Jump to content

PEYGAMBER EĞER GERÇEKTEN PEYGAMBER DEĞİLSE NASIL GELECEĞİ BİLİYOR?


Recommended Posts

  • İleti 100
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Gaybın Muhammet tarafından da bilinebileceğine dair bu başlık, aslında islamın ne denli akıldışı bir din olduğuna da delildir.

CİN/26-28 ayetleri, bunu en güzel şekilde özetliyor.

1- Allah, insanların gaybla ilgili bilmesi ve uyması gereken kısımları vahiy aracılığıyla Peygambere bildiriyor. Bunlar da ayet olarak katipler aracılığıyla ezberleniyor veya yazıya geçiriliyor. Yani Kuran'ın ayetleri oluyorlar.

2- İslamın iddiasına göre Kuran, bir insanın doğumdan ölüme, sabahtan akşama yapması gereken herşey açık açık belirtilmiştir.

3- Muhammet, bu ayetlerin gerektirdiği davranışların dışında öyle davranışlar da yapıyor veya söylüyor ki, bunlar Kuran'da belirtilmemiş.

4- Bir anlamda Kuran'da olmadığı halde bazı davranışlar sergiliyor.

5- Oysa o davranış, islami bir gereklilik olsaydı, Allah tarafından vahiy olarak indirilip Kuran'a ayet olarak yazdırırdı.

6- Buna rağmen bazı müslümanlar, hala "İslamın yaşanabilmesi için hadislerin de kabul edilmesi şart. Aksi takdirde dini anlayamayız" diyerek, Allah'ın ayetlerine şirk koşuyorlar.

7- Muhammet'in ayetlerini, Allah'ın ayetleriyle harmanlayıp öyle ibadet ediyorlar.

8- Hadisçi müslümanlar, Muhammet'i Allah'a şirk koşarak dinden çıkıyorlar.

9- Biz de kalkmış burada bunlarla mantık yürütüyor, kafa patlatıyoruz. :fool:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu başlığı görmeseydim kalbi mühürlü bir kafir olarak ölecektim..

Tevafuk olduda bu başlığı gördüm, gerçeği anladım ve müslüman oldum..

Evet peygamber gaybı bilmiş hadisler aynen çıkmıştır..

İnanmazsanız izleyin:

http://www.youtube.com/watch?v=ApUZpqr1npo

İşte size gerçekleşen gayb haberleri..

Sırayla gitmenizi tavsiye ederim..

http://www.youtube.com/watch?v=IhLifm7Hw6s&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=ifbgYiN_UBQ

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir iki soruya toplu cevap:

1-İslam dünyası inanışları vbleri ni Ateistforum belirlemiyor:Yani 1.5-2 milyar müslüman Peygambere (sav) Allah'ın Gaybı

bildirebileceğine ve bildirdiğine ve onun mucizelerine inanıyor.

2-Bir grup Suudi Vehhabi ve bizim Kurancı dediğimiz Sünneti seniyye düşmanı Müslümanın bu konuda katı tutumu

%5 gibi komik bir orandır.Bugün onların alimleri bile yaygın ehli sünnet vel cemaat mezheplere iltihakı düşünmekteler

3-Düşmanımın düşmanı dostumdur diyen dinsiz zihniyet bundan nemalanmaya çalışsa da ortaya attığı argümanlar KURANI KERİMİ

DOĞRU KABUL EDEN ayet mealleriyle ne aptal duruma düştüğünü göremiyor.Kuranda Peygamber Allah bildirmedikçe gaybı bilemez diyor değilmi ? Peki Arkadaşım hani siz bu kitabı Muhammed sav. yazdı diyordunuz ne oldu? Kitabı kendi yazıp insanları haşa kandıran biri kendi gücü ve kudreti ve güvenilirliğini böyle riske atıp sınırlandırırmı?

Demek "kendi yazdı" iddianızdan da vazgeçtiniz bu vesileyle

Dünyada 1milyardan fazla müslüman Cenabı Hakkın Peygambere verdiği Mucizelerle ilgili bu başlığı açanla aynı şeyleri düşünüp iman ediyor.

4-Peygamberin Mucizeleri sadece Gaybı Geleceği haber vermekle değil 1000 e yakın mucizesi yazıılmış.Bunlardan 300e yakını ananeli senetle(filancadan filancaya aktarılan bilgiler)

19.mektupta izah edilmiş.Şimdi biri bunlardan birine ikisine 10nuna inanmasa da tümü bir araya gelse inanmak zorunda kalacaktır.

5-Peygamberin Mucizatının olmadığını Bu sitedeki ateistin isbat etmesi imkansızdır.Hatta Mekkeli müşrikler bile inanmayanlar bu mucizatı inkar için "yetim Muhammedin sav. sihri semayı dolandı"

demişer.Böyle bir şey olmadı görmedik diyememişler.İşte bu nedenle hadis vb yolla itiraza gidiyorsunuz o zaman hadis ilmi nasıl bir ilimdir Muhaddisler (Buhari-tirmizi vb) bir hadisin bir kelimesinni doğruluğunu araştırmak için at sırtında şehir şehir gezdiğini bir araştırın.Nasiıl kılı kırk yararak hadislerin toplandığını inceleyin tereddüdütünüz kalmasın.

6-Bizim Gaybı Allahtan başkası bilemez e imanımız sonsuz hatta Bilemeyeceğini Peygamber sav de söylüyor:

BEŞİNCİ ESAS: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah sırrınca, kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenâb-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenâb-ı Hak hem Hakîmdir, hem Rahîmdir. Hikmet ve rahmeti ise, umur-u gaybiyeden çoğunun setrini(gizlenmesini) iktiza ediyor, müphem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur; vukuundan evvel onları bilmek elîmdir. İşte bu sır içindir ki, ölüm ve ecel müphem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perde-i gaybda kalmış.

İşte, hikmet-i Rabbâniye ve rahmet-i İlâhiye böyle iktiza ettiği için, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve âl ve ashabına karşı şedit şefkatini fazla incitmemek için, vefat-ı Nebevîden sonra âl ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hâdisâtı umumiyetle ve tafsilâtıyla göstermemek,

HAŞİYE 2(Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâma, Aişe-i Sıddıkaya karşı ziyade muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için, vak'a-i Cemel hadisesinde o bulunacağı kat'î gösterilmediğine delil ise, ezvâc-ı tâhirâta ferman etmiş ki: "Keşke bilseydim, hanginiz o vak'ada bulunacak." Fakat sonra, hafif bir surette bildirilmiş ki, Hazret-i Ali'ye (r.a.) ferman etmiş: Seninle Aişe beyninde bir hadise olsa...

"Ona şefkatle muamele et ve onu selâmetle yerine götür." Müsned, 6:393; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:410; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 7:234.]) mukteza-yı hikmet ve rahmettir. Fakat yine bazı hikmetler için, mühim hâdisâtı-fakat dehşetli bir surette değil-ona talim etmiş, o da ihbar etmiş.

7-Burada zikredilen hadisleri rivayet eden sahabiye inanmamak güvenmemek yolunu seçen daha önce de anlattığım gibi böyle bir ihtimal var ve beşer hata yapabilir ancak dikkat edilmesi gereken şudur:

-...Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsille bildirmiş, o da haber vermiş. Onun haberlerini de, en yüksek bir derece-i takvâda ve adlde ve sıdkta çalışan ve

"Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın." Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292.

hadisindeki tehditten şiddetle korkan ve

"Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim vardır?" Zümer Sûresi, 39:32.

âyetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisîn-i kâmilîn, bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler.-...

daha detaylı bilgi:http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=63

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=63

70 kadar gaybi haberin kaynağı:http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=64

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=65

tarihinde AhmetBaha tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Sorana cevabı sayfanın en üstündeki iletimde vermiştim zaten.

Kısaca: Allah, peygamberlere bildireceği gaybı zaten kendisi de söylediği şekilde Muhammet'e de vahiy olarak vermiş ve onlar da ayet olarak Kuran'da mevcut. Yani Kuran, Allah'ın peygamberlerle paylaşacağı gayb/ın bir kısmı/dır. Peygamberi bu kadarı ilgilendirir, o da bunu tebliğ edebilir.

Peygamberin gaybı bildiğine dair bir söz varsa, bu Kuran'da da olmalıdır. Kuran'da olmayan bir sözse bu, o zaman ayet değildir, dolayısıyla vahiy de değildir, uydurmadır. Muhammet bir peygamber olarak böyle bir hadis de uydurmayacağına göre, raviler uydurmuştur.

Yahu bu islamın neresinden tutarsan elinde kalıyor. Peygamberi bir yana, ravileri bile yalancı yahu! :lol:

Aslında şu ayet Peygamber'e Kuranda olmayan gaybi bilginin verildiğinin yine Kuranla ispatı olabilir;

Enfal

7 İmdi, (hatırlayın) Allah, (bu) iki [düşman] topluluğundan birinin sizin elinize düşeceği konusunda size söz vermişti; sizlerse güçsüz olanın elinize düşmesini arzu ediyordunuz;7 oysa Allah'ın muradı, sözleriyle tam bir uyum içinde, hakkın hak olduğunu göstermek ve hakkı inkar edenlerin son kalıntılarını da silip-atmak yönündeydi.8 8 Böylece O, hakkın (her zaman) hak olduğunu, bâtılın da bâtıl olduğunu gösterecekti; bu, günaha gömülüp gitmiş olanların hoşuna gitmese de.9

Şimdi söz Bedir savaşından önce veriliyor, Enfal sureside Bedir savaşı bittikten sonra iniyor. Yani Bedir savaşına girmeden önce ya kervan ya da ordu ele geçecek kesin belli. Peki Bedir savaşından önce inmiş hangi ayette ya kervan ya ordu sizin olacak denmekte? Buradan çıkacak sonuç şudur, Peygambere Kuranda olmayan bazı gaybi bilgiler de verilmiştir( ama bu peygamber gaybı bilir demek değildir, peygamber kendine bildirilen gaybı bilir), yani sizinle anlaşamadığımız nokta burası.

Link to post
Sitelerde Paylaş
aisto Gönderildi Bugün, 09:50

Aslında şu ayet Peygamber'e Kuranda olmayan gaybi bilginin verildiğinin yine Kuranla ispatı olabilir;

Enfal

7 İmdi, (hatır

euclid Gönderildi Bugün, 12:11

Cin süresinde elçiler gayb konusunda bilgilendirilir gibi bir vurgu var yani onlar kendiliğinden gaybi bilemezler gibi bir vurgu var.

Dediğimize geliyorsunuz ama binkere itiraz ettikten sonra

müslümanı müslümana lafederken 10kere düşünüp bir kere konuşması uygundur

hem herkes demeli mesleğim haktır güzeldir

yalnız benim mesleğim haktır diğerleri batıldır dememeli

vesselam

Link to post
Sitelerde Paylaş
Dediğimize geliyorsunuz ama binkere itiraz ettikten sonra

müslümanı müslümana lafederken 10kere düşünüp bir kere konuşması uygundur

hem herkes demeli mesleğim haktır güzeldir

yalnız benim mesleğim haktır diğerleri batıldır dememeli

vesselam

Ahmet sen neden her gürültüyü kendine yontuyorsun.O ayet seni doğrulayan bir ayet mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Dediğimize geliyorsunuz ama binkere itiraz ettikten sonra

müslümanı müslümana lafederken 10kere düşünüp bir kere konuşması uygundur

hem herkes demeli mesleğim haktır güzeldir

yalnız benim mesleğim haktır diğerleri batıldır dememeli

vesselam

Ahmetbaha daha önce kuran dışı vahiyde aynı fikri savunmuştum, fikrimde herhangi bir deişim yoktur. Çakırcalı vahyin bütünün Kuranda olduğunu iddia etti bende Kuranla tersini ispat ettim.

Senin sorununsa peygamber hariç said nursi gibi bir adama da gaybin bildirilebileceğini söylemen, bu Kurana terstir işte.

Neyse kendin çal kendin oyna...

Link to post
Sitelerde Paylaş

"dünyada 5 ağır suç vardır.haydutluk ve hırsızlık bunların arasında değildir,daha sonra gelirler.bu 5 suç şunlardır:

birincisi;uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik;

ikincisi;aşağı bir hayat tarzıyla birlikte inatçılık;

üçüncüsü;cenesinin kuvvetli olmasıyla birlikte yalancılık;

dördüncüsü;herkesin ayıbını,kusurunu aklında tutmakla birlikte herkesle dost geçinmek;

beşincisi;hak,adalet duygusu olmamakla birlikte yaptığı haksızlıkları süslü,parlak gerekçeler arkasına gizlemek."

"doğru yolu görüp de gitmemek var ya, işte bu korkaklıktır."

Hocam şimdi bu konfüçyüsün sözleri.

Bakıyorum o da çok güzel açıklamiş dünyayı taaaaa ne zamandan...

İlkini peygamber dese şu an imzanda olurdu övüne övüne bitiremezdin.

İkincisini peygamber dese bununla iligi ne olayları birleştirir ne gayblar görünürdü :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
"dünyada 5 ağır suç vardır.haydutluk ve hırsızlık bunların arasında değildir,daha sonra gelirler.bu 5 suç şunlardır:

birincisi;uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik;

ikincisi;aşağı bir hayat tarzıyla birlikte inatçılık;

üçüncüsü;cenesinin kuvvetli olmasıyla birlikte yalancılık;

dördüncüsü;herkesin ayıbını,kusurunu aklında tutmakla birlikte herkesle dost geçinmek;

beşincisi;hak,adalet duygusu olmamakla birlikte yaptığı haksızlıkları süslü,parlak gerekçeler arkasına gizlemek."

"doğru yolu görüp de gitmemek var ya, işte bu korkaklıktır."

Hocam şimdi bu konfüçyüsün sözleri.

Bakıyorum o da çok güzel açıklamiş dünyayı taaaaa ne zamandan...

İlkini peygamber dese şu an imzanda olurdu övüne övüne bitiremezdin.

İkincisini peygamber dese bununla iligi ne olayları birleştirir ne gayblar görünürdü :)

Hep derler ya "Varsa içinizde benzerini getirsin de hadi görelim" türünden ayetleri. Buyrun işte, Konfiçyüsün şu sözleri. Hadi bir tane getirsinler, bu şiirselliğe, bu anlam bütünlüğüne, bu aforizmaya, bu öğreticiliğe sahip Kuran ayeti.

Ama sabunkopugu, onlar bu öğretiyi anlayabilecek kapasitede değiller ki. :fool:

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hep derler ya "Varsa içinizde benzerini getirsin de hadi görelim" türünden ayetleri. Buyrun işte, Konfiçyüsün şu sözleri. Hadi bir tane getirsinler, bu şiirselliğe, bu anlam bütünlüğüne, bu aforizmaya, bu öğreticiliğe sahip Kuran ayeti.

Ama sabunkopugu, onlar bu öğretiyi anlayabilecek kapasitede değiller ki. :fool:

Bunları anlamak için ateist olmak lazım öyle mi? Anlaşılan sizin gibilerle tartışma yapmak tamamen yanlış, çünkü tartışmaktan ziyade mahhalle ağzıyla ona buna laf atan aşağılayan medeniyetten nasibini almamış , hem de bu kafayla medeniyeti ilerleteceğini zanneden aşağılık insanlarla dolu bu forum.

Bütün inancli arkadaslar, bence bu foruma bir daha katılmamak üzere girmeyin.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Dediğimize geliyorsunuz ama binkere itiraz ettikten sonra

müslümanı müslümana lafederken 10kere düşünüp bir kere konuşması uygundur

hem herkes demeli mesleğim haktır güzeldir

yalnız benim mesleğim haktır diğerleri batıldır dememeli

vesselam

sen bu başlıkta hala yazabiliyor musun?

sana safsata klavuzunun linkini versem okur musun?

http://www.safsatakilavuzu.com/

şuna bir bak mesela,

risalalerin kati ispat yapıyorum dediği şeyler hep bunlardan ibaret.

mantık olarak değer taşımıyorlar.

Kısır Döngü Safsatası

(Begging The Question)

[Petitio Principii]

Kısır Döngü Safsatası, “Konunun Özünü Kaçırma Safsataları” dediğimiz gruba girer. Alakasız Sonuç Safsatası, İddiayı Zayıflatma Safsatası, Alakasız Amaç Safsatası, Konuyu Saptırma Safsatası da aynı grupta yer alırlar.

Tanım: Sonucun kendisinin veya bir kısmının önermelerin içinde bulunması durumu. Birinci önermenin ikinci bir önermeye atıfta bulunularak desteklenmesine rağmen ikinci önermenin de zaten birinci önerme ile destekleniyor olması hali.

Örnek 1: Tanrı vardır çünkü İncil öyle diyor. İncil’in doğru olduğunu nasıl mı biliyorum? Çünkü onu Tanrı yazdırdı, O asla yalan söylemez.

Örnek 2: Arkadaşım beni sevdiğini söyledi. Ona inanırım, çünkü onun, sevdiği insanlara karşı yalan söyleyebileceğini zannetmiyorum.

Örnek 3: Bütün cinayetler yanlıştır. Kürtaj bir cinayettir. O halde kürtaj doğru değildir.

(Vargı, ikinci önermenin içindedir. Kürtajın bir cinayet olduğu kabul edilmişse, sonuç da doğrudan kabul edilmiş demektir.)

Örnek 4: O tembeldir, çünkü çalışmayı hiç sevmez.

Örnek 5: Yalancı değilim. O nedenle, bütün söylediklerim doğrudur.

Örnek 6: Sudan hafif maddeler yüzer, çünkü bu tür cisimler suda batmazlar.

Örnek 7: Eğer bu hareket yasadışı değilse, kanunlar tarafından yasak edilmemelidir.

Örnek 8: Gazeteci: “Özgeçmişiniz çok etkileyici, fakat yine de başka bir referans gerekir.”

Ayşe: “Ali bana referans verir.”

Gazeteci: “Güzel, ama Ali’nin güvenilir bir kişi olduğunu nasıl bileceğim?”

Ayşe: “Onun için kefil olabilirim.”

bunlar da senin yazdıkların:

Eğer Peygamber sav. değilse nasıl geleceği en ince ayrıntısına kadar bilebilir?

bu konuyu yorumlamadan önce gelecekten-gaybdan verilen haberleri bize ananeli senetle ileten sahabi için bir kaç noktayı bilmek gerekir o da şudur:

1-Sahabi İslam için hertürlü meşakkate katlanmış canını riske atmış

icabında evinden malından mülkünden olmuş belki babasına kılıç çekmiş bir insandır

İslama bu kadar bağlı ve İslamı en ince ayrıntısın akadar hayatına tatbik eden insanlardan yalan söylemek gibi bir alçaklık beklenmez.

2-Neden beklenmez sahabiden belki iyi niyetli olanlar olabilkir diyebilirsiniz:çünkü sahabi şu hadisi çok iyi biliyordu :

"Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın." Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292.

şimdi bize bu konuyu açarken delil sanıp da sunduğun şeylerin

mantıki açıdan anlam taşımadıklarını

seni komik duruma düşürdüklerini anlayabildin mi?

Muhaddisler (Buhari-tirmizi vb) bir hadisin bir kelimesinni doğruluğunu araştırmak için at sırtında şehir şehir gezdiğini bir araştırın.Nasiıl kılı kırk yararak hadislerin toplandığını inceleyin tereddüdütünüz kalmasın.

buharide yazanlar kesin kez sahihtir. Çünkü buhari hadis seçerken çok titiz davrandığı söylemiştir.

(devesini aldatan ravi mevzusunu, her hadisten evvel iki rekat namaz kıldığını anımsa.)

çok komiksiniz harbiden yaa.

bak senden de yukarıdakiler kadar sağlam bi zırva çıktı.

5-Peygamberin Mucizatının olmadığını Bu sitedeki ateistin isbat etmesi imkansızdır.Hatta Mekkeli müşrikler bile inanmayanlar bu mucizatı inkar için "yetim Muhammedin sav. sihri semayı dolandı"

demişer.Böyle bir şey olmadı görmedik diyememişler.İşte bu nedenle hadis vb yolla itiraza gidiyorsunuz o zaman hadis ilmi nasıl bir ilimdir

mekkeli müşrikler bile onun yaptıklarını inkar edememişlerdir, ancak sihirdir demişlerdir.

dolayısıyla bu onun akıl almaz işler (sana göre mucize, kafire göre sihir) yaptığının kati delilidir.

:)

müşriklerin takındıkları tutumu nerden biliyoruz?

gene islamı kaynaktan, yemezler. :)

senden dolayısıyla saiitten de güzel malzemeler çıkıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hep derler ya "Varsa içinizde benzerini getirsin de hadi görelim" türünden ayetleri. Buyrun işte, Konfiçyüsün şu sözleri. Hadi bir tane getirsinler, bu şiirselliğe, bu anlam bütünlüğüne, bu aforizmaya, bu öğreticiliğe sahip Kuran ayeti.

Ama sabunkopugu, onlar bu öğretiyi anlayabilecek kapasitede değiller ki. :fool:

Biz söyleyelimde belki birisinin kulağının içinden girer :)

Bunları anlamak için ateist olmak lazım öyle mi? Anlaşılan sizin gibilerle tartışma yapmak tamamen yanlış, çünkü tartışmaktan ziyade mahhalle ağzıyla ona buna laf atan aşağılayan medeniyetten nasibini almamış , hem de bu kafayla medeniyeti ilerleteceğini zanneden aşağılık insanlarla dolu bu forum.

Bütün inancli arkadaslar, bence bu foruma bir daha katılmamak üzere girmeyin.

Güle güle.. B)

tarihinde sabunkopugu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed bunu deseydi çok iyi bir filozof olurdu ya da lider olurdu.Yıllar sonrada saygıyla anılırdı.

Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.

Maalesef(!) onu dememiş başka şeylerle uğraşmıştır.

Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan, o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür. (Karl Marx)

Bunu diyememiş bir kişiliktir.Dese zaten peygamber olmazdı.Dese zaten en büyük mucize olurdu sizlere göre.

Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar hayatın gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor. Modern burjuva toplumu, böylesine kudretli üretim ve mübadele araçlarının bir araya getirmiş olan bu toplum, yer altı güçlerini kontrol edemez bir büyücüye benziyor.

Muhocan bunuda diyemez çünkü allah artı muhonun kapasitesi yetmez bu sözleri ağızlarına almaya..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ahmetbaha daha önce kuran dışı vahiyde aynı fikri savunmuştum, fikrimde herhangi bir deişim yoktur. Çakırcalı vahyin bütünün Kuranda olduğunu iddia etti bende Kuranla tersini ispat ettim.

Senin sorununsa peygamber hariç said nursi gibi bir adama da gaybin bildirilebileceğini söylemen, bu Kurana terstir işte.

Neyse kendin çal kendin oyna...

Kuranda Alalhın kelamı tükenmez denir ilham ve diğerleri kastedilir

hem Allah veli kullarına gaybı da geleceğide bildirebilir.

Allah arıya ve karıncaya vahyediyorsa insana ve hususan

kalbi temiz ve istikametli muttaki kullarına kesin ilham etmemesi için bir sebep yoktur.

Ben kendi hayatımdan çevremden çok biliyorum bazı rüyaların aynen kelimesi kelimesine

çıktığını gözümle gördüm.

son söz gölge etme başka ihsan istemez:

sabunkopugu Gönderildi Bugün, 16:23

"dünyada 5 ağır suç vardır.haydutluk ve hırsızlık bunların arasında değildir,daha sonra gelirler.bu 5 suç şunlardır:

birincisi;uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik;

ikincisi;aşağı bir hayat tarzıyla birlikte inatçılık;

üçüncüsü;cenesinin kuvvetli olmasıyla birlikte yalancılık;

dördüncüsü;herkesin ayıbını,kusurunu aklında tutmakla birlikte herkesle dost geçinmek;

beşincisi;hak,adalet duygusu olmamakla birlikte yaptığı haksızlıkları süslü,parlak gerekçeler arkasına gizlemek."

BEN BU SÖZLERİN ALTINA İMZA ATARIM:

Çünkü neticesi Kurana ve İslama dayanır.Bunların detayı İslamda ve sahih hadislerde mevcuttur.

mesela 1 söz fitnecilği tarif eder katillikten büyük günahtır gibi.

Diğerlri Kuranda yokmu sanıyorsunuz?

Kizb(yalancılık) küfrün çekirdeğidir.Kafir yalancıdır ve Allahın ayetlerini yalanlar gibi.

Bir kısım müslümana göre Konfiçyüs Kuranda bahsedilen 124bin Peygamberden biridir.

murteddd Gönderildi Bugün, 17:23

sen bu başlıkta hala yazabiliyor musun?

sana safsata klavuzunun linkini versem okur musun?

şuna bir bak mesela,

risalalerin kati ispat yapıyorum dediği şeyler hep bunlardan ibaret.

mantık olarak değer taşımıyorlar.

Mürted efendi Risale i Nurdan bana safsata diyebileceğin bir örnek alıntı yap

ve isbatla söz inancam moh.denedi olmadı bide sen dene HODRİ MEYDAN

Yoksa çelşkili önermelerin dinsizlerin cansız aminoasitten

tüm canlı dünyasını yarattığını iddia etmen kadar gülünç

Hadis ilmini küçümsemen kendini bağlar 1.5 milyar müslümanı değil

sabunkopugu Gönderildi Bugün, 18:06

Muhammed bunu deseydi çok iyi bir filozof olurdu ya da lider olurdu.Yıllar sonrada saygıyla anılırdı.

Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.

Maalesef(!) onu dememiş başka şeylerle uğraşmıştır.

Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan, o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür. (Karl Marx)

Bunu diyememiş bir kişiliktir.Dese zaten peygamber olmazdı.Dese zaten en büyük mucize olurdu sizlere göre.

Muhammedi Arabi sav ın getirdiği fikirler senin havsalanın alamayacağı kadar ali fikirlerdir

Bu fikirler bugün 1.5milyar müslümana hem dünyada hem ahirette saadeti yaşatıyor

Hakiki müslümanlar bu fikirlerle başlarına ne gelirse sabrediyor hem kötü haller sen dinsizler gibi

zırlyarak üzülmüyor hem sen gibi herşeye dilenci duacı olmuyor yalnız Allaha kul olup ondan istiyor

Onun en küçük bir davranışı sünneti seniyye olarak itiba görüyor

Ona her namazada 1.5milyar insan günde 5 kez salavat getiriyor

Ya Muhammed Alalhın SAlatı SElamı senin üzerine olsun Bizi kendine ümmet kabul et

Allahım Ahirette Peygamber SAV. Bizi Komşu eyle ona ümmet olmayı bize nasib eyle

diye her an her saniye binler dular ediliyor.Binler salavatlar bir kişi tarafından ve her asırda

milyonlar müslüman dua ettiği Muhammed SAV nerede senin örnek getirdiğin alçak nerede?

Akılda CEsarette İlimde kendinden sonraki çağları kökünden değiştirmede Muhammedi Arabi sav

ın üstün meziyetlerini yabancı kafirler kabul etti onu dünyayı değiştiern en önemli şahsiyet ilan ettiler

sende konuşuyorsun boş konuşuyorsun

Link to post
Sitelerde Paylaş
Mürted efendi Risale i Nurdan bana safsata diyebileceğin bir örnek alıntı yap

ve isbatla söz inancam moh.denedi olmadı bide sen dene HODRİ MEYDAN

Yoksa çelşkili önermelerin dinsizlerin cansız aminoasitten

tüm canlı dünyasını yarattığını iddia etmen kadar gülünç

Hadis ilmini küçümsemen kendini bağlar 1.5 milyar müslümanı değil

işte senin alıntıların, senin yazdıkların risaleden değil mi?

risalaler farklı bişey mi söylüyor?

hem ne çabuk okudun sen onları?

safsata olduğunu gösterdim.

daha ne istiyorsun?

beni ne bağlayacak?

800 milyon da hindu var.

sen bunlara dana kutsal değil desem

800 milyon hinduyu bağlar mı?

daha benim önceden tahmin ettiğim gibi neden bahsettiğimi dahi anlamadın.

bu kafayla ancak bizimkilerin geyiklerine malzeme olursun, üzgünüm.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bunları anlamak için ateist olmak lazım öyle mi? Anlaşılan sizin gibilerle tartışma yapmak tamamen yanlış, çünkü tartışmaktan ziyade mahhalle ağzıyla ona buna laf atan aşağılayan medeniyetten nasibini almamış , hem de bu kafayla medeniyeti ilerleteceğini zanneden aşağılık insanlarla dolu bu forum.

Bütün inancli arkadaslar, bence bu foruma bir daha katılmamak üzere girmeyin.

arkadaşlar ayıp etmişler kusura bakma . dahada olsa girmezsin artık bu foruma.büyük kayıp.ama arkadaşların kabahati yok moderatörün suçu.

sen iyimisin ?

sen bide müslüman forumuna gir de hakaretin envai çeşidini gör.

senin inandığın eleştirilemez ama sen alayını eleştirirsin öylemi.

senin bir hindunun ineği kutsal saymasına saygın varmı ?

senin bir hristiyanın isayı oğul kabul etmesine saygın varmı ?

bu liste çok uzar...

e tutmayalım o zaman seni bi daha davosa pardon foruma gelme... :cray:

Link to post
Sitelerde Paylaş
illegal, bu olaylar daha olmadan mı kitaplara geçirilmiştir?

en yakın tarihli hadis kitabı hangisi acep?

bunlara inanana birşey diyemem.

ama bunları inanmayana delil diye sunanların aklına şaşarım.

saidin yazdıklarına biraz da bu yüzden deli saçması diyoruz ya.

söyle bakalım illegal,

muhammedin yaşadığı zamana en yakın tarihte yazılmış hadis kitabı hangisidir?

bu kitap ne zaman yazılmıştır?

siz kuran ve hadisler arasındaki çatışmaya takılmışken

başlık sahibinin dolayısıyla saidin idialarının ne kadar boş olduğunu atlıyorsunuz.

ya da artık kanıksadınız da saidden mantıklı çıkarım ya da argüman beklemiyorsunuz.

O hadislerin varlığı kitapla değil uygulama ile mevcuttur.

Örneğin istanbulun müslüman eliyle feth edileceği hadisi..

Bu hadisin istanbul feth edilmeden bile bilindiği muhakaktır ki sahabeden sırf bu hadis için istanbulu çoklar defa kuşatanlar var.Aynı şekilde islam dünyası için istanbul feth edilecek en güzel yerdir.Çok uğraşılmıştır.Hangi osmanlı tarihçisine sorarsan sor fatih sultan mehmedin istanbulun fethi ile ilgili sana veli kullardan çok şey aktaracaklardır.o hadisin o zaman ve daha öncesi bulunduğu muhakakken iken aynı mecmuada yazlan hadislerin bulunmaması düşünülebilir mi?

Farklı bir mecmua olsa neyse hepsi aynı kaynaktan gelmedir.

yüzyıllardır kıyamet alametleri üzerine binlerce alim risaleler yazdı birazcık araltırsan o günkü alamet hadisleri ile bugunkü hgadislerin farklı olmadığını rahatça görebileceksin..

Örneğin mehdinin çıkış alametleri ile ilgili hadis tevillerine bir bak...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...