.Birine iteat geleneği vardır.

5-Türklerde çocuklara isimler yeteneklerine göre verilirdi.Her ailenin bir lakabı vardır.Günümüzde alınan soyadlarda ailenin yapısal bir özelliğine göre alınmıştır.

Müslümanlarda isimler kuran dan alınır.önemli İslami şeyler ad olur.Ramazan ayı gibi.

6-Türkler yerleşik hayatı sevmediklerinden ve doğada yer değiştirdiklerinde ortamlara ayak uydurabilmek için değişken ve gelişken yani Devrimci bir ruha sahiptirler.Türkün  Her zaman  bir ülküsü vardır.

Müslümanlar ise sabittir durağandır.Tek uyulması gereken İslam ve kurandır.Kuran dışında bir yaşam düşünmek Allaha karşı gelmektir.

7-Türkler maddiyatcılığı red ederler o nedenle 19 cı yüzyıla kadar yerleşik olmamayı başarmışlardır.ev-bark, bağ-bahçe Mal edinmek önemli olmamış asırlarca mülkiyetsiz yaşamışlardır.Çadırı ve dağları ona yeter.

Müslümanlarda ise Mülkiyet mal edinme önemlidir.kuranda bile ilk yer verilen sureler de konu miras ve mülk hukukudur.

8-Türkler doğada özgür yaşamayı severler ve tercih ederler.Türkün her şeyi doğadır.Göktanrıya ,yer tanrıya inanır.Sembolü hayvandır(kurt)Türk için At çok önemlidir.Türkün yaşamını şu üçlü özetler aslında AT,SİLAH,AİLE bu üçüne zarar gelmektense ölmeyi yeğler.

Müslümanlar ise doğayla bütünleşik değildirler.yaşadıkları çoğrafya nedeniyle doğa onlara çömert davranmamıştır.

 9-Türkler Sağlığı Doğada arar.her türlü bitki ilacıdır.Şifacıları şamanları vardır. Sevgiyi doğada bulur.Dini doğadan esinlenerek yaşarlar.Tanrısı doğadandır.Yer tanrısı Gök tanrısı ,bereket tanrısı gibi.Falcıları vardır.Geleceği önceden gören bilge şamanları vardır.

Müslümanlarda ise Doğayla ilgili inanış ve sağlık ve şifa arama günah sayılmıştır.herşey Allahtan geldiği için hastalığa çare aramazlar.insanın hasta olmasını Allah istediği için tedavi etmek Allah ve kurana karşı gelmek olarak görülmektedir.Fal ve Gelecek bilgisi günahtır.Herşeyi Allah bilir.fala baktırmak ve geleceği söylemek Allahın işine müdaheledir.

10-Türkler özellikle Büyüklerin ve atalarının resimlerini duvara asarlar ve sembolleri evlerinin süsleri yaparlar.Çocuklarına Ahşap oyuncaklar,bez bebekler yaparlar.keçelerinde tarihleriyle ilgili olayları anlatan şekiller ve resimler vardır.Teke boynuzu keçenin en çok kullanılan desenidir.

Müslümanlarda ise resim,fotoğraf ve semboller günahtır.İnsan figurü yapmak.oyuncak bebek büyük günahtır.

11-Türklerde Müzik önemlidir ve düğünlerde müzikle eğlenilir. Halk oyunları,danslar vardır..

Müslümanlarda müzik günahtır.eğlence günahtır. kadınla erkek asla bir arada oturamadığı için kadınla erkek bir arada eğlenemez.halk oyunları oynayamaz.

12-Türklerin hayatlarında içki önemli yer tutar Kımız ve rakı geleneksel içkileridir.Kutlamalarda eğlencelerde içkiler içilir..

Müslümanlarda içki içmek günah olduğu için eğlence ve kutlama yapılmaz...

 

13-TÜRKLERDE KADIN… Türklerde kadınlar yönetimde söz sahibidir Anaerkil bir aile yapısı vardır.Ailede erkeklerden çok ana ve kadının sözü geçer.Kadın ailenin temel direğidir.En büyük ana izin vermezse Türk ordusu savaşa bile gidemezdi…Türklerde ilk çağlardan buyana kadın anlayışı tüm dünyadan farklıdır.Türklerin kadınlarının ilk çağlardan beri sahip olduğu haklara Tüm dünyadaki diğer ulusların kadınları ancak 1900 lü yıllardan sonra sahip olabilmişlerdir.Türkler de kadınlar ve erkekler birlikte yemek yerler.Birarada oturur sohbet ederler,Bir arada eğlenir, oyun oynarlar. Birlikte düşmanlarına karşı savaşırlar..En son kurtuluş savaşında bu yaşanmıştır. Kadın eştir,bacıdır,anadır,abladır,haladır, teyzedir.Türklerde kadınlara cinsel meta olarak bakılmaz. Erkek kadın ayrımı Türklerde yoktur ve tarih boyunca hiç olmamıştır.

 

MÜSLÜMANLARDA KADIN…Müslümanlarda ise Ataerkil bir yapı vardır. Ailenin tek hakimi erkektir.Erkek ne derse o olur.Anaların ismi sadece erkekleri cennete göndermede geçer.(cennet anaların ayakları altındadır) Cennete gitmek için anaya saygı göstermeleri söylenir.Anadan faydalanma vardır.Bir Müslüman erkeğin yanında kadın yürümeyip arkadan gelme izni olduğu için.Ana da erkeğin yanında yürüyemiyor. Müslümanlarda  haremlik selamlık vardır.Erkekler ve kadınlar aynı yerde bulunamaz. Kadın tamamen örtünür ve erkeğin yanında yürüyemez.Diğer erkeklerin görmesi yasaktır.(kadın sadece cinsel öğe olarak görüldüğünden erkeğin nefsini uyandırabilir. kadının başka bir özelliği yoktur)Savaşta kocası öldüğünde bir yeteneği ve çalışma izni olmadığından kocasının arkadaşları tarafından nikahlarına alınırlar.İslamda Nikaha almadan yardım yapma geleneği yoktur.Hz Muhammed zamanında peygamber ölen arkadaşlarının eşlerini nikahına almıştır.kadınları nikaha almadan yardım etmeme geleneği sünnettir.İslamda bir kadının dul olması felakettir.Dul kadına izin verilmez.hemen biriyle nikahlanması istenir.

 İslamda iki kadının şahitliğinin bir erkeğe denk sayılması(bakara-282)

Hatta bu şahitliği yapacak akıldan yoksun olduğunun söylenmesi(bakara-282)

Miras ta erkeğin yarısı kadar pay sahibi olması(nisa-11)

Erkekler tarafın dan şiddet uygulanması dövülmesi emri(nisa-34)

Kocasını birden fazla kadınla paylaşmak onursuzluğuna zorlanması(nisa-3)

NİSA SURESİ -15.ayeti..Bir erkeğin karısını zina yaptı diye suçlaması için 4 kişi bunu görmüş olmalı.

BAKARA SURESİ 229-230. ayet: iki kez bosandigin karın ile 3üncü kez evlenmek istiyorsan, karın önce baska birisi ile evlenmeli ve gerdege girmeli.

Müslümanlarda Kadın erkek eşit değildir.kuran da mirasta kadın erkeğin yarısı kadar pay alır ve iki kadının şahitliği bir erkeğe eşittir.Müslümanlarda kızlarla evlenmenin alt yaşı sınırı yoktur.Müslümanlarda Muhammed Ebu bekirin kızı ayşeyle 6 yaşında..Hz.ömer hz.alinin kızı ümmü gülsümle 6 yaşında evlenmiştir.ve Müslümanlar küçük kızlarla evlenme nedenlerini Muhammed ve ömere göre belirlediklerini savunurlar.sünneti yerine getirdiklerini söylerler.

 

Gördüğünüz gibi Dünyanın iki farklı kutubu birbirinin tam zıddı iki yaşam şekli nasıl olurda aynı yerde buluşabilirdi..tabiki de olmadı..özellikle Türk kadını hiçbir zaman Müslümanlaştırmayı benimsemedi.Türk erkeğide karısını Kızını anasını bacısını Müslümanların istediği kalıplara sokmadı..

Günümüzde en müslüman’ım diyen Türkten çok araba benzeyen bazı Anadolu insanları bile mirasta kızına oğlunun yarısı kadar pay vermez..kurana uymaz ama yinede bunu yapmaz.

 

Bu gibi şeyler Yörük ve Türk insanına göre şeyler değildi.O nedenle Türkler Arapların kadın konusundaki uygulamalarını hiç hazmedemedi ve uygulamadılar.

 

Osmanlı imparatorluğu Yörükler dışında yerleşik bölgelerde yaşayan Türkleri kontrol altında tutabildiği için maalesef yerleşik Türklere Türklüklerini unutturmada  başarılı olmuştur. Anadolu nun çoğu Türklerini Araplaştırmışlardır.

 

Ancak,Teke bölgesi Yörükleri coğrafi ortam nedeniyle ve yukarda açıkladığımız sebeplerle Osmanlıdan uzak durmayı başarmış ve Bozulmadan kalan birkaç bölgeden biri olmuştur..

 

Zaten.Toros dağları,Antalya Korkuteli,Alanya ,Göller bölgesi,Isparta ,Eğirdir,Adana, Mersin,Yalvaç,Burdurlular Türkiyenin Diğer bölgelerindeki insanlara göre çok farklıdırlar.

 

O kadar Yakın olmasına rağmen Şarkikaraağaç ile Konya   Kuzey kutbu ile Güney kutbu kadar birbirlerinden farklıdır. Hiçbir görenekleri benzemez. Konya bölgesi Buram buram Arap kokarken..Beyşehir,şarkikaraağaç Buram buram Yörük kokar ,Türk kokar..

 

Osmanlıda Ticaret yapmamıza izin yoktu.Herhangi bir hakkımız da yoktu.Yıllarca Osmanlı sarayına para lazım olup başka ülkelerle savaşıp yağma yapılması gerektiğinde Türk bölgelerinden asker toplanır ve sistem yapısına göre gidecekler zaten bellidir. Savaşa ve seferlere katılarak ölürüz. Osmanlının Türklere hakim olduğu yüzyıllar boyunca Türk çocukları  babalarını göremeden ve tanımadan büyümüşlerdir.

 

Osmanlı Türklerin yaşadığı bölgelere hiçbir yatırım yapmamıştır.İyi bakın sorun soruşturun Anadolunun  yani Türklerin yaşadığı yerlerde bir Osmanlı çivisi varmıdır.Osmanlı Türklere 600 yıl boyunca ne vermiştir.

 

Atatürk bir gün mersine gider

-Şu güzel bina kimin diye sorar?

Salomon efendinin derler,

-Diğer güzel bina kimin der,

Agop un, marya hanımın filan derler

-Atatürkde onlar bu güzel binaları yaparken siz ne yaptınız der,

bunun üzerine yaşlı bir adam

-Bizde cepheden cepheye koştuk paşam der.

Atatürk ömrümde bir tek bu yaşlı adama cevap veremedim der.

 

Osmanlı zamanında tüm Türkler Fakirken, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler,Yunanlılar, Araplar zengindir.

Milyonlarca Türk, Arap cephelerinde, Kafkas cephelerinde,Viyana kapılarında kırdırılmıştır.

Neden Rumlar, Ermeniler askere alınmadı da Türkler ta Libya çöllerinde aç perişan ölüme gönderildiler.

Neden tüm tüccarlar ve zenginler rum-ermeni-yahudi kökenliydi,

Türkler Osmanlının dediği gibi eşekmiydi?

Yada o kadar mı kafasızdı ki ticaret yapması bile yasaktı.

Savaşmaktan Askerlikten Türk köylerinde  erkek kalmamaktaydı. Ermeni Rum Arap Bulgar köyleri erkelerini askere almamışlar, ağzına kadar erkek dolu bu köylerde bizim erkeksiz köylerimizi basıp, kadınlarımıza  kızlarımıza tecavüz etmişlerdir,

 

Bu nedenlerle  isyan etti Köroğlumuz osmanlının bolu beyine..

Onun için Nasrettin hocanın Osmanlıya tek kelamı yoktur.

Konuşmaları ,şakaları Türk imparatoru Timur’ladır.

 

Osmanlı imparatorluğu Askerlerini Türklerden toplaması nedeniyle Türklerin yaşadığı Doğuyla yaptığı hiçbir savaşı kazanamamıştır.Hep yenilmiştir.İran da takılıp kalmış doğuya geçememiştir.Çünkü ordudaki askerler kendi soydaşlarıyla gerektiği gibi savaşmamıştır.

 

Yakaladığı askerlik yapabilecekler dışındaki Türkleri Kıbrısa yerleştirmiş.Bulgaristana yerleştirmiş.Girite,yunanistana,yugoslavyaya yerleştirerek dört bir yana dağıtmaya çalışmış.Bizim yaşadığımız yerlerede Arapları ve Kürtleri yerleştirmiştir.Bu yerlerden gelmiş insanlarla konuşursanız.çoğu konyadan ve toroslardan yunanistana kıbrısa ve girite yerleştirilmiş olduklarını bilirler.

 

Türk imparatoru Timurun Osmanlıyı yenip 30 yıl Anadolu medeniyetlerinin  beylikler dönemini yaşadığı günlerde Anadoluya gelip Osmanlıyı yenmesinin nedeni Osmanlı imparatorluğunun bünyesinde bulunan Türklere yaptığı zulümlerdir.Timur işgal falan yapmamış sonra tekrar Türk imparatorluğu topraklarına dönmüştür.

 

Üzüldüğüm ise;

-Bilgi sahibi olduğunu zanneden Tarihini bilmeyen cahil insanların bişey biliyormuş gibi kendisini Osmanlı zannedip..kendi yüce TÜRK ulusu yerine Osmanlıyı savunmasıdır.

-Türk gelenekleri yerine, Osmanlının geleneklerini savunup yaşatmaya çalışmalarınadır.

-Başka uluslar tarihler boyunca biz Türkleri iyi ahlak ve kültürümüzle  tanınırken,

Müslüman Araplar nedeniyle yozlaşmış Osmanlı ahlaksızlığını biz Türklerin ahlakı zannetmelerinedir.

-Dünyanın yeni yeni keşfetmeye ve anlamaya başladığı.Doğanın gücü ve bilimi beş bin yıl önce Örf Adet ve din olarak yaşayan tek millet olduğumuzu bilmemelerinedir.

-Arapların Din diye yutturduğu yukarda anlattığımız şeyin aslında siyasetten başka bir şey olmadığını anlayamamalarınadır.

 

Sarayda küçücük bir zümre Anadolu’nun kanıyla beslenerek şaşalı bir yaşam sürerken.

O kanları akıtan Türklerin bazı bilgisiz ve aklı kıt torunları, Osmanlı sarayında yaşayan kişileri ecdadı sanarak Osmanlının muhteşemliğinden sözederler.

 

Özgür düşüncenin olmadığı bir ortamda, kendi ulusal çıkarlarını savunma olanağından y1897 tarihinde, bir ingiliz gezgini şunları söylüyordu: "Türk adı nadiren kullanılır, onun iki yolda kullanıldığını işittim; ya bir ırkı ayırt eden deyim olarak, örneğin bir köyün 'türk' veya türkmen' olup olmadığını sorarsın, ya da bir hakaret deyimi olarak, örneğin ingilizce söyleyeceğin 'EŞEK KAFALI' anlamında, 'TÜRK KAFA' diye homurdanırsın."

 

Yabancıların Türk tarifi ise osmanlı'nın, Türke yaklaşımından farklı değildi.

Türkologlara göre Türkler;

-İnsanlar arasında anlayış bakımından sonuncudur. inançtan ötesini kavrayamazlar; anlamaya da çalışmazlar...

-İslam dininin Türkler üzerindeki etkisi iyi sonuç vermemiştir. Türkler, müslüman Asya'nın Avrupa'ya karşı savaşan askeri oldu.

-Müslümanlık, Türk dehasına ters düştü.

islam, bu "yarı çinliler"den "acımasız iranlılar" yarattı.

 

 

 

Türk aydınının durumuna gelince; çok az sayıda olsa da uyanma belirtileri başlamıştı.

Bunlar arasında en önemlisi Ziya Gökalp adını taşıyor.

 

 

 

“SORMA BANA OYMAĞIMI BOYUMU

BEŞ BİN YILDIR MİLLET OLARAK YAŞARIM

BANA OĞUZ KAYI OSMANLI DEME

TÜRKÜM

BU AD HER ÜNVANDAN ÜSTÜNDÜR”

diye haykırıyordu.

 

Bu aydınlar, yurt özlemi ile, ülkelerinden aldıkları yüz kızartıcı haberlerin ve kötü gelişmelerin ezikliği içindedirler. onlardan birisi, o günlerin koşullarını, şu duygusal satırlarla günümüze aktarmaktadır:

 

 

*********************************

"bir mayıs sonu ya da bir haziran başı idi. bağımsız fakat, bütün kalbiyle ittifak devletlerinin zaferini kutlayan bir avrupa şehrinde, başım eğik, gözlerim yaşlı dolaşıyorum. yüreğim bir derin uçurum, kafam bir cehennemdir. ...gün geçmiyor ki, bir mağazada bir lokantada Türk olduğum anlaşılınca acı bir alay edilme veya ağır bir hakaretle karşılaşmayayım. ...lakabımız 'MAKAK'tı. (bir çeşit şempanze maymun türü). ... gönül verdiğimiz genç kızlar türklüğümüzü sezince bizden iğrenip kaçıyordu.

 

İşte, o şehrin bu cehennem atmosferi içinde, bir gün yılgın ve çekingen dolaşırken, gözlerim, ansızın, bir gazete satıcısının sergisinde, bir sürü gazete adı ve başlıkları arasında, iri harflerle dizilmiş şu satırlara ilişiverdi:

 

 'bir Türk Generali itilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor.' titreyerek gazeteyi aldım. yürürken okuyorum;

 

'MUSTAFA KEMAL PAŞA isminde bir türk generali.' "

***************************************

İşte o Mustafa Kemal önce bölgesel sonra ulusal toplantılarla Türke Türklüğünü, Dünyaya insanlığını anımsatacak uğraşısını başlatmadan önce geldiği istanbul'dadır.

LPEREN KARDEŞ TEŞEKKÜRLER  BU MKALEYİ BTİRMEDEN  UYUYMAZDIM. Ana dolu kültürüni çocukluğum döorda ords geçti ne kadın sadece başlanı ne çrşfas birinen ortemesi bizda az var anadolu kadımı yaşlılar başlarını bağlarlar şaman gök türü hala islamlaştığımız halde var nervuzda byramınadan 1 ay içne umuta  gokuşturduk kiminki serst kırılan yumra kıılmyna verlirdi narvuz bayranunda yumutalar sopankabupuyl krmızya   yeti çeşit çerez almalar büyü  dedin bizde tütsü derler hangi otlardan olduğunu unutum yakıp evi içine hastalık girmesin diy yakarlar bizde müslümanız yani ben hariiç bacı teyzebacıpım büyün yetkilerimi anmdan alırgım yazılacak kok şey var yani islamlaşöışız halern o türklükten gelen alışkalığıöız devam eder sağlıcakla kal işte okumak böyle güzel tarhini bilmek güzel

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 saat önce, Yurt yazdı:

Bak Alman istihbaratçı Udo Steinbach ne diyor. Bu adam eski akp sevicilerinden. 

Bu fikirler nerelerden geldi son on yıldır anlarsın.

 

“Sorun, Atatürk’ün bir Paşa fermanıyla yarattığı yapay bir ürün Türk devleti ve Türk Ulusudur. Sorun, Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulus yoktur. Olmadığını, Türkiye’de yaşayan Kürt-Türk, Müslüman-Laik, Alevi-Devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumları. Kürtleri şu güne kadar neden yok ettiler bilinmez.”


 


Emperyalist kökenli olduğu çok belli bu tezlerin.
Ben İngilizlerin de payı olduğunu düşünüyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...