Jump to content

Allah vardır. İşte size ıspatı.


Recommended Posts

İslam semavi din filan değildir. Semavi dinler musevilik, hristiyanlık ve satanizm olarak 3 tanedir.

İslam ise, putperest dinlerden bir tanesidir.

Her ne kadar semavi dinlerden kopyalamalar içerse de, İslam orijininde bir çeşit paganist, putperest dindir.

Bu din milattan önce 2000 yıllarına kadar dayanır. Muhammed'in yaptığı şey ise, sadece kendi putperest dininin adının değiştirmesi ve deformasyonudur.

Yani İslam, putperest bir dinin son halidir.

Geçelim kanıtlara:

-- Bildiğiniz gibi, İslamda Allah'ın eski adı Al-ilah'dır. Bunda bütün ilahiyatçılar hemfikirdir. Muhammed'in babasının adı ise; Abdullah'dır. manası ise Allah'ın kuludur.

Şimdi akla hemen şu sorular geliyor:

1- Muhammed'in peygamberlik iddiasından önce Mekke ve çevresinde hangi din veya dinler vardı?

2- Semavi din dedikleri, musevilik veya hristiyanlık varmıydı?

3- Muhammed ve babası ve diğer aile eşrafı dinsizmiydi? Dinsiz değillerdiyse hangi dine mensuplardı?

4- Eğer bir dine mensuptuysalar, bu din musevilikmiydi? hristiyanlık mıydı? Yoksa putperest bir dinmiydi?

Geçelim cevaplara:

Muhammed'in peygamberlik iddiasından önce Mekke ve çevresinde hangi din veya dinler vardı?:

Sadece ve sadece çeşitli putperest dinler vardı. Buna hiçbir İslamcı itiraz edmez çünkü bu zaten kendilerinin de iddia ettiği birşey. Hatta o dönem, o bölgede bulunan bütün dinlerin putperest din olması sebebiyle, o deviri oranın cahiliye devri olarak nitelerler. Bununla da yetinmeyip, onların bu putlara tapma cehaletini İslamın geliş sebebi sayarlar.

Netice: O bölgede putperest dinlerden başka bir din yoktu.

Mekke ve çevresinde semavi din dedikleri, musevilik veya hristiyanlık varmıydı?:

Yoktu dedik ya! Bu konuda İslamcılarla da anlaştık.

Muhammed ve babası ve diğer aile eşrafı dinsizmiydi? Dinsiz değillerdiyse hangi dine mensuplardı?

Dinsiz olamazdılar. Zaten bunun en büyük kanıtı Muhammed'in babasının adının abdullah olmasıdır.

Abddulah "Allah'ın kulu" demektir. Muhammed'in babası birşeyin kulu olduğuna göre, demekki zaten dinsiz olamazdı.

Zaten o devirde o bölgede zaten dinsiz insanlar yoktu.

Eğer bir dine mensuptuysalar, bu din musevilikmiydi? hristiyanlık mıydı? Yoksa putperest bir dinmiydi?

Kesinlikle musevilik veya hristiyanlık olamaz çünkü o devirde, o bölgede hristiyanlık ve/veya musevilik olduğuna dair hiçbir iz, hiçbir belirti ve hiçbir hadis yoktur. Hiçbir söylenti ve buna benzer iddia da yoktur. Ayrıca bölgede, o tarihten kalma ne bir havra nede bir kilise kalıntısı vardır. Dolayısıyla o bölgede bu iki dinden de eser yoktur.

Peki geriye ne kalıyor? Muhammed'in babasının bir putperest olması kalıyor değil mi? Çünkü diğer bütün alternatifleri denedik, uymadı.

Evet, Muhammed, babası ve eşrafı putperest olduklarına göre, bir putları olması gerekir değil mi? Putsuz putperest tabiki olamaz.

Peki onların putu neydi acaba?. Ne olacak tabiki Muhammed'in babasının adından da anlaşıldığı gibi, putları Allah'dı.

Zaten putu Allah olduğu için Muhammed'in babasının adı "Allah'ın kulu"dur.

Peki şimdi bir deneme daha yapalım, belki yanılmışızdır değil mi?

Diyelim ki Allah put değildi. Peki öyleyse Muhammed'in babasının putu hangisiydi?

Diyelimki Muhammed'in babasının bir putu yoktu. O halde dini neydi? Yahudi değildi, hristiyan da değildi, dini neydi peki?

Diyelimki dinsizdi; o halde adı neden "Allahın kulu"? Dinsiz biri, birşeyin kulu olurmu hiç?

Döndük mü başa? Gördüğünüz gibi, Muhammed ve ailesini ne yaparsak yapalım, ne yoldan düşünürsek düşünelim, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, putperestlikten kurtaramıyoruz.

Bütün bunlar gösteriyor ki; o devirde o bölgede putperest dinlerden başka din olmadığı halde, Allah yine de vardı.

Bu da bize putperestlerin Allah adında bir ilahı'ı olduğunu ispatlıyor.

Peki Putperestler hangi Allah'a tapıyorlardı? Kimdi bu Allah?

Kim olacak? İşte şu:

Şimdiki hali:

stone.JPG

Gördünüz değil mi, Allah'ın kim olduğunu? Yukardaki resimlerdeki kişiler de Allah'ı öpen 2 adet putperest.

Milad'dan 2500 yıl önceki hali: (O zamanki adı Kıble. Yani sümer tanrıçası kibele/ Cybele)

cybele_statue.jpg

Allah Kimdir?:

Kendisi bayandır, bir ay tanrıçasıdır. Sümerler ve Frigyalılardaki adı Kıble'dir. Yani Kıbele'dir. Daha sonraları bazı putperest dinler tarafından, kara taşa dönüşüp dünyaya indiğine inanılır. (Kabe'deki hacıların etrafında döndüğü hacer ül-esved kara taşı.)

Al-lat, Uzza ve Menat adında 3 adet kızı vardır.

Millad'dan öncesinde Arap yarımadasındaki adı Al-ilah ( El-ilah ) dı. Sonraları (Muhammed'den önce) adı zamanla değişikliğe uğrayarak, aradaki sadece i harfinin kalkmasıyla Al-Lah oldu.

Yani bu allah adı, Muhammed'le birlikte gelmedi, Muhammed zamanından önceki adı da aynen şimdiki gibi Allah'dı.

Nitekim bunu Kuran da ispatlar. Kuran'ın ilk ayetlerinde dahi Allah kendini tanıştırmaya gerek duymaz, direk konuya girer. Çünkü kendisi zaten tanındığını ve hatta tapıldığını bilir.

Bakınız Kuran'ın iniş sırasına göre, ilk ayetleri (Kalınlaştırılmış yerlere dikkat):

Alak/:

1,2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı.

3. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

4,5. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

6,7. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.

8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.

9,10. Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?

11,12. Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!?

13. Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!?

14. O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

15,16. Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

17. Haydi, taraftarlarını çağırsın.

18. Biz de zebânileri çağıracağız.

19. Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.

Şimdi ayetleri inceleyeyim. Bu yukardaki ayetler, Allah'ı daha önce hiç bilmeyen, tanımayan birine inmiş gibi gözüküyor mu?

Daha ilk ayette ne demiş? "Rabbin".

O ilk ayet indiğinde kimdi Muhammed'in rabbi? Elbette ki bir putdu. Yukardaki yazılarda bunu defalarca ispatladık. İtiraz eden yüz kere daha okusun üstteki yazıları.

Demekki Muhammed bu dini bir putun adına kuruyor. Gördüğünüz gibi "rabbin" dendiği zaman, şaşırmıyor, bocalamıyor. "Benim rabbim yoktu ki" demiyor, "sen kimsin?" diye sormuyor.

3 no'lu ayette ne diyor? "Senin Rabbin".

Muhammed buna da afallamıyor, "kim benim rabbim"" demiyor, çünkü daha öncesinden de bir rabbi olduğunu biliyor.

İşin daha da önemlisi; bu ayetleri başkasına anlattığı zaman, yine hiçkimse afallamıyor, hiçkimse "kim bu Allah? kim bu rabb" demiyor.

Çünkü Muhammed'in peygamberlik iddiasından önce de, bu Allah biliniyordu ve tapılıyordu.

Muhammed'in yaptığı şey sadece; "hani o sizin ve benim taptığım Allah varya! İşte o bana vahiy gönderdi". demekten ibarettir.

İşte Muhammed bu yüzden Allah'ı tanıtmaya gerek duymuyor.

Geçelim 9,10 no'lu ayetlere: (Tekrar belirtelim: bu Alak suresi Kuran'ın ilk suresidir).

Ne diyor? "Sen, namaz kıldığında".

Bu ne demektir? Demekki Muhammed peygamber olmadan önce de namaz kılıyordu. Çünkü aksi halde Allah'a "namaz nedir?" diye sorması gerekirdi. Zaten sormasına ne hacet? Allah demiş zaten kendisine "Sen, namaz kıldığında" diye.

Bu da o zamanki putperestlerin namaz kıldığını ispatlıyor. Namaz zaten bir putperest ibadetidir. (bkz:1)

11,12 Ne diyor? "takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyor" diyor.

Yine hiçbir putperest şaşırmıyor, hiçbiri "Allah kim? demiyor. Hiçbir putperest "Hangi Allah'a karşı gelmekten sakınacağız?" demiyor.

Çünkü hepsi Allah'ı zaten tanıdığı için ve bazıları da taptığı için bu soruları sormuyor. Muhammed de Allah'a sormuyor bunları.

Ayet 18: Ne diyor? "Biz de zebânileri çağıracağız." diyor. Yine hiçkimse "zebani nedir? Kim bunlar?" demiyor. Çünkü bu putperestler zebanileri de zaten biliyorlar. Zira dinlerinde mevcutdu.

Ayet 19: "secde et" diyor. Yine hiçkimse "secde ne demektir?" diye sormuyor, Muhammed de Allah'a sormuyor.

Çünkü onlar daha önce zaten namaz da kılıyorlardı, putperest dinlerinden dolayı.

Alak suresini geçtik. Bu arada bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kuran'da sık sık "Allaha'a ortak koşmaktan bahsedilir. (Şirk)

Bu nasıl olabilir? Hem Allah'a inanıp, hem kuran'ı okuyup, hem Allah'a ortak koşmanın cezasının cehennem olduğunu bilip, hem de Allah'a hala ortak koşabilmek. Sizce bu mümkünmüdür?

Eğer mümkünse neden şu anda tek bir kişi bile "Evet Allah vardır ama tek tanrı o değildir" diyerek Allah'a ortak koşmaz?

Evet bunu söyleyen tek bir kişi bile yoktur. Çünkü Kuran'a rağmen, o cehennem tehditlerine rağmen, bunu söyleyecek kadar akılsız tek bir insan bile olamaz.

Nasıl ki şimdi olamıyorsa, o devirde olması hiç mümkün değildir.

Fakat Kuran'ın anlatmasına göre varmış böyle insanlar. Bu da neyi gösterir?; Kuran'dan önce bazı putperestler hem Allah'a hemde diğer başka putlara tapıyorlarmış.

Bu neyi ispatlar? Allah'ın İslam öncesi putperestlerinin tanrısı olduğunu ispatlar.

Peki Allah ile birlikte başka hangi putlara tapıyorlardı bu putperestler? Tabiki Allah'ın kızları Al-Lat, Uzza ve Menat'a tapıyorlardı.

Putperestler İslam öncesi, cennet ve cehennem kavramına inanırlardı. Namaz kılarlardı.(bkz:1) Tıpkı şimdiki müslümanlar gibi, hacca gitip, Allah'ın etrafında dönerek tavaf yaparlardı. Ayrıca da yine tıpkı şimdiki müslümanlar gibi şeytana da inanıp, hacda şeytan taşlarlardı. Tıpkı şimdiki gibi meleklerin ve cinlerin varlığına inanırlardı.

Putperest dinler tabiki tek çeşit değildi. Çeşit çeşit putperest dinler vardı. İslamcıların da belirttiği gibi, o dönemde zenginlerin evlerindekiler hariç 360 tane put vardı.

Bütün bu yukarda saydığım, namaz, hac, şeytan taşlama, cennet, cehennem, cin, melek vs. gibi kavramların olup olmaması dine göre değişkendi, fakat bütün bu putperest dinler birbirlerinden esinlenmiş ve birbirlerinden alıntılar yapmıştır.

Örneğin cehennem anlayışı da yine putperest dinlerden İslama girmiştir.(bkz:2) Ancak İslama girmiştir derken, Muhammed'den sonra değil önce girmiştir.

Bütün bunların yanında; Kuran Kabe'yi zaten Allah'ın evi olarak niteler. Kabe İslamdan önce putperestlerin ibadet yeri olduğuna göre, bu da Allah'ın İslam öncesi putperestlerinin putu olduğunun ayrı bir ispatıdır.

Allah'ın en genç kızı Uzza:

aluzza.jpg

Diğer kızlarından biri Al-Lat:

allaat.jpg

İslam / Putperest mini sözlük:

Allah : Kıble, Kıbele, Al-İlah, Al-Lah

Kıble : Tanrıça Kıbele, Cybele, Allah.

Cehennem: Hennom vadisi, Ge-Hennom

Namaz : Namaz, Namaskara

Melek : Melek, Molek

Bazı kaynaklar:

http://www.bible.ca/islam/islam-moon-god.htm

http://www.gutenberg.org/files/16653/16653-h/16653-h.htm

http://zombiescholar.blogspot.com/2007/01/...comes-myth.html

1: Namaz putperest dinlerin ibadet şeklidir:

Namaz, semavi dinlerin (Musevilik, hristiyanlık ve satanizm) hiçbirinde yoktur.

Aşağıda size putperest Hindu'ların günümüzde nasıl namaz kıldıkları, video'suyla birlikte anlatılacaktır.

Alıntı bir sitede tesadüfen tanıştığım, çok değerli bir İslam alimi arkadaşımdan alınmıştır. Kendisine çok teşekkür ederim.

Adının zikredilmesini istemeyebileceğinden dolayı belirtmedim. Kendisine teşekkürlerimi sunarım.

Not: Hiçkimse "bu putperestler namazı İslam'dan çalmıştır" filan demesin, çünkü onların dini islamdan yüzyıllar öncesine dayanır.

Namaz Öğreniyoruz. Putperest Hindulardan:

Asanaların yapılması, çok eski bir bilim olan Hathayoganın bir kısmını oluşturuyor, ve yogik ya da psikolojik değerlerinin yanı sıra insanı daha sağlıklı yapan, organların zindeliğini ve dinçliği artıran birkaç duruştan ibaret. Asana Sözcüğü ‘duruş’ veya ‘pozisyon’ demektir. Asana bireyin bedensel ve zihinsel metin, sakin, sessiz ve rahat kalabilmesi için yaşam hali demektir.

Sansktitçe Surya ‘güneş’ Namaskara ise ’selamlama’ veya ‘bağlantı’ demektir. Böylece Surya Namaskara ‘güneşle bağlantı’ anlamına gelmektedir. Surya Namaskara bedende akan güneş enerjisinin canlandırma tekniğidir. Güneş ruhi bilinç simgesidir.

Şimdi Suryacıların Güneşe tapınırken uyguladıkları Surya Namaskara nasıl yapılır birlikte öğrenelim.

1 - Dik olarak ayakta durun. Bacaklarınız bitişik. Beden dik ancak rahat olsun. Ellerinizi göğüs kafesinizin önünde birleştirin ( Namaskar Mudra).

2- Kollarınızı yukarı doğru kaldırın. Bu sırada kollarınızı ve dizlerinizi bükmeyin.

3- Kalçanızdan bükülerek öne doğru eğilin, avuçlarınız aşağıya ve alnınız dizlerinize baksın. Dizlerinizi bükmeyin.

4- Elleriniz ve ayaklarınız aynı yerde kalacak şekilde dizlerinizi yere koyun bedeniniz dizlerinizin üzerinde, kalçanız topuklarınıza değsin ve alnınız yerde olsun.

5-Geriye doğru gelirken nefes alın

6- Dördüncü sırada ki hareketleri tekrar edin.

7- Yavaşça ayağa kalkın.

8- Bir sonraki tura geçmeden önce Namaskar Mudra duruşuna gelin

Nefes alın…

Namaskara’da nelere dikkat etmelisiniz :

1- Her zaman boş bir mide ile yapın

2- Açık ve temiz havayı tercih edin. Havası iyice temizlenmiş bir oda da olabilir.

3- Tek başınıza veya bir grup ile yapabilirsiniz. Unutmayın ki grup çalışmaları, kollektif şuur oluşturur.

4- Temiz bir mat veya örtü kullanın.

5- Çalışmadan 1/2 saat önce yıkanın.

6- Bel fıtığı veya bel problemi olanlar, yüksek tansiyon hastası olanlar, bu çalışmayı önce doktorlarına danışmalıdırlar

7- Rahat ve bol bir giysi seçin.

9- Çalışmanın her anında bedeninizin tamamını iyice hissedin. Tam bilinç içinde uygulayın

Müslümansanız egsersizler bittikten sonra önce sağa, sonra sola selam vermeyi unutmayınız.

Namaz hakkında ek bilgiler:

Sümer kalıntılardan, İngiliz müzesinden, o dönemde namaz kılan bir putperest kadın:

3.jpg

-----------------------------------

2: Putperest dinlerde cehennem:

Cehennemin resimleri:

77940876-L.jpg

77940849-L.jpg

77941042-L.jpg

Şu aşağıdaki de cehennemin dibi:

hinnon8.JPG

İsimleri: GeHinnom , Ge-Hennom , GeHennom , Gehenna (G ler C olarak okunur)

İslamdaki adı: Cehennem

Tarih'teki diğer bir adı: Ben-Hinnom.

Manası: Hinnom vadisi.

Manası 2: the lake of fire, Ateşin gölü , Ateş gölü, Alev gölü

Hangi dilden? : İbranice

Tarihteki İşlevi:

1- Eski putperest İsraillilerin, oğullarını ve kızlarını ilah Molek'e (Melek) diri diri ateşe atılarak kurban edilmesi.

2- Yine eski İsraillioğullarının putperest dinlerine göre; günah işleyen günahkarların ateşte diri diri yakılması.

3- İlah Molek (Melek) adına günahkarlara çeşitli işkenceler yapılması.

(Molek: Ammonlular'ın ilahı Molek. Reforme edilerek islama geçirilmiş haliyle: Melek. )

Cehennemin dibindeki ateş sürekli yanar halde tutulurdu. Putperestler ateşin sürekli yanar halde kalmasını sağlamak için, ilah Molek'e (Melek) tapınmaya gittiklerinde ona hediye olarak yanlarında yağ götürürlerdi. Bu yanlarında götürdükleri yağ bu ateşin sürekli yanar halde kalmasını sağlardı.

Putperestler bu yapılanları vahşet olarak görmezlerdi. Bu yüzden bu tapınaklara giderken çok güzel giyinir, temizliğe özen göstererek üzerlerine güzel kokular sürünürlerdi.

Bu uygulamalara İsrail kralı Yoşiya (MÖ 640- 609) tarafından son verilerek çöplük olarak kullanılmaya ve insanlar yerine çöplerin yakılmasına devam edildi. Ancak buna rağmen kendilerine değer verilmeyen ve aşağılık olarak görülen günahkar insanların cesetlerinin cenaze töreni düzenlenmeden oradaki çöplükte yakılmasına devam edildi.

Cehennemin dibinde Saydalılar'ın putu Aştoret, Moavlılar'ın putu Kemoş ve Ammonlular'ın putu Molek'in (Melek) tapınakları bulunurdu.

Coğrafi konumu: Kudüs merkezi olan tepenin hemen dibindeki, çukurda kalan, güney ve güney batısıdır. Refaim Vadisi'nin kuzey ucuna düşer.

Kaynaklar:

İncil: Yeşu 15:8 , Yeremya 32:35 , Krallar 23:10 , Krallar 23:13 , Tarihler 28:3 , Levililer 18:21

http://www.returntogod.com/jerusalem/valleys.htm

http://bible-truths.com/lake16-D1.htm

http://www.bible.ca/ef/topical-the-p...of-gehenna.htm

http://www.what-the-hell-is-hell.com

----------------------------------

Gördüğünüz gibi Allah varmış. Artık Allah varmıdır yokmudur bu tartışmalara bir son verirsiniz sanırım.

Ailesiyle birlikte resimlerini bile yayınladık, daha hala "Allah yoktur" derseniz yazıklar olsun size.

Hepinize saygılar, sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 380
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İslam ise, putperest dinlerden bir tanesidir.

Her ne kadar semavi dinlerden kopyalamalar içerse de, İslam orijininde bir çeşit paganist, putperest dindir.

Müthiş. bir çalışma!...........

Tebrikler!

Biz de yıllardır aynı savı savunuyoruz..

HACI

Link to post
Sitelerde Paylaş

merhabalar,bence sırf o dönemi ele alarak bunu yarıgılayamazsın hz isa'nın dönemindede sağda solda inek,eşya(lara) tapanlar yokmudu?

Muhammed ve babası ve diğer aile eşrafı dinsizmiydi?,buna ise şöğle diyebilirim okudğum kitapların doğruluğunun garantisini vermem ama benim bildiğim hz.muhammed peygamberliğinde önceki dönemde zaten adı koyulmamış,keşfedilmemiş bir dine inanıyordu ve putlara ozamanlar karşı olduğunu biliyorum.

Ne olacak tabiki Muhammed'in babasının adından da anlaşıldığı gibi, putları Allah'dı.

Zaten putu Allah olduğu için Muhammed'in babasının adı "Allah'ın kulu"dur.

bunada sogle diyebilirim,ozaman daha vaarolmamış bir dinin hz. muhammed'in babası tarafından hatta babasının babası tarafından mı planlanmış yani yok işte biz abdullah koyalım adını sonra allahın kulu vs. belki kökleri hristiyanlığa dayanıyor bunu istap edemeyiz ama sen sadece kafanda kurup bunları gundemi getirmişsin bana acayip saçma geldi

Diyelimki dinsizdi; o halde adı neden "Allahın kulu"? Dinsiz biri, birşeyin kulu olurmu hiç?,adı ramazan olan bir rapih biliyorum...

Allah Kimdir?:Allah ne doğmuş nede doğrulmuştur,hiçbirşey ona denk ve benzer değildir...bugerçeği ancak dünya yaşamının sona erdiği ve bu gerçekleri anlamaya zihnimizin yettiği zaman öğreneceğiz...

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam semavi din filan değildir. Semavi dinler musevilik, hristiyanlık ve satanizm olarak 3 tanedir.

her şey güzel anlayamadığım nokta semavi dinler.

semavi ne demek ,

satanizm ne zaman din oldu.

süleymanın mabedinde deforme edilen ezoterik bilgi ne zaman semavi oldu.

mıtra coğrafyasından alınan kopyalamalar ne zaman semavi oldu.

tamam müslümanlık değil.

ya peki, diğerleri.

tarihinde AKHENATON tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Ilker Abdullah isminin orjinali ABD AL-ILAH tir yani abd kul demek al ilah ise en yukrda gordugun avrattir. O zaman Muhammedin babasi o karinin kuludur.

ya tmm isimin anlamına katılıyorum Allahın kulu ama neden put olarak taabir ediyorsunuz ne alaka yani 2 nesil once planlanmış birşeymi yoksa abdullah ismini sonradan mı koymuş kendine yoksa tesadüfmü :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş
İslam semavi din filan değildir. Semavi dinler musevilik, hristiyanlık ve satanizm olarak 3 tanedir.

her şey güzel anlayamadığım nokta semavi dinler.

semavi ne demek ,

satanizm ne zaman din oldu.

süleymanın mabedinde deforme edilen ezoterik bilgi ne zaman semavi oldu.

mıtra coğrafyasından alınan kopyalamalar ne zaman semavi oldu.

tamam müslümanlık değil.

ya peki, diğerleri.

sana kesinlikle katılıyorum 20. yy da çıkan bir saçlamığı nasıl semavi olarak kabul edebilirsiniz anlamıyorum

Link to post
Sitelerde Paylaş
1: Namaz putperest dinlerin ibadet şeklidir:

Namaz, semavi dinlerin (Musevilik, hristiyanlık ve satanizm) hiçbirinde yoktur.

Aşağıda size putperest Hindu'ların günümüzde nasıl namaz kıldıkları, video'suyla birlikte anlatılacaktır.

Alıntı bir sitede tesadüfen tanıştığım, çok değerli bir İslam alimi arkadaşımdan alınmıştır. Kendisine çok teşekkür ederim.

Adının zikredilmesini istemeyebileceğinden dolayı belirtmedim. Kendisine teşekkürlerimi sunarım.

Not: Hiçkimse "bu putperestler namazı İslam'dan çalmıştır" filan demesin, çünkü onların dini islamdan yüzyıllar öncesine dayanır.

Allah razı olsun diyorum o islam alimi arkadaştan ;) . Bu videolar o kadar değerli ki...

ve o Al lat, Kibele vs çalışmaları...

Sizler sanki gönüllü karıncalar gibi bizim için çalışıyorsunuz.

O komik cümleyi de doğal karşılıyorum. Haylaz çocuklar sizi :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
İslam semavi din filan değildir. Semavi dinler musevilik, hristiyanlık ve satanizm olarak 3 tanedir.

her şey güzel anlayamadığım nokta semavi dinler.

semavi ne demek ,

satanizm ne zaman din oldu.

süleymanın mabedinde deforme edilen ezoterik bilgi ne zaman semavi oldu.

mıtra coğrafyasından alınan kopyalamalar ne zaman semavi oldu.

tamam müslümanlık değil.

ya peki, diğerleri.

Arkadaşlar, "semavi dinler" meselesine takılmayın. Konumuz zaten bu değil, konumuz İslamın putperest bir din olduğu ve Allah'ın var olup olmadığıdır.

Ama yine de sizi kırmayıp, semavi dinler meselesini açıklayayım.

Semavi dinler 3 tanedir.

1- Musevilik, yani yahudilik.

2- Hristiyanlık.

3- Satanizm.

Semavi din ne demektir?:

Sema=Gök.

Semavi=Göksel.

Semavi din= Yeryüzünde bir putu olmayan, tek tanrılı, tanrısı göksel/gaybi olan din.

Şimdi bu 3 semavi dini tek tek inceleyelim:

1- Musevilik, yani yahudilik:

a- Yeryüzünde putu var mı? : Yok.

b- Tek tanrılı mı? : Evet

c- Tanrısı göksel/gaybi mi: Evet.

Öyleyse musevilik bir semavi dindir.

2- Hristiyanlık:

a- Yeryüzünde putu var mı? : Yok. (Kimi İslamcılar, haç/çarmık işaretini put olarak tanımlar ama onların zaten saldırmadığı bir din yoktur. Haç/çarmık hristiyanlıkta sadece anısal bir semboldür.)

b- Tek tanrılı mı? : Evet

c- Tanrısı göksel/gaybi mi: Evet.

Öyleyse hristiyanlık bir semavi dindir.

3- Satanizm:

a- Yeryüzünde putu var mı? : Yok.

b- Tek tanrılı mı? : Evet (Tanrıları şeytandır)

c- Tanrısı göksel/gaybi mi: Evet.

Öyleyse satanizm bir semavi dindir.

Gelelim satanizm'in bir din olup olmamasına.

Satanizm hristiyanlığa tepki olarak ortaya çıkmış bir dindir.

Zaten daha en baştan; "hristiyanlığa tepki olarak ortaya çıkmış bir dindir." dediğimiz anda, onun için "bir dindir" demiş olduk bile.

Hangi yüzyılda çıktığı, kime tepki olarak çıktığı, gerçekte onun müritlerinin şeytana tapıp tapmadığı ise hiç önemli değildir.

Madem ki bu insanlar bunu bir din olarak kurmuş, "bu bir dindir" demiş, "bizim tanrımız şeytandır" demiş, satanist kiliseler bile kurmuş, o halde hiçkimsenin "bu bir din değildir" deme hakkı yoktur.

Eğer bir satanist'e "bu bir din değildir" dersen, onun da senin dinin için "bu bir din değildir" deme hakkı doğar.

Bu sebeplerden ötürü, satanizm bir dindir. Üstelik yeryüzünde bir putu olmaması, tek tanrılı olması ve tanrısının göksel/gaybi/semavi olmasından dolayı, semavi bir dindir.

Yani İslamcılar çatlasa da, patlasa da, hasetliklerinden hoplasa da, satanizm bir semavi dindir, islam ise putperest bir dindir.

Yukarıdaki yazımda İslamın putperest bir din olduğunu çeşit çeşit ispatladım. Daha da ispatlar var ama vakit yoktu onları yazacak.

Vakit olursa bu gün size başka deliller de getireceğim.

Hepinize saygılar, sevgiler, teşekkür eden kardeşlerime de teşekkürler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
ya tmm isimin anlamına katılıyorum Allahın kulu ama neden put olarak taabir ediyorsunuz ne alaka yani 2 nesil once planlanmış birşeymi yoksa abdullah ismini sonradan mı koymuş kendine yoksa tesadüfmü :lol:
Neden put olarak tabir ediyoruz biliyor musun? Cunku babasinin ismi Abdullah (El-Ilah´in kulu) iken, amcasi yani Ebu Leheb´in ismi de Abdulmenat´tir (El-Menat´in kulu).

Yani hem amcasinin, hem de babasinin isimlerinin kokenleri kabedeki putlardan gelmedir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Konu semavilik değilse karşılaştırma yaparken semavilik temeline

neden oturtmuşsun, mesele puta tapıcılık ise bunun üzerinde dur.

Satanistler dinlerini ne kadar semavi görüyorsa müslümanlar da

o kadar görebilir. Semavilik vurgusu yoğun olmuş ve bir noktadan

sonra semavidir-değildir meselesi bir yaratıcı varmış da o göndermiş-

göndermemiş gibi izlenime neden oluyor.

İslam, hıristiyanlıktan da musevilikten de pek çok öğe içerir, hem kitap

hem de geleneksel din anlamında.

İster putperest ister semavi olsun hepsi aynı zavallılığın ürünü.

tarihinde kitapsz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Neden put olarak tabir ediyoruz biliyor musun? Cunku babasinin ismi Abdullah (El-Ilah´in kulu) iken, amcasi yani Ebu Leheb´in ismi de Abdulmenat´tir

Ebu Lehep sandığınız adamın adı Abduluzza dır.

Selamlar..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ebu Lehep sandığınız adamın adı Abduluzza dır.

Yaw herakles başka bir tartışmada ebu leheb bir sıfattır bir kişi değildir sen değilmiydin?

Şimdi bu sıfatın beliri bir kişiyi işaret ettiğini kabul etmiş görünüyorsun

tarihinde DeHRi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Ebu Lehep sandığınız adamın adı Abduluzza dır.
Cok dogru adi Abduluzza´dir, ancak oyle sandigim icin degil de yanlislikla yazmisim. Ebu Leheb´in asil adinin Abduluzza oldugunu hatta Abdulmenat isminin de halen nadiren olsa dahi gunumuzde bile kullanildigini daha once defalarca kez yazmistim.

Yanlis anlasilmasin tamamen putlarin adini karistirmamdandir.

Ne farkeder

kabe deki uc put

LAT UZZA MENAT

Ha Abd ul Menat

ha

Abd ul UZZA

Evet, aynen oyle. Daha once Abduluzza oldugunu defalarca yazmistim ama yukarida yazdigim iletide karistirmisim. Ne yapalim insanlik hali :rolleyes:
Link to post
Sitelerde Paylaş
Yaw herakles başka bir tartışmada ebu leheb bir sıfattır bir kişi değildir sen değilmiydin?

Şimdi bu sıfatın beliri bir kişiyi işaret ettiğini kabul etmiş görünüyorsun

Yaw dehri benim yazdıklarımı neden anlamakta sıkıntı yaşıyorsun:)

Bak ben ne demişim..

Ebu Lehep sandığınız adamın adı Abduluzza dır.

Sandığınız adam ok?

Bari birşey sanıyorsunuz iddianız az tutsun be kardeşim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...