Jump to content

Kur'an ve İncil'den benzer ayetler/ Kur'an ve diğer kitapların ilişkisi


Recommended Posts

https://kuranadairkonularr.blogspot.com/2020/09/kuran-ve-incildeki-benzer-ayetler.html

 

 

Merhabalar, Kur'an ve İncil'de tespit ettiğim benzer ayetleri ve benzetmeleri sizinle paylaşacağım. Öncelikle ayetlerin bir kısmı harfi harfine benzerken bir kısmı anlam olarak benzemektedir.

 

 Kur'an'da olduğu gibi incilde de sıkça benzetmeler yoluyla konuları açıklama yoluna gidildiğini görüyoruz. Bu sebeple Havarîler Matta/13'e göre İsa'ya neden benzetmelerle konuştuğunu soruyor :

 

10 Öğrencileri gelip İsa'ya, ‹‹Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?›› diye sordular.

11 İsa şöyle yanıtladı: ‹‹Göklerin Egemenliği'nin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara verilmedi.

 

Kur'an'da bu konu meşhûr muhkem muteşâbih ayetler mes'elesiyle gündeme geliyor. Bu mes'ele Âli İmrân sûresinin 7. ayetinde şöyle geçiyor :

 

7﴿

 Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

 

 

Müteşâbih kelimesini İngilizce çevirilerde '' allegorical'' olarak çevrildiğini görüyoruz. Muhammed Esed de bu kullanımı tercih etmiş. Bu yaklaşıma göre metafizik konuların direkt olarak aktarılması mümkün olmadığından Kur'an'da müteşâbih ayetler vasıtasıyla benzetmeler yapılmış ve metafizik aleme dair birtakım bilgiler verilmiştir.

 

Alegori (Yerine); bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek, örneğin adalet düşüncesinin gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir kadınla(Themis) anlatılması gibi.

 

Mevdudî de bu ayetlerin gayba ait bazı bilgiler sunduğunu söylemiştir.

 

Bu bilgiler ışığında hem İncil'de hem de Kur'an'da benzetmeler yoluyla anlatımın önemini görebiliyoruz. Şimdi bunlara örnekler verelim 

 

1- 

 

İncil matta 6

 

“Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.”

 

Kur'an  Zümer sûresi 29 :

 

Bu amaçla Allah size bir olay anlatmaktadır: Birbiriyle geçinemeyen bir kaç ortak kişinin kölesi olan adamla yani müşrik biriyle, yalnız bir kişiye bağlı olan köle yani bir mü'min içinde bulundukları şartlar açısından bu iki adam eşit olabilir mi? Hayır, tek Allah'a inananla, pek çok putlara tapan bir olmaz. Tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler.

 

Burada ortak nokta bir kimsenin iki farklı kavrama/nesneye bağlı olamayacağıdır. Tevhid inancı hem İncil'de Hem Kur'anda iki veya daha çok efendiye köle olmamakla ifade edilmiştir.

 

2-

 

İncil matta 19

 

 23 İsa öğrencilerine, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Zengin kişi Göklerin Egemenliği’ne zor girecek. 24 Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.”

 

﴾40﴿

 Bizim âyetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!

 

Burada da örnek bir benzetme görüyoruz.

 

3-

 

İncil Matta 13

 

 Çünkü,
‘Gördükleri halde görmezler,
Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.’
 
14 “Böylece Yeşaya’nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu:
‘Duyacak duyacak, ama hiç anlamayacaksınız,
Bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz!
 
15 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı,
Kulakları ağırlaştı.
Gözlerini kapadılar.
Öyle ki, gözleri görmesin,
Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın
Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.’

 

Kur'an A'râf sûresi 179 :

 

﴾179﴿

 Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.

 

Burada da yine benzer-benzetmeyi görüyoruz.

 

 

4- İncil'de de Hz İsa kendiliğinden/hevasından konuşmadığını onu gönderenin isteğine göre konuştuğunu vurgular

 

Yuhanna 5 : 30

 

“Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir.

 Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. 

 

Kur'an'da Necm sûresinde de Hz peygamber için nerdeyse harfi harfine aynı şeyler söylenmektedir :

 

3﴿ Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır

﴾4﴿ O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.

 

5-

İncil Luka 4 

 

24 "Size doğrusunu söyleyeyim" diye devam etti İsa, "Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez/hor görülür.

 

Kur'an İsra 76-77

 

Ve [seni ikna edemediklerini görünce, bu sefer] aralarından büsbütün çıkarıp atmak için [doğduğun] toprakta seni tedirgin etmeye çalışıyorlar. (91) Ama, sen ayrıldıktan sonra, (92) onların kendileri de pek fazla kalamayacaklar

 

Elçilerimizden senden önce gönderdiklerimiz için de [izlediğimiz] yol buydu; (94) Bizim (çizdiğimiz) yolda bir değişme göremezsin.

 

 
Kur'an'a göre de eski peygamberlere kendi memleketlerinde rahat yüzü gösterilmemiş ve onlar memleketlerinden çıkarıldıktan sonra da allah da onları helak etmiştir.
 
 
6
 
Fatiha suresiyle benzerlik gösteren bir kısım da İncilde mevcût
 
 
İncil Matta 6:9-13
 
 
“Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin’.
 
7-
 
Bir diğer konu da peygamberlerin öldürülmesi konusu İncillere göre de yahudiler peygamberleri öldürmüşlerdir
 

 

MATTA 23:31 Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz.

MATTA 23:37 “Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz.

 

Kur'an Bakara sûresi 91 :

 

﴾91﴿

 Kendilerine, "Allah’ın indirdiğine iman edin" denilince, "Biz sadece bize indirilene inanırız" derler ve ondan başkasını inkâr ederler. Halbuki o Kur’an, kendi ellerinde bulunan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. (Resulüm!) Onlara, "Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah’ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?" deyiver.

 

 

8- 

 

İncil Yuhanna 5 :

 

17 İsa onlara, “Semavî Babam hiç durmadan çalışıyor; ben de çalışıyorum” dedi.

 

Kur'an rahman sûresi 29. ayet :

 

Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

 

 

9-

 

Kıyametin ne zaman olacağının bilinmeyişi İncilde de aynen geçer

 

Bilinmeyen Gün ve Saat
(Mar.13:32-37; Luk.12:41-48; 17:26-30,34-36)
36 “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. 
 
 
Kur'an A'râf 187. ayet
 
 
 
﴾187﴿

 "Ne zaman gelip çatacak?" diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki: "Onun hakkındaki bilgi sadece rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah’tır.

 

İncilde olduğu gibi kıyamet Kur'an'da da saate benzetilmektedir.

 

furkan suresi 11 : onlar o saati yalanladılar...

 

Bundan ziyade zekatın gizli verilmesinin daha iyi olacağına ve dua ederken itidalli bir yol izlenmesi gerektiğine dair öğütlerde de kuran ve incil birbirini onaylar.

 

 

 

10- Yahudi din bilginleri ile ilgilidir

 

 

Matta 23 :

 

Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın kürsüsünde otururlar. 3 Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. 4 Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler.

 

Bakara 44 :

 

﴾44﴿

 Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

 

Diyanet tefsîr : Bu âyetten, asıl muhatapların yahudi din bilginleri olduğu anlaşılmaktadır. Başka benzerleri gibi yahudi din bilginleri de halka kutsal kitaba inanıp onunla amel etmelerini, gerek sözleri gerekse davranışlarıyla Allah’ın rızâsına uygun şekilde yaşamalarını emrederlerdi

 

 

11- Hz İsa'ya da inanmayanların iddiası onun cinli olmasıdır.

 

Yuhanna-7:

 

Kalabalık, “Cin çarpmış seni!” dedi.

 

Kur'an'da da Hz peygambere aynı suçlamanın yapıldığını görüyoruz :

 

O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı. ( kalem suresi 51 )

 

 

***

 

 

 

 

 

Son olarak : Şuarâ 196-197

 

﴾196﴿

 O Kur’an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır.


﴾197﴿

 İsrâiloğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir?

 

 

 

Kur'an'ın Tevratla olan ilişkisi için de yazımı paylaşmıştım ancak değiştiremiyorum entry'imi buraya bırakıyorum : https://kuranadairkonularr.blogspot.com/2020/09/kurann-tevrat-ve-incili-bilgi-olarak.html

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...