Jump to content

2-BAKARA


Recommended Posts

tevratın ne zaman tahrif edildiği sorusuna cevabımız şudur:

tevrat, Kur'an'dan önce tahrif edilmiştir.

2/41- Yanınızdakini (Tevrat'ı) tasdik edici olarak indirdiğim (Kur'ân)a iman edin, O'nu, inkar edenlerin ilki siz olmayın, benim âyetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 181
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Tercan evelenmeyi bırakta Tevrat'ın Musa'ya verildiğine dair ayeti yaz..

Sana tevrat'ın geçtiği ayetleri sıralıyorum bunların hangisinde Musa'ya verildiğne dair bilgi var?

3/3 Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl

3/3 O, sana Kitap'ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi.Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.

3/48 Ve yüallimühül kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl

3/48 Ona Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

3/50 Ve müsaddikal lima beyne yedeyye minet tevrati ve li ühılle leküm ba'dallezı hurrime aleyküm ve ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm fettekullahe ve etıy'un

3/50 "Tevrat'tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım.Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım.Rabbinizden bir mucize getirdim size.Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

3/65 Ya ehlel kitabi lime tühaccune fı ibrahıme ve ma ünziletit tevratü vel incılü illa mim ba'dih* e fela ta'kılun

3/65 Ey Ehlikitap!İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz?Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi.Hala aklınızı işletmeyecek misiniz?

3/93 Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe'tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

3/93 Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi.Onlara de ki: "Tevrat'ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun."

5/43 Ve keyfe yühakkimunee ve ındehümüt tevratü fıha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba'di zalik* ve ma ülaike bil mü'minın

5/43 İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine baş vuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

5/44 İnna enzelnet tevrate fıha hüdev ve nur* yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda'* fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semenen kalıla* ve mel lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun

5/44 Biz indirdik Tevrat'ı, biz! İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var! Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabb'e adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah'ın Kitabı'ndan korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın Kitabı'na tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir.

5/46 Ve kaffeyna ala asarihim bi ıysebni meryeme müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incıle fıhi hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüdev ve mev'ızatel lil müttekıyn

5/46 Ardından, o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil'i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat'tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu, takvaya sarılanlara bir öğüt.

5/66 Ve lev ennehüm ekamüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyhim mir rabbihim le ekelu min fevkıhim ve min tahti erculihim* minhüm ümmetüm muktesıdeh* ve kesırum minhüm sae ma ya'melun

5/66 Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı andolsun, hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü!

5/68 Kul ya ehlel kitabi lestüm alal şey'in hatta tükıymüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyküm mir rabbiküm* ve le yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra* fe la te'se alel kavmil kafirın

5/68 De ki: "Ey Ehlikitap! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık.

5/110 İz kalellahü ya iysebne meryemezkür nı'metı aleyke ve ala validetik* iza eyyedtüke bi ruhıl kudüsi tükellimün nase fil mehdi ve kehla* ve iz alemtükel kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl* ve iz tahlüku minet tıyni ke hey'etit tayri bi iznı fe tenfühu fıha fe tekunü tayram bi iznı ve tübriül ekmehe vel ebrasa bi iznı* ve iz huricül mevta bi iznı* ve iz kefeftü benı israıle anke iz ci'tehüm bil beyyinati fe kalellezıne keferu minhüm in haza illa sıhrum mübın

5/110 Hani Allah şöyle demişti: "Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla! Seni Ruhulkudüs'le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey vücuda getiriyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: Açık bir büyüden başka bir şey değil bu."

7/157 Ellezıne yettebiuner rasulen nebiyyel ümmiyyellezı yecidune mektuben ındehüm fit tevrati vel incıli ye'müruhüm bil ma'rufi ve yenhahüm anil münkeri ve yühıllü lehümüt tayyibati ve yüharrimü aleyhimül habaise ve yedau anhüm ısrahüm vel ağlalelletı kanet aleyhim* fellezıne amenu bihı ve azzeruhü ve nesaruhü vetteveun nurallezı ünzile meahu ülaike hümül müflihun

7/157 Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmi peygambere uyarlar; o onlara iyiliği emreder, kötü ve çirkinden onları alıkoyar. Güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarından ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri, bağları söküp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

9/111 İnnellaheştera minel mü'minıne enfüshehüm ve emvalehüm bi enne lehümül cenneh* yükatilune fı sebılillahi fe yaktülune ve yuktelune va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incıli vel kur'an* ve men evfa bi ahdihı festebşiru bi bey'ıkümlezı bay'tüm bih* ve zalike hümvel fevzül azıym

9/111 Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler, öldürülürler. Allah'ın; Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak olarak yazdığı bir vaattır bu. Ahdine, Allah'tan daha vefalı kim var? Perçinlediğiniz bu antlaşmanızdan ötürü müjdeler olsun size. İşte budur o büyük başarının ta kendisi.

48/29 Muhammedür rasulüllah* vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana* sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud* zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl* ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar* veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

48/29 Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok merhametlidirler. Sen onları rüku eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri-izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkar edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.

Kuran'da Tevrat 'ın geçtiği ayetleri sana verdim görüldüğü gibi ne Musa'ya verildiğine dair bir veri var ne de bozulduğuna dair..Hatta gayet övgüyle bahsediliyor..

Sen taptığın Allah'ın Muhammed'e vermeyi unuttuğu tefsir kitaplarına bakadur kendi batıl bataklığın içinde debelen dur..Başını kumdan çıkar şöyle eline bir tevrat geçir okumaya başla...Burda ulema ezberlerini yutacak adam pek yok..

Esenlik ve akıl diliyorum sana..

Link to post
Sitelerde Paylaş

4. Onlar sana indirilene de, senden önce dendirilenlere inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar

anlamicak birşey yok.çok basit.

senden önce indirilenler.<tevrat,incil,zebur> e müslümanlar iman ederler demek istiyor.biz bu kitaplarında Allah tan geldiğine iman ederiz.tabi sonradan değiştirilmişlerdir o ayrı bi konu.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Birinci gün ışığı, ikinci gün gökleri yarattı.

Bu tevratta ilk cümle ve yanlış. Çünkü evrenin oluşumu sırasında fotonların yani işığın ortaya çıkışı çok sonra. Söyleyin bakayım. Tahrifat burada mı başlıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

tevrat; hz.musa ile hz.isa arasında gelen peygamberlerin, kendisiyle hükmettikleri kitaptır. Allah'tan tarafından gönderilmiştir. Kur'an'ın tasdik ettiği ve "içinde nur var" dediği tevrat bu tevrattır.

fakat, zaman içerisinde, israil uleması, Allah'a ait olmayan bir çok sözleri bu kitaba dahil etmiştir.

biz müslümanlar, tahrifat yapıldığını söylediğimiz zaman kastettiğimiz budur.

kur'an, tevratın nerelerinde tahrifatlar yapıldığını bizlere izah etmiştir.

tahrifat haricinde kalan kısımlarını ise tasdik etmiştir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

2kere2: Tevrat, kur'an'dan önce tahrif edilmiştir.

Zecal: Fakat kur'an öyle demiyor, tastik ediyor?

2kere2: Hımm... Şey, İndikten sonra tahrifata başlamışlar. Tahrif edilmemiş kısmını tastik ediyor.

Zecal: Tahrif edilmemiş kısmını nereden bileceksin? Kur'anda Tevrat bir bütün olarak geçiyor ve tastik ediyor...

2kere2: Hımm.. Şey, Tevratta çelişkiler var, yukarda arkadaşımız bir link gösterdi. Hiç Allah'ın kitabında çelişki olur mu?

Zecal: Buna bakarak çözüm yolunamı gidiyorsun? Kur'an'da istemeyeceğin kadar çelişki var.

2kere2: Onlar çelişki değil, senin kalbin mühürlü...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi yani arslan kaplan köpek balığı küfürde mi?

hayır. onlar yüce yaratıcılarınınkendilerine verdikleri vazifelerle meşgul kullarıdır.

arslan, arslan olduğu sürece üzeldir.

köpekte, köpek kaldığı sürece güzeldir.

insan da, insan olduğu müddetçe güzeldir.

küfür kalbe girdikten sonra, zamanla insandaki insani güzellikleri mahveder ve onu hayvandan daha aşağı bir şekle sokar.

özellikle, müslüman iken, dinini terkeden mürtedlerde bu kural daha belirgin işler.

buna delil isteyene, tavan arasındaki mürtedlerin mesajlarını gösteririm.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2kere2: Tevrat, kur'an'dan önce tahrif edilmiştir.

Zecal: Fakat kur'an öyle demiyor, tastik ediyor?

CEVAB : KURA'AN, İSRAİL ALİMLERİ TARAFINDAN YILLAR İÇERİSİNDE İLAVE EDİLMİŞ OLAN KISIMLARI DEĞİL, ALLAH'TAN GELEN ORJİNAL KISIMLARI TASDİK EDİYOR. ÖRNEK OLARAK; YARATILIŞIN 6 GÜN OLDUĞU İFADESİ, ARAPÇA TEVRATTA, AYNEN KURA'AN'DAKİ İDAFELERLE İDAFE EDİLİR.

2kere2: Hımm... Şey, İndikten sonra tahrifata başlamışlar. Tahrif edilmemiş kısmını tastik ediyor.

Zecal: Tahrif edilmemiş kısmını nereden bileceksin? Kur'anda Tevrat bir bütün olarak geçiyor ve tastik ediyor...

CEVAB : KUR'AN, KIRMIZI KALEMLE, TAHRİFATIN NERELERDE YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR. GERİ KALAN KISMINI TASDİK EDİYOR.

2kere2: Hımm.. Şey, Tevratta çelişkiler var, yukarda arkadaşımız bir link gösterdi. Hiç Allah'ın kitabında çelişki olur mu?

CEVAB: ELBETTE ÇELİŞKİ OLMAZ. ÇELİŞKİLER, İSRAİL ALİMLERİNİN ZAMANLA EKLEDİĞİ KISIMLARDADIR.

Zecal: Buna bakarak çözüm yolunamı gidiyorsun? Kur'an'da istemeyeceğin kadar çelişki var.

KUR'AN'DA ZERRE MİSKAL BİR ÇELİŞKİ YOKTUR. EĞER ZERRE MİSKAL BİR ÇELİŞKİ OLSAYDI, BEN ONA İMAN ETMEZDİM. ÇÜNKİ ALLAH'IN SÖZLERİ ÇELİŞKİDEN UZAKTIR.

2kere2: Onlar çelişki değil, senin kalbin mühürlü...

KİŞİ KÜFRÜ, KENDİ HÜR İRADESİYLE SEÇER VE İÇİNE DÜŞER. İÇİNE DÜŞÜKTEN SONRA, NE KADAR BERBAT BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAR, FAKAT İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİR. ÇÜNKİ, ARTIK PİS OLMUŞTUR. ÇIKAMIYOR. ALLAH'TAN YARDIM İSTESE, ALLAH ONU ELİNDEN TUTUP ÇIKARACAK O DÜŞTÜĞÜ BATAKLIKTAN. FAKAT O KİŞİ, GURUR VE İNADINDAN BUNU DA YAPMIYOR.

Link to post
Sitelerde Paylaş
tevrat; hz.musa ile hz.isa arasında gelen peygamberlerin, kendisiyle hükmettikleri kitaptır. Allah'tan tarafından gönderilmiştir. Kur'an'ın tasdik ettiği ve "içinde nur var" dediği tevrat bu tevrattır.

fakat, zaman içerisinde, israil uleması, Allah'a ait olmayan bir çok sözleri bu kitaba dahil etmiştir.

biz müslümanlar, tahrifat yapıldığını söylediğimiz zaman kastettiğimiz budur.

kur'an, tevratın nerelerinde tahrifatlar yapıldığını bizlere izah etmiştir.

tahrifat haricinde kalan kısımlarını ise tasdik etmiştir.

Bu nasıl başarmışlar?

Tevratta allahın kitabı diyorsunuz allah neden korumamış kitabını?

İlk indirdiği kitabı korusaydı başka kitapta indirmek zorunda kalmazdı değilmi?

Bunu 3 yaşında normal zekaya sahip bir çocuk bile düşünürken sizlerin "allah düşünemedi ama sonrada ders alara kuranı koruyacağını söyledi" demenizin anlamı nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kısaca, Kur'an'a uyuyorsa gerçek, uymuyorsa çelişki...

Dehanıza hayran olduğumu belirtmeliyim..

Peki, Adem ve havva hikayesini değiştirmişlermi Tevratta?

konumuz; bir şeyin gerçek olması için kıstasların neler olması değildir ?

Konumuz, tevratın tahrifatı ve kuran'ın tevratı tasdik etmesidir.

adem ile havva kıssasında, kuran ile mevcut tevratın çok ortak noktaları vardır.

israil ulemasının eklentileri de mevcuttur.

kuran, detaylı izahlarla, o eklentilerin nele olduğunu kırmızı kalemle üzerini çizerek gösterir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tekrar soruyorum.

Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Birinci gün ışığı, ikinci gün gökleri yarattı.

Bu tevratta ilk iki cümle ve yanlış. Çünkü evrenin oluşumu sırasında fotonların yani işığın ortaya çıkışı çok sonra. Söyleyin bakayım. Tahrifat burada mı başlıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu nasıl başarmışlar?

Tevratta allahın kitabı diyorsunuz allah neden korumamış kitabını?

İlk indirdiği kitabı korusaydı başka kitapta indirmek zorunda kalmazdı değilmi?

Bunu 3 yaşında normal zekaya sahip bir çocuk bile düşünürken sizlerin "allah düşünemedi ama sonrada ders alara kuranı koruyacağını söyledi" demenizin anlamı nedir?

siyasi ilişkiler, dünyevi çıkarlar ve insani korkular.... tahrifatın oluşmasında sebepler.

Allah dileseydi korurdu. koruma görevini, israil alimlerine verdi. onlar bu göreve ihanet etti.

Allah, onların neler yapacağını çok iyi biliyordu. bu yüzden tevrat, zebur ve incil de, son peygamberin vasıflarını anlatan ayetler gönderdi.

kurandan sonra yeni bir kitap göndermeyeceği için, bu sefer koruma işini kendi üstüne aldı. ilk zamandan bu zamana kadar, sayısız saldırılara rağmen, kuran tahrifattan korundu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
hayır. hasta oluyor.

Allah'ta ona ya şifa veriyor.

veya vazifesi bittiği için onu terhis edip, vefatına hükmediyor.

Birisi gidip eczaneden uyuz ilacı alıp sürüyor. Allah nerden çıktı.Şimdi bu köpek uyuzken güzel mi değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
o saydıklarının, israil alimlerinin uydurmaları.

Uydurma olduğunu hiç zannetmiyorum.Zebur=Mezmurlar kitabı. Tevratta aç bak.

Hatta:

1. Mezmur

1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

4 Kötüler böyle değil,

Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

5 Bu yüzden yargılanınca aklanamaz,

Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkârlar.

6 Çünkü RAB doğruların yolunu gözetir,

Kötülerin yolu ise ölüme götürür.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...